Hotărârea nr. 299/2013

Hotărârea nr.299 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/2007 prin care  s-a aprobat trecerea din  domeniul public în domeniul privat  al  municipiului Bacău  a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare sau casare în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/ 2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30,09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 6765/ 26.08.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 35762/ 27.08.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

-Referatul nr. 78249/ 29.08.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7249/ 26.09.2013;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7250/ 26.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 425/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 426/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 427/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 428/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 429/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/ 2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare sau casare în condițiile legii; -Prevederile ari. 10 (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45.(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/ 2007, care va avea următorul conținut:

„Art 2 - Se aprobă, la solicitarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău (actualmente Compania Regională de Apă Bacău), scoaterea din funcțiune a unor bunuri, mijloace - fixe, bunuri cu grad de uzură avansat și cu o durată normală de utilizare consumată sau neconsumată și cu o valoare propusă la casare de 324.250 lei, conform coloanei nr. 7 din lista Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART, 2 - Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 75/ 2007 sunt și rămân în vigoare.

ART, 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și


PREȘEDINTE

NĂSTASE MACONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NR. 299

DIN 30.09.2013

N.OJ>., 1.11/ R.TJEx. 1 /Ds.l-A-2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.i

LAHOTARAREANR.29^ DIN 30.09.2013


CENTRALIZATOR CU TRONSOANELE COLECTOARELOR DE CANALIZARE APROBATE PENTRU A FI SCOASE DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICATE SAU CASATE IN CONDIȚIILE LEGII

Nr. CrL

Nr. inventar

Data P.LF.

Denumire mijloc fie

Lungime MF

Lungime propusa ta casare

Valoare de inventar

Valoare propusa la casare (6/4)x5

Durata normata (luni)

0

t

2

3

4

5

6

7

8

I

205115

UI 10-1976

COL.CANAI. C NEGRI I0CAM 2GURI1. -32OM

320

133

15.408.00

6.404 OO

480

2

205079

01051977

RACCANAl.lZ.CREMENiîA III I.-1090M

1090

453

35.692 0(1

14.833 00

480

3

205192

01 12 1972

COLECTOR CANALIZARE STR V ALICSANDRI 11 IUNIE L= 185M

185

119

2.601.00

1.673.00

480

4

211147

01 12 1986

COLECSECUND CANA1.I7 A PARCULUI 12I0M

210

160

82800

63100

480

5

225289

01 12 1983

TRAVERS AERIANA PESTE RIUl (JISTRH A L=51OM

510

330

69.971.00

45275.00

360

6

205179

01 12.1972

COLEC CANAL P AMAN AL STADION-23AUG L=750M

750

186

22,32900

5538.00

480

7

205124

01 10 1976

RAC CANAL.P AMAN 5 CĂMINE l.= IJ0M

130

102

2.121.00

1.664,00

480

8

225494

01 12 1984

COLEC! CANAL STR AMURGULUI 1 -I30M

130

102

6,932.00

5.439.00

480

9

225510

01 03 1971

RACCANAI III. 3 STR LALELEI OR 1 =115M

115

115

2.434110

2.434.00

480

10

225531

01 03.1971

RAC CANAL 111.5 STR LALELELOR 1 =70M

70

70

1.704 00

1.704 00

480

II

225532

01 03 1971

RAC CANALIZ UI 6 STR i ALELELOR

45

45

822.1X1

822.00

480

12

205135

0! 12 1976

RAC CANAITZ CREMENEA 1 l.=2362M

2362

800

38.12100

12.911.00

480

13

280181

01 12 1987

COND CANALIZ Bl 7 ST RAZBOIENI L=I2OM

120

120

8.953 00

8.953.00

480

14

280183

01.12.1987

RAC CANALIZ BL 7 STR RAZBOIENI l.=80M BC 6

80

80

6.16700

6.16700

480

15

280793

01 10.1988

RAC CANALIZ BL 7 RAZBOIENI L=55M

55

55

4.48500

4.485.00

480

16

238358

01.12 1981

RACORD CANALIZARE BL REPUBLICI 129 L=45M. SC B C D

45

45

1.064 00

1.064.00

480

17

238359

01.12.1981

RACORD CANALIZARE BL REPUBLICII 31 L=80M. SC A.B

80

80

1.463.00

1.46300

480

18

238360

01.12.1981

RACORD CANALIZARE BL REPUBLICII 33 L=95M SC A B C D

95

95

1.71100

1.711.00

480

19

238362

01 12 1981

RAC CANAL BL PROIECTANTULUI 4 SC A L=25M

25

25

1.478.00

1.478.00

480

20

208441

01.06 1974

RACORD CANALIZARE STR.MIRCEA EI.IADE BLOC 8.L-85M

85

75

2.033 00

1.794.00

480

21

205120

01 10 1976

COND.PUB P AMAN 14 CAMIN.5GURI 1 =40OM

400

218

9.05400

4.934.00

480

22

207477

01 03.1976

COND DE CANALIZ STR CONSTANTEI 24 INTERSECȚIE CU ST GH DONIC1-CAMINE 24 GURI L=l I00M

1100

670

48.11700

2930800

480

23

205178

01 i 1 1973

CANAL COLECTOR CREMENEA II1 =70IM

701

701

6.353.00

6.353 00

480

24

211985

01 01 1975

CONDCANAIJZ PUB L-3I0M STR M COSTIN

310

102

8J9700

2.763 OO

480

25

205123

11 101976

RACCANAI J7 P AMAN 5 CĂMINE I.-I90M

190

166

2.949 00

2.576.00

480


26

238430

01 12 1981

RACORIXufi CANAIIZARL I.A BL 110 CMARASFSTI1. 90M

90

90

3295.00

3.295 00

48(1

27

205077

01 05 1977

COLECTSEC CANALIZ ALF.CU RUSSO l.=420M

420

381

9.296.00

8.43300

480

28

2041-10

Ol 12 197!

RAC CANALIZ.STR VIOLETELOR BL 6 L=40M

40

40

1.064.00

L064.00

480

29

238449

Ol 12 I9RI

RACORD CANALIZ LA CĂMIN NEI AMILISTI IJGCL-str VIOLETELOR NR.9

142

142

3.744 00

3.744 00

480

30

238440

Ol 12 1981

RACORD CANALIZARE BL 27 CARP ATI

105

~9?

3.874.00

J.358.00

480

31

238446

01 12.1981

RACORD CANALIZ LA BL 5 STR GAROFITE1

198

198

1.899 00

1.899.00

480

32

238455

01 12.1981

RACORD CANALIZARE BL 3 STR GAROFITEl DIN TUB BETON B200MM .IN LUNGIME TOTALA DE35ML.

35

35

7,195.00

7.195 00

480

33

225607

0104.1975

RAC CANALI7 BLOC 11 ORIZONTULUI L=40M

40

40

890.00

89000

480

34

225606

0104.1975

RAC CANALIZ BLOC 9 ORIZONTULUI L=l I5M

115

115

2,595.00

r       2295.00

480

35

283276

01.10 1993

RAC CANALIZ BL 95.BL97 L=2I5M

215

119

2.448 00

1355.00

480

36

283273

OI 10 1993

RAC CANALIZ BL 91,93 M1LC0V L=248M

248

214

3.08700

2.664.00

480

37

225649

0104.1982

RAC CANALIZ BL 55 STR MILCOV L=50M                     n

50

50

1.839 00

1,839 00

480

38

225648

0! 04 1982

RAC CANALIZ BL 59 STR MILCOV L=75M

75

65

2.945 00

2253.00

480

39

225646

01.04 1982

RAC CANALIZ BL 57 STR MILCOV L=75M

75

75

2.848.00

2.848.00

480

40

283275

01 10 1993

RAC CANALIZ BL 95.BL97 L=90M

90

90

1.060.00

1.060.00

480

41

225650

0104 1982

RAC CANALIZ BL 61 STR MILCOV L=50M

50

8

1.61000

258.00

480

42

238433

01.12 1981

COLECTOR CANALIZARE STR FRASINULUI L=50M

50

50

3.502.00

3,502.00

480

43

205206

Ol 01.1964

CANALIZARE STR ETERNITĂȚII L=I35OM

1350

506

19.872 00

7,449.00

480

44

225871

Ol 06 1985

RACORD CANALIZARE LA PT43 L 1

66

66

1,884.00

1.884.00

480

45

283598

07 03.1996

COLECT.CANAL ARDEALUI UI 01361 M450 BC1

88

88

961 00

961.00

480

46

205105

01.12.1975

RACORD CANAL BL P+10 PGARIIGARS 1851.-I85M,BLOCURILE 5426.58 SI 60.STRGARII

185

109

11.00

6.00

480

47

226063

Ol 06 1969

RACORD CANALIZARE BL.46STR.NICU ENEA

74

74

14.00

1400

480

48

226064

01061969

RACORDCANALI7..BL48 SI 4 NICU ENEA

73

73

1600

1600

480

49

208445

0106.1974

RACORD CANALIZARE STR.MIRCEA ELIADE BLOC I3.L-85M

85

51

2.033.00

122000

480

50

205248

0101.1963

CANALIZARE STR STADIONULUI 1 -250M 1

250

103

1271.00

524.00

480

51

208430

01 06 1974

RACCANALIZ STADIONULUI BLI5 L~75M

75

75

1.905,00

1.905.00

480

52

208684

Ol 12.1982

RAC CANALIZ BL 17 STADIONULUI L=20M

20

2

1.770.(10

17700

480

53

283718

Ol 08 1997

RACORD CANALIZ.9MAI 78 SC.A SI (3. REALIZAT DIN TUBURI DE

BETON SfMPLU DN 300 IN LUNGIME DE 45M AVAND MONTATE 2 CĂMINE DE VIZITARE CU RAME S! CAPACE

45

45

978.00

97800

480

54

283719

0108 1997

RACORD CANALIZ 9MAI78 SC.C SI D RELIZAT DIN TUBURI DE BETON StMPLU DN 300 IN LUNGIME DE 75 M. AVAND MONTATE 2 CĂMINE DE VIZITARE CU RAME SI CAPACE DE FONTA

75

75

610 (XI

61000

480

55

283734

01 08 1997

RACORD CANALIZ.BL 9MAI 80 SC A SI B. REALIZAT DIN BETON SIMPLU DN 200MM IN LUNGIME DE 29M

29

29

103.00

103.00

480

56

205202

Ol 12 1969

RET CANAL P.LiBERT-RAZBOIENI-MILCOV L=948M

948

135

19.733.00

2.810 00

480

57

225036

Ol 12 1983

COLECT CANAL STR 1 COCEA L=35OM

350

144

11.813 00

4.860 00

480

58

238288

Ol 12 1981

COLECTOR CANALIZARE SECUNDAR PE ALEIA PROIECTANTULUI

280

280

10.881 00

10.881 00

48059

238177

01 04 1982

t < >1 ICJ^^ANALIZARE STR IZVl >Rl >1 l 1 1 12’M

®   322

278

11.94700

10.315.1X1

480

60

238181

01 04 1982

RACORD CANAL STR IZVORtll.UI l.=9oM Cli4<'AMIM'

90

90

3.827 00

3.8271X1

480

61

280429

01 12 1987

COLECTOR CANALIZARE STR.MIRCEA 11.IADL 1 4I0M

410

216

62.411 00

32.88000

480

62

225557

01 12 1971

RACCANALIZ BL 19 LALELELOR L-I75M

175

66

2.827.00

1,066.(81

480

63

205076

OL 11.1973

COI.ECT SEC CANALIZ URA BUCEGI L-653M

653

496

8.906.00

6.765.00

480

64

238290

01 12.1981

RACORD CANALIZARE BL REPUBLICII 1 SC A.B

55

55

130900

1309.00

4801

65

238291

01 12.1981

RACORD CANALIZARE BL REPUBLICII 1 SC C D E E G

120

65

2,828.00

1332.00

480

66

238340

01.12 1981

RACORD CANALIZARE BL METALURGIEI I.-S3M. SC E.D.C

83

83

236900

2369.00

480

67

238326

01.12 1981

RACORD CANALIZARE BL METALURGIEI L~45M.SC DC

45

45

1.275.00

1375.00

480

68

238323

01.12 1981

RACORD CANALIZ BL METALURGIEI 4 L~50M.SC A.B

50

50

700.00

70000

480

69

238322

01 12 1981

RACORD CANALIZ BL METALURGIEI 6 L=57M5C G

57

57

11.674.00

1.674 00

480

70

238321

01 .12 1981

RACORDCANALIZ BL METALURGIEI 6 SC E.E L 55M

55

12

1.548.00

338.00

480

71

205268

01 10 1965

CANALIZARE BLOC URA L=559M

559

309

4381.00

2.422 00

480

72

225603

01.04 1975

RACCANALIZ BLOC 6 LETEA L=l I5M 1

115

115

2.447.00

2,447.00

480

73

206570

0101.1962

CĂMIN DE VIZITARE STROITUZ INT.STR S1 El AN CEL MARE

*

8.00

4.00

480

TOTAL

18,023.00

10,642.00

536,690.00

324,250.60CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUȘEF SERVICIU ' PIRCV GAVR1L

I T I 1