Hotărârea nr. 298/2013

Hotărârea nr.298 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri-mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin vânzare la licitaţie sau după caz, casare, în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 226/ 2006 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Bacău, componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate din Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin vânzare la licitație sau după caz, casare, în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 4213/ 23.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 28636/ 24.05.2013 înaintată de SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

-Referatul nr. 78230/ 20.08.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7053/ 19.09.2013;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7054/19.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 420/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 421/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 422/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 423/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 424/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Hotărârea nr. 2/ 22.04.2013 a Consiliului de Administrație al SC CRAB SA; -Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRÂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 226/ 2006, care va avea următorul conținut:

„Art. 3 - Se aprobă, la solicitarea Companiei Regionale de Apă Bacău (fosta RAGC), scoaterea din funcțiune a bunurilor - mijloace fixe - aflate în administrarea companiei, în prezent componente ale Stației de Epurare a Apelor Uzate Bacău, cu o valoare totală de inventar de 140.595 lei, conform listei, Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART. 2 - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 226/ 2006, aceasta înlocuindu-se cu lista Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se aprobă modificarea art. 8 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.226/2006, care va avea următorul conținut:

„Art. 8 - Sumele încasate, după deducerea cheltuielilor ocazionate de ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri, vor fi folosite în sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bacău.”

ART. 4 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 226/ 2006 cu articolul 10, care va avea următorul conținut:

„Art. 10 - Se mandatează conducerea SC Compania Regională de Apă SA Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune/ valorificare sau casare.”

ART. 5 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 226/2006 sunt și rămân în vigoare.

ART.6 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari și SC Compania Regională de Apă SA Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR.2,98 DIN 30.09.2013


LISTA MIJLOACELOR FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU DIN CADRUL STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DATE SPRE ADMINISTRARE COMPANIEI PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE

Nr. Crt.

Nr. Inv

Cod de Clasificare

Denumire

Durata Normala

Data PIF

Val. inventar

1

105012

1.8.13.

STATIE POMPARE NĂMOL

40

30.11.1972

23307

2

205039

1.8.4.

CANAL DE LEGĂTURĂ

40

31.07.1972

6889

3

205046

1.8.7.

CANALIZARE

40

30.11.1972

4628

4

205049

1.8.12.

GR ATARE RARENR.l

40

30.11.1972

1629

5

205050

1.8.12.

GRATARE CURBE NR.ICU ACȚIONARE MECANICA

40

31.07.1972

6151

6

205052

1.8.12.

AESNIS1PATOR

40

31.07.1972

19069

7

205055

1.7.1.2.

REȚEA ELECTRICA

40

31.07.1972

1771

8

205057

1.8.13.

CĂMIN PENTRU NĂMOL

40

30.11.1972

6

9

205059

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

40

31.07.1972

16

10

205060

1.8.13.

CĂMIN DE VIZITARE

40

31.07.1972

13

11

205061

1.8.13.

CĂMIN DE VIZITARE

40

31.07.1972

203

12

205068

1.8.7.

CONDUCTĂ DE NĂMOL SI GRĂSIMI

40

31.07.1972

872

13

206521

1.8.13.

CĂMIN DE VIZITARE CANALIZARE

40

30.11.1972

445

14

206522

1.8.13.

CĂMIN DE VIZITARE CANALIZARE

40

30.11.1972

445

15

206523

1.8.13.

GRATARE RARE NR.2

40

30.11.1972

1629

16

206524

1.8.13.

GRATARE CURBE NR.2

40

30.11.1972

6151

17

206527

1.8.13.

CĂMIN PENTRU NĂMOL

40

30.11.1972

4

18

206528

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

40

31.07.1972

248

19

206529

1.8.13.

HIDRANT SUBTERAN

40

31.07.1972

248

20

206530

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

15

21

206531

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

15

22

206532

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

15

23

206533

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

242

24

206534

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

242

25

206535

1.8.13.

