Hotărârea nr. 300/2013

Hotărârea nr.300 din 30.09.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea şi exploatarea  SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, a unor bunuri de retur.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA a unor bunuri de retur

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 4214/ 23.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28637/ 24.05.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

-Referatul nr. 78230/ 20.08.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7065/ 19.09.2013;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7066/19.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 430/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 431/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 432/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 433/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 434/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Prevederile art 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Hotărârea nr. 2/ 22.04.2013 a Consiliului de Administrație al SC CRAB SA;

-Prevederile art. 47 si art 117 lit „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art 36 alin. (2) lit “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă includerea bunurilor de retur finanțate integral din sursele proprii ale Companiei Regionale de Apă Bacău SA și amortizate integral, în domeniul public al municipiului Bacău, bunuri ce sunt cuprinse în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART, 2 - Se aprobă includerea bunurilor de retur finanțate parțial din sursele proprii ale Companiei Regionale de Apă Bacău SA și amortizate integral, în domenul public al municipiului Bacău, bunuri ce sunt cuprinse în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Se aprobă transmiterea bunurilor de retur prezentate la art 1 și art. 2 din domeniul public al municipiului Bacău către SC Compania Regională de Apă Bacău SA spre administrare și exploatare.

ART, 4 - Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău în sensul includerii în contract a bunurilor de retur cuprinse în anexele nr. 1 și 2.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și SC Compania Regională de Apă Bacău SA.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPpVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA I

LA HOTARAREA NR. 500 DIN 30.09.2013

LISTA BUNURILOR DE RETUR DIN SURSE PROPRII PROPUSE A FI TRANSFERATE CĂTRE UAT BACAU

Nr.Crt

Nr.de torent

Denumire mijloc fix

Valoare Inventar

VaL Ram. amnrtiut

Ga.

Data P.I.F.

Durata normala

1

284129

ELECTROPOMPA SADU 65X4 LDMC D3 Q=6MC/H.II 80.SERIE POMPA=245I;SERIE MOTOR-J242

2.192.00

0.00

012

01.022002

96

2

264130

ELECTROPOMPA SADU 65X4 LDMC B3 Q=6MC/H;H-8O;SER1E POMPA=2452,SERIE MOTOR-1243.

2192.00

0,00

0PC

01 02.2002

96

3

284132

ELECTROPOMPA SADU 65X4 LDMC B3 Q=6MC/H;H=80;SER(E POMI’A-2453,SERIE MOTOR-1244.

2 192,00

0,00

orc

01.02.2002

96

4

284290

POMPA SIMPLA OMEGA NR 1 300-435A.H-55 M.SERJE L61-726508-2.Q=l260mcdi ■ nr. înv. Secundar A84290

92.387.00

0.00

012

01.122002

96

5

A84290

POMPA NR 1 ST.DE POMPARE GHERAIESTI (MODERNIZARE LA NRINV.VECH1=284290),POSTAMENT,INST.HIDRAUUCA,INST.ELECTRICA

10.568.00

0.00

012

01.122003

84

6

A84291

POMPA NR.2 ST.DE POMPARE GHERAIESTI (MODERNIZARE LA

NRINV. VECH1=284291 ).POSTAMENT,INST.HIDRAULl CA.1NST.ELECTRIC A

6 852.00

0,00

012

01.122003

84

7

284291

POMPA SIMPLA OMEGA NR.2 3MM35A.IJ-55 M.SERJE L61-72650VI.Q=1260mc/h- nr. mv. secundar A8429I

92.387,00

0,00

012

01.122002

96

8

A84292

POMPA NR.3 ST DE POMPARE GHERAIESTI MODERNIZARE LA

NRINV VF.CHI-284292),POSTAMENT,INSTHIDRAlll.l CA.INST.ELECTRICA

11.755,00

0.00

012

01.12.2003

84

9

284292

POMPA SIMPLA OMEGA NR3 3OO-43SA.H=55 M.SERJE L6I-726509.0= l260mc/h- nr înv secundar A84292

