Hotărârea nr. 31/2013

Hotărârea nr.31 din 27.02.2013 Hotărâre privind aprobarea retelei scolare din municipiul Bacau pentru anul scolar 2013-2014.a/                v&acătt-


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare din municipiul Bacău pentru anul școlar 2013 - 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

  • - Prevederile art. 19 alin. (4), ale ari. 61 alin. (2) și (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată;

  • - Referatul nr. 501/ 22.01.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 573/ 21.01.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 17652/ 22.01.2013 a Inspectoratului Școlar Județean Bacău;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ STE:

ART. 1. - Se aprobă rețeaua școlară din municipiul Bacău pentru anul școlar 2013 — 2014, conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 - părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

r > V

* \ \-p. \


/\-r

i > ■'              j

DE ȘEDJNjfAj


PREȘEDIjN^

ABABMRADIU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA Nr. /

LA HOTĂRÂREA NR. 3/ DIN 27.02.2013

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSiTAR DE STAT DIN MUNICIPIUL BACĂU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014

Nr.

Crt

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Adresa/ Nr. telefon/fax/e-mail

■ Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ firii personalitate juridică (arondată)- Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/mvclnri de învățământ

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTavian voicir

str. Bicbz nr. 17, tel/fax 0234 552061, e-mail: scoalalbacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

ȘCOALA PRIMARĂNR.1, str. Ciprian Porambescu nr.5 /PRI

GRĂDINIȚA CU- PROGRAM NORMAL NR. 1, str. Ciprian Porumbescu nr.5 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR34, str. Republicii nr.45 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA

MINUNATĂ", str. Bicaz nr.17, teL/fax. 0234 556894, e-mail: gradinita32bc@yahoo.com / PRE

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PLATON”

str. 9 Maî nr. 64, teMfex. 0234510436, e-mail: scoata platon bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NRJ, str. 9 Mai nr, 64 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR33, str. Alexandra cd Bun nr.10, tel. 0234 532080, fix. 0234 533587, e-mail: grădiniță nr33@yahoo.com / PRE

3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETA M1RCEA CANCICOV"

str. Prieteniei nr.73, tcL/fax.0234 546111, e maikcancicovbc@yahoo.con)

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4, str. Prieteniei nr.73 / PRE

-

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NIL29, str. Radu Negru nr3, leUfax.0234 523686, e-mail: gradinita29bc@gmail.com / PRE

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU CEL BUN"

str. loniță Sandu Sturza nr. 80, teL/fix. 0234 514706, e-mail: alecelbun@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ȘTEFĂN1ȚĂ", str. 1.8. Sturza nr.80 /PRE

* • . ’

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, str. Oituz nr.85, teL0234 511046,e-mail:gradinital7@yahoo.com /PRE

5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICU ENEA"

str. CaleaKomanului nr. 144, teiyfax.0234

570771;, e-mail:

scoala7ntcueneabc@yahoo.com

PRE, PR1, GIM

GRĂDINIȚA CU CU PROGRAM NORMAL NR.7, str. Calea Romanului nr. 144 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR25, str. Calea Romanului

nr.24 / PRE

6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DOMNIȚA MARI A"

str. Bicpz nr. 126, telJfax 0234552667, e-mail: scoaladomnitamariabc@yahoo.com

PRE,PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13, str. Bicaz nr.l26 / PRE

7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NRJ10

str. Pictor Andreescu nr.l, tel/fax.

0234583120, o-mail:

școala 10bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR21, str. Pictor

Andreescu nr.5, teMfax.0234 583146 /PRE

8

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHA1 : DRÂCAN"

str. Logofăt Tăutu nr.7, tel7fiax.

