Hotărârea nr. 305/2013

Hotărârea nr.305 din 30.09.2013 Hotarare privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2013-noiembrie 2013.

HOTĂRÂRE


privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013 - noiembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7157 din 24.09.2013; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7158 din 24.09.2013;

-Raportul comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr. 452/30.09.2013, favorabil;

-Prevederile art. 35, art. 47 și art. 117 lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

-Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobai Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile octombrie 2013 - noiembrie 2013 în persoana domnului consilier Jitariu Comeliu-Dan.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 următoarele atribuții principale :

 • a)      conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

 • b)      semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

 • c)       asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

 • d)       supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

 • e)       aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

 • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local

  Art3, - Prezenta Elaborare a Do


  NR.

  DIN 30.09.2013

  N.O.P, I.DJ R.TJEi.l/Ds.1 4^se comunică Compartimentului Aparatul Permanent de Analiză și iliului Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI