Hotărârea nr. 3/2013

Hotărârea nr.3 din 04.01.2013 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi taxa de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1309/27.12.2012.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2013 în municipiul Bacău, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

-Prevederile O.G. nr.30/02.09.2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

-Prevederile art.3O alin.(l) și (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, actualizata;

-Prevederile art.6(l) lit.„k” din Legea nr.l01/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, actualizata;

-Prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată si actualizata;

- Prevederile H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013;

-Prevederile art.6(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

-Referatul nr.286001/03.01.2013 ai Direcției Economice, cu propuneri privind nivelul impozitelor și taxelor locale, precum și nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2013, în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

-Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art.27, art.36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” si art. 45(2) lit. „c” din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2013, în municipiul Bacău, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre, in conformitate cu prevederile HG nr.1309/27.12.2012.

Art.2. - Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2013, conform Anexelor nr. 2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. - Prezenta hotărâre se va aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013, si se va comunica Direcției Economice, Direcției Servicii Publice, Direcției Administrare, Direcției Juridice și Administrație Locală, pi va fi adusă la cunoști


rekȘport, Cultura, Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si jiî\onditiile legii.


NR. 3

DIN 04.01.2013

N.O.F..N.B., C.FL/ R.TJEx.l/Ds.I-A-2Afuî

Ut?


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPI UI BACĂU OVICINICOLAE-OVIDIU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l la HCL nr. din.

o4.o/. 2013


CAPITOLUL I

Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în municipiul Bacău

g l Impozitul și taxa pe clădiri
 • a. Persoane fizice

Impozitul pe clădirile situate în municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane fizice, se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1 % la valoarea impozabilă a clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă Corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:


Tipul clădirii

VALOAREA IMPOZABILA .

- lei/m2

Cu instalații de apă, de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]


Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau . încălzire


A Clădire cu cadre din beton armat, sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui, tratament termic și/sau chimic

 • B. Clădire cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

 • C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

 • D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,

din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

 • E. în căzui contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol și/sau mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

 • F.  în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol la demisol și/sau mansardă, utilizate în alte


935

•    .-555           '

254

159

159

143

95

.   63

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

75 % din suma care s-ar aplica clădirii


scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D


50 % din suma care 50 % din suma care s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii


Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform raționamentului de mai sus cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității                            Coeficientul de corecție pozitivă

A B C

D


2,50

2,40

2,30

2,20

Zonele A, B, C, și D corespund încadrării în zone a terenurilor.

în cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de petri pătrați, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5 % pentru fiecare 50 metri pătrați sau fracțiune din aceștia.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %.

 • b. Persoane juridice

Impozitul pe clădirile situate pe raza municipiului Bacău, aparținând contribuabililor persoane, juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventat a clădirii, • înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru contribuabilii persoane juridice, care achită integral impozitul pe clădiri până în 31 martie inclusiv, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,75% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este:

 • 1) de 10 % pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referința si se aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare;

 • 2) de 30% ^pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referința si se. aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare

e        Pentru clădirile cu destinație turistica ce nu funcționează in cursul unui an calendaristic este

de 5% din valoarea de inventar a clădirii.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către persoanele juridice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10&, . ,

Pentru clădirile. proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, acestea datorează taxă pe clădiri, în condiții similare impozitului pe clădiri.

Pct, -2 - Impozitul și taxa pe teren

Contribuabilii care dețin în proprietate terenuri situate în municipiului Bacău, datorează impozit pe teren.

 • a. - în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea- suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității


Nivelul impozitului

- lei/ha

A

B

C

D

b. - Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosință

decât cea de terenuri cu construcții:

Nr. cri.

Categoria de folosință

Zonă/Iei/ha

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

2

Pășune

21

19

15

13

3

Fâneață

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

 • c. încadrarea în zone a terenurilor proprietatea persoanelor fizice și juridice situate în intravilanul municipiului Bacău, este următoarea:

• Zona A:                                                 .....

1 Mai, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexei Tolstoi (până la calea ferată), Aleea Armoniei, Aleea Ateneului, Aleea Eternității, Aleea Ghioceilor, Aleea Iulian Antonescu (str. nouă ce se desprinde din str. Mihai Viteazu pe un tronson de 138 ml si 5 ml lățime, situat din str. 9 Mai până în spatele Băncii BANC-POST, între Liceul Sportiv și Banca Comercială Română), Aleea Parcului, Aleea Vișinului, Ana Ipătescu, Apusului, Ardealului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Banatului, Banca Națională, Banu Mărăcine, Bogdan Voievod, Bucovinei, Bulevardul Ioniță Sandu Sturza, Bulevardul Unirii (până la podul de peste râul Bistrița), Caișilor, Calea Mărășești, Carpați, Castanilor, Cezar Bolliac, Cornișa Bistriței, Crângului, Cremenea, Cronicar Ion Neculce, Cuza Vodă, Decebal, Dumbrava Roșie, Dumbravei, Ecaterina Varga, Emil Racoviță, Energiei, Erou Ciprian Pintea, Erou Costel Marius Hasan, Erou Gheorghe Nechita, Erou Gheorghe Rusu, Florilor, Frasinului, Fundătura Stadionului, Fundătura Trotuș, Gării, Garofiței, George Apostu, George Bacovia, I.L. Caragiale, Iernii, Ion Ghelu Destoinica (fostă Trotuș), Ion Luca, Ion Păun Pincio, Lalelelor,, Libertății, Livezilor, Lucrețiu Pătrășcanu, Luminii, Mihai Emineșcu, Mihai Viteazu, Mihail Kogălniceanu, Maramureș, Martir Cloșca, Martir Crișan, Martir Horia, Măgura Cașin, Milcov, Mioriței, Mircea Eliade, Miron Costin, Mitropolit Veniamin Costache, Neagoe Vodă, Nicolae Băicescu, Nicolae Titulescu, Nicu Enea, Nucului, Nufărului, Oituz, Panselelor, Pasajul Revoluției, Păcii, Petru Rareș, Piața Gării, Piața Revoluției, Piața Tricolorului (în Centru), Pictor Ion Andreescu, Pictor Theodor Aman, Pieții, Plantelor, Poet Andrei Mureșanu, Popa Șapcă, Progresului, Radu Negru, Războieni, Slănicului, Spiru Haret, Stadionului, Șoimului, Ștefan ,cel Mare, Tipografilor, Toamnei, Traian, Trandafirilor, Trecătoarea 9 Mai, Vadul Bistriței, Valea,Albă, Vasile Alecsandri, Violetelor, Viorelelor,

......ZonaB:

22 Decembrie, 8 Martie, Aeroportului (de la Republicii la linia ferată precum și partea paralelă cu linia ferață până la str, Narciselor, către Henri Coandă), Aleea Constructorului, Aleea Electricienilor, Aleea Metalurgiei, Aleea Moldovitei (în cartierul Gherăiesti), Aleea Oțelarilor, Aleea Proiectantului, Alunului, Aprodu Purice, Aviatorilor, Barajului, Bradului, Bicaz (de la pod către Chimiei), Buciumului,. Bulevardul Vasile Pârvan, Bulevardul Unirii (porțiunea cuprinsă între podul pește râul. Bistrița și intersecția.cu. străzile Calea Romanului și Tecuciului), Calea Moldovei, Calea Republicii (până la podul CFR), Calea Romanului, Călugăreni, Chimiei (până la intersecția cu str. Bicaz), Condorilor, Costache Negri, Digul Bâmat, Dr. Victor Babeș, Fagului, Făgăraș, Hatman Berescu, Henri Coandă, Ion Ionescu de la Brad, Iosif Cocea, Letea, Logofăt Tăutu, Lunei, Narciselor, Neptun, Nordului (zona cu blocuri), Prelungirea Bradului, Prieteniei, Primăverii, Sucevei, Tazlăului, Traian Vuia, Turbinei, Vântului, Venus, Vrancei, Vulturului, Zefirului, Zimbrului.

Zona C:

Arcadie Șeptilici, Bicaz (de la Tolstoi la pod), Bucegi, Calea Bârladului, Calea Moinești, Calea Republicii (terenurile situate între podul CFR și limita administrativă a municipiului Bacău spre comuna Nicolae Bălcescu), Chimiei (de la intersecția cu str. Bicaz până la intersecția cu str. înfrățirii), Constantin Ene, Constanței, Gheorghe Glod, înfrățirii, Mărăști, Nordului (zona fără blocuri), Plaiului, Tecuciului, Trecătoarea Tecuciului.

Zona D:13 Septembrie, Abatorului, Aeroportului (partea paralelă cu linia ferată până la str. Narciselor, către Aeroport), Agudului, Alba Iulia, Alexandru Golescu, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru Vlahuță, Alexei Tostoi (de la linia CFR către Cimitirul Sarata), Arinilor, Arțarului, Austrului, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Brândușei, Bujorilor, Calea Dr. Alexandru Șafran (fostă Calea D.N. nr. 11 Bacău-Onești), Cantonului, Caraiman, Căpitan Ioan Boroș, Căpitan Emest Târțescu, Căpitan Vasile Merica, Căpitan Victor Precup, Câmpului, Ceahlăului, Cerbului, Cezar Uncescu, Chimiei (de la intersecția cu str. înfrățirii pănă la capăt-zona SOFERT), Ciprian Porumbescu, Cireșoaia, Colonel Nicolae Drăghici, Constantin Mușat (fostă Stejarului), Constantin Platon, Corbului, Costache Radu (în cartierul Șerbănești, în lungime de 1000 mi și 6 ml lățime; paralelă cu Calea Romanului), Crăițelor, Crinului, Crizantemelor, Daciei, Depoului, Dimitrie Bușilă, Dimitrie Cantemir, Dorului, Dr. Constantin Istrate, Dragpș Vodă, Ecaterina Teodoroiu, Frunzei, Fundătura Bogdan Petriceicu Hașdeu, General Dr. Dragomir Badiu, General Eremia Grigorescu, General Grigore Cantilli, General Ștefan Gușe, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Gheorghe Donici, Gheorghe Hociung (str. nouă în cartierul Șerbănești, 1025 ml și 6 ml lățime; paralelă cu canalul de irigație și, perpendiculară pe coasta dealului care face hotarul cu comuna Săucești), Gheorghe Lazăr, Gheorghe Negel, Gheorghe Șincai, Gheorghe Vrânceanu, Gladiolei, Gloriei, Grigore Tăbăcaru, Hoitului, Iasomiei, .Iașilor, IlarieVeronca, Independenței, Ion Creangă, Ion Roată, Izvoare, Lăcrămioarelor, Leon Sakellary (în cartierul Șerbănești, în lungime de 75 ml și 6. m lățime; situată în prelungirea str. Câmpului, deja existentă), Licurici, Liliacului, Limpedea, Liniștei,. Locotenent Vasile Niculescu, Locotenent Victor Botocan, Lt. Col. Ioan Zămescu, Luceafărului, Lunca Bistriței, Lupeni, Macilor, Magnoliilor (fostă Crinilor), Maior Alexandru Velican, Mareșal Alexandru Averescu, Margaretelor, Militari, Mitropolit Andrei Șaguna, Morii, Muncii, Mușcatelor, Nalbei, Nicolae Copemic, Nicolae Lascăr Bogdan, Ogorului, Orhideelor, Orizontului, Ozanei, Petuniilor, Pictor Nicolae Grigorescu, Pictor Ștefan Luchian, Plopilor, Poet Vasile Cârlova, Poligonului (în cartierul Constantin Musatl Pomilor, Procopie Strat, Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Prunului, Prutului, Răzoare, Rodnei, Romanței, Rozelor, Salcâmilor, Sălciei, Sânzienelor, Scânteii, Serei, Siliștei, Silozului, Șiretului, Speranței, Spicului, Sublocotenent Adam, Șerbănești, Ștefan Zeletin, Teiului, Theodor Neculuță, Tineretului, Timpului (în cartierul CFR), Tisei, Toporași, Trecatoarea Gherăiești, Trecătoarea Islaz, Triumfului, Tudor Vladimirescu, Ulmilor, Vadul Pomilor, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victor Nadolschi, Viilor, Viitorului, Viselor, Xenopol, Zambilelor, Zorelelor.

. d.]

mpozitul pe teren extravilan :

Nr.crt.

Categoria de folosință

Nivelul aplicabil în anul fiscal 2013 (zona A) - lei/ha-

1

Teren cu construcții

31 •

2

Arabil

50

3.

Pășune

.28

4

Fâneață

28

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1

56

5.1

Vie până la intrarea pe rod

X

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzutz la nr. crt. 6.1

56

6.1

Livadă până la intrarea pe rod

X

7

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu

16

excepția celui prevăzut la nr.crt.7.1

7.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

8.1

Teren cu amenajări piscicole

34

9

Drumuri și căi ferate

X

10

Teren neproductiv

X

e. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10 %f. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se datorează taxă pe teren, în condiții similare impozitului pe teren.

pct. 3 - în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri și/sau a impozitului pe teren, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. 1, persoanele afectate se vor adresa primarului municipiului Bacău cu o cerere la care vor anexa documente justificative, întocmite de compartimentul de specialitate ce va fi abilitat în acest sens prin dispoziția primarului municipiului Bacău.

Direcția Economica (Impozite și Taxe Locale) va aduce la cunoștința fiecărei persoane fizice aflată în situația de mai sus, în termen de 60 de zile de la depunerea documentației complete, modul de soluționare a cererii. .

La data, dispariției situației produsă prin calamitatea naturală, fiecare persoană fizică -proprietara imobilului afectat, are obligația de a anunța în scris organul fiscal din cadrul primăriei municipiului, Bacău, și de a prezenta o altă notă de constatare întocmită de același compartiment de specialitate. în caz contrar, se va efectua impunere din oficiu, începând cu 01.01.2014.

gct. 4 - Impozitul asupra mijloacelor de transport: .

Orice persoană, cu domiciliul /sediul/ punctul de lucru în municipiul Bacău, care are în proprietate, un mijloc de transport care.trebuie înmatriculat conform .legii, datorează impozit anual pentru mijlocul de transport. .         .

. a. în cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică (vehicule înmatriculate), impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri.deautovehicule

. -Valoarea impozitului-. lei//200cm3 - sau fracțiune

 • 1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme

cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

 • 2. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3

și 2000 cm3 inclusiv       ,

 • 3. Autoturisme cu capacitate cilindrică înre 2001 cmși 2600 cm3

 • 4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3

. și 3000 cm3

 • 5. Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 cm3

 • 6. Autobuze, autocare, microbuze

8

18

72

144

290

24

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la

12 tone inclusiv, precum și autoturismele de teren din producția

internă                                                                     30

8. Tractoare înmatriculate                                                      18

în cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele, motoretele și scuterele respective.

 • a. Al în cazul oricăruia dintre următoarele mijloace de transport cu tracțiune mecanică (vehicule înregistrate), impozitul asupra mijlocului de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Tipuri de autovehicule                               -Valoarea impozitului-

lei//200cm3-sau fracțiune

 • 1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc               4

 • 2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc                6

 • 3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata                           150 lei/an

c                             ’■ '                     *•••■**"•

A

 • b. In cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:                ...                                                 . ' . • i:

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Impozit

lei/an)         •

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu doua axe '

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

133

A3#'. ' .

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

367

517

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

5. Masa de cel puțin 18 tone

517

1169

11. Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133.

231

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de. 19 tone

231

474

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

7. Masa de cel puțin 26 tone

947

1472

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

615

623

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

623

973

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

6. -Masa de cel puțin 32 tone

1545

2291

 • c. în cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

  <■      ■           r •                          ,                i '            ...

  Impozit

  (lei/an)

  Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

  Vehicule cu alt sistem de suspensie

  I. Vehicule cu 2+1 axe

  1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone.

  0

  2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

  0

  o .....:

  3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

  0

  60

  4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

  60

  137

  5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

  137

  320

  6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

  320

  414

  7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  414

  747

  8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de-28 tone

  747

  1310

  9. Masa de cel puțin 28 tone

  747

  1310

  II. Vehicule cu 2+2 axe

  1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

  128

  299

  2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

  299

  491

  3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult

  491

  721

it


de 28 tone

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

721

871

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

9. Masa de cel puțin 38 tone

1984

3012

m. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult . de 38 tone

1579

2197

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 4Q tone

2197

2986

3. Masa de cel puțin 40 tone

2197

2986.

IV, Vehicule cu 3+2 axe •

1. Masa nu mai puțin de36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

4. Masa de cel puțin 44 tone

2679

3963

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

794

960

+.

2.' Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

4. Masa de cel puțin 44 tone

1434

2283


O

 • d. în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu fiice parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la pct. c, impozitul asupra mijlocului de transport este egal Cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată                Impozit (lei/an)

 • a) Până la 1 tonă inclusiv

 • b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

■ c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

d) Peste 5 tone.

e. în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma

corespunzătoare din tabelul următor:

- lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz și agrement personal

2'. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

3. Bărci cu motor

.21

56

210

 • 4. Nave de sport și agrement

 • 5. Scutere de apă

 • 6. Remorchere și împingătoare

 • a.

 • b.

 • c.

 • d.


până la 500 CP inclusiv

peste 500 CP și până la 2000 CP inclusiv

peste 2000 CP și până la 4000 CP inclusiv peste 4000 CP

 • 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta


 • 8. Ceamuri, șlepuri și bage fluviale :

 • a. cu capacitate de încărcare până la 1500 tone, inclusiv

 • b. cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone și până

la 3000 tone, inclusiv

 • c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone


1.044

210


559

909

1.398

2.237

182


182


280

490


Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.


Pct. 5 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație din cele prevăzute mai jos, trebuie să plătească taxa menționată, înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.


a. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism:


Suprafața pentru care se solicită:

- Taxa/lei -


 • - până la 150 m2 inclusiv .   7

 • - între 151 și 250 m2 inclusiv

 • - între 251 și 500 m2     ■ inclusiv

 • - între 501 și 750 m2     , inclusiv

 • - între 751 și 1.000 m2 inclusiv -peste 1.000 m2


6

.7

,12 . •

14

14 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2care depășește 1.000 m2


. b. Pentru eliberarea autorizației de foraje și exCavări, necesare studiilor geotehnîce, ridicărilor topografice* exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, precum și altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este de                                   8 lei.

 • c. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

 • d. Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la

rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de                                                                   13 lei pentru fiecare racord.

 • e. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și

amenajarea teritoriului, de către primari, este de                                           15 lei.

f< Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 9 lei.

 • g. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare:               20 iei/an.

 • h. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deținute de consiliul local, este de              32 lei/m2 sau fracțiune de m2.' ~ .

 • i. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de                   80 lei.

j: Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică:

1400 lei:

800 lei:


 • - restaurante:

 • - baruri, cofetărie

//'

- alte activități

350 lei:


Pct. 6-a. Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public datorează plata unei taxei anuale către bugetul local.

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume:

 • a.  în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cu suma de 32 lei:

 • b. în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu suma de 23 lei.


b. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 % la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. Contribuabilii au obligația depunerii declarației fiscale la compartimentul de specialitate.

Pct. 7 - Impozitul pe spectacole pentru organizarea de videoteci și discoteci:

în cazul unei manifestări artistice sau al unei activități, distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeței incintei.

Impozitul pe spectacole se stabilește pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai suprafeței incintei videotecii sau discotecii cu una din următoarele sume:

 • - în cazul videotecîlor                                     . - 0,2 lei

 • - în cazul discotecilor                                        - 0.3 Iei

Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulțirea cu lin coeficient de corecție de 5.00.,

Pct 8 - Taxa hotelieră:

Pentru șederea în unitățile de cazare din municipiul Bacău se datorează o taxă hotelieră in cota de 1% din valoarea totala a. cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizează cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Taxa de mai sus se datorează pentru perioada cât o persoană este Cazată în unitatea hotelieră respectivă.


pct 9 - Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiul Bacău:

 • a. Taxă de teren pentru comercializare carte, presă,              -2 lei/mp/zi; ,

 • b. Taxă teren pentru activități ocazionale (mărțișoare, flori, felicitări și altele similare)

..                                             -15 lei/mp/zi;'

bl. Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri) .                                                            -.2 leu/mp/zi;

b2. Taxă teren pentru comerț ambulant în cadrul activităților ocazionale - lOlei/mp/zi b2. Taxă caravană publicitară                                     -100 !ei/zi/vehicul;

 • c. Taxă teren pentru comerț ambulant                           - 3 lei/mp/zi;

cl. Taxă teren pentru alimentație publică în cadrul activităților ocazionale

.     .    . ' .      _                                                     -15 lei/mp/zi;

c2. Taxă distribuire material promoțional volant                    - 5 lei/mp/zi;

 • d. Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (parcuri, terase)

  -  6 lei/mp/lună;

  dl. Taxă ocupare teren în extrasezon                             -  3 lei/mp/lună;

  • e.  Taxă spații pentru sector alimentație publică:

  • - zonă centrală - 20 lei/mp/lună;

  • - alte zone            -15 lei/mp/lună;

  • f.  Taxă spații pentru sector produse industriale • - zonă centrală

 • - alte zone

 • g. Taxă spații pentru sector mixt (produse alimentare și industriale)

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • h. Taxă spații pentru sector produse alimentare

 • - zonă centrală

 • - alte zone

 • i. Taxă spații pentru prestări servicii și librării

 • - zonă centrală

- alte zone

 • j. Taxă spații pentru depozitare mărfuri en-gros


15 lei/mp/lună;

11 lei/mp/lună;

11 lei/mp/lună;

9 lei/mp/lună;

9 lei/mp/lună;

7 lei/mp/lună;

7 lei/mp/lună;

5 lei/mp/lună;

5 lei/mp/lună;


k. Taxă spații pentru depozitare, aflate la subsolul societăților comerciale

1 leu/mp/lună;

5 lei/mp/lună;

5 lei/mp/lună;


L Taxă spații de sedii pentru societățile comerciale

* zonă centrală -alte zone

m. Taxă spații pentru activități de producție

 • - zonă centrală

 • - alte zone

n. Taxă spații pentru oficii poștale și activități de telecomunicații

 • - zonă centrală

 • - alte zone

o. Taxă spații pentru servicii medicale (cabinete medicale).

 • - zonă centrală

 • - alte zone

p. Taxă spații pentru servicii medicale (farmacii)

 • - zonă centrală

 • - alte zone


5 lei/mp/lună;

4 lei/mp/lună;


3 lei/mp/lună;

2 lei.mp/lună;


5 lei/mp/lună;

3 lei/mp/lună;


4 lei/mp/lună;

3 lei/mp/lună;

3 lei/mp/lună;


Taxă spații pentru garaje.

s. Taxă spații pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii societăți și organizații non-profit, sedii instituții bugetare și asociații de locatari sau proprietari, ori altele similare

-1 leu/mp/lună; ș. Taxă spații pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă, etc. autofinanțate

 • - -1 leu/mp/lună;

t Taxă spații pentru artiștii plastici                                  -1 leu/mp/lună.

