Hotărârea nr. 317/2013

Hotărârea nr.317 din 31.10.2013 Hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.7368/01.10.2013

  • - Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr.7369/01.10.2013

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 492/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 493/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 494/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 495/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 496/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Legea bugetului de stat nr.5/2013 pentru anul 2013;

Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pentru anul 2013;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul III anul 2013, al Municipiului Bacau , conform Anexelor nr.l,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.românia

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 4

LA HOTAR ARE A NR. 3$^ DIN 31.10.2013


Editat la data de: 3O-SEP-13

Contul de execuție al bugetului focal


la data de: 30-SEP>13


Page 1 of 5


4278337 MUNICIPtUL BACAU

An: 2013 TrezoreriaMunWpiut Bacau

VeniturVCheltuieB

Cod

Credita

IncaaarVPtati

Veniturile bugetelor focale

.00

260,835.660.1?

impozit tanef prep

0302

.00

1,831,657.00

Imp ventanaf prep imob pere

030216

.00

1,831,657.00

Cote ei sume def.din Imp. pe v

0402

.00

81.514,442.02

Cote dafal.dln Imp.pe venit

040201

.00

80,148,810.63

sume def CJ pt echffibrare BL

040204

.00

1,365,62239

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

25,510,888.72

Impozit sl taxa pe clădiri

070201

.00

10,454,662.63

Impozit pe clădiri pere.fizice

07020101

.00

8,776,356.40

Imp el tx pe clădiri pere.jur.

07020102

.00

10,678,306.23

Imp al taxa pe teren

070202

.00

3,327.44123

Impozit pe terenuri pera.ftz.

07020201

.00

1.371244.77

tmp ai txpe teren pere.jur.

07020202

.00

1.951.320.46

Impozit teren extravilan

07020203

.00

4,867.00

Tx.Jud.tlmbru, al alte tx timb

070203

.00

1.853,538.54

Alte Impal taxe pe proprietat

070250

.00

884246.32

Sume defalcate din TVA (ae sca

1102

.00

80,004233.00

Sume def TAV deacentr munldp

110202

.00

78,851,000.00

Sume def TVA ptechWb BL

110206

.00

3,243233.00

Alte impari taxe generale

1202

.00

78,670.56

Taxe boteifore

120207

.00

78,670.56

TAXE PE SERV.SPECIFICE

1502

.00

130.828.38

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,628.38

Alte taxe pe eervfotl tpedf

150250

.00

57,200.00

TAXE PE UT1LIZ.BUNURILOR

1602

.00

0,483.480.27

Impozit asupra mljl.de trenep.

160202

.00

8,315,078.27

Impozit mijttranap.pers.ftz.

16020201

00

4,082,505.68

Impozit m4i.trenep.pera jur.

16020202

.00

4233.382.50

Taxe ai tarife pt.eNb.de tic.

160203

.00

1,147,502.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

.00

1.623.076.82

Alte Impozite sl taxe

180250

.00

1.623.076.82

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

6,562,103.38

Venituri din concesiuni

300205

.00

6,552,103.38

Venituri dfo dobânzi

3102

.00

.02

Alte venit dfo dobânzi

310203

.00

.02

VENIT.DIN PRESTĂRI DE 8ERVICII

3302

.00

3213,735.00

Venitrfln prestări de servicii

330208

.00

2,349,063.00

Contribuita parintSor

330210

.00

254,353.00

Venit din recuperarea cheltuie

330228

.00

327,097.00

Alte venit din prestări de ser

330250

.00

281.422.00

VENIT.DIN TAXE ADMIN..EUBERAR

3402

00

1,301,752.01

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,301,762.01

AMENZI,PENAUTATI $1CONFISCAR

3502

.00

3,283,083.23

Venit.din amenzi ai alte sanct

360201

.00

574,650.10


Disponibil


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 § 8 8 8 8 8 8 8 8 8 g S 8 8 8 8 8 § '8 '8 8 8 8 8 8 8 8 8 § 8 8


