Hotărârea nr. 297/2013

Hotărârea nr.297 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi au fost  date în administrarea şi exploatarea SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, modificată.


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având in vedere:

•Solicitarea nr. 3211 din 11.09.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 37247 din 12.09.2013;

•Memoriul Justificativ nr. 3093/ 03.09.2013;

  • • Hotararea Consiliului de Administrație al SC Compania Regională de Apă Bacău SA nr. 5/ 04.09.2013;

•Referatul nr. 78274 din 18.09.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7142 din 24.09.2013;

•Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7143 din 24.09.2013;

  • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 415/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 416/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 417/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 418/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 419/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

•HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA;

  • •  HCL nr. 276/2013 privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4;

•Prevederile art. 14 lit. "b", art. 25 (2) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată;

•Prevederile Legii nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;

In baza dispozițiilor art. 36, alin.(2), lit”c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430 din 29.12.2011 prin care au fost incluse bunurile de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și au fost date în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, modificată, în sensul înlocuirii Anexelor nr. 1, 2 și 4 cu Anexele nr. 1,2 și 3, părți integrante din prezenta hotarare.

Art, 2. Celelalte prevederi ale HCL 430/ 29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art. 3. Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru municipiul Bacău, în sensul celor prezentate la art. 1.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 276/ 2013.

Art.5. Hotararea va fi comunicata Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU PQBOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. ZW DIN 30.09.201

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE DIN SURSE 1SPA SI BUGET DE STAT "ADUCTIUNE UZ”

NR. CRT.

NR. DE INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasific are

DataP.l.F.

Gest

Valoare de inventar

TVA 24%

Valoare Totala

1

187635

Conducta din OL 0 800 mm, montata aerian Ia baza Barajului Poiana Uzului, in lungime totala de 58 m

1.8.6.

01.11.2011

13

284.643.08

68.314.34

352.957.42

2

187636

Conducta din fonta ductila D.N. 1000 mm, montata de la barajul Poiana Uzului la statia de pompare Moinesti, in lungime totala de 20,180 m

1.8.6.

01.11.2011

13

51.099.045,95

12.263.771.03

63.362.816,98

3

187637

Conducta din fonta ductila D.N. 800 mm, montata de la statia de pompare Moinesti pana la baza dealului Grigoreni, in lungime totala de 26.108 m

1.8.6.

01.11.2011

13

40.566.681.92

9.736.003.66

50.302.685.58

4

187638

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.I, echipat cu dispozitiv aerisire*dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

5

187639

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.2, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

6

187640

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.3, echipat cu dispozitiv aerisire*dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880.86

4.551.13

7

187641

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.4, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551,13

8

187642

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.5. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

9

187643

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.6, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

10

187644

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.7. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

II

187645

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.8, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.20)1

13

3.670,27

880.86

4.551.13

12

187646

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.9, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

13

187647

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.10, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880.86

4.551.13

14

187648

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.l 1, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

15

187649

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.l2, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880.86

4.551.13

16

187650

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr. 13, echipat cu dispozitiv aerîsire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

n

187651

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.l4. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

18

187652

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr. 15, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880,86

4.551.13

19

187653

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.l6, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880,86

4.551.13

20

187654

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.l7, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880,86

4.551,13

21

187655

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.l8. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

22

187656

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.l9, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

23

187657

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.20, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

24

187658

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.21, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

25

187659

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.22, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

26

187660

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.23, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

27

187661

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr 24. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

18.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

28

187662

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.25, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

29

187663

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.26, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

30

187664

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.27, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3,670.27

880.86

4.551,13

31

187665

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.28, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13


32

187666

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.29, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670,27

880,86

4.551.13

33

187667

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.30, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

34

187668

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.31. echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

35

187669

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.32, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

36

187670

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.33, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551.13

37

187671

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.34, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551,13

38

187672

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.35, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire, D.N. 80 mm

1.8.13.

01.112011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

39

187673

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.36, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.20)1

13

3.670.27

880,86

4.551.13

40

187674

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm. nr.37, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

41

187675

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.38, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

42

187676

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.39, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880.86

4.551.13

43

187677

Cămin de vane de aerisire din GRP 800mm, nr.40, echipat cu dispozitiv aerisire-dezaerisire. D.N. 80 mm

1.8.13.

01.11.2011

13

3.670.27

880,86

4.551,13

44

187678

Statie de pompare apa bruta pe fundație si stâlpi din beton armat tumati monolit S+P. dotata cu instalații electrice, instalații termice aferente.

1.8.13.

01.11.2011

13

904.489.88

217.077,57

1.121.567.45

45

187679

ciaaire eicctnca pe runaauc si stâlpi “ din beton armat,tumati monolit compusa din camere 20/6 kv; 6/0,4 k\ camera convertizoare de frecventa. camera de proces, birouri si grup sanitar, dotata cu instalații electrice, instalații termice si sanitare aferente.

1.8.13.

01.11.2011

13

928.566.64

222.855.99

1.151.422.63

46

284546

Pompa electrice centrifugale verticale, model KBS, avand D=2880 mc/h. motor tip SIEMENS. P= 560 KW

2.1 17.1.

1.

01.11.2011

13

598.095.15

143.542.84

741.637.99


47

284547

Pompa electrice centrifugale verticale, model KSB, avand D=2880 mc/h, motor tip SIEMENS. P- 560 KW

2.1.17.1.

1.

01.11.2011

13

598.095,15

143.542.84

741.637.99

48

284548

Pompa electrice centrifugale verticale avand D=2880 mc/h, tip SIEMENS, P* 315 KW

2.1.17.1.

1.

01.11.2011

13

411.532.52

98.767.80

510.300.32

49

284549

Pompa electrice centrifugale verticale avand D»2880 mc/h, tip SIEMENS, P= 315 KW

2.1.17.1.

1.

01.11.2011

13

411.532.52

98.767.80

510.300.32

50

284550

Pompa electrice centrifugale orizontala avand D=2880 mc/h, P*= 37 KW

2.1.17.1.

1.

01.11.2011

13

21.407,37

5.137.77

26.545,14

51

284551

Transformator 6/0,4 kv, 160 KVA

2.1.16.3.

1.

01.11.2011

13

34.635,74

8.312.58

42.948.32

52

284552

Transformator 20/6 kv. 1000 KVA

2.1.16.3.

1.

01.11.2011

13

163.853.82

39.324,92

203.178,74

53

284553

Transformator 20/6 kv, 1000 KVA

2.1.16.3.

1.

01.112011

13

163.853.82

39.324.92

203.178.74

54

284554

Compresor instalat in sala pompelor, capacitate 5001

2.1.16.4.

1.

01.11.2011

13

39.872,00

9.569,28

49.441.28

f

55

284555

Compresor instalat in sala pompelor, capacitate 5001

2.1.16.4.

1.

01.11.2011

13

39.872.00

9.56928

49.441,28

56

284556

Pod rulant instalat in sala pompelor avand capacitatea de 12,51

2.1.16.4.

1.

01.11.2011

13

154.023.72

36.965.69

190.989.41

57

284557

Convertizor de frecventa, 6 KV, 550 KVA

2.1.16.3.

2.

01.11.2011

13

811.895.63

194.854.95

1.006.750,58

58

284558

Convertizor de frecventa. 6 KV, 550 KVA

2.1.16.3.

2.

01.11.2011

13

811.895.63

194.854,95

1.006.750.58

59

284559

Fosa septica din material plastic Voi 6 n

2.1.17.4.

01.11.2011

13

22.950.25

5.508.06

28.458.31

60

187680

Cămin de rupere a presiunii din beton armat turnat monolit avand dimensiunile 2,6*2,6*3 amplasat pe dealul Grigoreni

1.8.13.

01.11.2011

13

266.75833

64.022,00

330.780.33

61

284560

Echipament SCADA la punctul de plecare Poiana Uzului, compus din: panou de distribuție al controlorului logic programabil

(UPS.PLC,senzori,circuite.transmitatori . alarma.suporti etc.).

2.2.8.

01.11.2011

13

93.128.11

22.350,75

115.478.86

62

284561

Echipament SCADA la statia de pompare Moinestî,compus din: panou de distribuție al controlorului logic programabll(UPS,PLC,senzori,PC,circu ite etc.)

2.2.8.

01.11.2011

13

372.076.72

89.298.41

461.375.13

63

187681

61 Microhidrocentrala cu turbina tip Francis orizontala FOI25/520 AVAND p= 220>405 KW, instalata in clădirea existenta de la Canton Stejaru

1.4.5.

01.11.2011

13

2.755.806,31

661.393.51

3.417.199,82

64

284562

Echipament SCADA la căminul de rupere a presiunii Grigoreni

2.2.8.

01.11.2011

13

115.605.03

27.745,21

143.350.24

65

284563

Echipament SCADA la punctul de sosire, static de tratare Barați, compus dimechipament de achiziție si transmitere a dalelor. PC, imprimanta, circuite etc.)

2.2.8.

01.11.2011

13

218.109.73

52.346.34

270.456,07

66

187682

Proiecție statie de pompare cu saltele de gabioane cu piatra naturala la statia de pompare Moinesti

1.4.5.

01.11.2011

13

332.487.82

79.797.08

412.284.90

67

187683

împrejmuire cu plase metalice prinse de stâlpi metalici in lungime de 180,6 m

1.6.3.2.

01.11.2011

13

29.858.05

7.165,93

37.023,98

68

187684

Platforma betonata la statia de pompare Moinesti in suprafața de 943 m3

1.1.5.1.

01.11.2011

13

100.825.81

24.198.19

125.024.00

69

284564

Debitmetru electromagnetic DN 800 mm, instalat pe conducta de plecare de la barajul Poiana Uzului

2.2.1.1.3

01.11.201!

13

25.613.68

6.147.28

31.760.96

70

284565

Debitmetru electromagnetic D.N. 800’ mm, instalat pe conducta de ieșire din statia de pompe

2.2.1.1.3

01.11.20) I

13

48.454.73

11.629.14

60.083.87

71

284566

Debitmetru electromagnetic D.N. 800 mm. instalat pe conducta de intrare in statia de tratare

2.2.1.1.3

01.11.2011

13

48.454.73

11.629.14

60.083.87

72

187685

Instalație tehnologica executata in clădirea sălii pompelor Moinesti realizata din țeava DN 300, DN 500, Dn 800 si vane DN 200, Dn 300, DN 600

1.9.3.

01.11.2011

13

278.005.45

66.721,31

344.726.76

73

187686

Cămin vane din beton armat monolit , amplasat in incinta statîei de pompare

1.8.13.

01.11.2011

13

32.543.42

7.810,42

40.353.84

74

187687

Cămin vane dtn beton armat monolit, amplasat in incinta statiei de pompare

1.8.13.

01.11.2011

13

32.543.42

7.810.42

40.353,84

75

187688

Cămin vane din beton armat monolit. amplasat in incinta statiei de pompare

L8.13.

01.11.2011

13

32.543.42

7.810.42

40.353.84

76

187689

Conducta din OL 0 800 mm, montata in comuna Mărgineni, in lungime totala de 300 m

1.8.6.

01.11.2011

13

588.222.90

141.173.50

729.396.40

77

187690

Conducta din OL 0 800 mm, montata in Luncani. in lungime totala de 300 m

1.8.6.

01.11.2011

13

462.091,39

110.901.93

572.993.32

78

187691

Conducta din OL 0 800 nim, montata in comuna Mărgineni, zona Slatina, in lungime totala de 212 m

1.8.6.

01.11.2011

13

326.542.98

78.370,32

404.913.30

79

187692

Conducta din OL 0 800 mm, montata in comuna Scorteni. in amonte de Canton Steiaru. in lungime 268 m.

1.8.6.

01.11.2011

13

476.697.19

114.407.33

59 LI 04.52

80

284567

Convertizor de frecventa 6 kv.315 kva

2.1.16.3.

01.11.2011

13

596.174.70

143.081.93

739.256.63

81

284568

Convertizor de frecventa 6 kv,315 kva

2.1.16.3.

01.11.20)1

13

596.174.70

143.081,93

739.256.63

82

284665

Centrala electrica pt incalzire 28 kw montata in statia de pompe

2.1.17.3.

01.11.201)

13

9.935.38

2.384,49

12.319.87

83

284666

Centrala electrica pt incalzirc 24 kw montata in clădirea electrica

2.1.17.3.

01.11.2011

13

9.935.35

2.384.48

12.319.83

Total

106.062.342,94

25.464.962,31

131.617.305,25

SEF SERVICIU PIRCU GAVRIL

PREȘEDINTE NĂSTASE MAR


IA?


contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. Z

LA HOTARAREA NR.^? DIN 30.09.2013

S1TUAT1A MIJLOACELOR FIXE DIN SURSE 1SPA SI BUGET DE STAT "STAT1E TRATARE BARATT-Modificata

NR. CRT.

NR. DE INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Claslficar e

Data P.I.F.

Gest

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

1

187693

•buiilt ue lITOai a H[JU 5T4JIB, " localizata in corn. Magura, jud. Bacau,str.lntre Vii, compusa dinrlnstalatii debitmetre.vane si conducte la rezervoarele existente 1.2 A,2B; Sistem de supraveghere video;Conducte/cana)e tehnologoce exterioare din incinta

1.8.8.

01.11.2011

41

5.943.546,73

1.426.451,22

7.369.997,95

2

187694

Camera de intrare apa bruta, executata din beton armat monolit,dotata cu instalații electrice, control si automatizare pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice-1 buc.

1.8.13.

01.11.2011

41

658.821.46

158.117.15

816.938.61

3

187695

Flocuiatoare si mixere rapide din beton armat monolit,dotate cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice-1 buc.

1.8.13.

01.11.2011

41

242.915,4)

58.299,70

301.215,11

4

187696

Flocuiatoare si mixere rapide din beton armat monolit,dotate cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice-1 buc

1.8.13.

01.11.2011

41

242.9)5.41

58.299,70

301.215,11

5

187697

Flocuiatoare si mixere rapide din beton armat monolit.dotatc cu instalații electrice pentru funcționarea echipamentelor si conducte tehnologice - Ibuc

1.8.13.

01.11.2011

41

242.915,41

58.299.70

301,215,11

6

187698

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele vertica)e,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice -1 buc

1.8.13

01.11.2011

41

776.655.76

186.397,38

963.053,14

7

%

187699

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele verticale,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice- 1 buc

1.8.13.

01.11.20)1

41

776.655.76

186.397,38

963.053,14

8

187700

Decantoare executate din beton armat monolit,cu lamele verticale,dotate cu instalații electrice de control si automatizare si conducte tehnologice-1 buc.

1,8.13.

01.11.2011

41

776.655,76

186.397,38

963.053,14


9

187701

Statîe filtre, bazin pentru spalare inversa si bazin de clorinare, executate din beton armat,dotate cu instalații electrice, control si automatizare pentru funcționarea echipamentelor, instalații termice si conducte tehnologice -1 buc

1.8.13.

01.11.2011

41

6.748.554.81

1.619.653,15

8.368.207,96

10

187702

10      Rezervor pentru

sedimentarea nămolului,realizat din beton armat monolit,dotat cu instalații electrice,control si automatizare, conducte tehnologice* I buc.

1.8.11.

01.11.2011

41

644.084,01

154 580,16

798.664,17

11

187703

11 Clădire tehnica executata pe cadre din beton armat monolit cu zidărie din BCA,ce cuprinde atelier mecanic,atelier electric, laborator chimic si bacteriologic dotat cu instrumente, mobilier si aparatura de laborator, birouri, grupuri sanitare, încăpere centrala termica, dotata cu instalații electrice,control si automatizare, gaze, termice si sanitare, centrala termica cu boiler model Viesmann, conducte tehnologice, sistem de telefonie, sistem camere video* 1 buc

1.8.15.

01.11.2011

41

1.856.012.66

445.443,08

2.301.455,74

12

187704

Clădire de clorinare executata pe cadre din beton armat monolit si zidărie din BCA,dotata cu instalații electrice, control si automatizare,instalații termice si conducte tehnologice* 1 buc.

1.8.15.

0I.II.201I

41

575.801,23

138.192,30

713.993,53

13

187705

Clădire pentru depozitare si dozare substanțe chimice executata pe cadre din beton armat cu zidărie din BCA,dotata cu instalații electrice control si automatizare, instalații termice si conducte tehnologice-1 buc.

1.8.15.

01.11.2011

41

1.897.999.71

455.519,93

2.353 519,64

14

284569

Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag50W5H,instalat la camera de intrare

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.143.27

11.554,38

59 697,65

>5

284570

Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag 50W5H,instalat la camera de intrare

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697,65


16

284571

Debitmetru electromagnetic D.N. 500mm, model Promag 50W5H,instalat la camera de intrare

22.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697,65

17

284572

Pompa de prelevare probe tip Wilo-Emu, montata in camera de intrare

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

2.499,18

599,80

3.098,98

18

284573

Mixer model Astim. 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990,55

7.197,73

37.188,28

19

284574

Mixer model Astim. 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990.55

7.197.73

37.188,28

20

284575

Mixer model Astim, 5 kw, montat in camera de mixare rapida

2.1.17.5.

01.11.2011

41

29.990,55

7.197,73

37.188,28

21

284576

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400.05

21.456,01

110.856,06

22

284577

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400.05

21.456.01

110.856,06

23

284578

Floculator model Astim, 12,6 kw, montat in camera de floculare

2.1.17.5.

01.11.2011

41

89.400.05

21.456.01

110.856.06

24

284579

Pompa recirculare apa murdara model Wilo- FA0864E instalata la rezervorul nămol

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

25.401.64

6.096,39

31.498.03

25

284580

Pompa recirculare apa murdara model Wilo* FA0864E instalata la rezervorul nămol

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

25.401.64

6.096.39

31.498,03

26

284581

Debitmetru

electromagnetic,model Promag 50W5H, D.N. 500 mm, montat in clădirea filtrelor

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

48.143,27

11.554,38

59.697,65

27

284582

Hidrelor -set booster pentru apa industriala, tip Wilo,montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.2.

01.11.2011

41

34.220.15

8.212,84

42.432,99

v 28

284583

Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in clădirea filtrelor

2.1.17.3.

01.11.2011

41

169.747,28

40.739,35

210.486,63

)

29

284584

Suflanta de aer, model Aerzen GM80L, montata in clădirea filtrelor

2.1.17.3.

01.11.2011

41

169.747,28

40.739,35

210.486,63

30

284585

Hidrofor-Set booster apa potabila Wilo-WTATD20, montat in camera de neutralizare a clorului

2.1.17.1.2.

01.11.2011

41

27.384,21

6.572,21

33.956.42

31

284586

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoare! de aluminiu din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.ll.20H

41

14.414.42

3.459.46

17.873,88

32

284587

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de aluminiu din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

14.414.40

3.459,46

17.873.86

33

284588

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de PAC, din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

25.406,98

6.097,68

31.504,66


34

284589

Mixer model Astim, tip axial montate in rezervoarul de PAC, din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

25.406,97

6.097,67

31.504.64

35

284590

Mixer model Astim, tip axia! montat in rezervoarul de var din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

26.343.93

6.322.54

32.666,47

36

284591

Mixer model Astim, tip axial montat in rezervoarul de var din clădirea chimica

2.1.17.5.

01.11.2011

41

26.343.93

6.322,54

32.666,47

37

284592

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO.tip MSI,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

21.620,00

5.188,80

26.808,80

38

284593

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO.tip MSI,montate in clădirea chimica * 1 buc.

2.1,17.1.1.

01.11.2011

41

21.620.00

5.188,80

26.808,80

39

284594

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO,tip MSI,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

21.620,00

5.188,80

26.808,80

40

284595

Pompe dozare sulfat de aluminiu, model SEKO.tip MSI,montate in clădirea chimica • 1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

21.634,65

5.192,31

26.826,96

41

284608

Pompe dozare var, model SEEPEX.tip BN15-6LT/A1 -CI -L8-F0-A-X, montate in clădirea chimica-1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

61.469,88

14.752,78

76.222,66

42

284609

Pompe dozare var, model SEEPEX.tip BN 15-6LT/A1 -C1 -L8-F0-A-X, montate in clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

61.469.88

14.752,78

76.222,66

43

284612

Pompe dozare PAC. model SEEPEX.tip BN10-6L/A1-C1-A5-F0-A-X, montate in clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

59.284.47

14.228.27

73.512,74

44

284613

Pompe dozare PAC, model SEEPEX,tip BN10-6L/A1-C1-A5-F0-A-X, montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

59.284,48

14.228,27

73.512,75

45

284616

Pompe dozare polimer, model Seepex.tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

11.899,16

2.855.80

14.754,96

46

284617

Pompe dozare polimer, model Seepex.tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A,montate în clădirea chimica - 1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

11.899.16

2.855,80

14.754,96

47

284618

Pompe dozare polimer, modei Seepex.tip MD025-6L/A6-A7-A7-F0-6A,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

11.899,16

2.855,80

14.754,96

48

284619

Pompe dozare polimer, model Seepex.tip MD025-6L/A6-A7-A 7-F0-6A,montate in clădirea chimica -1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

11.899,26

2.855,82

14.755,08


49

284632

(Jnitaie de preparare polimer, model SEKO,tip Polycendos PLSI100, montata in clădirea chimica-1 buc.

2.2.6.2

01.11.2011

■“

41

142.801.02

34.272.24

i

177.073,26

50

284633

Mixer submersibil, model Astim. instalat in rezervorul de nămol • 1 buc.

2.1.17.5.

01.11.2011

41

7.444.04

1.786.57

9.230,61

51

284634

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat in cămin la intrarea in rezervorul 1 .

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

57.317,69

13.756.25

71.073,94

52

284635

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat in cămin la intrarea in rezervorul 2A.

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

57.317.69

13.756,25

71.073,94

53

284664

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm. montat in cămin la intrarea in rezervorul 2A.

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

57.317.69

13.756,25

71.073,94

54

284636

Pompa apa pentru clorinare,tip

Wilo MVT 806, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

13.69l.6i

3.285,99

16.977,60

D

55

284637

Pompa apa pentru clorinare,tip Wilo MVT 806, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

13.691.61

3.285,99

16.977,60

56

284638

Pompa de prelevare probe, tip Wilo Emu, montata in bazinul contact clor • 1 buc.

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

2.499.18

599,80

3.098,98

57

284639

Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, var .

2.1.17.3.

01.11.2011

41

241.485.50

57.956.52

299.442,02

58

284640

Sistem de ventilare aer cauzat de chimicalele pudrate, carbon activ.

2.1.17.3.

01.11.2011

41

232.895,29

55.894.87

288.790,16

59

284641

Sistem de dorinare.model

Siemens, complet echipat, avand capacitate de 10 Kg/h.in clădirea de clorinare.

2.1.24.4.1.

01.11.2011

41

816.614.15

195.987,40

1.012.601,55

60

284642

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W6H.D.N. 600mm, montat pe plecarea rezerv. De 5000 mc.

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

70.685,74

16.964.58

87.650,32

)

61

284643

Debitmetru electromagnetic model Promag 50W7H.D.N. 700mm, montat pe plecarea rezerv. De 10000 mc.

2.2.1.1.3

01.11.2011

41

101.268,47

24.304,43

125.572,90

62

284644

Sistem termoftcare cu centrala termica model Wiesmman in clădirea tehnica.

2.1.17.3

01.11.2011

41

16.410.03

3.938.41

20 348,44

63

187706

Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 200 mm, montata in statia de tratare in lungime totala de 181 m.

1.8.7

01.11.2011

41

’ 174.051,28

41.772,31

215.823,59

64

187707

Conducta de canalizare din polietilena, D.N. 300 mm, montata din statia de tratare pana in str. Arcadie Septilici, in lungime totala de 1020 m.

1.8.7

01.11.2011

41

980.843,49

235.402,44

1.216.245,93

65

187708

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550,87

8.012,84


66

187709

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550.87

8.012,64

67

187710

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550.87

8.012,84

68

187711

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13,

01.11,2011

41

6.461.97

1.550.87

8.012,84

69

187712

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

70

187713

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550.87

8.012,84

71

187714

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550,87

8.012.84

72

187715

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550,87

8.012.84

73

187716

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.112011

41

6.461,97

1.550,87

8.012,84

74

187717

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550.87

8.012.84

75

187718

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461,97

1.550.87

8.012.84

76

187719

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.97

1.550,87

8.012.84

77

187720

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550.63

8.011,60

78

187721

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.ll.20H

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

79

187722

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550.63

8.011.60

80

187723

Camîn canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550.63

8 011,60

81

187724

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550,63

8 011,60

82

187725

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550.63

8.011,60

83

187726

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13

01 11.2011

41

6.460,97

1.550.63

8.011,60

84

187727

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550.63

8.011,60

85

187728

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8 13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550,63

8 011,60


ly


86

187729

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550.63

8.011,60

87

187730

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13

01.11.2011

41

6.460.97

1.550.63

8.011,60

88

187731

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550,63

8.011,60

89

187732

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,97

1.550,63

8.011,60

90

187733

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460.97

1.550.63

8.011,60

91

187734

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.460,98

1.550,64

8.011,62

92

187735

Cămin canalizare din beton prefabricat, executat pe conducta de canalizarea

1.8.13.

01.11.2011

41

6.461.98

1.550,88

8.012,86

%

187736

Instalație electrica de joasa tensiune si iluminat exterior, in incinta statiei de tratare

1.7.2.1.

01.11.2011

41

1.730.003.30

415.200,79

2.145.204,09

94

284645

Transformator 20/0,4 KV, 630 KVA, montat in incinta statiei de tratare

2.1.16.3.1.

01.11.2011

41

75 655.06

18.157,21

93.812,27

95

284646

Calculator sistem SCADA, instalat în clădirea tehnica a statiei de tratare

2.2.9.

01 11.2011

41

37.843,52

9,082,44

46.925,96

96

187737

Împrejmuire statie de tratare a apei executata cu panouri metalice fixate pe stâlpi metalici 782 ml.

1.6.3.2

01.11.2011

41

173.144,18

41,554.60

214.698,78

97

284647

Calculator sistem SCADA, instalat in clădirea tehnica a statiei de tratare

2.2.9.

01.11.2011

41

37.843,52

9.082.44

46.925,96

98

284648

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

2.2.8.

01.11.2011

41

409.299,46

98.231,87

507.531,33

99

284649

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

2.2.8.

01.11.2011

41

409.299.46

98.231.87

507.531.33

100

284650

Panou PLC. instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

2.2.8.

01.11.2011

41

409.299.46

98.231.87

507.531,33

101

284651

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

2.2.8.

01.11.2011

41

409.299,46

98.231.87

507 531,33

102

284652

Panou PLC, instalat in clădirea filtrelor a statiei de tratare

2.2.8.

01.11.2011

41

409.299.46

98.231.87

507 531.33

103

284653

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

114,789.28

27.549,43

142.338.71

104

284654

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1.

01.11.2011

41

114.789,28

27.549,43

142 338,71

105

284655

Pompa de spalare filtre tip Wilo, montate in clădirea filtrelor

2.1.17.1.1.

01.112011

4)

114.789.28

27.549.43

142.338.71

106

284656

Compresor, model Dalcakiran, capacitate 500 l,montat in clădirea filtrelor

2.1.16.4.1.

01.112011

41

169.700,83

40.72820

210.429.03

107

284657

Compresor, model Dalcakiran, capacitate 5001,montat in clădirea filtrelor

2.1.16.4.1.

01.11.2011

41

169.700.83

40.72820

210.429,03

108

284658

Pompa prelevare probe tip Wilo-

Emu la rezervorul 1

2.1.17.1.1.

01.112011

41

14.103,22

3.384,77

17.487,99

109

284659

Pompa prelevare probe tip Wilo-Emu la rezervorul 1

2.1.17.1.1.

01.112011

41

14.10322

3.384,77

17.487,99

110

284660

Pompa prelevare probe tip Wilo-

Emu la rezervorul 1

2.1.17.1.1.

01.112011

41

14.10322

3.384,77

17.487,99

11

284661

Pod rulant model

BVS,capacitate 21, montat in cladîrea de reactivi chimici

2.3.6.2.

01.112011

41

59.964,77

14.391,54

74.356,31

112

284662

Pod rulant model

BVS,capacitate 21, montat in clădirea de reactivi chimici

2.3.6.2.

01.112011

41

59.964.77

14.391.54

74.356,31

113

284663

Pod rulant model

BVS,capacitate 3t, montat in clădirea filtrelor

2.3.S.2.

01.11.2011

41

70.609,63

16.946,31

87.555.94

114

187738

Drumuri si alei in incinta stafiei de tratare a apei cu Îmbrăcăminte din beton asfaltic 3725MP

1.3.7.2

01.112011

41

1.235.306.82

296.473,64

1.531.780.46

115

284891

Multiparametru HQD Meters pt. măsurători eiectrochimice

22.6.2

01.112011

41

7.680,35

1.843,28

9.523.63

116

284892

Turbidîmetru Hach-Lange 2100N

2.2.6.2

01.11.2011

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

117

284893

Distilator Boeco WS3500

2.2.6.2

01.112011

41

3.386,25

812,70

4.198,95

118

284894

Microscop pentru laborator analiza apa

22.6.2

01.11.2011

41

1.718.63

412,47

2.131,10

119

284895

Aparat pentru test Jar-Velp Scientifica

2.2.62

01.112011

41

4.970.49

1.192,93

6.163,42

120

284896

Incubator Froilabo

22.62

01.112011

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

121

284897

incubator Precisa

22.62

01.112011

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

122

284898

Etuva Froilabo

22.6.2

01.112011

41

5.419,78

1.300,75

6.720,53

123

284899

Balanța analitica Partner

AS220/C/2

2.2.62

01.112011

41

4.516,52

1.083,96

5.600,48

124

284900

Balanța analitica Partner PS120C

22.6.2

01.112011

41

3.163,91

759,34

3.923,25

125

284901

Balanța tehnica Partner UWE

22.62

01.112011

41

2.529,23

607,02

3.136.25

126

284902

Agitator Nahita

22.62

01.11.2011

41

2.084,54

500.29

2.584,83

127

284903

Termostat LT200

22.62

01.11.2011

41

3.386,25

812.70

4.198,95

128

284904

Dispenser

22.62

01.112011

41

1.357,31

325.75

1.683,06

129

284905

Dispenser

22.62

01.11.2011

41

1.357,31

325,75

1.683,06

130

284906

Contor de colonii Boeco

22.6.2

01.1)2011

41

2.482.92

595,90

3.078,82

131

284907

Autoclav Studio-Med

22.62

01.112011

41

18.96927

4.552,62

23.521,89

132

284908

Autociav Raypa

22.6.2

01.11.2011

41

32.518,67

7.804.49

40.323,16

133

284909

Centrifuga Nahita,model 2652

22.6.2

01.112011

41

7.680.34

1.843,28

9.523,62

134

284910

Sistem de filtrare Millipore cu un post si pompa vacuum

22.62

01.112011

41

14.452,74

3.468,66

17.921,40

135

284911

Spectofotometru Nova A300 pentru absortie atomica

? A?

01.11.2011

41

90.329.63

21.679.11

112.008,74

136

284912

PH-metru Hach-Lange Sens Ion

+

22.6.2

01.11.2011

41

7.680,34

1.843,28

9.523,62

137

284913

Conductometru Hach-Lange Sens Ion

22.62

01.112011

41

6.777,08

1.626,50

8.403,58

138

284914

Spectofotometru absortle moleculara DR 5000

22.6.2

01.112011

41

27.098,89

6.503,73

33.802,62

139

284915

PH-metru Hach-Lange

2.2.62

01.112011

41

3.38625

812,70

4.198,95

140

284916

Bidistîiator GFL

22.6.2

01.11.2011

41

24.843,00

5.962,32

30.805,32

141

284917

Baie de apa GFL

22.62

01.112011

41

4.970,50

1.192,92

6.163,42

142

284918

Agitator orbital Nahita

22.6.2

01.112011

41

11293.56

2.710,45

14,004,01

143

284919

Baie de apa Julabo

22.6.2

01.11.2011

41

10.390,27

2.493,66

12.883,93

144

284920

Pompa de vacuum

2.2.6.2

01.112011

41

2.482.92

595,90

3.078,82

145

284921

Nisa laborator bacteriologie

22.62

01.11.2011

41

23.939.67

5.745.52

29.685,19

146

284922

Multiparametru Controller SC1000

2.2.62

01.112011

41

31.615,42

7.587,70

39.203,12

147

284923

Analizor pentru clor

22.6.2

01.11.2011

41

13.549,50

3251,88

16.801,38

148

284924

Analizor pentru clor

22.6.2

01.11.201)

41

13.549.50

3.251,88

16.801,38

149

284925

Turbidimetru Hach-Lange

22.62

01.11.2011

41

9.032,96

2.167,91

11.200,87

150

284926

Nisa laborator chimic

22.6.2

01.112011

41

23.939,67

5.745,52

29.685,19

22T5J7

32.759.662,71

7.862.319,05

40.621.981,76

SEF SERVICIU/ PIRCU GAVRIL


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

LAHOTARAREANR.JW^ DIN 30.09.2013

1ABEL CU MIJLOACEL FIXE DIN SURSE ISPA SI BUGET DE STAT "STATIE EPURARE”

NR.

CRT

NR. DE ÎNV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasifica re

Gest.

Data P.I.F.

Valoare noua de inventar

TVA 24%

Valoare totala

1

284667

Instalații tehnologice executate in statia de statie de epurare a apelor uzate Bacau compusa din: conducte,vane etc.

2.1.24.4.

0GF

Ot.11.2011

8.725.009.69

2.066.461,48

10.791.471,17

2

187739

Canal de intrare

1.8.7.

OGF

01.11.2011

533.859,98

128.126,40

661.986,38

3

187740

Statie de gratare

1.8.15.

OGF

01.11.2011

1.268.706,24

304.489,50

1.573.195,74

• 4

187741

Deznîsipator si separator de grăsimi

1.8.7.

OGF

Ol.11.2011

1.589.562,09

381.494,90

1.971.056,99

5

187742

Camera de distribuție DC 1 canal alimentare ape pluviale si bazine de retentie SWl - SW4. Se reîntregește nr. de înv. 205047

1.8.11.

OGF

01.11.2011

93.192.22

22.366,13

115.558,35

6

187743

Statie pompare ape pluviale PS I

1.8.11.

OGF

01.11.2011

152.187,90

36.525,10

188.713,00

3 7

187744

Decantor primar PC 1

1.8.11.

OGF

01.11.2011

1.730.254,51

405.667,44

2.135.921.95

8

187745

Decantor primar PC2. Se reîntregește nr. de inv. 283515.

1.8.11.

OGF

01.11.2011

1.690.284,18

405.668,20

2.095.952,38

9

187746

Camera de distribuție noua

1.8.11.

OGF

01.11.2011

118.597,71

28.463,45

147.061,16

10

187747

Statie de pompare PS 2

1.8.12.

OGF

01.11.2011

730.137.00

149.882,40

880.019,40

11

187748

Camera distribuție DC 4

1.8.11.

OGF

01.11.2011

414.468.04

99.472,33

513.940,37

12

187749

Bazin de aerare ATI cu camera de distribuție DC5

1.8.11.

OGF

01.11.2011

4.392.011.81

753.887,52

5.145.899,33

13

187750

Statie sufîante pentru aerare

1.8.15.

OGF

01.11.2011

148.002.90

35.520,70

183.523,60

14

187752

Camera distribuție DC 2

1.8.11.

OGF

Ol.11.2011

302.667.77

72.640,26

375.308,03

15

187753

Decantorsecundar SCI

1.8.11.

OGF

01.11.2011

346.987.78

78.061,27

425.049,05

16

187754

Decantor secundar SC2. Se reîntregește nr. de inv. 225164.

1.8.11.

OGF

01.11.20I1

325.255.28

78.061,27

403.316,55

17

187755

Decantor secundar SC3

1.8.11.

OGF

01.11.2011

325.255.24

78.061.26

403.316,50

18

187756

Decantor secundar SC4

1.8.11.

OGF

01.11.2011

325.255.24

78.061,26

403.316,50

19

187757

Statie de pompare a nămolului primar PS3

1.8.12.

OGF

01.11.2011

363.115.64

87.147,75

450.263,39

20

187758

Statie de pompare a nămolului primar PS5

1.8.12.

OGF

01.11.2011

363.115.64

87.147,75

450.263,39

b

21

187759

împrejmuire cu gard metalic prevăzută cu porti, in lungime totala de 1048 m

1.6.3.2.

OGF

01.11.2011

131.061,28

31.454,71

162.515,99

22

187760

Statie de îngrosare si deshidratare a nămolului

1.8.15.

OGF

01.11.2011

1.519.722.86

364 733,49

1.884.456.35

23

187761

Statie de pompare nămol fermentat cu rezervor de nămol

1.8.15.

OGF

01.11.2011

410.557.20

98.533,73

509.090,93

24

187762

Bazin de fermentare a nămolului SDI. Se reintregeste nr. de inv. 205051.

1.8.12

OGF

01.11.2011

749.030.55

179.767,33

928.797,88

25

187763

Bazîn de fermentare a nămolului SD2. Se reintregeste nr. de inv. 206525.

1.8.12.

OGF

01.11.2011

749.030,55

179.767,33

928.797.88

26

187764

Bazin de fermentare a nămolului SD3. Se reintregeste nr. de inv. 225167.

1.8.12.

OGF

01.11.2011

635.434,75

152.504,34

787.939.09

27

187765

Bazin de fermentare a nămolului SD4.

Se reîntregește nr. de inv. 225270

1 8.12.

OGF

01.11.2011

635.434,75

152.504,34

787.939.09

PI

| 28| !87766|Gazometru


li.8,15, |OGF | 01 II 20111   474.579.93l   113.899,181    588.479,1Î|


<W-


29

187767

Drumuri si alei din beton in suprafața de 4300 mp

1.3.7.3.

OGF

01.11.2011

988.737.86

223.689,27

1,212.427,13

30

187768

Clădire de serviciu • pavilion administrativ. Se reîntregește nr. de inv. 105010

1.6.4.

OGF

01.11.2011

95.589,73

22.941.54

118.531,27

31

187769

Statie de transformare noua

1.8.15.

0GF

Ol.11.2011

519.253,40

124.620.82

643.874,22

32

187770

Instalație electrica subterane medie tensiune

1.7.1.3.

OGF

01.11.2011

525.319,72

126.076.73

651.396,45

33

187771

Instalație electrica de joasa tensiune subtewrana - tablou principal de distribuție

1.7.2.2.

OGF

01.11.2011

878.894,32

210.934.64

1.089.828,96

34

187772

Instalație electrica de joasa tensiune -tablouri secundare de distribuție

1.7.2.2.

OGF

01.11.2011

975.196,26

234.047.10

1.209.243,36

35

187773

Instalație electrica de joasa tensiune -echipament de măsură

1.7.2.2.

OGF

01.11.2011

785.126,03

168.430,25

973.556,28

36

187774

Instalație electrica de joasa tensiune -iluminat exterior

1.7.2.2.

OGF

01.11.20)1

157.839,55

29.438,35

187.277,90

37

284668

Sistem de telefonie

2.1.22.5.

OGF

01.11.2011

12.164,21

2.919,41

15.083,62

38

187775

Container metalic pentru statie apa tehnologica Containex 20

1.3.1.1.

OGF

01.11.2011

18.803,70

4.512.89

23.316.59

39

187795

Centrala termica

1.8.15.

OGF

01.11.2011

31.984,92

0,00

31.984,92

40

187796

Platforme nămol

1.3.7.3.

OGF

01.11.2011

44.044,52

0,00

44.044,52

41

187797

împrejmuire gard beton in lungime de 402 m

1.6.3.2.

OGF

01.11.2011

3.250.64

0,00

3.250.64

42

284669

Transformator medie tensiune 20/0.4 KV-2000 KVA

2.1.16.3.

OGF

01.11.2011

169.393.92

40 654.54

210.048,46

43

284670

Transformator medic tensiune 20/0,4 KV- 2000 KVA

2.1.16.3.

OGF

01.11.2011

169.393,92

40.654,54

210.048.46

44

284671

Echipament SCADA

2.2.8.

OGF

01.11.2011

615.532,03

147.727,69

763.259,72

45

284672

Stavilar montat Ia canal by-pass tip WRS 1340X 2300

2.1.24.4.

OGF

01.11.201)

133.039,44

31.929,47

164.968,91

46

284673

Stavilar montat Ia bazin apa pluviala I

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

70.665,64

16.959,75

87.625,39

47

284674

Stavilar montat la bazin apa pluviala 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

70.665,64

16.959,75

87.625,39

48

284675

Stavilar montat la bazin apa pluviala 3

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

70.665.64

16.959,75

87.625,39

49

284676

Stavilar montat la bazin apa pluviala 4

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

70.665,64

16.959,75

87 625.39

50

284677

Gratar mecanic rar la linia 1. 3300 x 1152x25

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950,30

30708,07

158.658.37

51

284678

Gratar mecanic rar la linia 2,3300 x 1152x25

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950,30

30.708,07

158658.37

52

284679

Gratar mecanic des la linia 1,SSF-HF 4000 x 1226 x 6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950.30

30 708,07

158.658,37

53

284680

Gratar mecanic des la linia 2.SSF-HF 4000 x 1226 x 6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950,30

30 708,07

158.658,37

54

284681

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

3.032,86

727,89

3.760,75

55

284682

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

3.032.86

727,89

3.760,75

56

284683

Ventilator axial la statia de gratare JT • SB-HQW 200/2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.556.70

613.61

3.170,31


Palan manual 2tf-24/98HH montat la

57

284684

statia de gratare

23.6.2.

OGF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,6058

187776

Tablou electric MCC la statia de gratare

1.7.2.1.

0GF

01.(1.2011

63.972,12

15.353.31

79.325,43

59

187777

Tablou electric PU la statia de gratare

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

60.93926

14.625,42

75.564,68

60

284685

Stavilar intrare linia 1 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

61

284686

Stavilar ieșire linia 1 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197.16

94.018,66

62

284687

Stavilar intrare linia 2 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018 66

63

284688

Stavilar ieșire linia 2 gratare WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.82i.5O

18.197,16

94.018,66

64

284689

Container de 7 mc si \ agonet la gratare rare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

18.197,16

4.367.32

22.564,48

65

284690

Container de 7 mc si vagonet la gratare dese

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

66

284691

Container de 7 mc sl vagonet la spălătorul de nisip

2.3.13.

OGF

01.11.2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

67

284692

Pod longitudinal unitatea de desnisipare si separator de grăsimi

2.1.24.4.

OGF

01.112011

294.957,78

70.789,87

365.747,65

68

284693

Suflanta aer nr. 1 la separator grăsimi GM15L

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

98.319,25

23.596,62

121.915,87

69

284694

sutlanta aer nr. 2 la separator grastmt GM15L

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

98.319,25

23.596,62

121.915,87

70

284695

Pompa nisip linia I 1TT-FLYGT DS 3085.183-MT/S-F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

25.318.31

6.076.39

31.394 70

71

284696

Pompa nisip linia 2 ITT-FLYGTDS 3085.183-MT/S-F EBG

2.17.1.1.

OGF

Oi.II.2011

25.318,31

6.076,39

31.394,70

72

284697

FLYGT.Ia linia 1DS 3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

25.31831

6.076,39

31.394,70

73

284698

rompa tuimeritâte separator nisip FLYGT.Ia linia 2 DS 3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.

OGF

01.112011

25.32135

6.077,12

31.398,47

74

284699

Pompa ITT- FLYGT apa supematanta linia 2, DP 3057/181 MT

2.17.1.1.

OGF

01.112011

25.321,35

6.077,12

31.398,47

75

284700

Pompa ITT- FLYGT apa supematanta linia l.DP 3057/181 MT

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

25.321,35

6.077,12

31.398,47

76

284701

Separator si spălător nisip coanda ROSF4/2mm

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

197.863,80

47.487,31

245.351,11

77

284702

Stavilar intrare camera desnîsipare I WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11 2011

84.920,08

20 3e0,82

105.300,90

78

284703

Stavilar ieșire camera desnîsipare 1 WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

79

284704

Stavilar intrare camera desnisipare 2 WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

84 920,08

20.380,82

105.300,90

80

284705

Stavilar ieșire camera desnisipare 2 WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.112011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

81

284706

Stavilar control debitr către statia gratare VRS 1450x2100

2.1.24.4.

OGF

01.112011

2.001,69

480,41

2.482,10

82

284707

Gratar ape pluviale Huber ROK 1/0

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

2.001.69

480,41

2.482,10

83

284708

Snec devetsor ape pluviale Huber

2.1.24.4

OGF

01.112011

2.001,69

480,41

2.482,10

84

284709

Slavilor către bazin ape pluviale 1 din DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.971.36

473,13

2.444,49

85

284710

Stavilar către bazin ape pluviale 2 din DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.971,36

473.13

2.444,49

86

284711

Stavilar către bazin ape pluviale 3 din DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.20)1

1.971.36

473.13

2.444.49

87

284712

Stavilar către bazin ape pluviale 4 din

DC 1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.971.36

473,13

2.444,49

88

284713

Mixer bazin ape pluviale nr 1 • WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

Oi.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

89

284714

Mixer bazin ape pluviale nr 1 • WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

90

284715

Mixer bazin ape pluviale nr 1 • WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

91

284716

Mixer bazin ape pluviale nr l - WILO TR36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

92

284717

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11 JOII

1.486,10

356.66

1.842,76

93

284718

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

94

284719

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR 36.I45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356,66

1.842,76

95

284720

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR36.I45-4/12SI7

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356,66

1.842,76

96

284721

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356,66

1.842.76

97

284722

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/I2S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356.66

1.842,76

98

284723

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO

TR 36. i 45-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

99

284724

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356.66

1.842,76

100

284725

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR36.145-4/12SI7

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356.66

1.842 76

101

284726

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.201)

1.486,10

356.66

1.842,76

102

284727

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356,66

1.842,76

103

284728

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486.10

356,66

1.842,76

104

284729

Pod raclor radial cu racletî L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 1

2.1.24.4.

OGF

01.11.20)1

398047,73

95.531,46

493.579,19

105

284730

Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

398.047.73

95.531.46

493.579,19

106

284731

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PCI

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

9.098.58

2.183,66

11.282,24

107

284732

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PC2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2183,66

11.282,24


108

284733

Stavilar by-pass WAG 1350x1200 montat in DC 6

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

15.164,30

3.639.43

18.803.73

109

284734

Stavilar WAG 1200x 1300 montat in DC

6, intrare in PS 2

2.1.24.4,

OGF

01.11.2011

15.164.30

3.639.43

18.803,73

110

284735

Pompa lip Grundfos EF 305906EX250B.pentru golire la PS)*ape pluviale

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

30.874.52

7.409,08

38.284,40

Hi

284736

Pompa Wiio FA 2532D. nr.l. retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.

OGF

01.11.20)1

138.950.49

33.348,12

172.298.61

112

284737

Pompa Wilo FA 2532D, nr,2, retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

138.950,49

33.348,12

172.298,61

113

284738

Ventilator tip Helios 05890RRK200EX, montat in camera pompe PS1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

8.128,07

1.950,74

10.078,81

114

284739

Ventilator tip Helios 00199HRFW200/2, montat in camera electrica PS 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

8.128,07

1.950.74

10.078,81

115

284740

Pompa nr.l ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233,60

116

284741

Pompa nr.2 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata ir. PS2

2.17.1.1.

OGF

01,11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233,60

117

284742

Pompa nr.3 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2,17.1.1.