Zona centrală - este delimitată perimetral de străzile: Mioriței, Gării, Garofiței, Milcov, I.L. Caragiale, Vadu Bistriței, inclusiv fronturile stradale pe ambele părți. Se includ în zona centrală fronturile stradale ale străzilor, principale de penetrare în oraș: Calea Republicii, B-dul Unirii, Str. Ștefan cel Mare.

Alte zone - reprezintă teritoriul aflat în exteriorul zonelor centrale, cele, de subsoluri, confirmate prin schimbarea repetată a chiriașilor, ca fiind fără vad comercial, indiferent de profilul practicat.

ț. Taxe închirieri:

 • - cameră de cămin pentru alte persoane decât elevi, studenți sau cadre didactice

.                                                                             <5 lei/zi/pat;

; -sală de clasă .                                                   9 lei/oră;

 • - sală de sport                                                           -18 lei/oră;

 • - teren de sport                                                       -13 lei/oră;

 • - închiriere cantină                                                      •» 36 lei/oră;

 • - alte spații și dependințe pentru activități școlare (magazii, ateliere, etc.)

 • - 9 lei/mp/lună.

Pentru asociațiile non-profit și fundațiile cu activitate școlară și în domeniul sportului, taxele de mai sus se reduc cu 50 %.


u. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, cu ocazia desfacerii de produse ce fac obiectul comerțului în piețe:

PIAȚA CENTRALĂ

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat: Producători agricoli:

 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 buc. Persoane juridice

b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

6 lei/mp/zi

 • 11 lei/mp/zi

 • 12 lei/mp/zi

 • - flori

 • - miere de albine, plante medicinale

 • - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale și altele similare

r activități comerciale ocazionale pentru Crăciun,

. .Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

121ei/mp/zi

 • 12 lei/mp/zi

 • 13 lei/mp/zi

. . 13 lei/mp/zi               ;■

c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată \ (inclusiv dotarea comercianților cu echipament de protecție): Lapte, brânză de vaci, smântână

. - cantități mai mici de 10 kg; 1.01; 10 buc. cantități mai mari de 10 kg; 101; 10 buc. Caș, telemea, brânză frământată d. Comercializarea mieilor

 • 7 lei/mp/zi

9 lei/mp/zi

15 lei/mp/zi

 • 8 lei/buc/zi

e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul pentru:

 • - comercializare produse alimentare și industriale

 • - comercializare flori

 • - comercializare produse lactate, de panificație legume și fructe

 • - comercializarea înghețatei

f. Comercializarea brazilor ,

5 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

7 lei/buc./zi

g. Taxa minimă de închiriere aspatiilor cu destinație de comercializare de carne si

produse din carne si peste din Hala carne-peste

h. Taxa minima de închiriere a spatiilor de pe terasa flori

i                   .1                                                                                                                                                                                                                                 ■ • ■

30 lei/mp/lună

30 lei/mp/lună

PIAȚA SUD

a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat: Producători agricoli:

 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 buc.

«■ cantități mai mari de 10 kg; 10 buc.

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

-flori

 • - miere de albine, plante medicinale

. - obiecte de ceramică, de uz casnic, piei de animale și altele similare

<  - activități comerciale ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată (inclusiv dotarea comercianților cu echipament de protecție):

Lapte, brânză de vaci, smântână

 • - cantități mai mici de 10 kg; 10 1; 10 buc.

6 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

10 lei/mp/zi

 • 10 lei/mp/zi

 • 11 lei/mp/zi

 • 12 lei/mp/zi

6 lei/mp/zi

/j

 • - cantități mai mari de 10 kg; 10 1; 10 buc.

Caș, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Pentru ocuparea platourilor amenajate cu construcții tip modul pentru:

 • - comercializare produse alimentare și industriale

 • - comercializare flori

 • - comercializare produse lactate, de panificație legume și fructe

 • - comercializarea înghețatei

 • f. Comercializarea brazilor


8 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

7 tei/buc/zi

4 tei/mp/zi

3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

12 lei/mp/zi

6 lei/buc./zi


BAZAR MILCOV


a. Comercializare produse industriale

 • - comercializare uși, ferestre, covoare

 • - comercializare canapele, fotolii, birouri

 • - comercializare cauciucuri

 • - comercializare biciclete, motociclete

 • - comercializare de legume, fructe și zarzavaturi

       depozitare în masă

b.Comercializare de diverse obiecte folosite de către

- persoane fizice (altele decât cele autorizate)

- persoane juridice

c.Comercializare de produse noi de către persoanele fizice (altele decât cele autorizate)

dComercializare de produse de către

Persoane juridice autorizate

e.Comercializare de animale mici (câini, pisici)

și păsări exotice

f Pentru ocupareaplatourilor amenajate cu construcții tip modul:

* pentru produse alimentare și industriale

- pentru produse lactate, de panificație legume și fructe

- pentru comercializarea înghețatei


 • 3 lei/buc/zi

 • 4 lei/buc/zi

2 lei/buc/zi

4 lei/buc/zi

4 lei/mp/zi

2.lei/mp/zi


3 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi


5 lei/mp/zi


3 lei/mp/zi


2 lei/buc/zi


1,2 leu/mp/zi

1,2 leu/mp/zi


6 lei/mp/zi g. Activități comerciale ocazionale pentru Crăciun, Anul Nou, 1 și 8 Martie, etc.

11 lei/mp/zi 6 lei/buc.


C Ti. Comercializarea brazilor.


ALTE TAXE
 • - închiriere cântar cu set de greutăți

* folosire qânțar electronic de către cumpărător

 • - etichete preț produs

efectuarea cântăririlor mai mari de 50 kg

, - folosirea punctului de tranșare

 • - depozitare de produse în spații amenajate

.. . - depozitare de produse în sectoarele de comercializare


1        ■            f ;

4 lei/zi

0 lei

1 leu/4buc.

