Hotărârea nr. 292/2013

Hotărârea nr.292 din 30.09.2013 Hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.152/2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecţie din anul 2013 a proiectelor / programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005.HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/ 2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/ 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Raportul de oportunitate nr. 6735/ 06.09.2013 al Comisiei Culte Religioase;

-Raportul de oportunitate nr.491420 din 12 09.2013 al Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7019 din 18.09.2013 ; -Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7020 din 18.09.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 396/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 397/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 398/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 399/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 400/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 3 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

2013;


-Prevederile punctului 20 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a comisiilor de evaluare și derulare și a comisiei de soluționare a contestațiilor - Anexa nr. 8 la HCL nr. 406/ 2011 prin care s-au aprobat actele procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități non-profît de interes general, modificată și completată prin HCL nr. 82/ -Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « c » și art.45 alin.(2) lit. « a » și alin (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 152/ 2013 prin care s-a aprobat Lista sesiunii de selecție din anul 2013 a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local în domeniul culte religioase, în baza Legii nr. 350/ 2005, cu proiecte cuprinse în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

irecției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/PREȘEp^TEÎ^'

NĂSTAȘE MARJA


PREȘEpINTED> NĂSTAȘE MARJA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 292.

DIN 30.09.20ff


N.O.P., LDJ R.T7Ei.l/Ds.l A 2

ROMÂNIA

ANEXA

LA HOTARAREA NR.^5^ DIN 30.09.2013


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Lista sesiunii n de selecție a proiectelor/programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes local, în domeniul culte religioase, în baza Legii 350/2005

Olei
Nr

Crt

Numărul de înregistrare al dosarului

Denumire solicitant

Denumirea proiectului

Suma propusă de către comisie

l

36046/30.0

8.2013

Parohia Romano-Catolică "FERICITUL IEREMIA" Bacău

înlocuire învelitoare

77.000,00

2

36103/30.0

8.2013

Parohia Ortodoxă Șfinții împărați "CONSTANTIN ȘI ELENA" Bacău

Amenajare anexă lacaș cult

280.000,00

. Suma totală alocată domeniului:     357.000 lei

  • 2. Suma totală propusă de către comisie: 357.000 Iei

  • 3. Suma asă prin nealocare: