Hotărârea nr. 310/2013

Hotărârea nr.310 din 21.10.2013 Hotarare pentru stabilirea provizorie a modalitatii de gestiune directa pentru activitatea de "infiintare a depozitelor de deseuri si administrarea acestora" din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia.

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea provizorie a modalității de gestiune directa pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Bacau si aprobarea darii in administrare a acesteia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având in vedere:

  • - Referatul nr.7674 din 14.10.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 7675 din 14.10.2013;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7675 din 14.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 469/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 470/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 471/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 472/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 473/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Licența ANRSC clasa 2 nr.2245 din 28.11.2012 valabila pana la data de 21.12.2013, pentru activitatea de înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora;

  • - Dispozițiile art.8(l), art.8.(3), lit. “d”, art.22(3), art.24(l), lit. “a” si art.28(2), fit. “a” din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;

  • - Dispozițiile art. 2(1), art.l2(l) si art.16 (4) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art.6(2), lit. “f’ si ale art.21(l), lit. “c” din H.G nr.745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art.47 si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza art.36(2), lit. “c” si “d”, art.36(6), lit.”a”, pct.14 si art.45(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se Stabilește provizoriu modalitatea de gestiune directa pentru activitatea de “înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau, pana la finalizarea procedurii de achiziție publica “ Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deșeurilor nepericuloase in județul Bacau” si încheierea contractului de delegare a gestiunii, dar nu mai mult de data de 31.12.2014.

Art.2 Se aproba darea in administrarea Direcției Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau a activitatii de “înființare a depozitelor de deșeuri si administrarea acestora” din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Bacau, precum si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acesteia.

Art.3 Direcția Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau va asigura operarea depozitului conform de deșeuri si a facilitărilor conexe, cu respectarea prevederilor Regulamentului de funcționare, exploatare si întreținere.

Art. 4 La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga HCL nr. 263 din 12.11.2012.

Art.5 Hotararea se va comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice si Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare.