Hotărârea nr. 316/2013

Hotărârea nr.316 din 31.10.2013 Hotarare privind conferirea Titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Bacău, post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Bacău» post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.8025 /25.10.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Adresa înaintata de Fundația Cultural Științifică „Iulian Antonescu" Bacău» Complexul Muzeal „Iulian Antonescu" Bacău, Societatea de Științe Istorice Filiala Bacău, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.40I93/l 8.10.2013;

-Expunerea de motive nr.8048/25.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.8049/25.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Raportul comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre nr. 491/30.10.2013, favorabil;

-Prevederile H.C.L. nr. 199/2003 prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău;

-Prevederile H.C.L. nr.83/28.04.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire al Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

- Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, actualizata si republicată;

în baza dispozițiilor art.36(8) și ale art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” post-mortem prof.dr. Alexandru Artimon.

Art.2. - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI