Hotărârea nr. 314/2013

Hotărârea nr.314 din 21.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 50 mp, situată  pe str. Unirii şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție prin SC Conextrust SA și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 40246/ 18.10.2013;

-Referatul nr. 78308/ 18.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, nr. 7847/ 18.10.2013;

-Raportul compartimentelor de specialitate nr. 7848/18.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 484/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 485/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 486/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 487/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) Ht. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 — Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 50 mp, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, necesară amplasării fundației a 2 stâlpi de medie tensiune proiectați, situată pe str. Unirii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART, 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, EON Moldova Distribuție și SC Conextrust SA.


PREȘ ikrE DE ȘEDISȚĂ JITAKir cțjRNELIlLDAN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B ACĂU

VICI


H X 51

NICOLAE-OVIDIU P


ANEXA

LAHOTARAREANR.3/4 DIN 21.10.2013


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUS.C. "ILBA" S.A. (curți)


LES 20 kV proiectata____________

A2XS(F)2Y 3*1*150 mmp L= 100 m


COMPLEX BISTRIȚA


PDF created with pdfFactory Pro trial version www, pdffactorv, com


23-SE8

IT140


STR. UN R


S.C. CONEXTRUST SA


Bapau1- SE8- Sep. orizontal CT20 kV+DRV 24 Kv


21-TC15014 consola beton;2i+ Racord 20 KV CHE BARAJ Hin LEA 20 KV MILCOV - PA 99VERIFICATOR/

EXPERT

'Etohoratoc S.C.7foNEXmOBT SA BAfiAU , STOUex.TOESTOl


SPECIFICAȚIE

NUME

FrerrraiikLW

DGȘENAT

Ing. Dana NICOLAE

PROIECTAT

ing. Vlad BOBOC

SEF PROIECT

Ing.Dana NICOLAE

. A

Scara:

1/500

Data: sept. 2013


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNIC1P1ULU

NICOLAE-OVIDIU POPOVltl