Hotărârea nr. 294/2013

Hotărârea nr.294 din 30.09.2013 Hotarare privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepţie, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinel şi a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situaţie de risc ce necesită servicii de îngrijire şi asistenţă medicală permanentă.

privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având in vedere:

-Adresele Spitalului Județean de Urgență Bacău nr. 11661/27.08.2013 și 9907/31.07.2013 înregistrate la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 13453/30.08.2013, respectiv sub nr. 12250/01.08.2013 prin care ne comunică două cazuri sociomedicale;

  • - Anchetele sociale nr. 12250/19.09.2013 și nr. 13453/19.09.2013 efectuate de inspectorii Biroului Prevenirea și Combaterea Sărăciei din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

  • - Referatul nr. 15043 din 25.09.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 15044 din 25.09.2013;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 15045 din 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 406/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 407/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 408/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 409/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art. 16, art.17, alin. 3 și art. 18 din Legea nr. 116 din 15.03.2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 35, alin.(l), art.36, alin.(I) și alin. (2), art. 39, lit.(c), art. 52, alin. (3), alin. (5), art. 56 alin.(l), art.57, art. 58 alin.(l) și art. 60 alin.(l) din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

  • - Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2, pct. 3 , ale art. 45 alin.(2) lit.”a” și art.45(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate a d-lui Horoiu Sorinei și a d-nei Chivescu Cristina - persoane marginalizate social aflate în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Art. 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face după întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI