Hotărârea nr. 315/2013

Hotărârea nr.315 din 21.10.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener impreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iaşi, in vederea organizarii Conferintei "Afaceri.ro  Bacau cu tema: Pozitionare, bune practici, perspective si instrumente de crestere economică", ce va avea loc la Bacau in data  de 30 octombrie 2013.

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Bacău în calitate de partener împreuna cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași, in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având în vedere:

-Adresa înaintata de S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. cu sediul în localitatea Iași, Calea Chisinăului nr.27/et.2/cam.4 înregistrată la instituția noastră cu nr. 7845/18.10.2013;

-Referatul nr. 7843/18.10.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive nr.7851 /21.10.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacău. -Raportul nr.7852/21.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 488/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 489/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 490/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „e”, (7) lit. „a” și art.45(2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE;

Artl. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău în calitate de partener cu S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași, in vederea organizării Conferinței “Afaceri.ro Bacau cu tema: Poziționare, bune practici, perspective si instrumente de creștere economică”, ce va avea loc la Bacau in data de 30 octombrie 2013.

Art.2. - (1) Se aproba punerea la dispoziție cu titlu gratuit a “Sălilor de conferințe” de la Centrul de Afaceri si Expoziții Bacău, in vederea desfășurării evenimentului.

(2) Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 22.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 22.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire, precum si S.C. Arhipelago Interactive S.R.L. Iași.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI HAC NICOLAE-OVIDIU POPOYICI