Hotărârea nr. 295/2013

Hotărârea nr.295 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţie: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARŢINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT  Ø16 URECHEŞTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR".


jude/a/ctcău ia/a/


acau


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiție: „ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

 • • Referatul nr. 7183/25.09.2013 al Direcției Tehnice;

 • • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 7218/ 25.09.2013;

 • • Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7219/ 25.09.2013;

 • • Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 410/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 411/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

 • • Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • HCL nr.l31/12.04.2013 privind punerea la dispoziția TRANSGAZ SA a terenului în suprafață de 1550 m.p., în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pentru construcția, exploatarea și întreținerea unei stații de reglare* măsură;

 • • Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit”a” din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiție: „ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARȚINÂND MUNICIPIULUI BACĂU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHEȘTI-BACĂU II, DEBIT 7500 N.M.C. PRESIUNE MINIMĂ 6 BAR”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Beneficiar: Municipiul Bacău

ART. 2Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art.l cu o valoare totală de 3.387,94 mii lei (cu TVA) din care C+M de 1.564,59 mii lei (cu TVA), conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Hotărârea va fi coipumsată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.2 ~ n

Ia HCL nr. *2$£...din..

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiție, faza Studiu de Fezabilitate: "ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 0 16 URECHESTI-BACAUII, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ”

 • 1. Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA)


  Denumire obiectiv

  Valoare totala (mii lei) cu TVA

  Valoare C+M (mii lei) cu TVA

  “ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND MUNICIPIULUIBACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI - BACAU II, DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR"

  3.387,94 mii lei

  1.564,59 mii Iei

S.C. GASCOP S.R.L®


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


T arțju Mureș. 540060 slr Strâmba Nr 46      a


CIFRO6031154 J26/746M094

CoalBAN R085BTRL02701202R25934XX / k

BANCA TRANSILVANIA lârgu Mureș

Tel'f-ax 004 0265 268 542 ____________

ANEXA Nr. 4

LA HOTARAREA NR. ^95" DIN 30.09.2013

"ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI-BACAUII DEBIT 7500 NMC, PRESIUNE MINIMA 6 BAR ”

STUDIU DE FEZABILITATEiulie 2013


Foaie de capăt

Denumire proiect

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti - Bacau II

Indicativ proiect

06RM/GH/2013

Număr contract

nr.6900 / 27.05.2013

Etapă

STUDIU DE FEZABILITATE

Autoritatea contractantă

Municipiul Bacau

Proiectant

S.C. GASCOP S.R.L.

Str. Stramba, nr. 46,

Tirgu Mureș, jud. Mureș

Director

ing. Georgeta Havrilet

Responsabil proiect

ing. Georgeta Havrilet

RESPONSABILII PROIECTULUI

COLECTIV ELABORARE / FOAIE DE SEMNATURI

ing.

Georgeta Havrileț

șef proiect

ing.

Georgeta Havrileț

proiectat

ing.

Marius Rusu

documentații avize

ing.

Diana Ceusan

devize, multiplicare, documentații avize

"O"-

NOTĂ:

Datele și soluțiile din prezenta documentație sunt confidențiale și nu pot fi înstrăinate sau refolosite decât cu acceptul scris al S.C. GASCOP S.R.L. Târgu Mureș.

ORDINEA DE PRIORITATE:

In cazul apariției unui conflict între conținutul documentelor, ordinea de prioritate este după cum urmează:

 • 1. Partea grafică - desene

 • 2. Descrierea lucrărilor - Parte scrisa

Foaie de conformitate

Prezenta documentație este conformă cu prevederile legislative in vigoare, și anume:

Legea 10/1995

Lege privind calitatea în construcții

HGR nr. 766/1997

pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

Legea 50/1991

Lege privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

HGRnr. 28/2008

Privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Ordin MDLPL

nr.863/2008

Pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-

Modificata prin Ordin

276/2009

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Legea 319/2006

Legea securității și sănătății în muncă

HGR nr. 1425/2006

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr. 319/2006

OUG 195/2005

privind protecția mediului

Legea 265/2006

pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului

Ordin MSF nr.235/2002

pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației

STAS 6054-1997

Teren de fundare, adâncimi maxime de îngheț

STAS 9312-2009

Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte - prescripții de proiectare

SREN 10297-1:2003

Țevi de oțel fără sudură laminate la cald

SREN ISO 3183/2013

Țevi de oțel destinate transportului fluidelor

STAS 6086-1980

Țevi pătrate și dreptunghiulare din oțel fără sudură

SR 6898/1-1995

Țevi de oțel sudate elicoidal. Partea 1: țevi de uz general

STAS 7656-1990

Țevi de oțel sudate longitudinal pentru instalații

SR ISO 1127-

1996/A99:2002

Țevi de oțel inoxidabil, dimensiuni, toleranțe și mase liniare convenționale

STAS 10358-1988

Țevi rotunde fără sudură trase sau laminate la rece din oțeluri inoxidabile sau refractare

STAS 10617/2-1984


Țevi de polietilenă de înaltă densitate. Dimensiuni

CONȚINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Foaie de capăt

Foaie de conformitate

 • I. DATE GENERALE.

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții......................................................... 8

 • 1.2 Indicativul proiectului................................................................................8

 • 1.3 Amplasament..............................................................................................8

 • 1.4 Titularul investiției.....................................................................................8

 • 1.5 Beneficiarul investiției

 • 1.6 Elaboratorul studiului

 • I. 7. Baza de proiectare

U. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

 • II. l. SITUAȚIA ACTUALA ȘI INFORMAȚII PRIVIND ENTITATEA

RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

 • II.2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 11.2.1. Situația actuală, necesitatea și oportunitatea investiției................... 9

 • 11.2.2. Descrierea constructiv, funcționala si tehnologica a investiției...... 10

 • II.2.3.Scenarii tehnico economice pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții

 • II. 2.4. Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică a investiției 21

IlI.Costurile estimative ale investiției

 • III. l Valoarea totală de investiție

 • III. 2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

 • IV. Analiza de risc

 • IV.l.Obiectivul principal al lucrărilor

 • IV.2 Categorii de risc pentru fiecare faza de proiect.....

IV.3 Metoda de analiza...

IV.4 Ierarhizarea riscurilor

IV.5 Evaluarea riscurilor

IV.6 Rezultatele analizei............

 • V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

 • VI.ESTIMÂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

VI.l. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

VI.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Vn.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

VILI Valoarea totală de investiție............

VIU Eșalonarea investiției.......

 • VII.3.  Durata de realizare

VII.4.  Capacități

VII.5.   Asistență tehnică și supervizare............

 • VIII. A VIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Anexe

 • IX. PĂRȚI DESENATE

PIESE SCRISE

I. DATE GENERALE

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti -Bacau II

 • 1.2 Indicativul proiectului

06RM/GH/2013

 • 1.3 Amplasament

Județul Bacău, Municipiul Bacău, str. Chimiei, nr.6

 • 1.4 Titularul investiției

Municipiul Bacău

 • 1.5 Beneficiarul investiției

Municipiul Bacău

 • 1.6 Elaboratorul studiului

SC GASCOP SRL TG MUREȘ

Str. Strâmba, nr. 46,

Tirgu Mureș, jud. Mureș

Tel/fex: 0265-268542;

e-mail: office@gascop.ro

1.7. Baza de proiectare

 • -  Studiul de soluție întocmit de către SC TRANSGAZ Mediaș

 • -  Tema de proiectare emisa de Municipiul Bacau;

 • -  Norme Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale - 2006;

 • -  date tehnice din literatura de specialitate;

 • -   date puse la dispoziție de către beneficiar;

 • -  date culese din teren de proiectant;

 • -  ridicare TOPO in sistem STEREO 70;

U. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

11.1. SITUAȚIA ACTUALA ȘI INFORMAȚII PRIVIND ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Responsabil cu implementarea proiectului este Municipiul Bacau.

Responsabilitățile privind implementarea și exploatarea proiectului revin Municipiului Bacau. în ceea ce privește implementarea proiectului considerăm oportună contactarea unui consultant de specialitate. Pentru etapa de exploatare, beneficiarul va înființa un serviciu în cadrul primăriei care să gestioneze sistemul public de alimentare cu energie termica.

 • 11.2. DESCRIERFAINVESTITIEI

 • 11.2.1. Situația actuală, necesitatea și oportunitatea investiției

Situația actuală

în prezent, Municipiul Bacau derulează contractul de execuție pentru montajul unui grup de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt.

Investiția este amplasata pe un teren proprietatea Municipiului Bacau, in str. Chimiei nr.6. Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt are in componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

Acest Grup de cogenerare apartinand Municipiului Bacau, necesita alimentarea cu gaze naturale din rețeaua de transport SNTGN TRANSGAZ S.A prin intermediul unui SRMP nou, a unei conducte de transport a gazelor montata aerian/subteran, a instalațiilor grupului de cogenerare cu ciclu combinat.

Se impune acest lucru intrucat in SRMP Bacau 2 existent, instalațiile tehnologice existente au creat numeroase probleme de funcționare, multe din echipamentele ce au fost inițial in funcțiune au fost schimbate, reparate.

In contextul actual in care Primăria Bacau a obtinut un Acord de acces emis de TRANSGAZ pentru Grupul de Cogenerare, s-a luat decizia de construire a unui nou SRMP, pe un teren vecin cu actualul amplasament al SRMP II, care sa răspundă tuturor necesităților si constrângerilor existente de asigurare a parametrilor ceruti de solicitantii Accesului la SNT.

De asemenea, fata de momentul din care a fost dat in exploatare actualul SRMP Bacau II, consumul a crescut conducând la nivele de zgomot mult peste limitele admise de reglementările in vigoare, ultimele măsurători aratand valori de pana la 110 dB ale nivelului zgomotului.

Amplasarea noii Statii de reglare măsurare - predare SRMP Bacau II se va face in vecinătatea imediata a SRMP SOFERTII, pe un teren ce aparține Municipiului Bacau care va fi ocupat definitiv.

Realizarea racordului la conducta de transport gaze naturale 0 16 Urechesti - Bacau II si a SRMP Bacau II, este in sarcina TRANSGAZ, după achitarea de către Primăria Bacau a unui tarif de racordare in conformitate cu Memorandumul, tarif care este necesar pt. execuția SRMP si valoarea acestuia este calculata in Studiul de soluție elaborat de TRANSGAZ Mediaș.

Dimensionarea conductei s-a făcut pentru debitul de 7.500 Nmc/h, inclusiv s-a tinut cont ca in viitorul apropiat exista eventualitatea de a se racorda si alti consumatori.

Necesitatea si oportunitatea investiției

Cogenerarea, ca soluție de înalta eficienta pentru producerea de energie, este promovata legal în România prin Hotărârea de Guvern nr. 219/2007, în concordanta cu legislația europeana (Directiva 2004/8/CE din 11 februarie 2004).

Astfel, cogenerarea, ca alternativa viabila de reducere a consumului global de energie si cu impact favorabil asupra mediului, este susținuta de instituirea unei scheme de sprijin pentru companiile care aleg aceasta soluție.

Avantaje:

 • • căldură si electricitatea sunt produse în apropierea locului unde sunt utilizate. Astfel, nu suporta costuri suplimentare si pierderi energetice datorate distantelor mari de transport si distribuție;

 • • în procesul de cogenerare, eficienta folosirii gazului natural este de minim 85% în producerea concomitenta de energie termica si electrica.

 • • recuperarea investiției pentru realizarea unei instalații de cogenerare se face într-un timp mai scurt decât în cazul altor echipamente;

 • • utilizarea cogenerarii de înalta eficienta contribuie la protejarea mediului înconjurător prin economisirea energiei;

 • • cantitatea de combustibil necesar este mai mica în cazul cogenerarii decât în cel al producerii separate a energiei termice si electrice;

 • • creșterea prețului gazului poate fi compensat prin creșterea eficientei energetice;

 • • energia electrica poate fi vânduta în rețeaua locala sau naționala, aducând un venit suplimentar.

II.2.2. Descrierea constructiv, funcționala si tehnologica a investiției

Având in vedere preocuparea administrației publice locale in accesarea si derularea programelor UE destinate României, Ministerul Mediului a selectat Municipiul Bacau pentru pregătirea si elaborarea documentelor suport (cu asistenta PHARE) pentru a accesa finanțări nerambursabile in acord cu Programul Operațional de Mediu 2007-2013, axa prioritara 3.

Prin Mașter Planul, întocmit in cadrul acestui program aflat deja in derulare, privind Programul de eficientizare a sistemului de alimentare cu energie termica din Municipiul Bacau, s-a stabilit realizarea si cofinantarea unei investiții pentru instalarea unui Grup de cogenerare de înalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur de 14 MWt care are in componenta o turbina cu gaze si un cazan recuperator de abur.

Termenul de finalizare a investiției s-a stabilit a fi in anul 2013.

Grupul de producere a energiei electrice si termice in cogenerare nou, va funcționa in regim de baza pe toata perioada unui an si execuția (conform programului de retehnologizare cofinantat prin POS Mediu-Axa 3) se va finaliza in anul 2013 “

Acest Grup de cogenerare este prevăzut a fi alimentat cu gaze naturale la presiune inalta, din sistemul național de transport.

Nr. crt.

Denumire echipament

Anul PIF

Capacitate electrica instalata [MWJ

Capacitate termica Instalata [MWJ

Debit nominal [Nm3/h]

Cansum anual de gaz (MWh]

1.

Grup de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, echipat cu turbina cu gaze tip TBM-T 130, cazan recuperator si cazan de vârf de apa calda

2008

14,25

23,66

4.450

266.100

2.

Grup de producere combinata a energiei electrice si termice in cogenerare, echipat cu turbina cu gaze, turbina de abur, cazan recuperator de abur energetic, prevăzut cu ardere suplimentara si cazane de abur pentru servicii proprii ale grupului de cogenerare.

2013

10,95

14,00

3.350

299.000

Analiza situației existente cat si a celei viitoare, conduce la următoarele constatări:

- este imperios necesar ca pentru a asigura o siguranța tehnica in funcționare a instalațiilor energetice, acestea trebuie sa fie alimentate continuu si la parametrii constanți privind in special debitul si presiunea gazelor naturale, in conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice de funcționare intocmite de constructorul echipamentelor energetice cat si a Regulamentului de stabilire a cerințelor tehnice minime de exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de inalta presiune, aprobat cu Ordinul ANRE nr.4/2009.

 • - creșterea eficientei energetice atat a Grupul de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, montat in 2008 cat si a Grupului de producere a energiei electrice si termice in cogenerare suplimentar propus a se instala in anul 2013, precum si promovarea activitatii de cogenerare de inalta eficienta - in general, este legata direct de creșterea presiunii de alimentare, pentru aceasta fiind necesara utilizarea regimului de presiune inalta.

 • - asigurarea continuității si a siguranței in furnizarea gazelor naturale, este impusa de necesitatea conformării la cerințele de mediu, respectiv renunțarea utilizării de combustibil solid.

 • - alimentarea cu gaze naturale din sistemul de distribuție existent in Municipiul Bacau, constituie o problema in fiecare anotimp rece, operatorul de distribuție neputand asigura un regim de presiune constant, ceea ce pune adeseori in pericol siguranța producției si in consecința asigurarea către populație a utilităților publice, pe care municipalitatea are obligația a Ie asigura, in conformitate cu Legea serviciilor publice nr. 56/2006 si a Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.325/2006.

 • - tariful de distribuție a gazelor naturale nu poate fi negociat in funcție de cantitatile consumate si de cheltuielile efective de materiale, forța de munca, etc. pe care s-ar presupune ca operatorul de distribuție le-ar face strict pentru alimentarea instalațiilor de producere centralizata a energiei electrice si termice;

Practic, alimentarea cu gaze a Grupului de cogenerare - obiectiv al Municipiului Bacau - cu cantitati mai mari sau mai mici, nu obliga pe operatorul de distribuție la activitati in consecința, ceea ce se poate interpreta ca Municipiul Bacau (deci si populația ca beneficiara a produselor acestei unitati) susține prin consumul important de gaze o mare parte a activitatii si a beneficiului operatorului de distribuție printr-o practica de subvenționare încrucișată, comportament incriminat de Directiva Europeana nr.73/2009, document pe care Romania s-a obligat a-1 transpune in legislația naționala..

De asemenea este important de luat in seama ca populația municipiului plătește de doua ori taxa de distribuție. O data pentru plata consumului propriu de la bucătării cat si pentru necesarul Grupului de cogenerare apartinand Municipiului Bacau, care in fond refactureaza apoi către populație plata proprie către operatorul de distribuție a gazelor naturale.

In consecința, scenariul tehnico-economic selectat este acela de a realiza alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur, in sistem by-pass, prin racordarea in sistemul de transport a gazelor naturale a SNTGN TRANSGAZ S.A.

Astfel se va face posibila alimentarea continua si siguranța in furnizarea gazelor naturale la Grupul de cogenerare de 14 MWt apartinand Municipiului Bacau.

Lucrările necesare constau in construirea unei conducte de transport gaze naturale de la SRMP Bacau II pana la Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur, conducta care va funcționa ca si instalație de utilizare de inalta presiune.

Traseul conductei va fi pe cât posibil rectiliniu si va fi marcat prin inscripții pentru zona de montaj subteran

II.2.3.Scenarii tehnico economice pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiții

Având in vedere ca amplasamentul Grupului de cogenerare cu ciclu combinat gaze -abur realizat de către Municipiul Bacau este situat in apropierea conductei magistrale apartinand TRANSGAZ Mediaș, conducta care alimentează Combinatul Chimic AMURCO, se propune o soluție de alimentare care consta in execuția unei instalații de utilizare de inalta presiune care va face legătură intre SRMP Bacau II si Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur.

SCENARII PROPUSE

SCENARIUL A - Instalație de utilizare gaze naturale de inalta presiune in montai subteran pentru alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Scenariul de mai sus prevede executarea in montaj subteran a unei instalații de utilizare de inalta presiune care alimentează cu gaze naturale Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi următorul:

 • • in montaj subteran - de la SRMP Bacau II pana după subtraversarile cailor ferate industriale apartinand SC AMURCO SA si SC CET Bacau:

 • -  conducta din otel;

 • - lungimea de 190 ml;

 • - montaj ingropat la o adâncime de minim l,lm fata de cota terenului;

 • •  in montaj subteran - după subtraversarea cailor ferate industriale si pana la intrarea in incinta:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1710 ml;

 • - montaj ingropat la o adâncime de minim l,lm fata de cota terenului;

 • •  in montaj ingropat - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1210 ml;

 • - montaj ingropat la o adâncime de minim l,lm fata de cota terenului;

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu ciclu combinat, apartinand Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti - Bacau II SCENARIU A

Avantajele acestui scenariu sunt:

 • - alimentare directa din SNT;

 • - siguranța continuității privind alimentarea cu gaze naturale;

 • - accesul la SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se prioritate in alimentarea cu gaze naturale, consumatorul AMURCO avand statut de consumator intreruptibii,

 • - conducta de transport gn are statut de conducta instalație de utilizare, neimpunandu-se restricțiile caracteristice conductelor apartinand SNT;

 • - asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzătoare pe toata perioada anului, atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

Dezavantajele acestui scenariu sunt:

I

Oq

I

i


 • -  este necesara obținerea acordului SC AMURCO pentru subtraversarea cailor ferate industriale proprii;

 • - costuri mari pentru lucrările de săpătură manuala/mecanizata a santurilor(traseul conductei trece prin zona cailor ferate industriale);

 • - costuri mari pentru izolarea impotriva coroziunii a conductelor;

 • - costuri mari la transportul țevilor izolate din statia de izolare pe șantier;

 • - traversează terenuri private fiind necesar a se obține acorduri de la proprietarii de terenuri;

 • - întocmire documentații de scoatere temporara din circuitul agricol, daca este cazul;

 • - întocmire documentații de scoatere definitiva din circuitul agricol, daca este cazul;

 • - masurarea gazelor se face la distanta fata de consumator, ceea ce implica pierderi de presiune pe traseul instalației de utilizare;

 • - pe terenurile afectate de traseul conductei se impun restricții de construire a altor obiective pe o zona de 6m stanga/dreapta conductei, pentru respectarea distantelor de siguranța prevăzute in Normele Tehnice NT - 2006.

Aspecte legislative


Scenariul A poate fi implementat din punct de vedere legislativ, este în concordanță cu politicile de mediu.

Scenariul A este în concordanță cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu prevederile legislative privind protecția mediului, precum și cu celelalte acte normative cu referire directă sau indirectă la proiect.

în ceea ce privește implementarea proiectului, Municipiul Bacau, deține teren, resurse umane, dotări și echipamente necesare pentru exercitarea rolului de management de proiect.

Aspecte sociale

A

In varianta propusă, realizarea Scenariului A generează creșterea nivelului de trai prin reducerea costurilor cu energia(abur, apa calda, energie termica).

Aspecte privind mediul înconjurător și sănătatea populației

Implicațiile Scenariuli A asupra nivelului de viață al populației și mediului înconjurător pot fi concretizate astfel:

 • •  creșterea nivelului de trai a populației din zonă;

 • •  creșterea calității apei calde furnizate către populație;

 • •  îmbunătățirea accesului populației la serviciului de alimentare cu energie termica

 • •  având în vedere legătura strânsă dintre mediu și celelalte sectoare economice și sociale, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea durabilă a întregii zone

 • •  apariția unor noi oportunități pentru investiții private și comerț.

Traseul instalației de utilizare de inalta presiune va urmări zonele mai puțin aglomerate cu cai ferate, drumuri, etc.

După finalizarea lucrărilor, traseele afectate vor fi refăcute la starea inițială. Nu sunt lucrări de construcții în zonele inundabile și în zonele care pot afecta cursul și calitatea apelor.

Prin materialele și sistemele de îmbinare propuse se exclude posibilitatea infiltrării apei freatice în conductele de apă și deci alterarea calității apei potabile distribuite.

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. în acest context, nu se estimează apariția unui impact negativ asupra mediului. Impactul potențial asupra mediului este redus și acceptabil în perioada de execuție a lucrărilor datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibrații, poluare atmosferică, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport și execuție a lucrării.

Acest impact asupra mediului și asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe perioada de execuție a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural și zonele sistematizate vor fi refăcute.

SCENARIUL B - Instalație de utilizare gaze naturale de inalta presiune executata in montai subteran si aerian pentru alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur

Scenariul de mai sus prevede executarea in montaj subteran si aerian a unei instalații de utilizare de inalta presiune care alimentează cu gaze naturale Grupul de cogenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat gaze-abur.

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu adu combinat, apartinand Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti - Bacau II SCENARIU B
Scenariul presupune construirea unei instalații de utilizare (fig, 1 .)care se va executa parțial in montaj subteran si parțial in montaj aerian. Instalația va face legătură intre SRMP Bacau II pana Ia Grupul de cogenerare cu turbina cu gaze apartinand Municipiului Bacau.

âJL


Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi următorul :

 • • in montaj subteran - de la SRMP Bacau II pana după subtraversarile cailor ferate industriale apartinand SC AMURCO SA si SC CET Bacau:

 • -  conducta din otel;

 • - lungimea de 190 ml;

 • - montaj îngropat Ia o adâncime de minim l,lm fata de cota terenului;

 • •  in montaj aerian -după subtraversarea cailor ferate industriale si pana la intrarea in incinta:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1710 ml;

 • - montaj aparent pe estacadele din beton existente(conducta de

abur demontata);

 • •  in montaj aerian - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1210 ml;

 • - montaj aparent pe estacadele din beton existente, care vor fi suprainaltate cu suporți din confecții metalice si pe estacade nou proiectate din profile metalice.

Avantajele acestui scenariu sunt:

 • - reducerea costurilor privind achiziția gazelor naturale prin:

 • - alimentare directa din SNT;

 • - siguranța continuității privind alimentarea cu gaze naturale;

 • - accesul Ia SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se prioritate in alimentarea cu gaze naturale, AMURCO fiind consumator intreruptibil;

 • - conducta de transport gn are statut de conducta instalație de utilizare, neimpunandu-se restricțiile caracteristice conductelor apartinand SNT;

 • - costurile necesare execuției instalației de utilizare de presiune înalta vor fi reduse considerabil, datorita montajului aerian pe circa 84% din traseu;

 • - nu necesita utilizarea țevii izolate, nu necesita lucrări de sapatura/acoperire, etc.

 • - asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzătoare pe toata perioada anului, atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

 • - nu sunt necesare obligațiile privitoare la eventualele terenuri afectate de construcția instalației de utilizare.

Dezavantajele acestui scenariu sunt:

 • -  Pentru aceasta soluție este nevoie de acordul SC AMURCO pentru subtraversarea cailor ferate industriale proprii;

 • -  masurarea gazelor se face la distanta fata de consumator, ceea ce implica pierderi de presiune pe traseul instalației de utilizare;

 • -  amortizarea graduala a investiției in timp.

Aspecte legislative

Scenariul B poate fi implementat din punct de vedere legislativ, este în concordanță cu politicile de mediu.

Scenariul B este în concordanță cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu prevederile legislative privind protecția mediului, precum și cu celelalte acte normative cu referire directă sau indirectă la proiect.

în ceea ce privește implementarea proiectului, Municipiul Bacau, deține teren, resurse umane, dotări și echipamente necesare pentru exercitarea rolului de management de proiect.

Aspecte sociale

în varianta propusă, realizarea Scenariului B generează creșterea nivelului de trai prin reducerea costurilor cu energia(abur, apa calda, energie termica).

Aspecte privind mediul înconjurător și sănătatea populației

Implicațiile Scenariului B asupra nivelului de viață al populației și mediului înconjurător pot fi concretizate astfel:

 • •  creșterea nivelului de trai a populației din zonă prin micșorarea costurilor cu montajul instalației de utilizare de presiune înalta;

 • •  creșterea calității serviciului de alimentare cu energie termica furnizata către populație;

 • •  având în vedere legătura strânsă dintre mediu și celelalte sectoare economice și sociale, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea durabilă a întregii zone

 • •  apariția unor noi oportunități pentru investiții private și comerț.

Traseul instalației de utilizare de înalta presiune va urmări zonele mai puțin aglomerate cu cai ferate, drumuri, etc.

După finalizarea lucrărilor, traseele afectate vor fi refăcute la starea inițială. Nu sunt lucrări de construcții în zonele inundabile sau în zonele care pot afecta cursul și calitatea apelor.Prin materialele și sistemele de îmbinare propuse se exclude posibilitatea infiltrării gazelor naturale pentru cca 84% din traseul conductei se executa in montaj aerian.

Lucrările proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. în acest context, nu se estimează apariția unui impact negativ asupra mediului. Impactul potențial asupra mediului este redus și acceptabil în perioada de execuție a lucrărilor datorită anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibrații, poluare atmosferică, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport și execuție a lucrării.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013

Acest impact asupra mediului și asupra factorului uman este însă de scurtă durată, adică pe perioada de execuție a lucrărilor. La finalizarea acestora, cadrul natural și zonele sistematizate vor fi refăcute.

Scenariul recomandat de elaborator este SCENARIUL B - Instalație de utilizare eaze naturale de inalta presiune executata in montai subteran si aerian pentru alimentarea cu eaze naturale a Grupului de cosenerare de inalta eficienta cu ciclu combinat eaze~abur Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale pentru scenariul recomandat de elaborator va fi următorul:

 • • in montaj subteran - de la SRMP Bacau II pana după subtraversarile cailor ferate industriale apartinand SC AMURCO SA si SC CET Bacau:

 • -  conducta din otel;

 • - lungimea de 190 ml;

 • - montaj îngropat la o adâncime de minim l,Im fata de cota terenului;

 • •  in montaj aerian -după subtraversarea cailor ferate industriale si pana la intrarea in incinta:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1710 ml;

 • - montaj aparent pe estacadele din beton existente(conducta de

abur demontata);

 • •  in montaj aerian - de la intrarea in incinta si pana la grupul de cogenerare:

 • - conducta din otel;

 • - lungimea de 1210 ml;

 • - montaj aparent pe estacadele din beton existente, care vor fi suprainaltate cu suporți din confecții metalice si pe estacade nou proiectate din profile metalice.

Avantajele scenariului recomandat

Avantajele scenariului B sunt următoarele:

 • - reducerea costurilor privind achiziția gazelor naturale prin:

 • - alimentare directa din SNT;

 • - siguranța continuității privind alimentarea cu gaze naturale;

 • - accesul la SNT se face in amonte de consumatorul AMURCO asigurandu-se prioritate in alimentarea cu gaze naturale, AMURCO fiind consumator intreruptibil;

 • - conducta de transport gn are statut de conducta instalație de utilizare, neimpunandu-se restricțiile caracteristice conductelor apartinand SNT;

 • - costurile necesare execuției instalației de utilizare de presiune inalta vor fi reduse considerabil, datorita montajului aerian pe circa 84% din traseu;

 • - nu necesita utilizarea țevii izolate, nu necesita lucrări de sapatura/acoperire, etc.

 • - asigurarea unor presiuni de alimentare corespunzătoare pe toata perioada anului, atat pentru producerea de energie cat si pentru energia termica si de apa calda;

 • - nu sunt necesare obligațiile privitoare la eventualele terenuri afectate de construcția instalației de utilizare.

II.2.4. Descrierea constructiva, funcțională și tehnologică a investiției

Pentru dimensionarea instalației de utilizare de inalta presiune s-au luat în considerare următoarele:

 • a)   Presiunea necesara pentru buna funcționare a Grupului de cogenerare;

 • b)   Lungimea traseului instalației de utilizare de presiune inalta;

 • II.2.4.1. Alimentare Grup cogenerare Bacau printr-o instalație de utilizare de inalta presiune racordata in SRMP Bacau II.

Instalația de cogenerare cu turbine cu gaze va fi alimentata din SRMP Bacau II, printr-o conducta de legătură - instalație de utilizare a consumatorului si va urma un traseu (in montaj subteran) care va subtraversa liniile ferate industriale ale SC AMURCO si SC CET Bacau si va urmări un traseu (in montaj aerian) paralel cu calea ferata industriala a CET Bacau si cu calea ferata Ploiești - Vicsani.

Conducta de legătură dintre SRMP Bacau II si Grupul de cogenerare, va funcționa ca o instalație de utilizare de inalta presiune, conform cu Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice minime de exploatare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de inaltapresiune, aprobat cu Ordinul ANRE nr, 4/2009, avand avand următoarele avantaje:

 • - se executa in montaj aerian;

 • - nu este necesara izolarea materialului tubular;

 • - nu impune restricții de construire a altor obiective(distante de siguranța);

 • - nu este necesara scoaterea terenului din circuitul agricol;

 • - nu impune restricții la care se supun conductele apartinand TRANSGAZ.

Lungimea totala a conductei este de 3.110 m, iar diametrul va fi Dn 200 mm.

Țeava este confecționată din otel, SR EN ISO 3189/2013, L360N.

II.2.4..2. Prescripții tehnice de execuție:

Pentru execuția investiției se vor respecta Normativele specifice si standardele in vigoare.

Conductele supraterane ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se pot monta, în funcție de condițiile locale, pe :

 • a) pereții exteriori ai clădirilor din cărămidă sau beton;

 • b) garduri stabile din cărămidă sau beton;

 • c) stâlpi metalici sau din beton și estacade.

Conducta proiectata in montaj aerian se va monta pe estacade existente si proiectate.

îmbinările se vor executa prin sudura, iar verificarea calitatii acestora se va face prin metode nedistructive la cel puțin 25% din numărul total al sudurilor.

Izolația conductei pozata aerian se va face prin vopsire cu minium de plumb si apoi in doua straturi cu vopsea de ulei de culoare galbena.

Conductele supraterane ale instalațiilor de utilizare exterioare se protejează împotriva descărcărilor electrice conform reglementărilor specifice.

Intrarea în clădiri a racordurilor se realizează suprateran, prin traversarea peretelui exterior al clădirilor; este interzisă intrarea acestora în pardoseala sau sub pardoseala clădirilor.