CĂMIN VIZITARE

40

31.07.1972

242

26

225158

1.8.12.

SEPARATOR DE GRĂSIMI CU 2 COMPARTIMENTE

40

30.09.1981

39387

27

225200

1.8.7.

COND.TEHNOL.EVAC-GRASIMl L-I45M

40

30.09.1981

2764


28

225201

1.8.7.         ’

“’OND.TEHNOL.PTR.EVAC.NAMOL L-40M

40

30.09.1981

1011

29

225202

1.8.7.

COND.TEHNOL.PTR.ALIM..NAMOL L=60M

40

30.09.1981

1593

30

225203

1.8.7.

COND.TEHN.BARBATARE DECANTOR PRIMAR L=30 M

40

30.09.1981

2349

31

225204

1.8.13.

CĂMIN ARMAT PE CONDUCTA DE BARBATARE

40

30.09.1981

334

32

225205

1.8.7.

COND.TEHNOL.AL1M.BARBATARE L=10M

40

30.09.1981

271

33

225217

1.8.7.

COND.DE LEGAT SEPARATOR GRĂSIMI L=80 M

40

30.09.1981

6328

34

283863

1.8.13.

CABINA CU APARAT MĂSURĂ DEBIT 1 BUC

40

31.05.1998

85

35

325159

2.1.16.4.1.

SUFLANTE TIP SRD 40 BUCĂȚI 3

12

30.09.1981

100

36

382054

2.1.24.4.2.

POD RACLAR SUB FORMA DE GRINDA

30

31.05.1995

1375

37

383192

2.1.17.1.1.1.

POMPA EPEG Q=100MC/H-1B

8

30.11.1998

70

38

383193

2.1.17.1.1.1.

POMPA EPEG Q=100MC/H-1BUC.

8

30.11.1998

70

39

383194

2.1.17.1.1.1.

POMPA EPEG Q=100MC/H-lBUC.

8

30.11.1998

70

40

383195

2.1.17.1.1.1.

POMPA EPEG Q=l00MC/H-lBUC.

8

30.11.1998

70

41

405882

2.1.24.4.

STAVOLARE

24

31.07.1972

64

42

405883

2.1.24.4.2.

POD RACLORNR.I

30

31.07.1972

46

43

405884

2.1.24.4.2.

POD CURATITOR DEZNIS1PATOR

30

31.07.1972

12

44

408842

2.1.17.1.1.1.

ELECTROPOMPA EPEG

10

30.04.1986

146

45

408843

2.1.17.1.1.1.

ELECTROPOMPA EPEG

10

30.04.1986

146

46

408846

2.1.17.1.1.1.

ELECTROPOMPA EPEG

10

31.05.1986

146

47

411769

2.1.24.4.

STAV1LARE

24

31.07.1972

52

48

411770

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

49

411771

2.1.24.4.

STAV1LARE

24

31.07.1972

52

50

411772

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

51

411773

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

52

411774

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

53

411775

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

54

411776

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

55

411777

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

56

411778

2.1.24.4.

STAVILARE

24

31.07.1972

52

57

411779

2.1.24.4.2.

POD RACLOR NR.2

30

31.07.1972

276

58

482179

2.1.24.4.2.

POD RACLOR LA DECANTOR PRIMAR NR.4

30

30.04.1994

81

59

205054

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE

25

30.04.1972

5209

60

425162

2.1.24.4.2.

POD RACLOR LA DECANTOR PRIMAR NR.3

30

30.09.1971

427

61

480787

2.1.24.4.

GRATAR CU ROTIERE MECANICA

24

31.10.1988

469

62

284101

■244^.1.1.2.

POMPA SIMPLA BICAZ 125 Q90 H 25 SI28

6

30.11.2000

2681

TOTAI<* 1

140.595CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUUMUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVWJ POPOVICI


ȘEF SERVICIU PIRCU GAVRIL

I H/J