Editat la data de: 30-SEP-13

Contul de execuție al bugetului local

la data da: 30-SEP-13

Ventturi/Chaltuieli

Cod

Credite

Incasari/Ptatl

Disponibil

Alte amenzl.penal.sl confiscar

350250

.00

2.708.433.13

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

15,547,276.01

.00

taxe speciale

360206

.00

11,056,733.11

.00

Alte venituri

360250

.00

4,490,542.90

.00

TRANSF.VOLUNT. ALTELE DECÂT

3702

.00

33,358.01

.00

Donatfl al sponsorizări

370201

.00

33,358.01

.00

varsanrinte sec tunet pt sec de

370203

.00

15.630.172.00

.00

varsamlnte din sect de tunet

370204

.00

15.630.172.00

.00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

403.674.60

.00

Venltdln valortf.unor bunuri

390201

.00

711.60

.00

Venit.din vanzarea locuințelor

390203

.00

2,828.00

.00

depozit spec contract loc

390210

.00

400,135.00

.00

INCAS.DIN RAMB.ÎMPRUMUTACORDA

4002

.00

15.369.656.75

.00

sume exed bug loc fin sec dez

400214

.00

123,777.79

.00

sume In cadrul mec dec cereri

400216

.00

15345,878.96

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

40,845,185.54

.00

subv din ven proprii Min Sanat

420218

.00

3,850,000.00

.00

subv MS finanțare alte krvest

42021803

.00

3,850.000.00

.00

subv bug stat proiecte FEN

420220

.00

36,531,63935

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20,036.67

.00

subv bug stat pt flnan sanatat

420241

.00

443.509.62

.00

sume primite de la UE/affi don

4502

.00

12,820.555.85

.00

Fond European de Dezv Reg

450201

.00

2,465,47537

.00

FEDR sume in ct ptatl an cri

45020101

.00

1,542,511.96

.00

FEDR sume plăti ani anteriori

45020102

.00

922,963.41

.00

Fondul de Coeziune

450203

00

10.355,080.48

.00

FC Sume in ct plat! an cri

45020301

.00

5.282.119.60

.00

FC Sume In ct plăti ani anteri

45020302

.00

5,072,960.88

.00

Cheltuielile bugetelor locale

358,272.202.43

286.420,980.42

71,851322.01

AUTOR.PUBUCE SI ACT.EXT.

5102

14.247.070.00

12.971,435.00

1375,635.00

TITL.I.Cheltuiell de personal

510210

4.650,000.00

4,524,103.00

125,897.00

TITLJI.Bunuri sl servicii

510220

3.876.070.00

3,452,983.58

423,086.42

TITL.X. Active nefinanciare

510271

870,000.00

478,053.92

391,946.08

TITL.XIII.Ramburs8ri de credit

510281

4.851.000.00

4,851,000.00

.00

ramb de credite

51028196

4.851,000.00

4.851,000.00

.00

plăti ani prec si rec an cri

510285

.00

334.705.60

.00

plat! ani prec

51028596

.00

334,705.50

00

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

3,402,900.00

2.859,627.21

543.27279

TITL.I.Cheltuiell de personal

540210

692,000.00

586325.00

105,775.00

TITL.II.Bunuri si servtdl

540220

1,642,400.00

1,593,583.86

48,816.14

TITL.V1l.Aite transferuri

540255

700.000.00

554,023.00

145.977.00

alte trenat

54025596

700.000.00

554,023.00

145,97700

alte serv pub gen - FEN

540256

255.000.00

83,170.98

171.829.02

TITLX Active nefinanciare

540271

113,500.00

97,133.20

16,366.80

Editat 1a data de: 30-SEP-13

Contul de execuție al bugetului local

la data de:


