Hotărârea nr. 311/2013

Hotărârea nr.311 din 21.10.2013 Hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului şi clădirii în suprafaţă totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iaşi, în vederea desfăşurării activităţii de către Asociaţia "Misionarele Carităţii - Filiala Bacău"

HOTĂRÂRE

privind acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano - Catolică de Iași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității - Filiala Bacău**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr. 417/ 05.08.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 34409/ 06.08.2013 a Asociației „Misionarele Carității - Filiala Bacău”;

-Adresa nr. 2188/ 23.09.2013 înaintată de dl. Petru Gherghel, Episcop de Iași;

-Referatul nr. 78231/ 16.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 7784 din 16.10.2013;

-Raportul compartimentului de resort nr. 7785 din 16.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 474/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 475/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 476/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 477/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 8(1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, actualizată;

-Prevederile art. 874 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47, art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 710/ 1992 privind autorizarea funcționării în România a Filialei Asociației „Misionarele Carității” India;

-Decizia nr. 6/16.04.2011 a Comisiei de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale din Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 ani, a terenului și clădirii în suprafață totală de 2924 mp, situate în Bacău, str. Tecuciului, nr. 21, către Episcopia Romano — Catolică de Iași, în vederea desfășurării activității de către Asociația „Misionarele Carității ~ Filiala Bacău”, în respectiva locație funcționând Centrul de Recuperare și Reabilitare a persoanelor cu handicap mental sever și profund, care nu au aparținători.

ART. 2. — Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului. Fond