OGF

01.11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233.60

118

187778

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 1

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

159.225,16

38.214,04

197.439,20

119

187779

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 2

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

159.225,16

38.214,04

197.439,20

120

187780

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 3

1.7,2.1.

OGF

01.11.2011

159.225,16

38.214,04

197.439,20

121

284743

Pompa Grundfos AP12.40.06A3 unilifi pentru golire statie de pompare PS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

122

284744

Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

4.882,91

1 171,90

6.054.81

123

284745

Ventilator evacuare Helios 05/36 RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

OGF

01 11.2011

4.882,91

1.171,90

6.054,81

124

284746

Pompa I'IT -FLVGTNP

3127.181HT,nr.l, montata in PS5 nămol primar

2.I7.LI.

OGF

01.11.2011

45.492,90

10.918,30

56.411,20

125

284747

Pompa ITT-FLYGT NP

3127.181HT,nr.2, montata in PS5 nămol primar

2,17.1.1.

OGF

01.11.2011

45.492,90

10.918.30

56.411,20

126

187781

Tablou de distribuție PCI+2: PS5. SDB

1.7.2.1.

OGF

01 11.2011

45.492,90

10 918.30

56 411,20

127

284748

Stavilar tip WAG DNI000, montat in DC4 către ATI,A

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

12.131.45

2.911,55

15.043,00

128

284749

Stavilar tip WAG DN1000, montat in

DC4 către ATI ,B

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

12 131,45

2.911,55

15.043,00


129

284750

Stavilar tip WAG DN1000, montat in DC4 către AT1.C

2.1.24.4.

0CF

01.11.2011

12.131,45

2 911,55

15.043,00

130

284751

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.287,11

1.50B.91

7.796,02

131

284752

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

6.287,11

1.508,91

7.796.02

132

284753

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

6.287,11

1.508,91

7.796,02

133

284754

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 1. montata in ATI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

134

284755

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 2. montata in ATI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

135

284756

Pompa Wilo RZP60-3 pentru recirculare. linia 3 . montata in ATI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

136

284757

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare. linia 1 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

137

284758

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare. linia 1 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060.79

138

284759

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare. linia 2 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

139

284760

Mixer tip WÎ1O-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare. linia 2 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

140

284761

Mixer tip Wiio-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 3 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145.80

38.914.99

201.060,79

141

284762

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 3 din ATI

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

142

187782

Tablou electric de distribuție MCC static de comprersoare pentru ATI

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

445.900,19

107.016,05

552.916,24

143

284763

Sutlanta nr. 1 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

258.627,15

62.070.52

320.697,67

144

284764

Suflanta nr.2 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.20)1

258.627,15

62.070,52

320.697,67

145

284765

Suflanta nr.3 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

258.627,15

62.070,52

320.697.67

146

284766

Ventilator nr. 1, tip Helios 06935HRFD7I0/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.101.77

504,42

2.606,19

147

284767

Ventilator nr.2, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.101.77

504,42

2 606,19

148

284768

Ventilator nr.3. tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.098,74

503,70

2.602,44

149

284769

Ventilator nr.4, tip Helios 06935HRFD7I0/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.098.74

503,70

2.602,44

150

284770

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru camera electrica

2.1.17.3.

0GF

01.11.201)

2.101,77

504,42

2.606,19

151

284771

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 1 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

9.914.42

2.379,46

12.293,88

152

284772

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 2 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

9.914,42

2.379,46

12.293,88

153

284773

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 3 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

9.914,42

2.379,46

12.293,88

154

187783

Tablou electric suflanta nr.l

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

74.188,64

17.805,27

91.993,91

155

187784

Tablou electric suflanta nr.2

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

72.788.64

17.469,27

90.257,91

156

187785

Tablou electric suflanta nr.3

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

72.788.64

17.469,27

90.257,91

157

284774

Stavilar nr. 1, WAG DN800 mm,

montat ia DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

16.890,00

4.053,60

20.943,60

158

284775

Stavilar nr,2, WAG DN800 mm. montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

16.890.00

4.053,60

20.943,60

159

284776

Stavilar nr.3 WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

16.890.00

4.053,60

20.943,60

160

284777

Stavilar nr.4 WAG DN800 mm, montat la DC 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

16.886.96

4.052,87

20.939,83

161

284778

Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.l

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487.84

162

284779

Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487.84

163

284780

Pompa spuma 1TTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.3

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31.845.03

7.642,81

39.487,84

164

284781

Pompa spuma ITl DP-lvlT8022.280.EBG DN80 la decantor secundar nr.4

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

165

284782

Pompa nr. 1 apa in exces ITTDP-MT8022.280.EBG DN80. montat in cămin colectare spuma

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

31 845,03

7.642,81

39 487,84

166

284783

Pompa nr.2 apa in exces 11TDP-

MT8022.280.EBG DN80, montat in cămin colectare spuma

2.17.) 1.

OGF

01.11.2011

31-845,03

7.642,81

39.487,84

167

284784

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 1

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

288.121.72

69.149,21

357.270,93

168

284785

Pod raclor radiat cu aspirație L • 22.5 m pentru decantor secundar 1

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

288.121.72

69149.21

357.270.93

169

284786

Pod raclor radial cu aspirație L » 22,5 m pentru decantor secundar 3

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

288.121,72

69.149.21

357.270.93

170

284787

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 tn pentru decantor secundar 4

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

288.121,72

69.149,21

357.270,93

171

284788

Pompa nr.l nămol activ in exces FLYGT. NP3127.125HT- PS3

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

53.075,05

12.738,01

65.813,06

172

284789

Pompa nr.2 nămol activ in exces FLYGT, NP3127.125HT- PS3

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

53.075,00

12.738,00

65.813,00

173

284790

Pompa nr.l nămol recirculat FLYT

CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar - PS3

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

75.821.50

18197.16

94.018,66

174

284791

Pompa nr.2 nămol recirculat FLYT

CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.

OGF

Oi.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

175

284792

Pompa nr.3 nămol recirculat FLYT CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

75.821.50

18.197,16

94.018,66

176

284793

Ventilator nr.l, Helios

01465HQD400/4/4TK montat in PS3

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.941,87

706,05

3.647,92

177

284794

Pompa nr. 1 apa de nămol Grundfos

SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

12.434,73

2.984,34

15.419,07

178

284795

Pompa nr.2 apa de nămol Grundfos

SEV100.10030.A.Ex.4.50d. montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

12.434,73

2.984,34

15419,07

179

284796

Pompa nr.3 apa de nămol Grundfos SEV100.10030.A.Ex.4.50d. montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

12.434.73

2.984,34

15.419,07

180

284797

Pompa nr.l alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

181

284798

Pompa nr.2 alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

22.746,45

5.459.15

28.205,60

182

284799

Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

60.657.21

14.557,73

75.214,94

183

284800

Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

60.657,21

14.557,73

75.214,94

184

284801

Statie de dozare polimer,pentru polimer lichid, montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

15.164,30

3.639,43

18.803.73

185

284802

Compresor aer tip Boge,SBD700-SOODB.montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

36.394,32

8.734.64

45.12: 96

186

284803

Container 10 mc cu vagonet montat ia statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

18 197,16

4.367,32

22.564,48

187

284804

Container 10 mc cu vagonet montat la stafia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18.197.16

4.367,32

22.564.48

188

284805

Container iO mc tara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.647.87

3.275,49

16.923,36

189

284806

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.20)1

13.647,87

3.275.49

16.923.36

190

284807

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.647.87

3.275,49

16.923,36

191

284808

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.I.3.

OGF

01.11.2011

13.647.87

3.275,49

16.923,36

192

284809

Ventilator Helios 06690VARD400/4TK montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065.72

1.455,77

7.521.49

193

284810

ventilator evacuare riehos,U669J vârd 400/4Ex. montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065,72

1.455,77

7.521,49

194

284811

Ventilator JÎ-SB 00960HQW200/2 pentru urgenta, montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065.72

1.455,77

7.521,49

195

284812

Pod rulant monogrinda. 2l-10,702SIM

PMC630-29-0, s.29821/2009-Konecranes. in statia de deshidratare

2.3.62.