0 lei/cântărire _■; l,21ei/kg

 • 3 lei/sac/ladă

 • 4 lei/mp/zi


PIAȚA DE GROSS


â. taxă închiriere modul hală pentru vânzări en gross cu suprafața de 30 mp . - 60 lei/zi; taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială

 • - 3 lei/mp/zi;

 • - 30 lei/oră;

 • - 2 lei/oră;


b.


taxă închiriere electrostivuitor taxă utilizare cărucioare tip platformă e. taxă intrare pentru încărcare-descărcare:


 • c.

 • d.


 • - pentru camion

 • - pentru camion cu remorcă

 • - pentru autoturism

 • - autoturism cu remorcă

 • - 7 lei;

-10 lei;

 • - 3 lei;

 • - 5 lei;

f. taxe minime de închiriere a spațiilor cu destinație de depozit pentru produse agroalimentare:

 • - pentru depozitul de 35 mp

 • - pentru depozitul de 72 mp

 • - pentru depozitul de 107 mp

-13 lei/mp/lună;

-12 lei/mp/lună;

-11 lei/mp/lună.

OBORUL ȘERBĂNEȘTI

a. accesul vehiculelor pentru comercializare:

 • - autoturisme

 • - remorci

 • - biciclete și motociclete

 • - camioane, microbuze, TIR, autoturisme de teren, autobuze

 • -  12 lei/zi;

 • - . 5 lei/zi;

 • -  4 lei/zi;

b

-15 lei/zi;

b.

comercializare obiecte folosite

- 3 lei/mp/zi;

c.

comercializare material lemnos

-10 lei/mc;

d.

comercializare uși, ferestre, căzi, etc.

- 5 lei/mp/zi;

e.

comercializare canapele, birouri, fotolii, etc.

- 5 lei/mp./zi;

f.

comercializare cauciucuri

- 3 lei/mp/zi

g-

comercializare produse noi de către persoane fizice/juridice

- 5 lei/mp/zi

h.

comercializare cereale din autoturisme până la 3,5 to

- 30 lei/zi

i.

comercializare cereale din autoturisme peste 3,5 to

- 50 lei/zi

j-k.

taxă comercializare prod. alimentare în regim ambulant tip Fast-Food acces țnijloace de transport.

- 40 lei/zi

« autoturisme

- 5 lei/intrare;

- remorci

- 3 lei/intrare;

- autocamioane

- 8 lei/intrare;

1. taxă închiriere teren penru desfășurarea activității de alimentație publică. -18 lei/mp/lună

INSULA DE AGREMENT

 • 1. taxă intrare                  - 1 leu;

 • 2. taxă închiriere barcă ‘.      - 8 lei/oră;

 • 3. taxă închiriere teren tenis - 8 lei/oră;

ȘTRAND LETEA

 • 1. taxă intrare                                                   - 3 lei/ copil

- 5 lei/adult

 • 2, taxă - cvțrs; njot 12 ședințe (90 min./ședință)                 - 72 lei;

BAZIN DE ÎNOT

Nr. crt.

Denumire serviciu

Taxă 2012

Taxă lei propusă 2013

1

Bilet intrare pentru practicarea. înotului de agrement timp de 90 minute '      ,

15

15

2

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv saună

25

25


3

Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel:

- 5 ședințe a 90 minute / ședință

60 60

-10 ședințe a 90 minute / ședință

110

110

4

Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună, ast

fel:

- 5 ședințe a 90 minute / ședință, inclusiv saună

95

95

- 10 ședințe a 90 minute / ședință, inclusiv saună

170

170

5

Abonament pentru inițiere înot, ciclu de 12 ședințe a 75 minute /ședință, astfel:

- individual

180

180

- în grup

150

150

6

Intrare tribună

2

2

7

închiriere culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru:

- antrenamente și inițiere (max. 15 persoane)

150       150

- sport de performanță (max. 15 persoane)

10

25

8

închiriat bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

- agrement (max. 7 persoane)

150

150

- antrenamente, sport de performanță

10

25

9

Abonamente pentru:

- gimnastică aerobică

100

100

- fitness

100

100

10

Păstrat obiecte de valoare

5          5

11

închiriere obiecte

- ochelari de înot

5          5

- labe înot

101 10

12

închiriere spațiu destinat desfășurării activitatilor sportive si întreținere corporala, activitatilor de recuperare medicala, kinetoterapie, etc

lleu/ mp/luna

lleu/mp/Iu

na


elevii și studenții vor avea reducere 50% din contravaloarea "biletului de intrare, pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute”. Această reducere seva aplica de luni până vineri între orele 08-16.00, sâmbăta și duminica, și se va putea face în baza legitimației, a carnetului de elev șau student vizat la zi.


• - ■ Pot. 10 - Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 117/1999, care constituie surse de venit ale bugetului local, sunt următoarele:


I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lîngă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele instituții publice.

Taxa, în lei

* Eliberarea de certificate, adeverințe și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de


timbru mai mare

 • * Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani

 • * Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor pe cap de animal, în bilete de proprietate

 • - pentru animale sub 2 ani

 • - pentru animale peste 2 ani


* Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în


justiție

 • * Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar

 • * înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 15

 • * înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

 • * Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite

de autoritățile străine

* Reconstituirea și întocmirea ulterioară, ta cerere, a actelor de stare civilă

♦ Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate • II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea precum și pentru eliberarea permisului de vînătoare și pescuit

Taxa, în lei

♦ Acte de identitate

 • - eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor provizorii) și a buletinelor de

identitate pentru cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pentru cetățenii străini și a persoanelor fără cetățenie            .    ..       .                                                                          5

 • - viza anuală a carnetelor de identitate a cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie

6

* Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare

* Eliberarea său viza anuală a permiselor de pescuit


 • III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere '

Taxa, în lei

* Taxe pentru examinarea candidațîlor care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia din categoriile sau

subcategoriile A, Al, B, Bl, B+E                                                 6

 • - obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținînd uneia dintre categoriile

sau subcategoriile C,C1, Dl, Tr, D, C+E, D+E, Cl+E, Dl+E, Tb, Tv               28

* Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o școala de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E                                           84

 • IV. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare circulație pentru probă

Taxă, în lei

* Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg

inclusiv •••                                                                                 60

 • - autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg       145


* Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate

permanent sau temporar


 • * Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 414

IVA1. Taxe pentru furnizare date

 • * înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din

Registrul național de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul național de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din registrele județene si al municipiului București de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare.           5

 • V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare

 • * Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii

fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole si forestiere                                                        15


CONTRASEMNEAZĂ,
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău

pentru anul 2013

- Serviciul public de salubrizare funcționează în cadrul Direcției de Servicii Publice cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin Regulamentul de organizareși funcționare.

Pentru funcționarea acestui serviciu, se stabilește taxa specială denumită ‘"taxă de salubrizare’*.

*P<£ T - Taxa de salubrizare se plătește de toți cei care produc deșeuri menajere și nemenajere, die cei ce beneficiază de zonele de agrement și spații verzi existente, precum și de cei ce utilizează drumurile publice pe raza municipiului Bacău


Persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău și persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău surit obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prinprezenta hotărâre,

iaSH • Persoanele fizice prevăzute la pct 2, sunt obligate la plata acestei taxe în funcție de numărul de persoane din .fiecare, familie, sau numărul locatarilor existenți la ț> anumită adresă. .

.. Proprietarul locuinței, are. obligația depunerii declarației în vederea .stabilirii taxei de salubrizare,, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă (membri de familie, rude, chiriași, flotanți, etc.);                . .                                                    .

Pc£ - întreprinderile familiale au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de membri, ...     .♦        •

întreprinderile individuale și persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de persoane angajate( cu contract individual de muncă, contract individual de muncă cu timp.parțial, sezonieri, tilieri)..                                                        ■ .,c.

în .cazul. în .care întreprinderea, individuală sau persoana juridică nu. are angajați, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanții legali ai acestora (administratori), pentru lunile in care desfășoare activitate. . .      .

Persoanele care, desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză), precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele fizice.

.■            .      -      - n       • ■ r . .

I =   ■                                      ■ V -

- Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,


întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât și pentru persoanele juridice se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere al declarației privind taxa de. salubrizare ește 31.01.2013.,

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului, pun declarații rectifițative,

Terpenul de depunere, a declarației rectificatîve este de 30 de zile de la data modificării numărului de persoane prevăzute la punctele. 3 și 4.

- în cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea (date și informații

obținute în urma controalelor efectuate la alți contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informații de la terți, etc.).

Pct»8 - Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

PcWfl - Declarația de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în același timp înștiințare de plată.

P jQ - Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:

-pentru persoanele fizice și persoanele fizice autorizate -pentru întreprinderile familiale și întreprinderile individuale -pentru persoanele juridice

 • - 61ei/persoana/lună

 • - 61ei/persoană/lună -1 Olei/persoană/lună

Instituțiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru persoanele juridice. •       •     .           -.                                                                              ‘.        , ■ .     •

Pot lf - Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:                                                       •     ,                                                                               ,     .     .;

; a. persoanele încadrate cu grad de invaliditate 1 sau 2;

 • b. persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat;

 • c.  luptătorii revoluției din decembrie 1989;

 • d. veteranul de război;'                                                        -

 • e. persoana fizică, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum .urmează: . .

 • 1. a fost deportată: în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; ,

 • 2. a fost privată de libertate în locuri de deținere sau în lagăre de concentrare;

 • 3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

 • 4. a făcut parte din detașamentele de muncă forțată;

 • 5. a fost supraviețuitoare a trenului morții;

 • 6. este soțul/soția persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

 • f.  persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

 • 1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești . . rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare

preventivă pentru infracțiuni politice;

 • 2. a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative

sau pentru cercetări de către organele de represiune;                  .

 • 3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

 • 4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

 • 5.  a fost strămutată într-o altă localitate;

 • g. soțul/soția celui decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, strămutați, deportați îh străinătate sau prizonieri, dacă ulterior nu ș-a recăsătorit;

 • h. soțul/soția celui decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

i; soțul/soția celui decedat în condițiile prevăzute ta alineatele precedente și care, din motive de. supraviețuire a fost nevoit să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia;

 • j. persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;

 • k. persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

 • l.  persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, precum și cele din rezistența armată care au participat la acțiuni de împotrivire cu arma și de răsturnare prin forță a regimului comunist.

Persoanele aflate în evidența Direcției Impozite și Taxe Locale cu dosare întocmite de Serviciul Public de Asistență Socială - Biroul Prevenire și Combatere a Sărăciei, a căror venituri sunt sub venitul minmim garantat pe membru de familie, vor beneficia de scutire în procent de 100 % a obligației bugetare restante, reprezentând - taxă de salubrizare - debit, majorări de întârziere -acumulate până la data de 31.12.2012.

în cazul unei calamități naturale, persoanele fizice din municipiul Bacău afectate de aceasta, vor putea beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare aferentă anului în curs, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs evenimentul, proporțional cu perioada rămasă până la.sfarșitul anului.                                                      -

Sunt deasemeni scutite la plata taxei de salubrizare:


Primăria municipiului Bacău, instituțiile bugetare finanțate de la bugetul lpqal.al municipiului Bacău, asociațiile și fundațiile, nonprofit fără scop lucrativ, cultele , religioase recunoscute oficial în România, instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, fundațiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni qu caracter umanitar, social și cultural, precum și organizațiile umanitare care au ca. unică activitate,întreținerea și funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani și a copiilor străzii. \

Pcț,l^ .- .Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate egale, astfel: . - ■. 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

-  30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie,

decembrie..

