Hotărârea nr. 296/2013

Hotărârea nr.296 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea concesionării directe a unui lot de teren situat în intravilanul Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având in vedere:

-Cererea D-lui Ciobanu Comeliu, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 33941/30.07.2013;

-Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 7209 din 25.09.2013; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7206 din 25.09.2013;

-Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 7207 din 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 412/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 413/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 414/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile art. 47 si art. 117, lit.« a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba concesionarea directa a lotului de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1, 2 si 3 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea

Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, Compartimentului Eviden cesionari si beneficiarilor.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 296


DIN 30.09.2013

N.O.P., l.MJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2TABEL

cu terenul propus pentru concesionare


NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA (m.p.)

DESTINAȚIA

Tea (lei RON/ m.pJan)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

1.

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau str. Calugareni, nr. 7, a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 3 la prezenta hotarare                          ^**'7

-----------------/

4,00

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA,    DIMENSIUNILE    SI

FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE   SUPERIOARE   CU

DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

24,572

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE     CIOBANU

CORNELIU

NĂSTASE'MA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT,


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. CALUGARENI, NR. 7, SC. C, AP. 2 S = 4,00 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

(g) DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

17

Tca = II VxIxKi

i=2

V = 0,0025 lei/m.pJan - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 1413116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 = 2,0 - municipiu zona B

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K5 = 1,1 - telefonie - branșament

IQ = 13 - apa - canal - branșament

K7 = 1,2 - gaze naturale - branșament

Ks = 1,4 - energie termica - branșament

K9 = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

• Kjo = 13 - servicii asigurate de concedent

Kn = 13 - perspective bune

Kn = 13 - teren plat

K13 = 13 - fundare pe teren normal

K14 = 13 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K1S = 23 - durata concesiunii = 25 ani

K16 = 1,0 - locuința

= 0,0025 x 1413116 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 13 x 1,4 x 1,1 13 x 13 x 23 x 1,0 = 24372 LEI RON/m.pJan

PREȘED NĂSTASEMARI


\      CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI B

Jud.Bacau

Mun.Bacau

StrXalugarenl r»r.7Jol.7,Sc.C,ap.2,parter

Nr.cad.60143-Cl-U6


PLAN DE SITUAȚIE (intravRan> Sc.1'500


V.


Sistem de Sistem de
profe'ctle*Stereo'70 referința Marea Neagri rGfMDA

7rre0tf/CMeef/twf este corespondentul balconului de ta etajul superior_______

C4>z»<^>X/o/7Q!e - 4f


--- ----------- ,6,^" ,-----

Z       r’Z'x

•/ .-*<:’; v\

■’                                           jk. '        z

,     • . '.'■'■'V      t    /

Dentntre pro!?'.'.-.

■ 'WtwFtku-       CIDDANU CtJlHEUU

V*^ 't "”'' ;>>*wn<ftcau4tr£aUioor«ni nr.7,Sc£, '■■      ap^parter JucLBacau

Nrftrolvc* ■

1

FftlO

PROIECTAT

PFA lob Anarirt’ '

-Jțt         1

VJ \------T 1/ î \

*t|  \  $/

J »w      \    «î? f       l

SbaVța hSOO

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa J

DESENAT

PFA lc\ «MTlțl A

■■b,eaWa *

K. <K. S-Ză ■ ÎZ " ■


~!~646350 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ'I

—1-------X’ÎSTASE MARIA-RALUCA -CONTRASEMNEAZĂ,

I 646400 SECRETARI'L Ml'NIClPipjiUI BACAll

MCOLAE-OVipipVPTOVICI