92.387,00

0,00

012

01.122002

96

10

383233

CUPTOR DE LABORATOR TIP L I206M

2 510.00

0,00

022

01.11.1999

120

ti

383248

DEB1TMETRU DIT.ADF DN-500

1.874.00

0,00

012

01.06.2000

96

12

383238

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT TIP L3

2.310.00

0,00

013

0108.2000

120

13

383259

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT TIP L2

2.192,00

0,00

013

01.08.2000

120

14

383260

CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT TIP L2

2192,00

0,00

013

0| 08.2000

120

Nr. Crt.

Nr. de invent

Denumire mijloc fii

Valoare inventar

VaL Ram. amortizat

Ges.

Data P.I.F.

Durata nonnata

15

383698

CONTOR WOLTEX DN200 00WWR016147 C T.BUCEG1

2.702,00

0.00

OZD

01 06.200!

96

16

384099

CONTOR WOLTEX DN200 0i WRO29403 C T. 1 CORNIȘA

2 745,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

17

384100

CONTOR WOLTEX DN200 01WRO29401

2.743,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

18

384101

CONTOR WOLTEX DN150 01WK037662 C T 1 MIORIȚA

1.853,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

19

384103

CONTOR WOLTEX DN150 01WK037666 C T.3 BACOV1A

1.853.00

0,00

OSD

01072001

96

20

38410*

CONTOR WOLTEX DN 150 01WK037661 C.T.3 MIORIȚA

1.853,00

0.00

OZD

01.07.2001

96

21

384105

CONTOR WOLTEX DN150 01WKO37655 C T.5 CREMENEA

1 853.00

0.00

OSD

01.07.2001

96

22

384106

CONTOR WOLTEX DN150 01WK037671 C T.NEPTUN

1.853,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

23

384108

CONTOR WOLTEX DN 150 01WK037670 C T.PARC II

1.853,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

24

384109

CONTOR WOLTEX DN 150 01WK037673

1.853,00

0,00

OSD

01.07.2001

96

25

384 HO

CONTOR WOLTEX DNl50 01WK037674 C.T.5 MIORIȚA

1.853,00

0.00

OSD

01.07.2001

96

26

384111

CONTOR WOLTEX DNl50 01WK037668 C.T.4 MIORIȚA

1.852,00

0,00

OZD

01 07.2001

96

27

384112

CONTOR WOLTEX DN 150 01WK037676

1.852.00

0,00

OZD

01.07.2001

96

28

384113

CONTOR WOLTEX DN150 01WK037675 P.T, 154

1 852,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

Nr.Crt.

Nr.dc InvenL

Denumire mijloc ik

\ atoure inventar

VaL Ram. amortizat

Ge*.

Data P.J.F.

Durata nonnata

29

384114

CONTOR WOLTEX DN150 OiWK037665 C.T. 1 MAI

1 852,00

0,00

OZD

0107.2001

96

30

384115

CONTOR WOLTEX DN150 0) WK037669 C.T.2 BACOVJA

1.852,00

0,00

OZD

01.07.2001

96

31

384116

CONTOR WOLTEX DN 150 01WK037667 C.T.2 MIORIȚA

1,852.00

0.00

OZD

01.07.2001

96

32

384411

CONTOR WOLTEX DN200.SER1A 01WL04B066 CT BUCEGI

2.981,00

0,00

OSD

01.10.2001

96

33

384412

CONTOR WOLTEX DN200.SER1A 01WL053551 C.T.45

2.950,00

0,00

OZD

01 10.2001

96

34

384417

CONTOR WOLTEX DN200,SERIA 01WI048065 C T 1

2 980,00

0.00

OZD

01.10.2001

96

35

385555

CONTOR WOLTEX DN=150,SR.0l-WKO-54030

2.038,00

0,00

0ZD

01.03.2002

96

36

385556

CONTOR WOLTEX DN 150,SR.0l-WKO-54028 P I 20

2.038,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

37

385557

CONTOR WOLTEX DN150.SR0I-WKO48057

2.016,00

0,00

OZD

01 03.2002

96

38

385558

CONTOR WOLTEX DN-I50.SR.01-WKO-37658

2.016,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

39

385560

CONTOR WOLTEX DN=150,SR.01-WKO-48059

2.016,00

0,00

OZD

0103.2002

96

40

385561

CONTOR WOLTEX DN" 150,SR.0 i-WKO-37653 in custodie seciia Moinesii PV Cistodie nr 4994/26.09.2012

2.016,00

0,00

OSD

01.03.2002

96

41

385562

CONTOR WOLTEX DN~150.SR.0PWKO-75925 P T 63

2.044,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

42

385563

CONTOR WOLTEX DNI50.SR01-WKO-75918 P.T.I5I

2.044,00

0,00

OZD

01.03,2002

96

Nr.Crt.

Nr.de invent

Denumire mijloc fii

Valoare inventat

Val Ram. amortizai

Gcs.

Data P.I.F.

Durata

normala

43

385564

CONTOR WOLTEX DN-150.SR.01-WKO-75937 PT.I9

2.044,00

0.00

OZD

01 03.2002

96

44

385565

CONTOR WOLTEX DN- I50.SR.01-WKO-75922 P.T. 19

2044,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

45

385566

CONTOR WOLTEX DN'150,SR.0!-WKO-75923 P.T.41

2.044,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

46

385567

CONTOR WOLTEX DN=150.SR.01-WKO-75921 P.T.6

2.044,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

47

385568

CONTOR WOLTEX DN~l50,SR.0l-WKO-75927 P.T.43

2.044.00

0,00

OZD

01.03.2002

96

48

385569

CONTOR WOLTEX DN-I50.SR.01-WKO-75924 PT.43

2.044,00

0,00

OZD

01,03.2002

96

49

385570

CONTOR WOLTEX DN=150.SR.0l-WKO-7594l P.T.158

2.044,00

0.00

OZD

01.03.2002

96

50

385571

CONTOR WOLTEX DN=l50,SR.0l-WKO-75926 PT.61

2.044,00

0,00

OSD

01.03.2002

96

51

385572

CONTOR WOLTEX DN-I50.SR.OI-WKO-75928

2.068,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

52

385573

CONTOR WOLTEX DN-150.SR.0I-WKO-75920 P.TJ8

2.068.00

0,00

OZD

01,03.2002

96

53

385574

CONTOR WOLTEX DN-150.SR01-WKO-75929 P.T 151

2.068.00

0,00

OZD

01 03.2002

96

54

385575

CONTOR WOLTEX DNM50,SR 01-WKO-75935 HIDROFOR STR N.BALCESCU.NR. 12

2 068,00

0,00

OZD

0103.2002

96

55

385576

CONTOR WOLTEX DN“150,SR.01-WKO-75938 PT 152

2 061,00

0.00

OZD

01.03 2002

96

56

385577

CONTOR WOLTEX DN-i 50,SROl-WKO-75933 P.T 64

2.061.00

0,00

OZD

0103.2002

96
Nr. Cri.

Nr, dc invent

Denumire mijloc fi»

Valone inventar

VaLKam. amortizat

Ga

Data P.LF.

Durata normala

57

385578

CONTOR WOLTEX DN=I 50.SR0 l-WKO-75930 PT 159

2.061.0C

0,00

0ZD

01 03.2002

96

58

385579

CONTOR WOLTEX DN=l50,SR 0LWKO-75934

2061,00

0.00

OZD

01.03.2002

96

59

385581

CONTOR WOLTEX DN'200,SR.01-WLO-75912

3.097.00

0,00

0ZD

0103 2002

96

60

385582

CONTOR WOLTEX DN-200.SIÎ.0I-WLO-759I5 P.T.3I

3.060.00

0.00

OZD

01 03 2002

96

61

385583

CONTORWOLTEXDN=200.SROI-WLO-759I6 PT.I4

3.072,00

0.00

ozd

01.03.2002

96

62

385584

CONTOR WOLTEX DN=-~200.5RO l-WLO-75909 C.T. 1

3.070,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

63

385585

CONTOR WOLTEX DN=200.SR.0l-WLO-75907 PT 44 GH VRANCEANU

3.070.00

0,00

OZD

01.03.2002

96

64

385586

CONTOR WOLTEX DN=2U0.SR.0l-WlJO-54025CT LUCEAFĂRUL

2.983.00

0,00

OZD

01.03.2002

96

65

385587

CONTOR WOLTEX DN=200,SR.0l-WLO-54026 PT 44 GH.VRANCEANU

2.983,00

0,00

OZD

01.03.2002

96

66

385675

DEBITMETRU SONORII CU 2 PISTE DN 800

23.057,00

0,00

012

01.12.2002

96

67

385676

DEBITMETRU S0N0K1T CU 2 PISTE DN=800  - nr. iov. secundar A85676

20.460.00

0,00

013

01.12.2002

96

68

A85676

DEBITMETRU SpMtBSM4R.1V.VECHI-385676 CU TEACA SUPORT SENZORfMAJ VALOARE LA Nlta4y^«5676 dUNfORM ORD 555 DIN 24.04.2003)

4.159,00

0.00

013

05.06.2003

96

485.134,00
PRtȘEDlf


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OSEF SERVICIU/ 1NG.GAVR1L ' PIRCU ,,


e

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 2

LA HOTARAREANR. 1)00 DIN 30.09.2013

LISTA BUNURILOR DE RETUR DIN SURSE PROPRII PROPUSE A FI TRANSFERATE LA DOMENIUL PUBLIC SI CARE VOR MAJORA VALOARE BUNURILOR DE RETUR CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC A UAT MUNICIPIUL BACAU

Nr.Crt

Nr. de iavent suna proprie

Denumire mijloc fls

Valoare invauru proprie 2012

Nr inv. Bou retor caresev-a reîntregi

Valoare înv. Bun derelurde reîntregit

Total valoare

VaL Ram. amortizat

Ges.

Data P.LF.

0

1

2

6

7

8

9=6+8

10

H

12

î

A84I02

POMPA TIP AC900 Q=I26OMC STGHER 1 NRINV.VECH1=2841O2

2.180,00

284102

66.797,97

68.977.97

0,00

012

01.12.2000

2

A 84103

POMPA TIP AC900 Q=l260MCH ST GHER1 NRINV. VECHi-284103

2 180,00

284103

66.797.97

68.977.97

0.00

012

01.12.2000

3

A 84104

POMPA TIP AC900 QM260MCH ST GHER I NR.INV VECHI"284104

2.180,00

284104

66.797.97

68.977,97

0,00

012

01.12.2000

4

«24133

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV VECHI-284133

2.034.00

284133

1330,74

4.364.74

0,00

OPC

01.04.2002

5

B24I34

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NR.1NV.VECHI=284I34

2.034.00

284134

1330,74

4.364.74

0,00

OPC

01.04.2002

6

B24I35

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV. VECHI=284135

1.280.00

284135

1.467,77

2.747.77

0,00

OPC

01.04.2002

7

B24136

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV.VECHI=284136

1.280.00

284136

1.467,77

2.747.77

0,00

OPC

01.04.2002

8

B24I37

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV.VECH1=284I37

1.280,00

284137

L467.77

1747,77

0.00

OPC

01.043002

9

B24I38

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV. VECHi=284138

2.034.00

284138

2.330,74

4.364.74

0.00

OPC

01.04.2002

10

B24I39

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV, VECHl=284139

1.280,00

284139

1.467,77

2.747.77

0.00

OPC

01.04.2002

II

B2414O

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV VECHI=28414O

2.034,00

284140

2330,74

4364.74

0,00

OPC

01.04.2002

12

B2414I

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV. VECHI=284141

1.280,00

284141

1.467.77

1747.77

0,00

OPC

01.04.2002

13

B24142

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONT AL, MOTOR NRINV. VECH1=284142