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de. procedură fiscală, republicată,

.• PPt<. - Cetățenii care probează cu, documente de tipul: yiză de frontieră, viză flotant,, acte O de încorporare, adeverințe de internare în spitale din alte localități, ete;, din care să-rezulte, că au lipsit din localitate cel puțin 16 zile dintr-o lună calendaristică, li se va recalcula taxa datorată. Pentru persoanele juridice se va proceda in același mod, în situațiile în care vor proba cu documente justificative, (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru* sucpursale, agenții) că au angajați care nu desfășoară activități pe raza municipiului Bacău.

Pcț.,î4   Persoanele fizice și juridice, care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație pînă la

31 martie a anul ui, pentru tot anulîn curs, vor beneficia de o bonificație, de 10%.        -.

Pțșfe -. Veniturile realizate din taxa de salubrizare și.cheltuielile ocazionate, de fimcționarea serviciului creat sunt.redate în anexa nr. 4 și 5.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare face parte din Direcția de Servicii Publice, și are ca atribuții principale:

 • -  urmărește zilnic execuția lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate;

 • -  stabilește depozitele intermediare de colectat gunoiul stradal cît și depozitele controlate (rampa de gunoi);

 • -  verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor și containerelor care sunt în administrarea asociațiilor de proprietari (locatari), și ia măsuri pentru a menține în permanență o curățenie exemplară;

 • -  urmărește respectarea de către toate unitățile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de

protecție a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului și a apelor, propunînd măsuri corespunzătoare;-           .    <.

 • -  răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor și piețelor, coșurilor pentru colectarea hîrtiilor, precum și de alte dotări publice;

 • -  aplică prevederile legale, referitoare la menținerea în condiții corespunzătoare a arterelor de circulație de către unitățile de construcții și transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces și locurile de depozitare a pămîntulvu și moluzului,.rezultate din săpături;

 • -  organizează periodic controale împreună cu organele de poliție pentru a constata starea de

  salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale;                    t

  - verifică situațiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare;

  < asigură menținerea și desfundarea racordurilor de canalizare precum și a, gurilordp scurgere; asigură colectarea și transportul deșeurilormenajere și nemenajere;       .                    -


 • -  efectuează zilnic maturatul manual și mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor și aleelor dintre blocuri;

 • -  așigpră curățarea, spălarea și igienizarea ghenelor de gunoi;

 • *   întreține zilnic curățenia în zonele aglomerate și pe arterele principale;

f depozitează- zilnic resturile' menajere și nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, efectuînd și neutralizarea acestora;

 • -  efectuează prinderea clinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău și transportul acestora la sediul de tratare și îngrijire;

» .• efectuează cazarea clinilor,comunitari în spații special amenajate;

 • -  procură și prepară hrana necesară elinilor comunitari;

 • *  asigură dezinfectarea și curățenia zilnică a padocurilor, .   .

 • -  efectuează tratarea, castrarea și vaccinarea cîinilor comunitari;

 • -  redă comunității exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;

>■ asigură protecția spațiilor verzi prin confecționarea și mpntarea.de împrejmuiri;

 • *  asigură protecția parcurilor prin procurarea substanțelor necesare aplicării tratamentelor;

 • -  asigură montarea șt înn^ețînurea’băncilor din parcuri, zone de agrement și stradal.:

PREȘEDINTĂ

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


GEOWGEI

i1 ’ / w’’#

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


Județul Bacău, România

JUDEȚUL______________

CONTRIBUABIL___________

SEDIU_______________

TELEFON      _________

NR. REG. COM.          , ,,

BANCA/CONT .......

COD FISCAL______________


VERIFICAT DE_____________

(organ de specialitate)________________

Nr./Data înregistrării__________________

Semnătura

Ștampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

JUDEȚ_________________

LOCALITATEA ■ .

STRADA______________

NR._______

DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice conform H.C.L. nr.____din____________2013

Subsemnatul_______________________________________B.I. seria_____nr.

____________cod numeric personal___________________________eliberat de Poliția : . ..            .                _________ladata________________

Domiciliul: Ioc._____________________jud.__; str.__________________________nr._____bl.

_____sc._____ap.____telefon /fax/e-mai!_____________________

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru______

persoane.

Persoane fizice

Nr. crt.

Numele și prenumele

Cuantum lei/lună

Suma datorată pentru anul fiscal 2013

TOTAL

Persoane juridice

Nr. crt

Perioada (luna) pentru care se declară nr. de salariați

Nr. salariați

Cuantum lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAȚII CONTRIBUABIL:

 • 1. Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.

 • 2. Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel :                                    . ..

 • - 31 martie, pentru lunile; ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

 • - 30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

2.1. Plata se va face prin:  .....

 • -  plată directă la caseria Direcției Impozite și Taxe Locale ;

 • -  plată prin virament în contul: R089TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău;.                                                 ........

 • -  încasare electronică.

 • 3. Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform O.G. ni. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările.ulterioare. .

 • 4. Neșdepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen

constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.                                         .     ...  .......

 • 5. Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

VENITURI

Indicatori și calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2013 la taxa de salubrizare

 • a. agenti economici si instituții publice

nr.salariați 38.910 x 10 lei/pers/lună - 389.100 x 12 luni = 4.669.200 lei/an O

 • b. persoane fizice

nr.persoane 95.314 x 6 lei/pers/lună = 571.884 x 12 luni = 6.862.608 lei/an

TOTAL AN = 11.531.808 lei
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


SITUAȚIA CHELTUIELILOR PRE VIZIONATE A SE EFECTUA DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2013

TOTAL CHELTUIELI

Din care:

X CHELTUIELI MATERIALE - TOTAL

Din care:

1; Colectare, transportat si gestionare deșeuri menajere și nemenajere11.531.808 RON/an


11.531.808 RON/an

7.931.808 RON/an

3.600.000 RON/an