Este interzisă montarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de modul de pozare:

 • a) în terenuri susceptibile la tasări, alunecări, erodări etc.;

 • b) sub construcții de orice categorie;

 • c) în tunele și galerii;

 • d) în canale de orice categorie având comunicație directă cu clădiri;

 • e) la nivel inferior fundației clădirilor învecinate, situate la distanțe de până la 2 m;

113. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

Instalația de utilizare de gaze naturale de înalta presiune va fi executata in montaj subteran - 190ml si in montaj aerian - 2920 ml.

II.3.1. Zona si amplasamentul: Județul Bacău, Municipiul Bacău, str.Chimiei, nr.6

IL3.2. Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat: teren proprietate a Municipiului Bacau

II.3.3. Situația ocupărilor definitive de teren: terenul afectat de lucrări este situat in intravilan, dar nu va fi ocupat definitiv.

IL3.4. Studii de teren: Ridicare topografica in sistem STEREO 70

IL3.5. Caracteristicile principale ale lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții:

Categoria de importanta, conform HG 766/1997, in care se incadreaza construcțiile obiectivului de investirii, este categoria C.

Pe terenul din proprietatea municipalității din strada Chimiei nr. 6 se instalează un grup de cogenerare echipat cu turbină cu gaze, compresor de gaze naturale, cazan recuperator si turbina cu abur, combustibilul de alimentare fiind gazele naturale din sistemul de transport a SNTGN TRANSGAZ S.A.

Traseul proiectat pentru conducta de gaze naturale va fi:

Montai subteran:

Lungimea conductei ce se va monta subteran este de 190ml si va fi din OL cu diametrul DN200mm SR EN ISO 3183/2013. Montajul conductei se va realiza in sânt deschis pe o

&

lungime de II5ml iar restul de 75 ml se vor realiza prin foraj orizontal pentru subtraversarea cailor ferate industriale. La forajul orizontal conducta proiectata va fi montata in tub de protecție din OL cu diametrul DN350mm SR EN ISO 3183/2013. In amonte si aval de caile ferate industriale se vor monta vane de secționare DN200 in împrejmuiri de 2m x 2m realizate din plasa de sarma. Subtraversarea cailor ferate industriale se va realiza in conformitate cu STAS 9312/1987.

Montai aerian:

Lungimea conductei ce se va monta aerian este de 2920ml si va fi din OL cu diametrul DN200mm SR EN ISO 3183/2013. Montajul conductei se va realiza pe estacadele din beton existente (conducta de abur demontata), pe estacadele din beton existente care vor fi suprainaltate cu suporți din confecții metalice si pe estacade nou proiectate confecționate din profile metalice. Pentru cuplarea instalației la compresorul grupului de cogenerare se vor folosi doua vane cu sfera DN150 si DN100, un filtru pentru gaze naturale DN150 si un robinet cu actuator DN150 care prin intermediul detectorului de gaze montat in incinta compresorului oprește alimentarea cu gaze naturale in cazul unor scăpări de gaze.

Materialul tubular(conducta) va fi însoțit de certificat de calitate de la producător.

Materialele care nu au certificate de calitate se pot folosi numai dacă sunt atestate de un laborator de specialitate.

11.3.6. Situația existenta a utilităților si analiza de consum: Surse de alimentare cu apa, energie electrica, gaze

Lucrările de execuție nu necesita racorduri pentru alimentarea cu energie electrica, apa sau gaze. Acestea vor fi asigurate, pe perioada execuției, de către antreprenor din surse proprii, sau locale, incluse in organizarea de șantier.

11.3.7. Concluziile evaluării impactului asupra mediului:

Prezentul proiect, prin soluțiile de proiectare alese, respecta reglementările aplicabile

in vigoare referitoare Ia protecția mediului din Romania.

Pe parcursul execuției si exploatării obiectivului se vor respecta prevederile legislației de mediu in vigoare, aplicabila activitatii desfășurate si anume:

 • •  OUG NR. 195/2005-privind protecția mediului modificata de OUG 164/2008;

 • •  Legea nr. 107/1996 - a apelor cu modificările si completările ulterioare;

 • •  OUG nr. 243/2000 - privind protecția atmosferei, modificata si aprobata prin Legea nr. 655/2001;

 • •  Ordin nr. 462/1993 - pentru aprobarea condițiilor privind protecția atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produși de surse staționare;

 • •  OUG nr. 78/2000 - privind regimul deșeurilor cu modificările si completările ulterioare;

 • •  OUG nr. 16/2001 - republicata privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;

• HG nr. 621/ 2005 - privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje. Evaluarea impactului implementării proiectului asupra mediului s-a realizat pentru fiecare factor de mediu in parte (inclusiv pentru factorul socio-economic) in cazul tuturor etapelor proiectului - faza de construcție, operare si postinchidere.

Alăturat, este prezentat Eco-biiantul pentru identificarea aspectelor de mediu:

Input

Activitatea

Output

Aspecte de medii

Impact de mediu

combustibili, energie, materiale specifice, echipamente electrice, utila|e, consumabile

Activitati de teren (transport, execuție lucrări specifice de reparați) construcții)

CO„ NO*, piese uzate, zgomot, vibrații, deșeuri specifice lucrărilor de construcții

Consum de resurse Emisii de CO„ NO.

Diminuarea resurselor naturale, contaminare sol, poluare atmosferica, diminuarea stratului de Os

energie, consumabile

Mentenanta echipamente

Noxe, deșeuri (piese uzate, filtre uzate)

Consum de resurse, generare de deșeuri neperlculoase si periculoase

Diminuarea resurselor naturale, contaminare sol, poluare atmosferica, diminuarea stratului de Oj

energie, apa, hârtie, cartușe, materiale plastice, dispozitive electronice (computer, telefon, etc)

AtMtati desfășurate in birou

Ape uzate, deșeuri, zgomot,

Consum de resurse, generare de deșeuri ne* periculoase si periculoase (cartușe, tonner), apa uzata, expunere la radiații ______electromagnetice______

Diminuarea resurselor naturale, contaminare (indirecta) a solului si atmosferei, poluarea apei

_______

II.3.7.1.Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu in perioada de realizare a investiției

Sursele de poluare a aerului specifice perioadei de construcție a noilor instalații si de inchidere a depozitelor neconforme din mediul urban, vor fi asociate următoarelor activitati:

 • - transportul materialelor (pamant, argila, balast etc.) - emisii de poluanti caracteristici gazelor de eșapament generate de vehiculele pentru transport;

 • - descărcarea, imprastierea si compactarea materialelor - emisii de particule, emisii de poluanti caracteristici gazelor de eșapament generate de utilaje.

 • - săpături (decopertare stratului de sol vegetal, excavarea solului, strângerea in grămezi a pământului);

 • - stocarea temporara a pământului in spatii special amenajate (inclusiv incarcare, descărcare);

 • - umpluturi (descărcarea si imprastierea pământului si a argilei pentru realizarea bazei platformelor, respectiv a stratului de impermeabilizare a depozitului, scarificare si compactare).

Principalii poluanti specifici operațiilor de construcție sunt particule in suspensie(cu un spectru dimensional larg) si poluanti caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip Diesel cu care sunt echipate utilajele si vehiculele pentru transport sunt (oxizi de azot, oxizi de carbon, oxizi de sulf, particule cu conținut de metale grele, compuși organici - inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice - HAP, substanțe cu potențial cancerigen).

Având in vedere debitul masic al principalilor poluanti produși, se considera ca impactul activitatilor de construcție asupra aerului este redus si localizat la aria de desfășurare a lucrărilor.

Principalele forme de impact asupra solului posibil a se produce in etapa de construcție a noilor investiții sunt:

 • • scoaterea din circuitul agricol si ocuparea definitiva a unei suprafețe pentru construirea investițiilor;

 • • modificarea ireversibila a unor circuite naturale care implica procesele biochimice ce au loc la nivelul solului;

■ poluarea cu produși petrolieri si metale grele;

 • • degradarea calitatii in urma stocării diverselor materiale/deseuri direct pe sol;

 • • poluarea cu materii organice conținute de apele uzate.

Impactul potențial produs pe perioada de desfășurare a lucrărilor de construcții va fi redus, localizat la aria de desfășurare a lucrărilor si doar pe perioada organizării de șantier.

Prin sistematizarea si acoperirea deșeurilor este prevenita imprastierea acestora si scurgerea de levigat pe suprafețele adiacente.

Impactul proiectului asupra mediului social si economic va fi unul pozitiv prin:

 • • imbunatatirea condițiilor de viata a populației ca urmare a respectării cerințelor privind colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor;

 • • creșterea atractivitatii turistice a zonelor cu potențial turistic si promovarea unui turism durabil ca urmare a stopării depozitarii necontrolate.

Impactul proiectului asupra condițiilor economice locale va fi unul pozitiv prin crearea unui număr suplimentar de număr de locuri de munca, atat in perioada de construcție cat si in faza de operare.

In ceea ce privește potențialul impact asupra zonelor locuite, acestea nu vor fi afectate in etapa de operare a depozitului zonal si a instalației de tratare mecano -biologica, intrucat noile construcții sunt amplasate la o distanta semnificativa de zonele locuite.

IL3.7.2.Surse de poluanti si protecția factorilor de mediu in perioada de operare a investiției

Evaluarea impactului produs asupra mediului a fost efectuata sectorial, pentru fiecare factor de mediu in parte si distinct pentru fiecare etapa a investiției.

In vederea realizării evaluării a fost identificata, respectiv cuantificata, intensitatea impactului asupra fiecărui factor de mediu in parte, fiind codificata astfel:

 • • nu este cazul - desfășurarea activitatilor nu generează niciun fel de impact asupra mediului;

 • • nesemnificativ - prejudiciu minor adus mediului, manifestat doar in limitele amplasamentului;

 • • mediu - pot aparea unele depășiri ale valorilor limita stabilite prin legislație si alte reglementari, afecteaza vecinătatea;

 • • semnificativ - prejudiciu mare adus mediului, numeroase depășiri ale valorilor limita stabilite.

Funcționarea instalației de producere a energiei electrice nu produce surse de poluare, mediul fiind perfect protejat si datorita masurilor prevăzute in proiect.

9,0

Poluarea apelor - funcționarea instalației se face cu amestec de răcire apa - glicol in circuit închis, prin proiect fiind exclusa posibilitatea poluării prin scurgeri de amestec (a se vedea sistemul de răcire).

Uleiul necesar funcționarii motorului după 2000 h de funcționare este evacuat cu ajutorul pompelor in rezervorul de ulei uzat, punandu-se in loc ulei nou. Umplerea rezervorului de ulei nou (proaspăt) si preluarea uleiului uzat se face in cadrul activitatii de mentenanta cu firme autorizate.

Poluarea aerului: sursa de poluare ar fi gazele de ardere, care nu trebuie sa aiba un conținut de NOX mai mare de 500 mg/Nmc (5%O2). Prin proiect temperatura maxima de evacuare a gazului este de 130 °C, exista catalizator pentru reducerea monoxidului de carbon si a hidrocarburilor de la evacuarea gazelor care transforma acestea in dioxid de carbon si apa prin reacții chimice. Exista si amortizor fonic la evacuarea aerului care impiedica propagarea zgomotelor de ardere către instalația de evacuare a gazelor.

Concluzia este ca statia de producere a energiei electrice cu grupuri electrogene cu motor pe gaz nu produce poluarea mediului înconjurător, asigurând prin proiect condițiile impuse de legile in vigoare, inclusiv pentru colectare deșeuri (ulei uzat, amestec de răcire , etc.).

II.4. Durata de realizare si etapele principale

Având in vedere faptul ca realizarea investiției este la inceput (realizarea studiului de fezabilitate), etapele principale de derulare a investiției sunt:

 • •  etapa preinvestitionala;

 • •  etapa investitionala - Derularea contractului;

 • •  etapa probelor de funcționare si punere in funcțiune.

Etapa preinvestitionala este etapa care cuprinde elaborarea temei de proiectare pentru întocmire studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic, a documentației de atribuire si apoi licitația propriu-zisa (lansare procedura de achiziție, adjudecare, contractare proiectare).

Etapa investitionala cuprinde:

 • • elaborarea proiectului (SF si PT);

 • • obținere avize, acorduri, licențe, etc.;

 • • procedura de atribuire lucrări de execuție;

 • • execuție instalație de utilizare preș. înalta;

Etapa de probe si PIF cuprinde:

 • •  probe de presiune(de casa, de rezistenta, de etanșeitate);

 • •  punere in funcțiune.

Pe perioada montajului, probelor si PIF se va instrui si personalul desemnat de beneficiar pentru acest obiectiv.

Durata totala a investiției este de cca 7 luni si este prezentata in graficul anexat:

Graficul de realizare a investiției

Activitate

Perioadă alocată(zile)

Elaborare proiect SF, PTh

60

Obținere autorizazitie de construire

30

Organizarea si derularea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor

60

Execuție instalație de utilizare de înalta presiune, montaj utilaje, probe, PIF

60

TOTAL

210

in.Costurile estimative ale investiției

III.l Valoarea totală de investiție

Devizul general al investiției sintetizează valoric ansamblul cheltuielilor de capital necesare pregătirii, promovării si realizării lucrărilor. Prin aprobarea investiției si a elaborării acesteia de către organele competente se stabilesc termenul de incepere si de terminare a lucrărilor, durata de realizare, eșalonarea sarcinilor (in expresie fizica si valorica) ce revin fiecărui factor responsabil in realizarea investiției (investitor, proiectant, executant, furnizor materiale).

Devizul General estimativ al investiției s-a întocmit conform HG28/2008.

Detalierea pe structura devizului general este prezentată mai jos.

Devizele generale s-au întocmit separat pentru fiecare Scenariu propus.

Consideram ca devizele generale întocmite reprezintă o valoare pentru bugetare; costurile efective apreciem a fi mai reduse.

- SCENARIUL A:

Denumire

Valoare fara TVA miilei

Valoare fara TVA miieuro

Valoare cu TVA miilei

Valoare cu TVA miieuro

Costul investiției

2,961.05

664.64

3,671.71

824.16

Costul construcții montaj

1,464.39

576.21

3,183.17

714.50

- SCENARIUL B:

Denumire

Valoare fara TVA miilei

Valoare fara TVA miieuro

Valoare cu TVA miilei

Valoare cu TVA miieuro

Costul investiției

2,732.21

613.28

3,387.94

760.46

Costul construcții montaj

1,261.77

283.22

1,564.59

351.19

III. 2 Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Eșalonarea costurilor s-a realizat in funcție de graficul de realizare ainvestitiei prezentat la punctul 11.4. cu precizarea ca s-a prevăzut ca plata sa se faca fie la sfârșitul unei activitati, fie pe parcursul desfășurării acesteia(consultanta, asistenta tehnica).

Eșalonarea costurilor este doar orientativă; la semnarea contractelor de proiectare și de execuție, graficul de timp și eșalonarea costurilor vor fi refăcute în concordanță cu ofertele de execuție.

 • IV. Analiza de risc

IV.l.Obiectivul principal al lucrărilor

Prezenta analiza de risc s-a întocmit in cadrul lucrării STUDIU DE FEZABILITATE -Alimentarea cu gaze naturale a Grupului de cogenerare avand drept scop sa evidențieze ce riscuri exista si care este impactul acestora asupra obiectivului menționat, in condițiile respectării normativelor in vigoare si a prevederilor din documentația tehnica.

IV.2 Categorii de risc pentru fiecare faza de proiect

Categoriile de risc identificate pentru fiecare faza de proiect, sunt cele prezentate in tabelul alaturat:

Faze de proiect ale obiectivului

Categorii de risc aferente

Preinvestitional

Tema de proiectare

Procedura de atribuire a contractului

lnvestitionai (derulare contract)

Demarare contract

Proiectare(SF+PT)

Obținere avize, acorduri, licențe

Procedura atribuire lucrări de execuție

Execuție instalație utilizare inalta presiune

Punerea in funcțiune

Postinvcstitional

Exploatare

Elaboratorul studiului de fezabilitate, bazat pe experiența sa, a realizat o lista de riscuri, împărțita pe fiecare faza a proiectului si pe fiecare categorie de risc, conform următorului tabel:

Faza de proiect

Categorie de risc

Denumire risc

Preinvesdisxw

■ î                                       ' -

.'; - f      £ ■Jjj p j tr?           r j               S'-’M

Tema de proiectare

Nu exista experiența anterioara pentru tipul de proiect demarat

PI

Procedura de atribuire a contractului

Tema de proiectare conține informații inexacte si contradictorii

P2

Devizul general nu prevede / cuprinde toate cheltuielile necesare realizării investiției

P3

Tema de proiectare conține informații inexacte si contradictorii

P4

Documentația de atribuire, caietul de sarcini conține informații si dale inexacte si contradictorii

P5

Devizul general din SF este subevaluat

P6

Ofertele tehnice sunt nesatisfacatoare

P7


Investiri onal (derulare contract)PostinvestibonalDemarare contract

Contractantul nu constituie garanția dc buna execuție

11

Contractantul este in imposibilitate de a indeplini obiectul contractului

12

Proiectare

Proiectul tehnic este eronat/neaplicabil

13

Proiectul tehnic este incomplet

14

Documentația detalii de execuție este eronata / neaplicabila

ÎS

Documentația detalii de execuție este incompleta

16

Procedura atribuire lucrări de execuție

Documentația dc atribuire, caietul de sarcini conține informații si date inexacte si contradictorii

17

Execuție LUCRĂRI

Executantul nu consulta atent documentația de execuție

18

Executantul lucrării deteriorează echipamentele in timpul execuției

19

Executantul lucrării executa lucrări de calitate necorespunzatoare

110

Se pun in opera materiale neadecvale

111

Nu se respecta distantele prevăzute in proiect fata de rețelele utilitari (energie electrica, gaze naturale etc)

112

Efectuarea lucrărilor provoacă evenimente in SEN

U3

Nu se pot acorda întreruperi pentru executarea lucrărilor in timp util

114

Puncte in funcțiune

Materialele folosite in execuție sunt de calitate slaba si se deteriorează

115

Lucrările executate nu corespund cu documentația tehnica (PT+DE)

116

Garanție

Contractantul nu reacționează si nu intervine la timp pentru îndepărtarea defectelor

117

Exploatare

Nerespectarea pianului de mentenanta al obiectivului

El


Neasigurarea debitului de gaz natural necesar, conform proiect

E2

Neasigurarea calitatii gazului funcționarii din punct de vedete fizic si/sau chimic, conform proiect

E3

Defecțiuni si întreruperi in LEA 20 kV in proprietatea Electrica Moldova Nord

E4

Accidente in timpul lucrărilor de revizii

E5

Nerespectarea instrucțiunilor de exploatare curenta a obiectivului

E6

Schimbarea legislației

E7

Reducerea prețului de vanzare a energiei electrice

E8

IV.3 Metoda de analiza

S-a optat pentru o metoda care analizeaza gravitatea (impactul) producerii unui eveniment combinat cu probabilitatea producerii acestuia: sistemul Metoda de Analiza a Disfunctionalitatii Sistemelor - Metoda Organizata Sistematic de Analiza a Riscurilor (MADS - MOSAR).

Pentru a evalua riscul aferent fiecărei opțiuni, consultantul a dezvoltat o matrice a riscurilor considerând atat probabilitatea unui eveniment cat si impactul lui asupra obiectivului.

A fost evaluata influenta negativa a fiecărui risc asupra obiectivului, folosind o scara cu 5 niveluri, asa cum se arata in tabelul de mai jos:

Impact

Descriere

Valoare

Factor de scala

Sever

Impact total asupra obiectivului

5

500

Semnificativ

Se afecteaza parti importante ale obiectivului

4

200

Moderat

Se afecteaza parti ale componentelor obiectivului

3

75

Minor

L

Unele componente ale obiectivului sunt afectate

2

15

Neglijabil

Efect mic, dar prezent asupra obiectivului

1

l

O data cu matricea a fost completata, pentru a evalua riscurile soluției propuse, a fost dezvoltata o matrice a riscurilor considerând probabilitatea unui eveniment, definițiile considerate fiind prezentate in tabelul de mai jos:

Probabilitatea

Scenariu

Valoare

Factor de scala

Evidenta

Se va intampla sigur

5

30

De așteptat

Se poate intampla des

4

15

Predictiblla

Cel puțin o sansa sa apara

3

10

Ocazionala

Se poate sa apara

2

5

Minora

Nu este așteptat sa apara

I

1

A fost evaluata probabilitatea fiecărui risc sa se intample pentru soluțiile studiate privind obiectivul.

Cu cat probabilitatea unui risc sa apara este mai mica cu atat nota este mai mica si invers. Bazandu-ne pe aceste presupuneri, pentru a permite o buna apreciere a impactului de risc, a fost evaluata probabilitatea apariției fiecărui risc.

IV.4 Ierarhizarea riscurilor

O data ce probabilitatea si importanta riscurilor sunt evaluate, următorul instrument de analiza este Matricea de evaluare a riscurilor conform tabelului de mai jos, care trebuie sa fie folosita pentru evaluarea in ansamblu a riscurilor cu privire la dezvoltarea in viitor a soluțiilor, folosind definițiile si modelele de mai sus.

Legenda:

IV.5 Evaluarea riscurilor

După stabilirea naturii si probabilității impactului se realizează o evaluare a riscurilor in funcție de capacitatea Beneficiarului proiectului de a le gestiona.

Având in vedere riscurile menționate in tabelul nr. 6 si matricele menționate, trecem la evaluarea acestora. Astfel:

PI - Nu exista experiența anterioara pentru tipul de proiect demarat

Intr-adevar, pentru beneficiar, proiectul este nou, dar exista experiența importanta in evaluarea datelor din tema, calitatea gazului pus la dispoziție, presiunea gazului si destinația folosirii acestuia.

Deci consideram ca Tema de proiectare elaborata de Beneficiar cuprinde date clare si sigure.

Riscul se incadreaza ca impact la NEGLIJABIL, iar ca probabilitate la MINORA.

P2 - Tema este exacta si nu conține date contradictorii din contra, oferă posibilitatea de analiza a mai multor soluții. Deci încadrarea riscului este identica cu Pl.

P3 - Devizul general va cuprinde toate investițiile necesare, conform prevederilor din Ordonanța nr. 28/2008, iar cheltuielile vor fi acoperitoare, )uandu-se in calcul chiar si cheltuieli neprevăzute. încadrarea riscului este identica cu Pl.

P4 - Studiul de fezabilitate va pune la dispoziția Beneficiarului informații si date clare si exacte pentru a putea elabora un caiet de sarcini foarte bun. încadrarea riscului este identica cu Pl.

P5 — Idem Pl.

P6-Idem PI.

P7 - Ofertele tehnice analizate in SF sunt luate de la producători de grupuri electrogene de top si oferă date complete; același lucru pentru transformatoarele de 0,4 / 20 kV. Încadrarea riscului este identica cuPl.

 • 11 - Exista acest risc daca, prin caietul de sarcini si contractul care se incheie cu câștigătorul licitației, nu se prevede in mod expres aceasta garanție.

In condițiile in care Beneficiarul ia aceasta măsură, riscul se incadreaza in aceiași categorie cu Pl.

 • 12 - Contractantul va fi ales prin licitație si trebuie sa respecte condițiile de eligibilitate si de capabilitate precizate in Documentația de atribuire a licitației si in Caietul de sarcini.

Daca contractantul ales, după începerea lucrărilor, intra intr-o situație care il pune in imposibilitatea de a executa total sau parțial lucrările, impactul este SEMNIFICATIV dar probabilitatea este STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013

ti

I!

OCAZIONALA. Acest risc se poate reduce daca, in contract se prevede obligativitatea de cesionare a contractului, cu acordul Beneficiarului, unui alt constructor agreat si capabil.

 • 13 - Proiectul tehnic se contractează de asemenea prin licitație, cu un proiectant atestat ANRE !           pentru lucrări de instalații electrice si gaze naturale (prevederi ce trebuie trecute in Caietul de sarcini) si in

plus recomandam ca Beneficiarul sa-si angajeze un Verificator de proiect atestat MEC pentru domeniile EA 40 / 401, 402, 403 si DL 33 - 333, care sa supervizeze documentația tehnica (PT + DE). In aceste condiții consideram ca riscul este MINOR ca impact, si MINOR ca probabilitate.

El

U                14 — In condițiile de la 13 încadrarea este tot MINOR ca impact si OCAZIONALA ca probabilitate.

 • 15 - Idem 13


  I

  I

  I

  I


 • 16 - Idem 14

 • 17 - Proiectul tehnic va pune la dispoziția Beneficiarului informații si date clare si exacte pentru a putea elabora un caiet de sarcini foarte bun, riscul este minor ca probabilitate deși ca impact ar putea fi incadrat ca SEMNIFICATIV.

 • 18 - Idem 13

 • 19 - Executantul este ales in urma unei licitații, deci fiind necesar sa îndeplinească anumite criterii de eligibilitate si capabilitate tehnica, sa dovedească prin alte lucrări executate si prin recomandări ca este un executant serios si care nu a produs neplăceri beneficiarilor anteriori. Totuși probabilitatea de apariție o consideram a fi OCAZIONALA, iar impactul cel mult MODERAT.

Daca Beneficiarul angajeaza un diriginte de șantier care este si atestat ca Responsabil tehnic cu execuția, de către MEC in aceleași domenii menționate la 13, riscul se diminuează.

110- In condițiile expuse la 19 este greu de presupus o execuție necorespunzatoare. Cel mult aceasta poate sa apara ocazional si va fi sistata imediat de dirigintele de șantier respectiv Responsabilul tehnic cu execuția (RTE). In plus executantul trebuie sa faca dovada ca deține un atestat ISO si ca lucrează după un Plan de calitate, urmărit de beneficiar. Probabilitatea o consideram OCAZIONALA, iar impactul MINOR.

 • 111 - Daca executantul este serios si daca este exercitat un control permanent, riscul este MINOR ca impact, iar probabilitatea OCAZIONALA.

 • 112 - In condițiile unui control permanent, riscul este NEGLIJABIL iar probabilitatea MINORA.

113-Idem 112

114 - Lucrarea de racordare la SEN va fi programata de Electrica Moldovasi evident va fi pregătită

de executant. întreruperea fiind pentru un interval de maxim o ora, nu creaza probleme deosebite.

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013

încadrare idem 113

115-Idem 19

 • 116 - In condițiile in care se lucrează după un plan de calitate si exista un control permanent din partea RTE-istului probabilitatea este MINORA, iar riscul cel mult MODERAT.

 • 117 - Condițiile de garanție trebuie menționate foarte clar in contract iar pentru întârzieri in intervenții prevăzute daune egale cu pagubele produse beneficiarului prin nefunctionarea instalației. Riscul este OCAZIONAL ca probabilitate, si MODERAT ca impact.

El - Conform proiect este prevăzut un plan de mentenanta care trebuie respectat cu strictete fie direct de personalul beneficiarului fie prin contract cu o firma de profil.

Daca programul de mentenanta este respectat cu strictete probabilitatea apariției unor probleme este OCAZIONALA (intemperii, nu se poate ajunge la obiectiv) dar impactul poate fi SEVER, putandu-se afecta serios funcționarea instalației, mai ales ca exploatarea se face automatizat si orice parametru necorespunzator de funcționare duce la oprirea instalației 9 motorului).

E2 - Având in vedere datele din tema de proiectare , respectiv un debit zilnic de 38100 mii Smc/zi, adica o medie de cca. 1600 mii Smc/h, este greu de presupus ca nu se asigura un debit de 7500 mc/h cat este necesar funcționarii instalației de producere a energiei electrice. Deci probabilitatea este MINORA deși, riscul ar fi SEMNIFICATIV.

E3 - Conform ofertei, gazul de alimentare al motoarelor trebuie sa respecte compoziția fizico-chimica conform tabelului anexat ofertei. Daca condițiile fizice se asigura prin filtrare si reglare de statia de separare, reglare, măsură a PRIMĂRIA BACAU, de statia proiectata pentru preluarea gazelor de la PR1MAR1A BACAU, antecamera de gaz a motorului si sistemul de filtrare de la alimentarea motorului in schimb compoziția chimica poate varia orar, zilnic, saptamanal, lunar si aici ne referim in special la puterea calorifica a gazului livrat de sonda.

In consecința pot avea loc variații ale puterii livrate de grupul generator, deși motorul poate executa unele reglaje automat prin clapete de admisie turbosuflanta si de accelerație (in limite ± 8%) totuși este de așteptat sa existe scăderi ale puterii livrate in rețeaua SEN.

Probabilitatea apariției unor asemenea fenomene o apreciem a fi DE AȘTEPTAT, dar impactul nu poate depăși gradul MINOR întrucât puterea nu poate varia SEMNIFICATIV.

E4 - Aceste defecțiuni pot sa apara OCAZIONAL, la diverse manevre, la revizii planificate, la evenimente atmosferice, accidente care produc avarierea stâlpilor sau a conductorilor.

Efectul acestor defecțiuni este SEVER întrucât practic instalația se oprește neavand unde debita energia produsa.

E5 - Reviziile la instalațiile de producere a energiei electrice nu ar trebui sa producă accidente daca se respecta instrucțiunile din documentația tehnica. Deci evaluam riscul ca fiind cu efecte MINORE si cu o probabilitate MINORA.

E6 - Instalația este exploatata automat prin calculator si nu poate sa implice riscuri majore.

încadrare identica ca la E5.

E7 - Schimbarea legislației.

Evident ca legislația se poate schimba in bine sau in rau. Daca presupunem ca legislația se aliniaza la cea europeana, trebuie sa aiba efecte pozitive asupra obiectivului analizat. Totuși pe termen scurt este posibil la modificări de taxe si tarife in creștere. Evaluare risc: impact MINOR cu probabilitate MINORA.

E8 - Nu este de așteptat mai ales daca avem in vedere evoluția prețului pe piața OPCOM care a înregistrat o creștere permanenta.

Evaluare: impact NEGLIJABIL cu probabilitate MINORA.

Concluzionând, matricea de evaluare a riscurilor enumerate mai sus, este conform Tabelului nr.l 0


LeeetidaDeci, din cele 32 de riscuri identificate in Tabelul nr.6, 7 aparțin fazei PREINVEST1T1ONALE (22%), 17 fazei INVESTIT1ONALE (53%) si 8 fazei postinvestitionale (25%).

hl


Fig.nr.14 - Repartiția riscurilor pe faze

Este de menționat ca riscurile fazei investitionale reprezintă 53% din totalul riscurilor, deci aici trebuie mare atentîe.

IV.6 Rezultatele analizei

Din cele 32 de riscuri identificate, 3 sunt in zona NEDORIT (inacceptabil) si anume El si E4 din faza POSTINVESTITIONALA (EXPLOATARE) si 12 din zona INVESTITIONALA, respectiv:

 • • Contractantul este in imposibilitatea de a îndeplini obiectul contractului.

 • • Nerespectarea condițiilor de exploatare a obiectivului

 • • Defecțiuni si întreruperi in alimentarea cu gaze naturale datorata operatorului de transport(OST).

Daca pentru primele 2 riscuri menționate BENEFICIARUL poate acționa in sensul diminuării lor prîntr-o mare atentîe la alegerea constructorului (nu neaparat PREȚUL CEL MAI MIC) si prin asigurarea executării PROGRAMULUI DE MENTENANTA la timp si foarte serios (direct sau prin contractare), la cel de-al treilea risc BENEFICIARUL nu poate acționa decât printr-o buna conlucrare cu OST, in sensul cooperării in remedierea defectelor cat mai urgent posibil.

Inca 11 riscuri sunt in zona ACCEPTABIL, restul de 18 riscuri afiandu-se in zona NEGLIJABIL.

Dorim sa atragem atentia ca plasarea acestor riscuri in zonele menționate s-a făcut in condițiile respectării cu strictete a prevederilor menționate la fiecare risc in parte .

