Hotărârea nr. 313/2013

Hotărârea nr.313 din 21.10.2013 Hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacau,  în vederea organizării celei de a VI-a ediţii a concursului "Cupa Bacăului la Înot".

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacau, în vederea organizării celei de a VI- a ediții a concursului„Cupa Bacăului la înot”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 65584/03.10.2013 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău;

-Referatul nr.7538/04.10.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive nr. 7752/16.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău.

-Raportul nr. 7753/16.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 481/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 482/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 483/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.3(l)din Legea nr.69/2000 a Educației fizice și sportului, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punctul 6 și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a dministrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacau în calitate de partener împreuna cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău, în vederea organizării celei de a VI ediții a concursului,,Cupa Bacăului la înot”, ce se desfășoară la Bacău, în perioada 19-22 octombrie 2013.

Art.2. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000 ron, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut ia art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. - Alocarea celor 15.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, ocazionate de organizarea acestor evenimente, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.4, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire și Direcției Județeane pentru Sport și Tineret Bacău.


1E,'$DINȚĂ uliu-dan


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI