Hotărârea nr. 306/2013

Hotărârea nr.306 din 30.09.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundaţia «Constantin Brâncoveanu» la organizarea acţiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfăşura în Bacău.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația « Constantin Brâncoveanu »la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr. 567/ 27.09.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38496/ 27.09.2013, înaintată de Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” Bacău; -Referatul nr. 7314 din 30.09.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7317 din 30.09.2013 ;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7318 din 30.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 453/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 454/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 455/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctul 2 și ale art. 45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

■ART.l. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Fundația « Constantin Brâncoveanu » la organizarea acțiunii dedicate zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în Bacău.

ART.2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 15.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli ce îi revine municipiului Bacău pentru organizarea evenimentului menționat la art. 1.

ART.3. Alocarea celor 15.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale. ART.4. Hotărârea va fi Educație, Dezvoltare șj


comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Fundației pentru unitar “Constantin Brâncoveanu” Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 306


DIN 30.09.2013

P.O.N, 1.0/ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2