0334401261, e-mail: scmihaidragan@yahoo.com

PRE, PR1, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1I,str. LogofătTăutu nr.7 /PRE

SC0ALA GIMNAZ1ALÂ NR.9, str. Calea Moldovei nr.136 / PRI, GIM

-

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9, str. Frunzei nr. 1 /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE", str. Costachi Negri nr.l, telJfax. 0234 545990, e-mail: gradmitanr35.bacau@yahoo.com / PRE

9

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. ALEXANDRU ȘAFRAN"

ștr. Henri Coandâ nr.l, teL/fex. 0234552935, e-mail: școala lj5bacau@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

* ;

GRÂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15, str. Henri Coandă nr.l /PRE            ’

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.24, str. Aviatorilor nr.6, tîeL/fax.0234 575779, e-mail: gradinita24bacau@yajwo.coni / PRE

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALECU -RUSSO"

str. AlejcuKusso nr. 5, telVfax.

0234513383, e-mail:

scoalaalnisso@yahoo.com

PRE, PRI, G1M

i

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.I6, str. Alecu Russo nr. 5 / PRE             j

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR30, str. Alecu Russo nr.23,0234556078 /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NIL27, str. Alecu Russo nr.59, tel. 0234 5535(13 / PRE

II f . T

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU HARET"

str. Vasile Alecsandri nr.14, telJfax.0234 510441, e-mail: haretiana_bc@yahoo.com

PRE, PRi, G1M

(

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA"

îttr. Oituz nr. 14, tel. 0234 514703, fax 0234 515667, e-mail: scoalacuzabc@yahoo.cojn

PRE, PRI, GIM

i

•- • .

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18, str. Gh. Vrfriceanu nr.40, teL/fax.0234 515316 / PRE

GRĂDINIȚA CUPR.OGRAM NORMAL NR26, str. Oituz nr. 14, Bacău /PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40, str. Cuza Vodă nr.6 / PRE

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA"

str, Carpați nr.12, telJfax.0234 570219, e-mail: scoalabacovia@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "GEORGE BACOVIA", str.

Carpați nr. 12 / PRE

' s                             : *<’ 1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR28, str. Carpați nr. 28, teL0234 544241 /PRE

14

șcOala gimnazială "miron COSTIN'*

str. Miron Costin nr.64, telJfax^)234510983, e-mail: mironcostin lbacau@yahoo.com

PRE, PRI,

GIM

:                                                            i.'                      •                ’               .

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR23, str. Mircea Eliade nr.6 / PRE

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ f'NICOLAE IORGA"

str. Bicaz nr.3, teL/fax.0234 552820, e-mail: ‘niorga@yahoo.com

PRE, PRI, GIM

l

i

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR3I, str. Bicaz nr.3 / PRE             ;

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGĂ”

str. Tippghtnlor nr. 11, teUfax.

0234522553, e-mail:

scoalaiOncreangabacau@yahoo.com

PRE, PR1, GIM

—w   ;

>

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "LIZUCA”, str. Bucovinei nr.IOAj tel/fax. 0234 586750, e-mail: grădiniță lizuca@yahoo.com / PRE

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MÎHAIL SADOVEANU”

str. Veous nr.16, telJfax.0234 577818, e-mail: scgjnihails@yahoo.com

PRE» PRI, GIM

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “CRAI NOU0, str. Aprodu

Purice nr.l 1, telJfax. D234 582464, e-mail: gradinitacrainou@yahoo.com /PRE

18

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ"

str. Tecuciului, nr.17, cod 600391, tel/fax 0234 510708, e-mail: gsprbatjau@yahoo.com

PR1,GIM, LIC TEH, PROF

19

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

str; Alexandru cel Bun nr.43, tcl/fax.0234 542844, e-mail: lpsbacau@yahoo.com

G1M/SP, LIC VOC/SP

20

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN CEL MARE"

str. Spini Haret nr.6, tel/fax: 0234 570582 / 570364, e-mail: secretanat@pedagogicbacau.rocnpsmbc@yaboo.com

PRE,PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19, str. Spini Haret nr.6 /PRE

GRĂDINIȚACU PROGRAM NORMAL NR.10, str. Spini Haret nr.6 / PRE

21

COLEGIUL NAȚIONAL “FERDINANDI"

str. George Bacovia nr.45, tel: 0234 513565, fex:0234 513020, e-mail: ferdinand@kjro

