Hotărârea nr. 312/2013

Hotărârea nr.312 din 21.10.2013 Hotărâre privind aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren aflate în Bacău str. George Apostu nr.13.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alipirii unor suprafețe de teren aflate în Bacău

str. George Apostu nr.13

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr.78302/16.10.2013 al Serviciului Administrare și inventarierea patrimoniului, fond locativ și îndrumare asociații de proprietari;

  • - Expunerea de motive nr.7826/17.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău

  • - Raportul nr. 7827/17.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Adresele nr.33285/22.07.2013 si nr.39423/09.10.2013 înaintate de BRD Group Societe Generale;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 478/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 479/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 480/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică

-Prevederile art.879(l)(3)(5) si art.880 din Legea nr.287/2009 - Codul Civil, republicata; -Prevederile art.25 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata;

-Prevederile Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciara al Ministerului Administrației si Internelor - Agenția Naționala de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” (5) lit. „b” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART.l. (1) - Se aprobă alipirea următoarelor suprafețe de teren din Municipiul Bacau :

> terenul în suprafață de 46mp, situat în str, George Apostu nr.13. format din : 33mp teren înscris în C.F. nr.69473 având nr.cadastral 15945 așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare nr.28999/05.07.2013 și 13mp teren înscris în C.F. nr.69472, având nr.cadastral 15956, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare nr.28998/05.07.2013, teren proprietate privată a municipiului Bacău, aflat în concesiunea B.R.D. GROUP SOCIETE GENERALE, în baza Contractului de

concesiune nr.7918/1996 și actele adiționale nr.   7918bis/O3.06.2003   și

65239/25.03.2013,

  • > teren în suprafață de 706mp, situat pe str. Erou Gh.Rusu nr.13, înscris în C.F. nr.70891 având nr.cadastral 8441, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare nr.29000/05.07.2013 proprietatea dlui Drimer Moses prin moștenitorii legali,

  • >  teren în suprafață de 124mp, situat în str. George Apostu nr.13, înscris în C.F. nr.66519, având nr.cadastral 66519, așa cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru informare nr.28997/05.07.2013 proprietatea B.R.D. GROUP SOCIETE GENERALE,

(2) Toate taxele notariale ocazionate cu perfectarea actelor la notarul public, vor fi suportate de către B.R.D. GROUP SOCIETE GENERALE.

ART.2. - Se împuternicește Primarul Municipiului Bacau, să mandateze o persoană care sa reprezinte și să semneze în numele Municipiului Bacău, Convenția de acord a proprietarilor și actul de alipire la notarul public.

ART.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Drumuri Publice și Direcției Economice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA^ĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI