Hotărârea nr. 291/2013

Hotărârea nr.291 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii 52/2011.

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 7222/ 25.09.2013 al Direcției Servicii Publice;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7239/ 25.09.2013;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7240/ 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 391/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 392/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 393/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 394/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 395/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Prevederile Legii nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011, ce reprezintă Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Servicii Publice.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


românia                  anexa la hclnr. <29/din 30 0? .20/3

JUDEȚUL BACĂU                        --- ------

CONSILIUL LOCAL BACĂU

REGULAMENT

privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011.

Cap.l Dispoziții generale

Art.l Prezentul REGULAMENT reglementează modul în care persoanele fizice apte de muncă pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional în beneficiul Municipiului Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011.

Art.2 Orice persoană fizică ce are capacitate de muncă poate desfășura activități necaiificate cu caracter ocazional în beneficiul Municipiului Bacău.

Cap.II Procedura de exercitare a unor activități de către zilieri

Art.2 Angajarea zilierilor în cadrul direcțiilor și serviciilor Primăriei Municipiului Bacău se poate realiza pentru desfășurarea activitățile ocazionale prevăzute în Capitolul Iii ai prezentului REGULAMENT.

Art.3 Angajarea se realizează în baza unui referat de necesitate aprobat de către Primarul Muncipiului Bacău, aceste referat menționând data sau perioada pentru care se solicită angajarea, tipul de activități, locui de muncă și necesarul de ziiieri.

Art.4 Persoanele fizice apte de muncă, care doresc să se angajeze pentru prestarea muncii în baza prezentului REGULAMENT se vor prezenta zilnic la ora 06.30 la sediul Direcției Servicii Publice din str.Gării nr.2, Municipiul Bacău.

Art.5 Municipiul Bacău va selecta persoanele ce urmează să fie angajate ca zilieri, în funcție de natura și volumui lucrărilor necesare. Selecția persoanelor fizice apte de muncă, va fi efectuată de către șefii de secție sau reprezentanții Direcțiilor în cadrul cărora zilierii vor presta activitatea.

Art.6 In cursul unei singure zile în cadrul Primăriei Muncipiului Bacău vor fi angajați un număr maxim de 100 de zilieri.

Art.7 Durata de exercitare a activității unui zilier se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011, Art.4.

Art.8 Cuantumul remunerației brute orare este de 4 lei/oră pentru zilele lucrătoare și 6 lei/oră pentru zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile iegaie.

Art.9 Municipiul Bacău în calitate de beneficiar asigură plata impozitului pe venit aferent activității prestate de zilier, în conformitate cu prevederile Legii nr.52 /2011, Art.6(2).

Art.10 Completarea Registrului Zilierilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2011 Art.5 (2) a) și b) și Art.7 (1) și (2), se va asigura de către o persoană desemnată prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău, la propunerea Direcției Servicii Publice.

Cap.lll Categorii de activități care se pot presta in mod ocazional, în baza prezentului regulament:

Art. 11 in baza prezentului regulament, în conformitate cu prevederile Legii nr.52 /2011 Art.ll, persoanele angajate ca zilieri pot presta următoarele categorii de activități în beneficiul Municipiului Bacău:

  • (1) agricultură, pomicultură, silvicultură, exclusiv exploatări forestiere:

  • - activități specifice în cadrul Pepinierei Gherăieștl șl pe spațiile verzi de pe raza municipiului Bacău, Direcția Servicii Publice;

  • (2) spectacole, activități cu caracter cultural;

)   - activități privind desfășurarea spectacolelor și activităților cu caracter cultural desfășurate ocazionai,

organizate de Primăria Municipiului Bacău;

  • (3) manipulări de mărfuri:

  • - activități de manipulare de mărfuri în cadrul direcțiilor și serviciilor Primăriei Municipiului Bacău;

  • (4) activități de întreținere și curățenie

• activități în cadrul Direcției Servicii Publice și Direcția Sport, Cultură, Sănătate în urma evenimentelor publice ocazionale(spectacole, mitinguri, întruniri, evenimente sportive etc.);

  • - activități în cadrul Direcției Servicii Publice în urma unor evenimente meteorologice deosebite: întreținerea drumurilor publice în urma căderilor masive de zăpadă; întreținerea și curățenia în urma unor fenomene meteo extreme (precipitații abundente, vijelii, grindină etc.);

  • - activități în cadrul Direcției Servicii Publice de întreținere și curățenie a spațiilor verzi din municipiul Bacău (greblat, cosit, încărcat resturi vegetale);