PR1,G1M, LIC

TEO

22

COLEGIUL NAȚIONAL "VASțLE ĂLRCSANDRr”

str. Vasile Alecsandri nr.37, tel. 0234 512607, fax :0234 510913, e-mail: cnva bacau@yahoo.com

GIM, LIC TEO

-

23

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ,. "GEORGEAPOSTU”

str.JR^zboieni nr24,teL0234512753, e-mail: liceuldeartabacau@yahoo.com

PRE, PRI/AR, G1M/AR, LIC VOC/AR

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGITNR. 12, str. 9 Mai nr.l I, tel. 0234 515147 /PRE i

'4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SPIRU HARET', str. Trotuș nr.6 / PRE         *

24

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE VRÂNCEANU"

str. Luqrețtu Pătrășcanu nr. 30, tel:0234 514882,0234 571735, fax 0234511651, e-mail: cnghvranceanu@yahoo.co.uk

GIM, LIC TEO

*

25

COLEGIUL TEHNIC ^DUMITRU MANGERON"

str. Aeroportului nr.5, tel.0234575358, fax 0234 575365, e-mail: muigeron2002@yahDo.coin

LICTEH, L1C TEO, PROF

26

COLEGIUL "HENRI COANDĂ"

str. Henri Coandă nr.8, tel: 0234 557223, fax: 0234 556900, e-mail: henri.coanda@gmail.com

LIC TEO

27

COLEGIUL ECONOMIC «ION CHICA"

str. $ Mai nr. 104,tel 0234510435, fax 0234 581167, e-mail:

colegiul ec bc@yahoo.com

LIC TEH, LIC TEO, POS

28

COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL ȘALIGNY"

str. Vasile Alecsandri nr.18, tel: 0234 5.15254, fax 0234 581381, e-mail: ctanghelsaligny@yahoo.com

PRE, PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO, PROF

29

COLEGIUL "GR1GORE ANTIPA"

str. Henri Coandă nr. 7 tel. 0234552089, fax 0234/552011, e-mail:

chimie ind bc@yahoo.co.uk

LICTEH, PROF

30

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "N1COLAE VASILESCU-KĂRPEN"

str. Mioriței nr. 76, telJfax 0234586720, e-mail: secretariat@ctcnvk.ro

PRE, LIC TEH, LIC TEO, PROF, POS

31

COLEGIUL TEHNIC "LETEA"

str. Letea nr.24, tel/fax 0234553835, e-mail: leteabc@yahoo.com

PRE, PRI, GIM, LIC TEH, PROF

. ’ • !

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCAW, str. Alecu Russo nr37, tel7fax.0234 574642, scoalaionlucabc@yahoo.com / PRI, GIM

. ‘■

GRĂDINIȚA CU PRlDGRAM PRELUNGIT “LETEA", str. Letea nr. 17 / PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR20, str. Alecu Russo nr.37 /PRE            î

• ■ ■

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “VIOLETA**, str. Valea Albă nr.4 / PRE

31

*

>; ...... '

COLEGIUL NAȚIONAL CAȚOLIC "SF.IOSIF" .

■ ■

Calea Moldovei nr. 233, tel:0234 575913,0234 574513,0234 550468, fax 0234 575913,0234 579642, e-mail: santon@rdslink.ro

LIC VOC, LIC TEO

33

COLEGIUL "M1HAIEMINESCU”

str. MiHOhiinescu nr. 35, telJfax.0234 562564, e-maîl:

liceumthaieminescu35(^yahoo.coni

L1C TEO, POS

34

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "AGRICOLA”

str. Calea Moldovei nr.53, teIJfax. 0234 577594, e-mail:

grădiniță agricola(^yahoo.com

PRE

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

str. Oituznr. 15, tel/fex 0234 524844, e-maîl: css.bacan@yahoo.com

LIC7SP

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEI RADU n


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA                                                                                xir,       .

JUDEȚUL BACĂU                                                            ANEXA Nr.