CONCLUZII

Analiza de risc mai sus prezentata a permis identificarea riscurilor precum si impactul lor potențial asupra obiectivului de investiție analizat.

Se observa ca cele mai multe riscuri se afla in zona investitionala si de aceea recomandam sa se acorde o mare atentie la întocmirea Caietului de sarcini si a Documentației de licitație, a contractelor cu Proiectantul si cu Executantul.

Atenționam sa se dea importanta precizărilor făcute de noi la fiecare risc in parte si sa se procedeze conform acestor indicații. Sugeram sa se contracteze un consultant care sa urmareasca toate fazele de realizare a investiției (Caiet de sarcini, Documentație de licitație, alegere Proiectant, alegere Executant, asigurare echipamente, verificare proiecte, controlul execuției, al PIF, etc.). In condițiile respectării celor precizate, consideram ca nu exista riscuri majore pentru realizarea obiectivului „Valorificarea gazelor naturale din structura Bacau prin promovarea cogenerarii de înalta eficienta”.

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Prezentul proiect poate fi supus finanțării în conformitate cu legislația românească în vigoare, din următoarele surse:

O Fonduri de la bugetul de stat

O Fonduri de la bugetul local

O Alte surse legal constituite

VLEST1MÂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

VL1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Constructorul desemnat pentru execuția lucrării va fi singurul în măsură să decidă numărul personalului necesar și dacă este cazul să creeze noi locuri de muncă special pentru execuția acestei lucrări.

A

In funcție de personalul disponibil, Municipiul Bacau decide crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuției, cât și în perioada de operare.

Beneficiarul va instrui personal (din cadrul primăriei sau nou angajat) în perioada de execuție pentru a putea prelua operarea noii investiții.

VI.2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

A

In regulamentul de exploatare și întreținere a sistemului de alimentare cu gaze naturale vor fi cuprinse și următoarele categorii de lucrări:

 • •  Verificări

 • •  Revizii

« reparații curente pentru înlăturarea unor defecțiuni constatate

 • •  măsuri specifice pentru pregătirea exploatării pe perioada de iarnă

 • •  ținerea evidenței pe perioada de exploatare.

La lucrările de verificări, revizii și reparații curente este necesară prezența permanentă a unui lucrător (instalator) care Ia intervale stabilite pentru efectuarea lucrărilor va fi ajutat obligatoriu de încă un muncitor. Ca urmare vor fi necesari doi angajați.

Persoanele desemnate din cadrul primăriei pentru exploatarea și întreținerea sistemului de alimentare cu gaze naturale, vor fi instruite corespunzător, îndeosebi pentru operarea în bune condiții a instalației de utilizare de înalta presiune.

 • VII.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI AI INVESTIȚIEI

VILI Valoarea totală de investiție

Valoarea de investiție la cursul BNR 1 Euro= 4,4551 lei:

 • •  valoare totală investiție: 2,732.21 mii lei, la care se adaugă: 655.73 mii lei TVA;

 • •  construcții montaj: 1,261.77 mii lei, la care se adaugă: 302.82 mii lei TVA.

VII.2 Eșalonarea investiției

Investiția s-a estimat că se va realiza în 7 luni

Cost cu TVA

miilei

miieuro

Costul investiției

3,387.94

760.46

Costul construcții montaj

1,564.59

351.19

V1I.3. Durata de realizare

Conform tabelului din capitolul II.4 s-a estimat că prezenta investiție se poate realiza într-o perioadă de 7 luni.

VII.4. Capacități

 • •  debitul asigurat de gaze naturale: 7.500 Nmc/h

 • •  cantitatea de gaze consumata anual : 65,700 mii Nmc/an, respectiv 625,714 mii

MWh/an

 • •  Conducta otel: 3110 ml

VI1.5. Asistență tehnică și supervizare

Asistența tehnică pe perioada implementării proiectului poate fi asigurată de contractorul serviciilor de proiectare sau de o firmă specializată.

Proiectantul (societatea specializată în asistență tehnică) va asigura transpunerea exactă a proiectului în practică. Eventualele nereguli sesizate pe parcursul executării lucrărilor vor fi

remediate, proiectantul (societatea specializată în asistență tehnică) asigurând suportul tehnic în timpul perioadei de notificare a neconcordanțelor.

Acordarea asistenței tehnice pe perioada implementării proiectului va consta din:

 • • verificarea conformității lucrărilor executate de antreprenorul de lucrări cu proiectul tehnic la fiecare solicitare a responsabilului legal de proiect. Expertul delegat va răspunde solicitării scrise a responsabilului tehnic de proiect in maxim 48 de ore de Ia data primirii acesteia;

 • • asistență tehnică după caz, cu privire la: modificarea oricărei părți a lucrării pentru o completare corespunzătoare și/sau funcționare corespunzătoare a acesteia. Astfel de modificări pot include adăugiri, omisiuni, substituiri, schimbări în calitate, cantitate, formă, fel, poziție, dimensiuni, nivel, caracteristici, schimbări în secvența specifică (ordinea lucrărilor), metoda și timpul afectat fiecărei lucrări;

 • • asistență tehnică pentru lucrări neprevăzute;

 • • asistență tehnică la recepțiile parțiale și la recepția finală a obiectivului de investiție. Recepția finală va fi făcută de o comisie de specialiști care va constata calitatea lucrărilor executate;

 • • participarea la toate fazele determinante de verificare.

VIII.AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU

Pentru prezentul proiect se vor obține:

O Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

O Certificatul de urbanism

O Avize și acorduri pentru protecția mediului și a apelor

Alte avize de specialitate stabilite prin Certificatul de urbanism

Întocmit,

Ing. Georgeta Havrilet

W-4

Anexe

r>                                     Anexa 1. Devize generale estimative

E

I

Jeneficiar: MUNICIPIUL BACAU

[

DEVIZ GENERAL

r

Scenariul A

L

r

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogenerare cu Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti

ciclu combinat, apartinand

- Bacau 11

L

n

mii lei/mii euro la cursul

4.4551

din data de

cota TVA

16.09.2013

24%

r

e*

Denumirea capitolelor ți a subcapitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii Ici

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

’APITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

111

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

1)89.99

267.11

285.60

1,475.59

331.21

OTAL CAPITOL 2

1,189.99

267.11

285.60

1,475.59

331.21

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

ri

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

22.

Taxe pt obținerea de avize, acorduri ți autorizații

2.80

0.63

0.67

3.47

0 78

3.3

Proiectare ți inginerie

5830

13.09

13.99

72.29

16.23

no . 3<

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

000

LI *         3.5

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

28.71

6.44

6.89

35.60

7.9

1

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectatntului

1.22

0.27

0.29

1.51

034

II

3.6.2

Asistenta tehnica prin diriginte de șantier

27.49

6.17

6.60

34.09

7.65

fi

fOTAL CAPITOL 3

89.91

20.16

21.55

11137

25.00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți instalații

1 J35.85

299.85

320.60

1,656.45

371.81

r

4.1.1

Instalație de utilizare de inalta presiune

1.191.91

267,54

286 06

1.477.97

331.75

J

4.1.2

Subtraversare CFI si împrejmuire

143.94

3231

34.55

178.49

40.06

FI

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2.1

Instalație de utilizare de inalta presiune

0.00

0,00

000

0.00

0.00

tJ

4.2.2

Subtraversare CFI si împrejmuire

0.00

0.00

000

000

0 00

1

43

Utilaje, echip. tehnolog, ți funcționale cu montaj

38.73

8.69

930

48.03

10.78

1

4 3.1

instalație de utilizare de înalta presiune

30.15

6.77

7.24

37 39

8 39

4.3.2

Subtraversare CFI si împrejmuire

8.58

1.93

206

1064

239

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

il

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl -     45J

Instalație de utilizare de inalta presiune

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E          4.5.2

Subtraversare CFl si împrejmuire

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J]OTAL CAPITOL 4

137458

308.54

329.90

1,704.48

38259

Capitolul s - Alte cheltuieli

n           5,1

Organizare de șantier

41.24

9.26

9.90

51.13

11.48

[ 3

Constr. și instalații afer. organizării de șantier

41.24

9.26

9.90

51.13

11.48

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

000

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

265.44

59.58

63.71

329.14

73.88

JTOTAL CAPITOL 5

306.68

68.84

73.60

38028

8536

| f AP1T0LUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

□ 6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

țZ)OL6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,46139

57422

616.10

^0.27

ZIW,

1

întocmit

;■ ' ■ —

J

4

n

i

o o°

o o

D

O

STUDIU DE FEZABILITATE MUNICIPIUL BACAU - 2013


44

■Jeneficiar: MUNICIPIUL BACAU

1

DEVIZ GENERAL

0

Scenariul B

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

- Alimentarea cu gaze naturale a turbinei cu gaze naturale din cadrul grupului de cogencrare cu ciclu combinat, aparținând Municipiului Bacau din magistrala TRANSGAZ de transport 0 16 Urechesti - Bacau 11

•J                                                                                                      cota TVA    24%

mii lei/mii euro Ia             din data

H                                                                                          cursul   4.4551   de          16.09.2013

J     Nr.

Denumirea capitolelor ți a subcapitolelor de lucrări

Valoare (feri TVA}

TVA

Valoare (inclusiv

TVA}

crt.

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

n      1

2

3

4

5

6

7

Jt^'"’'ȚOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajiri pentru protecția mediului

000

0.00

0.00

0.00

0.00

^FOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

P____

Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului

1,189.99

267.11

285.60

1,475.59

331.21

^TOTAL CAPITOL 2

1,189.99

267.11

285.60

1,475.59

33131

rpAPITOLUL3 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistenți tehnică

]                3.1

Studii de teren

000

0.00

0.00

0.00

0.00

n         32

Taxe pt obținerea de avize, acorduri și autorizații

2.80

0.63

0.67

3.47

0.78

]              3.3

Proiectare și inginerie

58.30

13.09

13.99

72.29

16.23

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

000

0.00

i                  3.5

Consultanță

000

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

24.74

5.55

5.94

30.68

6.89

*                 3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectatntului

1.22

0.27

0.29

1 51

034

m!

