Hotărârea nr. 303/2013

Hotărârea nr.303 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran şi amplasării unor conductoare, asupra suprafeţei de teren de 77 m.p. , situată pe strada Gheorghe Hociung şi a dreptului de uz pe durata funcţionării  capacităţii energetice asupra suprafeţei de 3,5 m.p., situată pe strada Gheorghe Hociung, aparţinând domeniului public al Municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran și amplasării unor conductoare, asupra suprafeței de teren de 77 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 3,5 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

•Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție și înregistrata la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 37483/ 16.09.2013;

•Referatul comun nr. 78271/ 18.09.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 7132/ 24.09.2013;

•Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7133/ 24.09.2013;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 444/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 445/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 446/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 447/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

•Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

•Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran 1 kv, asupra suprafeței de teren de 7 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării conductoarelor LEA 0,4 kv, proiectate pe stâlpi, asupra suprafeței de teren de 70 mp, situată pe str. Gheorghe Hociung, de-a lungul drumului de exploatare, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 3 mp, necesară amplasării fundației stâlpilor liniei electrice aeriene LEA 0,4 kv, situată pe str. Gheorghe Hociung, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație -Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 0,5 mp, necesară amplasării fundației blocului de măsură, la limita de proprietate a consumatorului, situată pe str. Gheorghe Hociung nr. 33, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOWCI


NR. 303

DIN 30.092013

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


AWLĂA _

LAHOTARAREANR.3(7.3 DIN 30.09.2013CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVID1U POPOV1C


LEGENDA:


LEA 0,4 kV existenta

LEA 0,4 kV proiectata* 140 m LES1 k^ proiectata* 15 m Stalpfexîslenti

• * * Stâlpi proiectați bmpt Bloc de măsură proiectat


S.C.EIECTROPREST SRL J04/1334/1996 RO8997912

BACAM.6TR.eMAI,

DENUMIRE PROIEC

AMPLASAMENT: L Beneficiar: SC. EC

ÎT: "ALWftSWSEtlERGlE ELECTRICA LOCUINȚA "r                     iel"

□yj^bau. Sircphe^;-      Nr 33. Jub Bacau.

PLAN DE SITUAȚIE

A                                 Plen» 2