30-SEP-13

4378337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiu! Bacau

VanWChaltuteH

Cod

Credite

tneasart/Plati

Disponibil

plăti eni prec ai rec anat

540285

.00

54,806.83

.00

pM ani prec

54028596

.00

54,508.83

.00

tranzactM privind detotapub

5802

12,793,100.00

12,348,750.35

444,349.65

comldoene împrumuturi

550220

200.000.00

71,36324

128,636.76

TiTLIII. Dobânzi

550230

12,593,100.00

12^77.387.11

315.712.89

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

6102

4,957,090.00

4,618,492.80

338,597.20

TiTLI-CheltuMi da personal

610210

72,000.00

60,934.00

11,066.00

TiTLILBunuri si servicii

610220

154,140.00

136,683.80

17,456.20

TITLVl.TransfJntre undați

610251

4,660.950.00

4.428,939.00

262,011.00

transf Intre unit

61025196

4,400,000.00

4,347.989.00

52.011.00

trenat Intre unit

61025197

280,950.00

80,980.00

200,000.00

TITLX Active nefinanciare

61Q271

50,000.00

.00

50,000.00

ptatt an! prec al rec an cri

610285

.00

8.064.00

.00

plăti ani preced

61028596

.00

8,064.00

.00

INVATAMANT

6502

79,297.356.87

78,323,003.01

974.353.66

TJTLI.Cheituied de personal

650210

64.119,915.00

63,495248.14

624,666.86

TITLU. Bunuri si servicii

650220

13,639.705.87

13,511,403.01

128.302.86

TiTLVll Ane transferuri

650255

32,410.00

.00

32,410.00

alte transf

65025596

32,410.00

.00

32,410.00

T1TLIX. Alte chettutell

650259

1,205,326.00

1,205,012.00

314.00

TITLX. Active nefinanciare

650271

300,000.00

210.752.83

89,247.17

plăti ani prec ai rec anat

650285

.00

99,412.97

.00

plăti ani preced

95026596

.00

99,412.97

.00

SANATATE

6602

14,749,521.00

12225,557.19

2,523.963.81

TiTL.I.CheituieH de personal

660210

2.081.474.00

2.034285.00

47,189.00

TITLII.Bunuri si servicii

660220

99.967.00

41.130.07

58,836.93

TiTL.VI.Transf.intre unttati

660251

1,012,960.00

904,684.29

108,275.71

transf intre unit

66025196

1,012,960.00

904,68429

108,275.71

TITLX Active nefinanciare

660271

11.000,000.00

8,698.025.98

2,301,974.02

TITL.XIri.Ramburewi do credit

660281

555,120.00

555,120.00

.00

rambursări de credite

66026196

555,12000

555.120.00

00

plăti ani prec si rec an crt

660265

.00

7,688.15

.00

plăti ani preced

66028597

.00

7.688.15

.00

CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

6702

37,331,028.00

21,978,031.18

15,352,996.82

TtTL.i.Cheftuiefi de personal

670210

1,352.000.00

1,303,530.00

48,470.00

TJTLII.Bunuri ai servicii

670220

3,893,000.00

3,538,666.23

354.333.77

TITL. VI.Transfintre undați

670251

2,926,488.00

2.723.736.54

202,751.48

transf Intre unit

67028196

2.926.488.00

2,723,736.54

202,751.46

cult recreare ret FEN postader

670256

5,146,540.00

1.000,913.30

4,145,626.70

TITL IX. Alte cheltuieli

670259

12.600,00000

11,664,839.48

935.160.52

TiTLX Active naflnandare

670271

8.813,000.00

4,689,142.84

3,923,857.16

TITLX). Active financiare

670272

2,600.000.00

2,800,000.00

.00

plăti ani prec ai rec an cit

670285

.00

5,742,797.21

.00

pian an! preced

67028596

.00

194,143.00

.00

Editat le data de: 30-SEP-13

Contul de execuție al bugetului local

la data ds: 30-SEP-13

VentturVCheflulen

Cod

Credite

IncasarVPtati

Disponibil

plăti ani preced

67028507

.00

5,548,654.21

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

24,960251.70

21,930,57159

3,029,680.11

TrTLl.ChettuteU de personal

680210

5,823.824.00

5,669,935.00

153,889.00

TlTLILBunurl si servicii

680220

5,894,767.69

5,729,447.81

165,319.88

TfTL. VII Alte transferuri

680255

11,260.00

.00

11,260.00

alte trensf

68025596

11,260.00

.00

11,260.00

aslg si asist soc - pr fa ext

880256

3245,300.00

951,412.76

2293,887.24

TITLVItf. Asistenta sociala

680257

9,257,100.01

9,070.514.75

186,585.26

TITL.IX. Alto cheltuieli

680259

373,000.00

332,976.42

40.023.58

TITLX. Active nefinanciare

680271

355,000.00

192,349.85

182,650.15

plăti ani prec sl rec an crt

680285

.00