OGF

01.11.2011

227.464,51

54,591,48

282.055.99

196

284813

Snec pentru nămol deshidratat SSD320R, echipat cu motor radiai SSE320R, montat la statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

10.615.01

2.547,60

13.162,61

197

284814

Presa cu filtru deshidratare nămol BELLMER WINKEL PRESS!" WP GREEN 3 K S cu turbomixer BELLMERjn statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

659,686.51

158 324.76

618.011.27

198

284815

îngroșat or nămol activ in exces GIN 1200, montat in statia de deshidratare nămol

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

329.841.74

79.162,02

409.003,76

199

284816

Ingrosator nămol primar în exces GTN1200, montat in statia de deshidratare

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

329.841.74

79 162,02

409.003.76

200

284817

Ventilator evacuare Helios 06958AVDRK 800/6/6, montat in camera cogenerare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

7.582.15

1.819,72

9.401,87

201

284818

Ventilator alimentare aer Helios OOOIOAVDRK900/6/6 montat in camera cogenerator

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

7.582.15

1.819,72

9.401,87

202

284819

Grup cogenerare tip Lindenberg BHKW CHP 600GF, motor Guascor FGLD360-500CP;generator Leroi Șomer LSA 49.1 0.4kva, 4 poli, 660kva

2.1.16.2.

OGF

01.11.2011

1.232.235.90

295.736,62

1.527.972.52

203

284820

Pompa AUweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr. 1, montat în CSI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

70.968.93

17.032,54

88.001,47

204

284821

Pompa Allweiler TECFLOW 5001 /l 1 pentru recirculare nămol metantanc nr 2, montat in CSI

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

70.968.93

17 032,54

88.001,47

205

284822

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metanianc nr.3, montat în CS2

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

70.968,93

17.032,54

88.001,47

206

284823

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metanianc nr 4, montat in CS2

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

70.968.93

17,032.54

88.001,47

207

284824

Pompa GrundfosAP12.4006.A3,. Pentru golire CS1

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

10.615,01

2.547,60

13.162,61

208

284825

Pompa Grundfos AP 12.4006. A3„ Pentru golire CS2

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

10.615,01

2.547,60

13.162,61

209

284826

Schimbător de căldură cu spirala Alfa Laval ALSHE 1000, montat in CS2

2.1.6.L1

0GF

01.11.2011

65.206,49

15.649.56

80.856,05

210

284827

Schimbător de căldură cu spirala Alfa Laval ALSHE 1000. montat in CS2

2.1.6.1.I

OGF

01.11.2011

65206,49

15.649.56

80.856.05

211

284828

Macelator Netzsch TM85l2-04,montat inCS2

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

45.508,07

10.921,94

56.430,01

212

284829

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2. camera pompe

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.095.20

1.222,85

6.318,05

2(3

284830

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2, camera încălzire

2.1.17.3.

OGF

01.11.20)1

5.095,20

1.222,85

6.318,05

214

284831

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru CS2, camera electrica

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.095,20

1.222,85

6.318,05

215

284832

Mixer Wilo TR60-2-26, montat la rezervorul de depozitare nămol

2.1.17.5.

OGF

Ol.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

216

284833

Pompa Allweiler nr.l. Tec Flow 751/11. pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282.24

217

284834

Pompa Allweiler nr.2, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

218

284835

Mixer metantanc nr.l SFR07-IO

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

169.800.74

40 752,16

210.552,92

219

284836

Mixer metanianc nr. 1 SFR07-10

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

169.800,74

40.752,18

210.552.92

220

284837

Mixermetantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

OGF

01,11.2011

169.800,74

40.752,18

210,552,92

221

284838

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

169.800.74

40 752 18

210.552.92

222

284839

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.l Schultz CTVI0-2072016LT

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

70.750.56

16.980.13

87.730,69

223

284840

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.2 Schultz CTVI0-2072016LT

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

70.750,56

16.980,13

87.730,69

224

284841

Clopot evacuare gaz pentru metanianc nr.3 Schultz CTVI0-2072016LT

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

70.750.56

16.980.13

87.730,69

225

284842

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.4 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

70.750.56

16 980,13

87.730,69

226

284843

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.ICTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599.24

13.583,02

70.183,06

227

284844

Filtru by-pass gaz pentru mentanc

nr.2CTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599,24

13.583,82

70.183,06

228

284845

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.3 CTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599.24

13.583.82

70.1B3.06

229

284846

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.4CTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599.24

13.583.82

70.183,06

230

284847

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc

nr.ICTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

231

284848

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602.27

13.584,54

70.186,81

232

284849

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.201!

56.60227

13.584,54

70.186.81

233

284850

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVI 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

L

284851

Gazometru material textil dubla membrana GS217, V = 980 mc, Tecon Textile Construction

2.1.6.1.2

0GF

01.11.2011

600.506,30

144.121,51

744.627,81

235

284852

Suflanta gazometru tip

CH/5HDB400K/2.2/2

2.1.16.4.

0GF

01.11.2011

25.051,43

6.012,34

31.063,77

236

284853

Pompa iei apa GEA Wiegant G,K2

2.17.1.1.

0GF

01.11.2011

2.972.21

713,33

3.685,54

237

284854

Filtru gaz Dl-TEC KKF-400/100

2.1.16.4.

0GF

01.11.2011

24.262,88

5.823,09

30.085,97

238

284855

Ventilator Helios 0115OHQD355/4Ex, montat in camera suflanta biogaz

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6,005,06

1.441,21

7.446,27

239

284856

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

97.051,53

23.292,37

120.343,90

240

284857

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.

OGF

01.11.2011

97.051.53

23.292,37

120.343,90

241

284858

Dispozitiv flacara de veghe FA 11300, complet echipat cu sisteme de protectie.siguranta

2.1.6.1.2

OGF

01.11.2011

476.947,58

114.467,42

591.415,00

>

242

284859

Ventilator 1 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK. montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213.67

3.891,28

20.104,95

243

284860

Ventilator 2-TRI 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213,67

3 891,28

20.104,95

244

284861

Ventilator 3 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213.67

3.891.28

20.104,95

245

284862

Ventilator 4 - TRI 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213.67

3.891,28

20.104,95

246

284863

Ventilator Helios 00960HQW200/2, montat in camera distribuție joasa tensiune din statia de transformare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213,67

3.891,28

20.104,95

247

284864

Pompa Wîlo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

4.700,93

1.128.22

5.829,15

248

284865

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

OGF

01.11.2011

4.700.93

1.128,22

5.829,15

249

284866

Pompa Wilo K.84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.

OGF

01.11.201)

4.700.93

1.128,22

5.829,15

250

284867

Stavilar WAG 400*600 montat la statia de apa tehnologica

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

3.032,84

727,88

3.760,72

251

187786

Bazin de retentie ape pluviale SW 1 - se reîntregește nr. de înv. 205053

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.192,19

22.366,13

115.558,32

252

187787

Bazin de retentie ape pluviale SW 2 - se reîntregește nr. de inv. 206526

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.192,19

22.366,13

115.558,32

’ 253

187788

Bazin de retentie ape pluviale SW 3 - se reîntregește nr. de inv. 226161

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.192,19

22.366,13

115.558,32

254

187789

Bazin de retentie ape pluviale SW 4 - se reîntregește nr. de inv. 283475

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.192,19

22.366.13

115.558,32

255

187790

Camera de serviciu CS 2 intre SD3 si SD4

1.8.12.

OGF

01.11.2011

568.115,79

134.554,80

702.670,59

256

187791

Camera de serviciu CS 1 intre SD1 si SD2

1.8.12.

OGF

01.11.2011

165.843,31

39.278,98

205.122,29

257

284868

Palan manuâ!î2iK24j%8HH montat la stația' uețratarc „ ,

2.3.6.2.

OGF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

Tb-rxt

52.637.282,90  12.221.657,25    64.858.940,15

SEF SERVICIU PIRCU GAVRILCONTRASEMNEAZĂ, ,

SECRETARUL MUNICIPiyfclJl/ĂCÂU NICOLAE-OV1