3.6.2

Asistenta tehnica prin diriginte de șantier

23.52

5.28

5.64

2916

655

JrOTAL CAPITOL 3

85.84

19.27

20.60

106.44

23.89

^CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

B         *’

Construcții ți instalații

1,13730

25536

272.93

1,410.13

316.52

4.1.1

Instalație de utilizare de înalta presiune

993 26

222.95

238.38

1,231.64

276.46

4.1.2

Subtraversare CFI si împrejmuire

143.94

3231

34.55

178.49

40,06

j              4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00

000

0.00

0.00

0.00

4.2.1

Instalație de utilizare de înalta presiune

0.00

0.00

000

0.00

0.00

|        422

Subtraversare CFI si împrejmuire

0.00

000

0.00

0.00

0.00

43

Utilaje, echip. tehnolog, ți funcționale cu montaj

38.73

8.69

9.29

48.02

10.78

4.3.1

instalație de utilizare de inalta presiune

30.15

6.77

7.24

3739

8.39

LI

43.2

Subtraversare CFl si împrejmuire

8.58

1.93

2.06

10.64

2.39

n        44

Utilaje ffiră montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

F|             4.5.1

Instalație de utilizare de inalta presiune

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

U           4.5.2

Subtraversare CFl si împrejmuire

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q           4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JoTAL CAPITOL 4

1,175.93

263.95

282.22

1,458.15

32730

^fAPlTOLUL 5 - Alte cheltuieli

LI               *•*

Organizare de țantier

3528

7.92

8.47

43.74

9.82

5.1.1

Constr. și instalații afer. organizării de șantier

35.28

7.92

8.47

43.74

9.82

1 ’■*?

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

0.00

0.00

000

0.00

0.00

1 53

Cheltuieli diverse și neprevăzute

245.18

55.03

58.84

304.02

68.24

CAPITOL 5

280.45

64.54

6731

347.76

78.06

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare la beneficiar

d 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7         62

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■total

[CAPITOL 6<<_________________________________

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1361.77

I 293.22

30282

331.19

1

întocmii

J

- ;

u

B

3

9

8

I

46

 • IX. PĂRȚI DESENATE

  Plan de încadrare în zonă

  Planșa: 1

  Plan de situație

  Planșa: 2

  Subtraversare cai ferete industriale

  Planșa: 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 4/698 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                 ___Din: ZA £)$ ,

!n scopul: l.l.l.C) ALIMENTARE CU OAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT. APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI - BACAU fi, DEBIT 7500NMC, PRESIUNE MINIMA 6BAR

--Ca-iimuirc cererii adresate de ___________ cu domiciliullsediul în județul____________BACAU-

satul                             *

strada___________CALEA MARASESTI

se. - et            ap. -     , tel/fisx .

înregistrata laur. __________4/698

MUNICIPIUL BACAU_____________________

~--i ncnlitAten^          BACAU ______ >

j sectorul x cod poștal_____________*

_____.nr-----------------,bl-----------------x-----------------, . 40.234.581849   . . a.mailPRIMARJF-@PR!MARTEE

09439-2013

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat in județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ■                         _________________________, sectorul ~    , cod poștal:______________2______________

strada________________str. CHIMIEI________________)nr. 6 .bl.__________________;__________________,

sc. ~ -et ~ tnn. - . . sau identificat prin: extras din olanul cadastral pe ortofotoplan. nr, cadastral : 70024

250


în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.___________250___________/_______2008_______,

faza FUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacau nr. 84 din 13.04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții publicata, ou modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat In intravilanul municipiului Bacau. imobilul este proprietate a municipiului Bacau.

Conform Extrasului de Carte Fundară pentru Informare nr.20766/21.05.2013 terenul ou nr. cadastral 70024 este proprietate SC CET SA Bacau sl exista înscrieri privitoare la sarcini.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuali teren liber de construcții, teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă unități Industriale sl zonă căi de comunicație feroviara șl amenajări aferente Induse în UTR11.

Terenul se află în zona "D" de Impozitare,

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

>•♦*****♦♦•«•****••»♦♦< Ht

»0 ****** *•>**• *****sk****a«*t ******«*«4***»»»»»V*O**»e***e*****»».e»** ■ **••*••*«****««*****•«•*■**11******«*«0**••<«**•*»» • »*•*****»*•**•*•»*»»•♦**♦♦*♦**•«♦«**««***«***«****■*** « a* v»e«*v***« **••**•******* oPom** ou ***** a******************** *«*•■*«•*■**««*****************•****« *•*««******•*• ******** ***«»**.**««**aeO*««»*p«*«**«***M*s*«o***on*«e*M*a*a*t*«eaaoa*« ******** ****«•*+*« ********* «.«aa**********


LUCRĂRI DE - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT, APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI - BACAU H, DEBIT 7500Nmo, PRESIUNE MINIMA 6bar.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare ai nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 nmn. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Cceullidui 85/337/ LE (Directiva HA) privim evaluarea efectelor as oilor proiecte publice fi privata asupra mediului, modificați prin Directiva Coariliulri 97/11/CE fi prin Directiva Consiliului |i             European 2003/350

privind pariitipărea iblicului la irc amnmter plantai fl pi fa le tor cu i al fi modificarea, cu privire la partieipsrca publicului fi accesul Injustiție, a Directive 85/337/CEE fi a Directivei 96/610, prin ratificatul do urbanism w comunici aolicitantntai obligația de scor :ta si rit   teritoriali de mediu pentru ca eceasta al anafia >|i al dcddi, dopa caz, icudn a/nrincadrarea

proiectului investiția Mii pri te in Hal pro aupuae cvalulrii impactului aaupm mediului.

tn aplicarea prevederilor Directivei ConsiliulIni 83/337OH, procedura do emitere a acordului da mediu ae deaOțoara dopl emiterea coti alt o i    iun, antet ioc depunerii do    ni ti pentn aterizarea scutirii luolritar do ct itrocții la autori ea

administrației publice competenta

In vedem itiafecerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea compe ■ tl pentru protecția oi sta Icfte mrcaniimnl ari rlrii cousultfrii publice, centoaUzirii opțiunilor publicului *i el foraralirti unui punct do vedere oficial cu privire la iHzarea investiției In acord cu rozultatefo consul Urii publice.

In aceste condiții:

Dupl primirea prezentului certificai do or tis olarul a obligația do a ao preauita la autoritatea con senil pi protecția mo&ubti fa vederea cvalulrii faițiafa a mveatiției fi atebHirii necetitlții evafalrH efectelor aratria asupra mediului. In urma ova Suirii inițiale a investiției ao va rafie actul administrativ al amoritlțB competent pentru protecții modiutol

In situația in caro «doritstea cnmpctenU pentru protecția mediului alabifef te ueraitatea evafetlrii efectelor investiției asupra mediului, eolieitentul ere obligația du a notifica arat fapt antoritlțU administra țel publica competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea «cârtirii lucrărilor do eoni cții.

In «itusția ta caro, dupl emiterea ratificam!ni de urbanism ori pe pa    ul don Urii procedurii de evaluare a efectelor

investiției asupra     uli col            anți la intenția do realizam a faveatițiri, arate are obligația do a notifica arat fapt

autoriUții administrației publice competente.

fc/oemfe NADA nDLETA - CONSILIER


2/4

•6S

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat ta zi și extrasul de carte fandară de informare actualizat ta zi, în cazul ta care legea nu dispune altfel (copie legalizată);


  □ D.T.A.D.  0 alimentare cu apă                □ gaze naturale

  Bl canalizare                       0 telefonizare

  0 alimentare cu energie electrică □ salubritate 0 alimentare cu energio termică     □ transport urban


  • □ gaze naturale 0 telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban


  Alte avize/acoiduri 0 SCAMURCO SRL


  SO CETATEA NAȚIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA


  <L2) avize și acorduri privind: 0 securitatea la incendiu


  □protecție civilă


  □ sănătatea populației


d.3) avizela/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate

- PROIECT I® EXECUȚIE


f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit

Prezentul certificat de urbanism ara valabilitate de 12 luni de la data emiteriiSECRETAR,

OVIDIU NICOLAE POPOVICI

ARHITECT ȘEF,

arh. VASILE ALEXANDRU Ol


Achitat taxa de lei, conform chitanței nr......7T... din.......ȚȚ...

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă ta data de /X

a/<

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a-valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din.................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

Amonit- AUZM VIOLETA - CONSILIER


Anexă la Certificat de urbanism nr.            din             ~ REGIM TEHNIC

Imobilul se afla In:

 • - zona li - zona cu regim de inaltime pentru construcții Impus, conform Ordinului nr. 118 / 2003

 • - zona de protecție fata de cal ferate

 • - apropierea unul obiectiv cu risc major» SC Amurco SA Bacau (directiva SEVESOII transpusa prin HG 804/2007).

Parțial imobilul se afla in zona protejata pe baza normelor sanitare.

Funcțiunea dominanta:

 • - unitati Industriale sl depozitare de tip industrial existente/propuse;

 • - unitati industriale darnica industrie si servicii de tip industrial existente/propuse;

• unitati de depozitare existente/propuse;

 • - cai de comunicație feroviara si construcții aferente.

Funcțiunile complementare admise:

 • - cai decomunicatie rutiere, feroviare si construcții aferente;

 • - echipare tehnico-edllltara sl construcții aferente;

 • - instituții publice sl alte servicii compatibile (ls,co; Is.s; is.sv);

 • - gospodărie comunala;

 • - circulație carosabila si pletonala;

 • - staționare autovehicule (garaje, parcaje);

 • - spatii verzi si perdele de protecție.

 • - construcții compatibile funcției de baza (LM, U, IS, IA, GC);

 • - accese pietonale sl carosabile;

 • - echipare tehnlco-edlfitera si construcții aferente;

 • - spatii verzi de protecție sau amenajate pe suprafețele libere rezultate din modul de organizare a intereectliior/lncinteiar,

 • - amenajari ale zonei cadastrale caii ferate cu spatii verzi, elemente de protecție împotriva poluării si pentru asigurarea securității circulației feroviare;

 • - activitati de salubritate si gospodărie comunala.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni industriale.

 • - cai de acces carosabile sl pietonale;

 • - relele de echipare edilitara

 • - Instalații, construcții sl depozite necesare funcționarii serviciilor feroviare sl întreținerii rețelei de circulație rutiera:

 • - echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare;

 • - lucrări de terasament

 • - lucrări sl / sau zone de protecție împotriva poluării fonice, olfactive si altor noxe (praf, fum, funingine, CO2, SO2, etc.).

Pentru zona de unitati industriale s-au stabilit următorii indici:

' Inaltimea maxima admisa a constructior măsurate la comisa superioara sau 1a aticul ultimului nivel neretras, în punctul cei mai înalt, nu va depăși 16,00m.

 • - Inaltimea maxima admisa a construcțiilor măsurate la coama acoperișului sau ia aticul nivelului retras, în punctul cei mal înalt, nu va depăși 20,00m.

 • - P.O.T. maxim = 70%

 • - C.U.T. maxim = 2,4.

UtiHtati existente In zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica.

Se solicita - ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A TURBINEI CU GAZE NATURALE DIN CADRUL GRUPULUI DE COGENERARE CU CICLU COMBINAT, APARTINAND MUNICIPIULUI BACAU, DIN MAGISTRALA TRANSGAZ DE TRANSPORT 016 URECHESTI - BACAU II, DEBIT 7500Nmc, PRESIUNE MINIMA 6bar.