16,065.00

.00

plăti ani preced

68028596

.00

*       16,065.00

.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

12,707,840.50

8,700,496.97

4,007.343.53

TITLLChettuieJi de personal

700210

893,000.00

831,803.00

61,197.00

TiTLII.Bumid sl servicii

700220

6,228,941.00

6.025.870.57

203,070.43

TtTL.V»Alte transferuri

700255

316,000.00

287,320.20

30,679.80

alte trensf

70025597

318,000.00

287,320.20

30,679.80

locuințe pr lin fa neramb post

700256

1,707,899.50

320,104.53

1,387,794.97

TITLX Active nefinanciare

700271

3.110,000.00

879,529.67

2,230.470.33

TITL.X1. Active financiare

700272

450,000.00

450,000.00

.00

plăti ani prec si rec an crt

700285

.00

94.131.00

.00

plăti ani preced

70028596

.00

86,520.00

.00

plăti ani preced

70028597

.00

7,611.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

24.586,290.00

16,736,300.24

7.849.989.76

TITLLCheltuleli de personal

740210

2,075,000.00

2.048.169,00

26.831.00

TITLUBunurt el servicii

740220

14.494,570.00

12.705,157.46

1,789,412.54

TlTL VII Alte transferuri

740255

160,000.00

50.000.00

100,000.00

alto trensf

74025596

150,00000

50.000.00

100,000.00

FEN

740258

4,515,950.00

.00

4,515,950.00

TITLX. Active nefinanciare

740271

1,845.000.00

871,551.56

973,446.44

TJTLXUl.Rambureari de credit

740281

1.505,770.00

1,416,482.22

89.307.78

ramb da credite

74028196

1.505.770.00

1.416,482.22

89,307.78

plăti ani prec si rec an crt

740285

.00

355,040.00

.00

plăti ani preced

74028596

.00

355,040.00

.00

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

8102

74,667,970.36

49,084,583.51

25,483,386.85

TtTL.IV. Subvenții

810240

8,960.000.00

1200.000.00

7,760.00000

TlTL. VW Alte transferuri

810255

616,000.00

430,000.00

186.000.00

alto trensf

81025596

616.000.00

430,000.00

186.000.00

comb si en - fa neramb postade

810256

60,341,970.36

45,276,852.22

15,063.118.14

TITL.X Active nefinandare

810271

4,650,000.00

2,175,731.29

2.474268.71

TRANSPORTURI

8402

54,671,784.00

44,644,131.37

10,027,652.83

TITL.t.CbeltuleB de personal

840210

486,000.00

365,133.00

119,867.00

TlTLILBunurl al servicii

840220

25,159,784.00

24,879,554.15

280229.85

prfd externe neramb

840256

24,706,000.00

17,010,42152

7,695,578.48

Editat la data de: 3O-SEP-13

Contul de execuție al bugetului local

la data da: 30-SEP-13


VanSurVCMtuM

Cod

Credtto

IncasarVPlati

Dfapocmn

TITLX. Active nefinanciare

840271

4.271,00000

2,399,433.72

1,671,586.28

TITLXlll.Rambureari de credit

840281

50,000.00

49,999.98

.02

ramb credite

84028196

50.000.00

48,090.98

.02

plăti ani prec si rec an cri

840285

.00

60,411.00

.00

plăti ani preced

84028606

.00

60,411.00

.00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

13,214,679.75

.00


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULU^BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO


/ '7CC^Î7~


ANEXA NR.

LA HOTARAREANR. 2>1%- DIN 31.10.2013 ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU                        Editat la data da: 3O-SEP-13

Contul do execuție al bugetului locaMunctlonare

la data da: 30-SEP-13                                     .


4378337 MUNtOPIUL BACĂU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VeniturVCheftuleH

Cod

Credite

Incasari/Plati

Vertiturtie bugetelor tocate

.00

215,029.061.72

Impozit tansfprup

0302

.00

1,831,657.00

imp van tensf prep imob pere

030218

.00

1.831.657.00

Cote sl sume def.din imp, pev

0402

.00

81,514.442.02

Cote defel,din imp.pe venit

040201

.00

80,148,819.63

sumo def CJ pt echffibrere BL

040204

.00

1.365.622.39

IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

.00

25,519,688.72

Impozit si taxa pa clădiri

070201

.00

19,464,662.63

Impozit pe clădiri pere.flzice

07020101

00

8,776,356.40

Imp si tx pe clădiri pere.Jur.

07020102

.00

10.678306.23

imp si taxa pe teren

070202

.00

3,327,44133

Impozit pe terenuri pere.ftt.

