Hotărârea nr. 293/2013

Hotărârea nr.293 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii, a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare.

privind modificarea și completarea HCL nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Scrisoarea de notificare de la ADR NE Nr. 15869/oi/17.09.2013, prin care proiectul „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” a fost declarat acceptat și va trece in etapa precontractuală și prin care se solicită actualizarea bugetului;

  • - Referatul nr.7085 din 20.09.2013 al Unității de Implementare a proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 401/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 402/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 403/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 404/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 405/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - HCL nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare;

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

-Prevederile art47 si artl 17 lit „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-Prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-HCL nr. 78/20.03.2013 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană și a Notei AM POR nr. 57816 din 03.08.2012;

în temeiul art. 36 (2) lit “a” și “d”, alineatul (4) lit “d” și art 45 (2) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 din HCL 59 din 20.03.2013, în sensul modificării principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Municipiul Bacau, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2, Se aprobă modificarea și completarea art. 4 din HCL 59 din 20.03.2013, în sensul modificării bugetului proiectului în sumă totală de 1.833.976,95 lei precum și Sursele de Finanțare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa 2 și 3 din HCL 59 din 20.03.2013 își încetează valabilitatea. Celelalte prevederi ale HCL 59 din 20.03.2013, sunt și rămân în vigoare.

ART.4. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției de Asistență Socială Bacău.ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 1

LAHCLNR.^3 DIN JO.tâ

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL eligibil

TVA neeligibila

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

7,771.10

1,865.07

9,636.17

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

11,438.60

2,74526

14,183.86

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

19,209.70

4,610.33

23,820.03

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

67,930.00

16,303.20

84,233.20

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

67,930.00

16,303.20

84,233.20

0,00

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3,500.00

0.00

0.00

0.00

840.00

32.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

11,000.00

0.00

0.00

0.00

2,160.00

3.3.

Proiectare si inginerie

132,013.20

0.00

0.00

0.00

27,880.69

3.4.

Consultanta

5,000.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

3.5.

Asistenta tehnica

0.00

60,800.00

14,592.00

75,392.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

151,513.20

60,800.00

14,592.00

75,392.00

32,080.69

4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si Instalații

28,128.30

761,510.30

182,762.48

944272.77

6,750.79

4.2.

Dotări de specialitate

48,139.54

181,98627

43,676.70

225,662.97

11,553.49

TOTAL CAPITOL 4

76,267.84

943,496.57

226439.17

1,169,935.74

18,304.28

5.

CAPITOLUL 5

Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0.00

8,767.80

2,104.27

10,872.07

0.00

5.1.1.

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

8,767.80

2,104.27

10,872.07

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

5.2.

Cote legale

530.00

13,910.00

0.00

13,910.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

530.00

22,677.80

2,104.27

24,782.07

0.00

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevăzute

0.00

72,837.02

17,480.88

90,317.90

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

72,837.02

17,480.88

90,317.90

0.00

7.

CAPITOLUL 7

Cheltuieli pentru audit, informare si |               publicitate

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL eligibil

TVA neeligibila

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

7.1.

Audlt

0.00

50,000.00

12,000.00

62,000.00

0.00

7.2.

Informare si publicitate

0.00

20,000.00

4,800.00

24,800.00

0.00

TOTAL CAPITOL 7

0.00

70,000.00

16,800.00

86,800.00

0.00

8.

CAPITOLUL 8 Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Aite cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

TOTAL CHELTUIELI

228,311.041

1,256,951.09

298,329.85

1,555,280.94

50,384.97

III

TOTAL GENERAL (H-11)

228,311.04

1,256,951.09

298,329.85

1,555,280.94

50,384.97

La cap.3.3 suma de 201,07 lei reprezintă cheltuiala cu taxele pentru avizele obținute in cadrul proiectării lnitiale(TVA19%). Aceste taxe nu sunt purtătoare de TVA.

La cap.4.1 suma de 28.128,30 iei trecuta la cheltuiala neeiigibila reprezintă termo si hidroizoiatia pentru jumătate din terasa clădirii ce nu face obiectul finanțării Centrului de cazare a persoanelor fara adapost.


PREȘED1 NÂSTAS
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVIC
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 2

lahclnr.^93 din 30 09 £0/3

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

1

Valoarea totală a proiectului, din care :

1,833,976.95

a.

Valoarea neeligibiiă a proiectuiui

228,311.04

b.

Valoarea eligibilă a proiectuiui

1,555,280.94

c.

TVA neeligibila

50.384,97

11

Contribuția proprie în proiect, din care :

309.801,63

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

31,105.62

b.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli neeligibile

228,311.04

c.

TVA neeligibila

60.384,97

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.524.175,32

în care:

  • > I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA neeligibila = 228.311,04 + 1.555.280,94 + 50.384,97 = 1.833.976,95 lei

  • >  II Contribuția proprie în proiect = Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile + TVA neeligibila = 31.105,62 + 228,311,04 + 50.384,97 = 309.801,63 lei

Autofinanțarea proiectului se calculează numai in cazul proiectelor generatoare de venituri.


contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIotui BACĂU NICOLAE-OVIDIUfiQPOVICI