1.280,00

284142

1.467,77

1747,77

0,00

OPC

01.04.2002

14

B24I43

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV. VECH1=284143

1.280.00

284143

1.467.77

1747,77

0,00

OPC

01.04 2002

15

B24144

ELECTROPOMPA CU AX ORJZONTAL.MOTOR NRINV.VECHI=284I44.

2.034,00

284144

2.330.74

4364.74

0.00

OPC

01.04.2002

16

B24Î45

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV. VECHI=284145

2.034.00

284145

2.330,74

4364.74

0,00

OPC

01.04 2002

17

B24I46

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NR1NV.VECHI=284I46

2.331,00

284146

2.671.58

5.002.58

0,00

OPC

0104.2002

18

B24I47

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV.VECH1=284147

2.331.00

284147

2.671.58

5.00158

0,00

OPC

01.04 2002

19

B24I48

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONTAL.MOTOR NRINV.VECHI=284I48

1.457.00

284148

1.66938

3 12638

0,00

OPC

01.04 2002

20

B24149

ELECTROPOMPA CU AX OR1ZONTAL.MOTOR NRINV. VECH1=284149

1.457.00

284149

1.66938

3.12638

0.00

OPC

01.042002

21

B24I50

ELECTROPOMPA CU AX ORIZONT AL, MOTOR NRINV.VECHI=284150

1331.00

284150

16713«

5.00238

0.00

OPC

0104.2002

22

B24151

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-J7-4RP NRINV. VECHI=284I5I

1.032.00

284151

1.547.08

1579,08

0.00

012

01 04.2002

23

B24152

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NRINV. VECHI-284152

1.114,00

284152

1.672,36

178636

0.00

012

01.04.2002

24

B24153

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NRINV. VECHi=284153

1.114,00

284153

1.672,36

2.786,36

0.00

012

01.04.2002

25

B24I54

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NRINV.VECHl=284154

LI 14,00

284154

1.67236

178636

0,00

012

0104.2002

26

B24I55

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-30-3RP NRINV. VECHI=284I55

1 114,00

284155

1.67236

178636

0,00

012

01.04.2002

27

B24I56

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-I7-4RP NRINV VECHI=284I56

1.032,00

284156

1 547.08

1579,08

0.00

012

01.04.2002

28

B24157           1

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NR1NV.VECH!=284157

1.114,00

284157

1.672,36

2.786,36

0,00

012

01.04 2002

Nn Cri.

Nr. de inveni. sursa proprie

Denumire mijloc fii

Valoare inv^una proprie 2012

Nr înv. Bun retur caresev-a reîntregi

Valoare înv. Bun de retur de reîntregii

Total valoare

Val Ram. amortizai

Ges.

Data P.I.F.

29

B24158

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NR.INV. VECHI 284158

l.l 14,00

284158

1.672.36

2.786.36

0,00

012

01.04.2002

30

B24I59

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-17-4RP NR.INV.VECHI=284I59

1.032,00

284159

1.547,08

2.579,08

0,00

012

01.04.2002

31

B24I60

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NR.INV.VECH1=284I6O

1.114,00

284160

1.672.36

2.786.36

0.00

012

01.04.2002

32

B24I6I

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-I7-4RP NR.INV VECHI=284I6I

1.032,00

284161

1347,08

2.579,08

0,00

012

01.04.2002

33

B24162

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-I7-4RP N R. IN V. VECHI <284162

1 032,00

284162

1.547,08

2.579,08

0,00

012

01.04.2002

34

B24163

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-30-3RP NR.INV. VECHI=284163

1.114,00

284163

L67X36

2.786,36

0.00

012

01 04.2002

35

B24I64

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-30-3RP NR.INV. VECHI=284164

1.114,00

284164

1.672,36

2.786,36

0,00

012

0104.2002

36

B24I65

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3RP NR.IN VVECH1-284165

1,114,00

284165

1.672.36

2.786.36

0.00

012

01 04.2002

37

B24I66

ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA SP-3O-3P.P NR.INVVECHI-284166

LI 14,00

284166

1.672,36

2,786,36

0,00

012

01.04.2002

38

824170

POMPA DUBLU FLUX TIP OMEGA 3OO-3OOA NR.INV VECH1284I70

125 111,00

284170

31.344,11

156.455.11

0,00

012

01.09.2002

39

B24I99

ELECTROPOMPA FR.CAPT GHERA1ESTIII NR.1N V VECH1=284199.

1.122.00

284199

1.32634

2448,54

0,00

012

01.11.2002

40

824200

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAlESTI II NR.INV VECHI 284200

1 122,00

284200

1.326.54

2.448.54

0,00

0)2

0LI 1.2002

41

B242I4

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI I NR.INV.VECHI-284214

2.340,00

284214

3148.79

5.488,79

0.00

OPC

01.11.2002

42

B242I5

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI=284215

2.341,00

284215

3.150.49

5.491,49

0,00

OPC

01.11.2002

43

B24216

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV. VECH1=2842I6

2.341,00

284216

3.150.49

5.491,49

0,00

OPC

01.11.2002

44

B242Î7

ELECTROPOMPA FRONT CAPT MĂRGINENI I NR.INV.VECHP284217

2.341.00

284217

3.150,49

5491,49

0,00

OPC

01.11.2002

45

B242I8

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI l NR.1NV.VECH1-2842I8

2.341,00

284218

3.150,49

5.491,49

0.00

OPC

01 11.2002

46

824219

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI I NR.INV VECHI 284219

2341,00

284219

3-150,49

5491.49

0,00

OPC

01 11.2002

47

B2422O

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.1NV. VECHI-284220

2.341,00

284220

3.150,49

5.491.49

0.00

OPC

01.11.2002

48

B2422J

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI 284221

2341.00

284221

3 150.49

5491,49

0,00

OPC

01.11.2002

49

B24222

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI l NR.INV VECH1=284222

2341,00

284222

3.150,49

5.491,49

0,00

OPC

01.11.2002

50

B24223

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECH1=284223

2341,00

284223

3.150.49

5.491.49

0,00

OPC

01.11.2002

51

B24224

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI-284224

2.341,00

284224

3.150,49

5.491.49

0,00

OPC

01.11.2002

52

B24225

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI 284225

2341,00

284225

3.150,49

5.491,49

0,00

OPC

01.11.2002

53

B24226

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI-284226

2341.00

284226

3.150,49

5.491.49

0,00

OPC

OL! 1.2002

54

B24227

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NRJNV.VECHI=284227

2341.00

284227

3.150,49

5.491.49

0,00

OPC

01.11.2002

55

B24228

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI=284228

2.341,00

284228

3.150.49

5.491.49

0,00

OPC

01.11.2002

56

B24229

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECHI-284229

2341,00

284229

3.150,49

5.491,49

0,0Q

OPC

01.11.2002

57

B2423O

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECHI-284230

2.341,00

284230

3.150.49

5,491,49

0,00

OPC

OL 11.2002

58

B2423I

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECH1=28423I

2341.00

284231

3.150,49

5.491.49

0,00

OPC

01.11.2002

59

B24232

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI I NR.INVVECHl-284232

2341,00

284232

3.150,49

5.491,49

0,00

OPC

01.11.2002

60

B24233

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECH1=284233

2.341,00

284233

3.150,49

5.491.49

0,00

OPC

01 112002

61

B24234

ELECTROPOMPA FRONT CAPT MĂRGINENI I NR.INV.VECHI 284234

2.341,00

284234

3.150.49

5.491.49

0,00

OPC

01 11.2002

62

B24235

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI I NR.INV VECH1=284235

2341,00

284235

3.150.49

5491.49

0,00

OPC

01.11.2002

63

B24236

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI-284236

2.341,00

284236

3.150,49

5 491,49

0,00

OPC

01 11.2002

Nr.Crt.