07020201

.00

1.371344.77

Imp si txpe teren pers Jur-

07020202

.00

1,051,329.46

impozit teren extravilan

07020203

.00

4,867.00

Txjud.timbru, al site tx tlmb

070203

.00

1,853,538.54

Alte imp.si taxe pe proprietat

070250

.00

884346.32

Sume defalcate din TVA (se sca

1102

.00

80,094,233.00

Sume def TAV descentr murtdp

110202

.00

76,851,000.00

Sume def TVA pt echOto BL

110206

.00

3343333.00

Alte Imp.si taxe generale

1202

.00

76,670.56

Taxe hoteliere

120207

.00

78,670.56

TAXE PE SERV.SPECIFtCE

1502

.00

139,828.38

Impozit pe spectacole

150201

.00

82,626.38

Alte taxe pe sorvicfl spedf.

150250

.00

57,200.00

TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR

1602

.00

0,463,480.27

Impozit asupra mlfl.de transp.

160202

.00

8,315,078.27

impozit m^l.frensp.pere.tiz.

16020201

.00

4,082,595.68

Impozit mdl.trensp.pere.Jur.

16020202

00

4,233,382.50

Taxe sl tarife pteHb.de de.

160203

.00

1,147.502.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

.00

1.623,070.82

Alte impozite si taxe

180250

.00

1,623,070.82

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

.00

8.552.103.38

Venituri din concesiuni

300205

.00

6,552,103.38

Venituri din dobânzi

3102

.00

.02

Alte venit din dobânzi

310203

.00

.02

VENITOIN PRESTĂRI DE 8ERVICII

3302

.00

3313,735.00

Ventt.tfin prestări de eervfcli

330208

.00

2,340,963.00

Contribuita purintdor

330210

.00

254,353.00

Ven&dln recuperarea cheltule

330228

.00

327,997.00

AHe venit din prestări de ser

330250

.00

281,422.00

VENIT.DIN TAXE ADMIN..EUBERAR

3402

.00

1,301,752.01

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

.00

1,301,752.01

AMENZI.PENAUTATI 81CONRSCAR

3502

.00

3363,083.23

Venltcfin amenzi el alte sanct

350201

.00

574,650.10


Disponibil


888Ș888Ș8Ș8Ș8Ș8Ș8888888888888888888888888888


Editat la data de: 3O-SEP-13

Contul de execuție al bugetului local-functlonaro

te data de: 30-SEP-13

Page 2of 4


4278337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Municipiul Bacau

VrmtturVChettuteli

Cod

Credite

Incasa rVPtetl

Disponibil

Alte amenzi,penalsl confiscat

350250

.00

2,708.433.13

.00

DIVERSE VENITURI

3602

.00

15,547,276.01

.00

taxe speciale

360206

.00

11,056,733.11

.00

Alte venituri

360250

.00

4,490,542.90

.00

TRANSF.VOLUNT. ALTELE DECÂT

3702

.00

15,596,813.99

.00

Donatfi al sponsorizări

370201

.00

33,358.01

.00

varsamWe sec fund pt sec de

370203

.00

15,630,172.00

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

463,54849

.00

subv încălzire loc cu lemne

420234

.00

20,038.67

.00

subv bug stat ptflnansanatst

420241

.00

443,509.82

.00

ChefiuteHle bugetelor locale

219,327,092.57

203.030,083.41

16,297,009.16

AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.