^ONS'iLHJL LOCAL bacău                                          LA HOTARAREA NR. 5/ DIN 27.02.2013

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL BACĂU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014

Nr. Crt

Denumirea persoanei juridice fondatoare

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

. Adresa /nr. telefon/fax/ e-mail

Niveluri de învățământ

i

S.C. Mirtis S^R.L., Bacău

Grădinița cu program prelungit "Sweet Dreams Kindergarten"

Str. Fiorilor nr. 12, tel 03340582Q, 0749.249.259, office@sweet-dreams.ro                      ț

PRE

2

Asociația Grădinița “Roza Verierini”

Grădinița cu program prelungit “Roza Venerini”

'• g 1,;

Str. Digu Bâmat nr. 6,

Tel/fax 0234-582560,0768-676790, gradirozavenerini@gmail.com, sr.bemadeta@yahoo.it         •.

PRE

'3.

S.C. Construct Consulting S.RiL;, Bacău

Grădinița cu program prelungit "Pinpchio”

Str. Prelungirea Bradului Nr. 5, țel 0234 583262,0743120719, pinochiokindergarten@yahoo.cqm

0234 583262,0743120719    î

PRE

4-

S.C. "Costisim" SJR.L, Comănești . .

Grădinița cu program prelungit ”Aiex”

Str. Bogdan Voievod nr. 20,60Q254 Telefon - fax 0234/570906 / 07Ș7881723 ofifice@gradinita-alex.ro

PRE

' 5 ' '

Asociația "Solidaritate între Generații”

Grădinița cu program prelungit "Disney Baby Houșe"

Str. Decebal nr. 30,

0743 518 357 / 0751 262 299 / 0753 492 847, 0adinitadisneybaby@gmail.com

PRE

6

S C. English Adventure S.R.L., Șacău

Grădinița cu program prelungit "Magic ■ English"

Str. Oituznr.54,0745-365.507 tel: 0234-535.313 fax: 0334-105.366, ofifice@magic-english.ro

PRE

7 ■ <

Asociația non-profit "Ob.iio și prietenii", Bacău

Grădinița cu program prelungit ‘’Oblio"

Str. Miron Costin nrJ. 1, tel 755 5000077,0740169779, oblio org@yahoo.com

PRE

8

Asociația "Fiagship", Bacău

Școala primară Româno-Americană

Str. 1. S. Sturza 77B.

0234-571288,0234-571830, americankindergarten@flagship.ro

PRE, PRI

9 .

Asociația Pedagogică “Grigore Tăbăcaru”, Bacău

Liceul teoretic “Grigore Tăbăcaru”

Str. Vasile Alecsandri nr. 25, 600224, Tel/fax:0234-588249, grigore.tabacaru@yahooxom

LIC TEO

10

Asociația Grup Școlar "Grigore Moisil”, Bacău

Liceul teoretic "Grigore Moisjl”

Str. Vasile Alecsandri nr. 25, 600224,

Tel/fax:0234-588080, grigoremoisil@yahoo.com

LJC TEO

11

Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin     ‘ '

jrâncoveanu”, Bacău

Liceul Tehnologic “Constantin / Brâncoveanu” •

Str. Alecu Russo nr, 59, tel/fax 0234 575460 liceul_brancoveanu@yahoo.com

LIC TEH

12

Fundația Ecologică Green - Filiala Bacău

Școala Postliceală F.E.G;

Str. Mioriței nr. 76 bis, Tei. 0234 513787, feg.bacau@gmail.com

POS

13

Asociația Filantropică Medical Creștină ’Christiana"                     • G '

>ceala..Postiiceală ”Christiana”

Str. Gării Nr. 18, Tel/Fax: 0234-519660, christianabacaugarii 18@yahoo.com

POS

Asociația "Centrul de Studii European ; J Bacău"'-             ’                * • '• ■'V ■■

Zentrul de Studii European Bacău

••               ' • X- t .. ’ V                                                                                /

Str. SpinvHaret nr: 6           ;

5Jecurzaiu@yahoo.com       ;

POS

"TA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ABABEIRADU          .CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-O