Hotărârea nr. 301/2013

Hotărârea nr.301 din 30.09.2013 Hotarare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui imobil situat în Bacău dii domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații» în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 4527/ 19.09.2013 înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38045/ 23.09.2013 înaintată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;

-Referatul nr. 78278/ 25.09.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ șî îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7194 din 25.09.2013; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7195 din 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 435/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 436/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 437/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 438/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 439/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 860 alin. (3) și ale art. 863 alin. (1), lit. „e” din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată; -Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică focală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice focale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Bacău, strada Cornișa Bistriței, nr. 25, sc. A ap. 43 cu o suprafață construită de 60,90 nț), înscris în Cartea funciară la nr.20307/1993, din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

ART, 2 - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații va demara procedurile pentru emiterea unei hotărâri de guvern.


ART, 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Autorității Naționale pentru Administrare și

Reglementare în Comuni
NR. 301 DIN 30.09.2013

N.OJt, I.DJ R.T JEx.1 /DsJ-A-2