Hotărârea nr. 309/2013

Hotărârea nr.309 din 21.10.2013 Hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare  ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014.

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013 - 31 martie 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 21.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.79185/15.10.2013 al Serviciului Administrare și inventarierea patrimoniului, fond locativ și îndrumare asociații de proprietari;

-Expunerea de motive nr.7762/16.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău

-Raportul nr. 7763/16.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Prevederile art.7(2), lit. b și art.8(8) din OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificata si completata prin OG nr.27/2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 464/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 465/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 466/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 467/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 468/21.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, modificata si completata prin HG nr.778/2013;

-Prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale;

-Prevederile HG 920/2011 modificată si completată prin HG 778/2013 - anexa nr. 1 prin care a fost aprobat Modelul formularului de cerere si declarația pe proprie răspundere;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct 2 și pct. 14 și art.45(2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în Municipiul Bacău, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, pe toată perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2013-31 martie 2014, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • -  domiciliul în municipiul Bacău;

  • -  să fie beneficiar al serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat de către S.C. CET S.A. Bacău sau să solicite branșarea la acest sistem;

  • -  sa aiba venitul net mediu lunar pe membru de familie raportat la Indicele Social de Referința (ISR) prevăzut de Legea nr.292/2011 de pana la 2,164 ISR în cazul familiei și/sau persoanei singure conform prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, modificata si completata prin OG nr.27/2013;

Art.2. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi acordat din bugetul local al municipiului Bacău pe baza cererii și declarației pe proprie răspundere însoțită de documente justificative în ceea ce privește componența familiei și veniturile acesteia precum și a convenției individuale de plată încheiată cu furnizorul de energie termica

(2) Modelul formularului de cerere și declarație pe proprie răspundere este cel aprobat prin H.G. nr. 920/2011, modificata si completata prin HG nr.778/2013 - anexa 1.

Art, 3. - Familiile sau persoanele singure beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței din buget de stat și din buget local vor depune individual cererile și declarațiile pe proprie răspundere însoțite de documente justificative la unul din cele 7 puncte de depunere organizate de Primăria Municipiului Bacău, prezentate in Anexa nr. 3 parte integranta din prezenta hotarare.

Art4, - Se aprobă gradul de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, în același procent, pentru toți beneficiarii de ajutoare pentru încălzirea locuinței din bugetul local al Municipiului Bacău care se regăsesc în aceeași tranșă de venituri, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fee parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - în situația în care consumul din factura individuală pentru energie termică emisă de furnizor, depășește consumul mediu lunar, compensarea procentuală prevăzută în anexa nr. 1 și nr. 2 din prezenta hotărâre se va aplica la contravaloarea energiei termice pentru un consum mediu lunar corespunzător zonei reci de temperatură, conform anexei nr. 1 din O.U.G. nr. 70/2011, modificata si completata prin OG nr.27/2013.

Art.6. - Modalitatea de lucru în ceea ce privește acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, va respecta prevederile O.U.G. nr. 70/2011 modificata si completata prin OG nr.27/2013 și H.G. nr. 920/2011 modificata si completata prin HG nr.778/2013 și va fi aprobată de Primarul Municipiului Bacău.

Art.7. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și inventarierea patrimoniului, fond locativ și îndrumare asociații de proprietari, Unitatea Municipală pentru Monitorizare și S.C. CET S.A. Bacău.


Djj/ȘEDINȚÂ NELW-DAN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOL?


ANEXA 4

LA HOTARAREA NR. JOJ DIN 21.10.2013

Gradul de compensare procentuală a valorii efective la energie termică furnizată In sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

FAMILIICONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVICIINDICATOR SOCIAL DE REFERINȚA

Buget de stat

Buget local

Total

0

0,310

90%

10%

100%

0.3102

0,420

80%

20%

100%

0.4202

0,520

70%

30%

100%

0,5202

0,620

60%

40%

100%

0,6202

0,710

50%

50%

100%

0,7102

0.850

40%

60%

100%

0.6502

0,960

30%

70%

100%

0,9602

1.080

20%

80%

100%

1.0802

1,230

10%

90%

100%

1.2302

1,572

5%

95%

100%

1,5722

0%

100%

100%

ANEXA £

LA HOTARAREA NR. 303 DIN 21.10.2013


Gradul de compensare procentuali a valorii efective la energie termici furnizați în sistem centralizat pentru beneficiarii de ajutor de încălzire a locuinței

- PERSOANE SINGURE -


INDICATOR SOCIAL DE REFERINȚA

Buget de stat

Buget local

Total

0

0.310

100%

0%

100%

0.3102

0.420

90%

10%

100%

0.4202

0,520

80%

20%

100%

0.5202

0,620

70%

30%

100%

0.6202

0,710

60%

40%

100%

0,7102

0.850

50%

50%

100%

0.8502

0.960

40%

60%

100%

0.9602

1.080

30%

70%

100%

1.0802

U30

20%

80%

100%

1.2302

15%

65%

100%

.......".57^   •

10%

90%

100%
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPO


ANEXA 5

LA HOT ARAREA NR. 3Q9 DIN 21.10.2013

LISTA PUNCTELOR DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE 2013-2014

  • 1. Primăria Municipiului Bacău, Str. Mărășești nr. 6.

  • 2. Primăria Municipiului Bacău - sediul II, (Piața Centrală), Str. Pieții nr.2

  • 3. Poliția Locală Bacău, (spre Autogara Bacău), B-dul Unirii nr. 13.

  • 4. CET S.A. - Centru Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 61, strada Aprodu Purice, lângă Grădinița Crai Nou)

  • 5. Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 17A.

  • 6. SC CET S. A. - Centru Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 33, str. Henri Coandă, lângă Serviciul Public de Evidență a Populației Bacău).

  • 7. S.C. CET S.A. Bacău - Centrul Relații Clienți, (fostul Punct Termic nr. 42, în spatele magazinului Luceafărul).

Notă:

La punctele de depunere 1, 2, 3, 4, 6 și 7 se vor prelua doar cereri pentru acordare ajutor agent termic și gaze naturale.

Punctul de depunere nr. 5 de la Direcția de Asistență Socială Bacău, Str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, va prelua doar cereri pentru acordare ajutor energie electrică și lemne.ÎNTOCMIT ng. Răzvan Anasie