Hotărârea nr. 304/2013

Hotărârea nr.304 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.277/2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 60 m.p. , situată pe strada Prieteniei, asupra suprafeţei de teren de 49 m.p., situată pe strada Nicu Enea şi a dreptului de uz pe durata funcţionării  capacităţii energetice asupra suprafeţei de 1 m.p., situată pe strada Nicu Enea , aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere :

•Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție prin Eltesa Grup nr. 67/ 06.09.2013 și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36990/ 10.09.2013;

•Referatul nr. 78270/ 16.09.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7101/ 23.09.2013;

•Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7102/ 23.09.2013; •Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 448/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 449/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 450/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 451/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

•Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău;

• Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

•Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 și va avea următorul conținut:

„Art. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 70 mp, situată pe str. Venus, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART, 2 - Se aprobă înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 cu Planul de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 277/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și EON Moldova Distribuție.ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nfi.l

LA HOTARAREA NR. ȘqI, DIN 30.09.2013---L®------

0 | ț~

_____a—LI  ----

——---—------    i      _-


Proprietate particulara (curte)


Proprietate particulara


Proprietate particulara (curte)


Proprietate parttcul


Proprietate particulara (cune)


Proprietate particulara


NCP69512

BPgH0kVpr°’


—Lstr.Venus (asfalt)


‘PPBE2+4


Proprietate particulara AA (curte)Rusu Daniel si Mihaela


Str-Zitnbrufai (asfalt)


\ PLAN DE SITUATEI

\           Scara I 500           3Proprietate particulara (curte)


Proprietate particulara (curte)


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Proprietate particulara


INSTALAȚII ELECTRICE MEDIE SI JOASA TENSIUNE EXISTENTE (LES MT. LES JT, PT) INSTALAȚII ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE PROIECTATE (LES) care se supun HCL BACAU (suprafața de teren ocupata pentru montare LES proiectata - 70 m x 1 m = 70 mp) INSTALAȚII ELECTRICE MEDIE TENSIUNE PROIECTATE (PTAb) supuse "contractului de superficie" (suprafața de teren ocupata pentru amplasarea PTAb proiectat -16,5 mp) INSTALAȚII ELECTRICE JOASA TENSIUNE PROIECTATE (LES, FB, FDCP) supuse "contractului de superficie" (suprafața de teren ocupata pentru amplasarea IES 1 kV pr.: 47,2 mx0.8 m= 38 mp, 2xFB pr.=Ș 64 mp) LIMITA DE PROPRIETATE 3


Proprietate particulara -----(arte)---------


SEMNA


CERINȚA


S.C. ELTESA GRUP S.R.L.

BACAU

Str. Tineretului nr.44, J04/I26/2003, CU 93937 * *


Atafflasament: muu. Bacau, str. Prieteniei, nr.2, jud. Bacau

_