5102

13,377,07000

12.493,381.08

883.688.92

Trn..l.CbeltuleU de personal

510210

4,650,000.00

4,524,103.00

125,897.00

TITL.II.Bunuri si servicii

510220

3.876.070.00

3,452,983.58

423.066.42

TITL.Xitl.Rambursari de credit

510261

4,851.00000

4.851,000.00

.00

remb de credite

51026106

4,851,000.00

4,851,000.00

.00

plaU ani prec sl rec an crt

510285

.00

334,705.50

.00

plăti ani prec

51028596

OO

334.705.50

.00

ALTE SERV.PUBUCE GENERALE

5402

3,034,400.00

2,679.323.03

355,078.97

HTLlCheltuleU de personal

540210

692,000.00

586,225.00

105,775.00

TITL.II.Bunuri si servicii

540220

1,642,400.00

1,593,583.86

48,816.14

TITL. VII Alte transferuri

540255

700,000.00

554.023,00

145,977.00

atte transf

54025596

700,000.00

554.023.00

145,977.00

plăti ani prec sl rec an crt

540285

.00

54,508.83

.00

ptedanfprec

54028596

.00

54.508.83

.00

tranzacții privind datoria pub

5502

12,793,100.00

12,348.750.35

444,349.65

comisioane împrumuturi

550220

200,000.00

71,38344

128,636.76

TITLUL Dobânzi

550230

12.593,100.00

12,277.387.11

315,712.89

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NAT1ON

6102

4,626,140.00

4,537,542.80

88,597.20

TITL.I.Cheltuieli de personal

610210

72.000.00

60.634.00

11,066.00

TITL.II.Bunuri al servicii

610220

154,140.00

136.683.80

17.456.20

TJTL.VI.Transf.intre unllaU

610251

4.400.000.00

4.347,989.00

52.011.00

transf intre unit

61025196

4,400.00000

4.347,989.00

52,011.00

pled ani prec ol rec an crt

610285

.00

8,064.00

.00

ptet) am preced

61028596

.00

8,064.00

.00

INVATAMANT

6502

78,997,356.87

78,112,250.18

885,106.69

TiTLI.Chettuiefl da personal

650210

64,119,915.00

63,495448.14

624.666.86

TITL.II.Bunuri sl servicii

650220

13,639,705.87

13,511.403.01

128,302.86

TITLVI!Alte transferuri

660256

32,410.00

.00

32,410.00

alte transf

65025596

32,410.00

00

32,410.00

TITLUL Alte cheltuiau

650259

1.205,326.00

1,205,012.00

31400

piad ani prec ai rec an crt

650285

.00

99.412.97

.00

plăti am preced

65028596

.00

99,412.97

.00

SANATATE

6602

3,749.521.00

3.535419.36

214,301.64

Editat ta data de: JO-SEP-13

Contul de execuție al bugetului locaMunctionare

la data ds:

