Hotărârea nr. 318/2013

Hotărârea nr.318 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociaţia Secretarilor de Municipii din România şi Asociaţia Municipiilor din România la organizarea evenimentului "Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România", ce se va desfăşura în Bacău în perioada 14 - 15 noiembrie 2013.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului „Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14 -15 noiembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 8032/ 25.10.2013, a Secretarului Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău nr. 8038 din 25.10.2013;

-Raportul compartimentului de resort nr. 8039 din 25.10.2013;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 502/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 503/30.10.2013 ai Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Asociația Secretarilor de Municipii din România și Asociația Municipiilor din România la organizarea evenimentului „Adunarea Generală a Secretarilor de Municipii din România”, ce se va desfășura în Bacău în perioada 14 -15 noiembrie 2013.

ART, 2. Se aprobă alocarea de ia bugetul local a sumei de 20.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli ce îi revine municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului menționat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 20.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Secretarului Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI, BACĂU

VIC1NICOLAE-OVIDIU