Nr. de invcnL sursa proprie

Denumire mijloc fii

Valoare inv.sursa proprie 2012

Nr inv. Bun retur caresev>a reîntregi

Valoare inv. Bnn de retur de reîntregit

Total valoare

Val Ram. amortizat

Gcs.

Data P.I.F.

64

B24237

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NRJNV. VECHl=284237

2 385,00

284237

3.210,10

5.595,10

0,00

0PC

01.11.2002

65

B24238

ELECTROPOMPA FRONT CAPT MĂRGINENI 1 NRJNV. VECHI-284238

2.343,00

284238

3.152,19

5.495,19

0,00

0PC

01.11X002

66

B24239

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECH!=284239

2.343,00

284239

3.152,19

5.495.19

0,00

0PC

01.11.2002

67

B24240

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV.VECHI=28424O

2 343,00

284240

3.15X19

5.495,19

0,00

OPC

01 11.2002

68

B2424I

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.MARGINENI 1 NR.INV VECH1=284241

2 343,00

284241

3 15X19

5.495,19

0,00

0PC

01.11.2002

69

B24242

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NR.INV. VECHI=284242

1 353,00

284242

1475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

70

B24243

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NRJNV. VECHI=284243

1.353,00

284243

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

71

B24244

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1NRJNV VECHI=284244

1 353,00

284244

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

72

B24245

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV. VECHI-284245

1 3S3.00

284245

1.475,90

2.828,90

0,00

0!2

0L11.2002

73

B24246

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NRJNV VECHI-284246

1 353,00

284246

1 475,90

2.828,90

0,00

012

OL 11.2002

74

B24247

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERA1ESTI1 NRJNV VECHI 284247

I 353.00

284247

1 475,90

2.828,90

0,00

0)2

01.11.2002

75

B24248

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.1NV VECHI=284248

1 353,00

284248

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

76

B24249

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NR INV VECHI 284249

1 353,00

284249

1.475,90

2.828,90

0,00

012

OU 1.2002

77

B24250

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NR.INV VECHl-284250

1.353,00

284250

1.475,90

2.828,90

0,00

012

0! 11.2002

78

B24251

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV VECHI-284251

1.353,00

284251

1.475,90

2.828,90

0,00

0)2

01.11X002

79

B24252

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NR.INV VECHI=284252

1.353,00

284252

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

80

B24253

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NRJNV VECH1=284253

1 353,00

284253

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

81

B24254

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! I NRJNV.VECHI X84254

1 353,00

284254

1.475,90

2.828,90

0,00

012

OUI 2002

82

B24255

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.1NV VECHI“284255

1 353,00

284255

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

83

B24256

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NRJNV VECHI~284256

1.353,00

284256

1,475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

84

B24257

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NRJNV. VECHI=2842S7

1.353,00

284257

1.475,90

2.828,90

0.00

012

01.11.2002

85

B24258

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NRJNV VECHI=284258

I 353,00

284258

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

86

B24259

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NRINV VECHI=284259

1 353,00

284259

1.475,90

2.828,90

0,00

012

OU 1.2002

87

B24260

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NR.INVVECHI-284260

1 353,00

284260

1.475.90

2.828,90

0,00

012

01 11.2002

88

B2426I

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NRJNV VECHl=28426l.