3O-SEP-13

Page3of4

4278337 MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 Trezoreria Municipiul Bacau

Venrturi/Cheftuieti

Cod

Credite

Incasari/PlaU

Disponibil

TITLI.ChettuleU de personal

660210

2,081,474.00

2,034,285.00

47,189.00

TITLILBunuri al servicii

660220

99,967.00

41,130.07

58,836.03

TlTLVLTransf.Intre unltati

660251

1,012,960.00

904,684J9

108,275.71

trenat Intre unit

66025196

1.012,960.00

904,684.29

108,275.71

TITLXIII.Rambursari de credit

660281

555,120.00

555,120.00

.00

rambursări de credite

66028196

555,120.00

555,120.00

.00

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

6702

20,771,488.00

19,036,629.25

1.734,858.75

TITLLCheHuieH de personal

870210

1,352,000.00

1,303,530.00

48,470.00

TITLU.Bunuri sl servicii

670220

3,893,000.00

3.538,866.23

354,333.77

TîTLVI.Tranaf.Intre unltati

670251

2,926,488.00

2,723,736.54

202.751.46

transf Intre unit

67025196

2,926,488.00

2,723,736.54

202,751.46

TITLUL Alte cheltuieli

670259

12,600,000.00

11,664,839.48

935,160.52

plăti ani prec si rec an crt

670285

.00

194,143.00

.00

plăti ani preced

67028596

.00

194,143.00

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

21,359,951.70

20,786,808.98

573,142.72

TITLLCheltuieU de personal

680210

5,823,824.00

5,669,935.00

153,889.00

TITLILBunuri si servicii

680220

5,894,767.69

5,729,447.81

165.319.88

TITLVII .Alte transferuri

680255

11,260.00

.00

11,260.00

alte transf

68025596

11,260.00

.00

11.260.00

TITLV1II. Asistenta sociala

680257

9,257.100.01

9,070,514.75

188.585.26

TITLIX. Alte cheltuieli

680259

373,000.00

332,976.42

40,023.58

plăti ani prec si rec an crt

680285

.00

16.065.00

.00

plăti ani preced

68028596

00

16,065.00

.00

LOCUINȚE,SERV.SI DEZVPUBLICA

7002

7,121,941.00

6,771,153.57

350.787.43

TITLLCheltuieli de personal

700210

893,000.00

831.803.00

61.197.00

TITL.II.Bunuri si servicii

700220

6,228.941.00

6,025,870.57

203.070.43

plăti ani prec sl rec an crt

700285

.00

86,520.00

.00

plăti ani preced

70026596

.00

86,520.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

18,225,340.00

15,864,746.68

2.360,501.32

TITL.LCheltufen de personal

740210

2,075,000.00

2.048,169.00

26.831.00

TITLILBunuri ai servicii

740220

14,494,570.00

12,705.157.46

1.789.412.54

TITL.VII Alta transferuri

740255

150.000.00

50,000.00

100,000.00

alte transf

74025596

150,000.00

50,000.00

100,000.00

TITL JOII.Rambursari de credit

740281

1.505,770.00

1.416.462.22

89,30778

ramb de credite

74028196

1.505,770.00

1,416,462.22

89.307.78

plăti ani prec si rec an crt

740285

.00

355,040.00

00

plăti ani preced

74028596

00

355,040.00

.00

COMBUSTIBILI Sl ENERGIE

8102

9.576,000.00

1,630,000.00

7.946,000.00

TITLIV. SubventU

810240

8,960,000.00

1.200,000.00

7.760.00000

TITL.VII.Alte transferuri

810255

616,00000

430,000.00

186,000.00

alte transf

81025596

616,000.00

430,000.00

166,00000

TRANSPORTURI

8402

25,694,784.00

25,234,276.13

460,507-87

TrTLI.Chettuieti de personal

840210

485,000.00

385,133.00

119,867.00

TITLILBunuri sl servicii

840220

25,159,784.00

24.879.554.15

280,229.85

»


Editat ta data de: 3O-SEP-13

Contul de execuție el bugetului local-functtonare


la data de: 3D-SEP-13


Page 4 of 4


4378337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Munfclphit Bacau

Venfturi/ChettuteH

Cod,

«r

Credite

Incaaari/Piati

TTTLXril.Ramburaari de credit

840281

80,000.00

49,990.98

remb credita

84028196

50,000.00

49,999.98

plăti ani prec al rec an cri

840288

.00

60,411.00

plan ard preced

84028806

.00

60,411.00

EXCEOENT/DEFICIT

.00

11,999,678.31


OtoponlbB


8 8 8 8 8
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B NICOLAE-OVIDIU POPOVIC
<Bottoa Tltle>


<Page Sum 1>


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTARARE A NR.    DIN 31.10.2013

Editat la date de: 30-SEP-13

Contul do execuție al bugetului local-dezvoltare

ta data de: 3O-SEP-13

Paga! of 2


4278337 MUNICIPIUL BACAU

An: 2013 TrezoreriaMunWpfutBacau

VenlturtCheltutefi

Cod

Credita

IncasatVPIatt

Disponibil

Ventturite bugetelor tocate

.00

84,605,698.45

.00

TRANSF.VOLUNT..ALTELE DECÂT

3702

.00

15,630,172.00

.00

varsamlntedinsectdefunct

370204

.00

15,630,172.00

.00

VENIT.DIN VALORIF.UNOR BUNURI

3902

.00

403,674.60

.00

Venit din vatorif.unor bunuri

390201

.00

711.60

.00

Vanltdtn vtnzarea locuințelor

390203

.00

2,628.00

.00

depozit ipec contract loc

390210

.00

400,135.00

.00

INCASXHN RAMB.IMPRUMUTACORDA

4002

.00

15,369.656.76

.00

sume exadbug toc lin «eedez

400214

.00

123,777.79

.00

sume In cadrul mec dac cereri

400216

.00

16,245,878.90

.00

SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT

4202

.00

*0,381,639.25

.00

subv din ven proprii Min Senat

420210

.00

3,850.000.00

.00

subv MS finanțare alte inveat

42021003

.00

3.650.000.00

.00

subv bug stat proiecte FEN

420220

.00

36,531,63925

.00

suma primite de la UE/attl don

*502

.00

12,820,555.85

.00

Fond European de Dezv Reg

*50201

.00

2.465.475.37

.00

FEDR sume In ci piatt an crt

45020101

.00

1,642511.98

.00

FEDR sume ptad ani anteriori

45020102

.00

922,963.41

.00

Fondul de Coeziune

450203

.00

10,355.080.48

.00

FCSume foctplaiisnert

45020301

.00

5,282,119.60

.00

FC Sume in ci plăti ani anteri

*5020302

.00

5.072,960.88

.00

Cheltuiește bugetelor tocate

138.945,109.86

83,390,897.01

55,554.212.85

AUTORPUBLICE SI ACT.EXT.

