Hotărârea nr. 302/2013

Hotărârea nr.302 din 30.09.2013 Hotarare privind punerea la dispoziţia EON Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 60 m.p.,  în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu şi Prieteniei din Municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din municipiul Bacău


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

  • • Adresa Eon Gaz Distribuție înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36934/ 09.09.2013;

  • • Referatul comun nr. 78268/ 10.09.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

  • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 7046 din 18.09.2013;

  • • Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 7047/18.09.2013;

  • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 440/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 441/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 442/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 443/30.09.2013 ai Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • • Prevederile art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

  • • Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

  • • Prevederile art 47, ale art 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit „a” și art.45(3) și (5) din Legea nr.2I5/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:


ART, 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 60 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit Pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Logofăt Tăutu și Prieteniei din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.PREȘEDINT NÂSTASE


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NR.

DIN

N.O.P., I.D./R.TJE1J/LH.I-A-2X

z


30.09.2013
. Vizat

o.c.p.i. BACĂU


I platforma beton.


\ cota iO,QO= 160,65m

\\ «ml

\l6tU5 1-1

hs=15.25m

*bl

X 13324

«a

- 1


Gar®l


Școala cu clasele I - VIII "Mihai Dragan*


16053


FI UTILIZAT obținerii A*

DE CONS


Legenda^


VEDEREA ORIZAȚIEI Ui^E'’


Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa si branșamente-propuse


Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa - existenta


RecepVong1 AnaMoga (aemriltiur*)


Parcela (Traseu_propus)

NT. Pct

Coordonate pct.ile amliu

t-LUhjini. „ falllli ț| DlfjH i‘

X|m|

Ylm)

1

368053.743

848478 709

OM-II

2

566054213

646470.081

B.-’ ll

3

568049.076

048485.587

iC.J jl

4

556052474

646501.465

nioS

5

566053.727

640512.405

TB/itr ?

e

566063.099

046549.032

U. z «

7

566070,103

046546377

1     'i IM |

6

586074.730

646540518

-   v ■

1 9

566075.310

6465403M>

'        +.«<_* ll

w

568076.778

64854B.224

11

558006.004

646541.132

S.wr g

12

566094348

646535,322

Obu |

13

566095.129

646535.170

ii !M |!

14

560096565

646540.982

17 39 i

15

566113.396

646536.530

5 8/ ||

16

566111.970

646530.839

UÂA* '<

17

560112.552

046530.093

$.:• ||

18

5661134)78

046536.-384

23. X1

19

560136:432

646530.438

u.uo

9 20

566136.585

646531 010

7b i.

9 21

566063.478

646550.364

W i. g

1 22

566053.136

646512600

n. iT

[   23

566051.681

046501.582

if’.jy :|

1 24

566048.430

040485.438

'' fi ’     !

S(Traseujiropusrioii>4> p=337 ! Im


Coordonate X, Y - Sistem de proiecție SI ERI Cota Z - Plan de referința Marea Neagia


ȘUJDEA LAURENJTU P.FJL


Tel: 0742-347817

47

NUMELE

SEbJM

IJURA

Mdl&4topo:

hg. ȘUJDEA L

t^eoat

tng. ȘUJDEA LBeneficiar S.C, E.ON GAZ DISTRIBUITE S. A.

Proiectant General: S.C. INCOM S.A. IAȘI Amplasament: Intravilan Mun. Bacau, Str. Logofăt Tautu -Str. Prieteniei, județul Bacău

Ruiedt EXTINDERE CONDUCTA DISTRIBUITE GAZE NAIUHA.E BiMNSMEHIE PRESIUNE REDUSA PE STR. PRIETENIEI. MUN 8ACMI BAGAJ


PLAN DE SITUAȚIE