1 353,00

284261

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

89

B24262

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV.VECHI=284262

1 353.00

284262

1.475,90

2.828,90

0,00

012

OU 1.2002

90

B24263

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NR.INV. VECHI- 284263

1 353,00

284263

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

91

B24264

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV VECHI°284264

I 353,00

284264

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11X002

92

B24265

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NRJNV.VECH1=284265

1 353,00

284265

1.475,90

2.828.90

0,00

012

01.11X002

93

B24266

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! I NRJNV VECH1=284266

1 353,00

284266

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

94

B24267

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV.VECHI-284267

1 353,00

284267

1.475,90

2.828,90

0,00

012

01.11.2002

95

B24268

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI! NR.INV.VECHI=284268

1 353,00

284268

1.475,90

2 828,90

0,00

012

OU 1.2002

96

B24269

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI f NRJNV VECHI=284269

1 333,00

284269

1.453,81

2.786,81

0,00

012

01.11.2002

97

B24270

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NRJNV. VECHF=28427O

l .373,00

284270

1.497.99

2.870,99

0.00

012

OU 1.2002

98

B24271

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIEST! 1 NR.INV VECH1=284271

1 373,00

284271

1.497,99

2.870,99

0,00

012

01.11.2002


Nr. Crt.

Nr. de invruL tuna proprie

Denumire mijloc fii

Valoare invjuraa proprie 2012

Nriuv. Bun retur Valoare inv. Bun

Total valoare

VaL Ram. amortizat

Ccs.

Data P.I.F.

care se v-b reîntregi

de retur de refatregU

99

B24272

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERA1ESTI 1 NR IN WECH1-284272

1.373,00

284272

1.497.99

2.870.99

0.00

012

Ot.ll.2OO2

100

B24273

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI1 NR1NV.VECHI=284273

1.373,00

284273

1.497,99

2.870,99

0,00

012

01.11.2002

101

B24274

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV.VECHI=284274

1.738,00

284274

1.895.61

3.633.61

0,00

012

0l.lt.2002

102

B24275

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI l NR.INV.VECHI=284275

1.738.0C

284275

1.895.61

3.633,61

0.00

012

01.11.2002

103

D24276

ELECTROPOMPA FRONT CAPT GHERAIES111NR.1NV VECH1-284276

1.738,00

284276

1.895,61

3.633,61

0,00

012

01.112002

104

B24277

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1NRINVVECHI-284277

1.358,00

284277

1.481.42

2.839.42

0.00

012

01.11.2002

105

B24278

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI l NR.INV. VECHl=284278

1.358,00

284278

1.481.42

2.839,42

0.00

012

01.11.2002

106

B24279

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI I NR.INV.VECH1-284279

1.358,00

284279

1.481,42

2.839,42

0.00

012

01.11.2002

!07

B24280

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV. VECHI=284280

1.358.00

284280

1.481,42

2.839,42

0.00

012

01.112002

108

H2428I

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.INV.VECHI=284281

1.336,00

284281

1.457,95

2.793.95

0.00

012

01.11.2002

109

B24282

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 NR.1NV VECHI-2842K2

1.336.00

284282

1 457.95

2.793,95

0,00

012

01.11.2002

1)0

B24283

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTII CU AX OR1ZONTAL.NB-32-160/163.MONTATA IN PUȚUL NR.6iNR.INV VECHf=284283

1336.00

284283

1.457,95

2.793,95

0,00

012

01.11.2002

111

B24284

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 CU AX ORIZONTAL NB-32-160/163,MONTATA IN PUȚUL NR.24.NR. IN V VECHI-284284

1 336.00

284284

1-457,95

2793.95

0.00

012

01.11.2002

112

B24285

ELECTROPOMPA FRONT CAPT.GHERAIESTI 1 CU AX ORIZONTAL NB-32-160/I63.MONTATA IN PUȚUL CU NR. 1 ,NR INV VECHI=284285

1.336,00

284285

1.457,95

2.793,95

0.00

012

01.11.2002

308.661,00

450 610.55

759 271,55CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUȘEF SERVICIU PIRCU^VRIL