5102

870.000.00

*78.053.92

391.946.08

TITLX Active nefinanciare

510271

870.000.00

478.053.92

391,946.08

ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

5402

368.500.00

180.304.18

188.195.82

alte serv pub gen -FEN

540256

255.000.00

83.170.98

171,829.02

TITL.X Active nefinanciare

540271

113,500.00

97,133.20

16,366.80

ORDINE PUB.SI SIGURANȚA NATION

0102

330.950.00

80,950.00

250.000.00

TITLVI.Trenaf.Intro unitatJ

610251

280.950.00

80,950.00

200,000.00

transf Intre unit

81025197

280.950.00

60,950.00

200,000.00

TITLX Active nefinandare

610271

50.000.00

.00

50,000.00

INVATAMANT

6502

300,000.00

210,762.83

89,247.17

TITLX Active nefinanciare

650271

300,00000

210.752.83

89,247.17

SANATATE

6602

11.000.000.00

8.690,337.83

2,309,662.17

TITLX Active nefinanciare

660271

11.000,000.00

8,698,025.96

2,301,974.02

plăti ani prec al rec an crt

660285

.00

7,688.15

.00

plăti ani preced

66028597

.00

7.688.15

.00

CULTURA,RECREERE $1 RELIGIE

6702

16,559,540.00

2,941,401.93

13,616,136.07

cult recreare rol FEN posterior

670256

5,146,540.00

1.000.913.30

4,145,626.70

TITLX Active nefinandare

670271

8,613,000.00

4,689,142.84

3,923,857.16

TITLJO. Active financiare

670272

2.800,000.00

2,600.000.00

.00

plăti ani prec ai rec an crt

670285

.00

5,548,654.21

.00

pMI ani preced

67028597

.00

5,548,65*21

.00

ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA

6802

3,600,300.00

1,143,782.61

2,456,537.39

«Bottom Title»                         «Page Sun 1»

«Page Sura 2>

Editat ia date de: 3O-SEP-13

Contul de execuție al bugetului locaM cvoltare

la data da: 3O-SEP-13                         paje2


4378337 MUNICIPIUL BACAU

An:   2013 Trezoreria Murtdptuf Secau

Ventori/CheltuW)

Cod

Credite

IncasartlPIati

Disponibil

&#ig st aatet aoc-pr Maxt

880256

3245,300.00

951,412.76

2293,88724

T1TLX Active naflnanctera

880271

355,000.00

192,349.85

162,650.15

LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

7002

5,585,899.50

1.929443.40

3.656,556.10

TITL VHAJls transferuri

700255

318,000.00

287,320.20

30,679.80

alte banat

70025597

318,000.00

287,320.20

30,679.80

locuHepr fin fdneramb poet

700258

1,707,899.50

320,104.53

1,387.794.97

TiTLX Active nefinendare

700271

3,110,000.00

879,529.67

2.230,470.33

TITLX1. Active financiare

700272

450,000.00

450,000.00

.00

plăti ani prec ai rec anat.

700285

.00

7,611.00

.00

pled ani preced

70028507

.00

7.611.00

.00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

6,360,950.00

871,551.56

5,489,396.44

FEN

740258

4,515,950.00

00

4,515,950.00

TITLX Active nefinanciare

740271

1,845,000.00

871,551.56

973.448.44

COMBUSTIBILI $1 ENERGIE

8102

84,991,970.38

47,454,583.51

17,537,386.85

comb si an - IU neremb postede

810256

60,341,970.36

45278.85222

15,063.118.14

TITLX Active neflnanciare

810271

4,650,000.00

2,175,731.29

2,474,268.71

TRANSPORTURI

8402

28,977,000.00

19,409,85524

9,567.144.76

prM externe neremb

840258

24.706.000.00

17.010,421.52

7,695,578.48

TITLX Active nefinanciare

840271

4271,000.00

2.399,433.72

1.871,56628

EXCEDENT/DEFICIT

.00

1214,801.44

.00

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POPO

«Bottan Titla>