Hotărârea nr. 290/2013

Hotărârea nr.290 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcţii  şi organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate ai Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr.6653/04.09.2013 al Direcției Servicii Publice si Direcției Sport Cultura Sanatate, prin care, pentru eficientizarea activitatii instituției, solicita modificarea HCL nr.245/31.07.2013, prin mutarea a doua posturi ocupate, de la o direcție la alta;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, înregistrata cu nr.7147/24.09.2013; -Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7148/24.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 386/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 387/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 388/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 389/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 390/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii,republicata si actualizata, art. 41 alin. (2) si alin.3 lit. ”b” si lit.” c

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. (3) lit.” b” si art. 45(1) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art-1. Se modifica HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, astfel:

- Posturile ocupate de: director adjunct si magaziner- Secția Spatii Verzi din cadrul Direcției Servicii Publice se muta la Direcția Sport Cultura Sanatate - Baze Sportive.

Art .2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 245/31,07.2013 sunt si raman in vigoare.

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Direcției Servicii Publice, Direcție Sport Cult                                   sntul Resurselor Umane si Informatizare.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVID


NICOLAE-OVIDnXBOPOVICI