Hotărârea nr. 29/2013

Hotărârea nr.29 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Războieni nr.40, scara A, Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.RAZBOIENI, nr.40, scara A Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

•Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr. 11/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

•Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție,,Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 1045/13.02.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau

„.Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.RAZBOIENI , nr.40, scara A Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare :

 • • VALOARE TOTALA de 464,34 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M - 394,37 mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+4E

 • • Autila totala (mp) :727,68 mp

 • • An construire : 1972

•Nr. apartamente : 10

 • • Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 65,54 kWh/mp/an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 464,23 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 394,29 mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr.2, 2.1 parti integrante din prezenta hotarare; indicatorii tehnici nu se modifica la faza PT;

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofînantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale ( UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART. 5 - Se aproba contractul incheiat cu Asociația de proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIFBΠ      ?  \CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NR. 29

DIN 14.02.2013


N.O.P.,R.CJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2ROMÂNIA

ANEXA Nr. 4

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR. DIN 14.02.2013


Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STRADA RAZBOIENI, NR 40, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

D.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU
PREȘEDINTE 1ÎE ȘEDINȚĂ iCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI” STRADA RAZBOIENI, NR 32, SCARA A, JUD. BACAU, MUN. BACAU

ARHITECTURĂ

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

LUCRAREA:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU

AMPLASAMENT:

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA RAZBOIENI, NR

OBIECT:

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

FAZA:

D.A.L.I.

PROIECT NR:

AH 1458-11-68963/02.06.2011

EXEMPLAR NR.FOAIE DE SEMNĂTURI

Director General

Responsabil Ml

Șef Proiect


Verificat


Arh. Cosmin Dinu ION

y

_


întocmit


Arh. Adrian ANDREI


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D. A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate

t)

A.1. Date generale
 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Razboieni, nr 40, scara A

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1972

 • - regim de inaltime: S + P + 4E

 • - număr apartamente: 10

 • - aria utila totala: 727.68 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe doua direcții.

Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura.

Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Scările sunt cu doua rampe si podest intermediar si sunt executate din beton armat.

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție
1. Situația existenta a blocului de locuințe:
 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitatii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul incarcarilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone inclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate de accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 39 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

04.03.1977      - intensitate 8 grade MKS                                        J

 • - magnitudine 7.2

30.08.1986      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

30.05.1990      - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 6.7

Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1977,1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarile diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-70 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a trei cutremure de intensitate medie (1977, 1986, 1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori

încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind alcătuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat/stalpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe doua direcții

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic" indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 39 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 3 (trei);

degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile ;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+4 E;

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

9

(II) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Razboieni nr.40 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1972. Proiect tip clădiri de locuit S+P+4etaje.

Blocul are destinația de locuințe.

Clădirea are ca regim de înălțime subsol, parter si 4 nivele.

Blocul este format dintr-un tronson tip bara lata si care are dimensiunile in plan (18.30 x 13.68)m.

înălțimile sunt:

subsol: parter: nivel curent


cca. 2.50 m;

2.70 m;

2.70 m.


Subsolul are destinație tehnica (1/2 din suprafața) si parțial garaje (1/2 din suprafața). Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări din beton armat, cu o rampa. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala este asigurata de o scara din beton armat cu doua rampe si podest intermediar.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are o intrare amplasata pe fațada principala. Usa de acces in imobil a fost rezolvat din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golului de usa pentru accesul in scara sunt de 180 x 220 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 50x70 cm, 70x120 cm, 100x120 cm, 185x120 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca 100 cm.

Imobilul are balcoane. Parapetii acestora au fost realizați prin proiect din placi din beton si grilaje metalice. Inaltimea parapetilor este de cca.1.00 m.

închiderile pe fațade sunt realizate din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Finisajele

7 tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor

atmosferici, a agentilor mecanici, a agentiior biologici si a fenomenelor meteorologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1972 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neincălzite de la parter.

Pereții de fațada sunt realizați din beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție zidărie cca.10 cm) si / sau zidărie cu grosimea de cca.30cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se qaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsaj “medie”, elementele pârând a fi afectate “de varsta” si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Planseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. La data efectuării expertizei s-a constatat ca hidroizolatiile de la nivelul teraselor s-au refăcut in timp cu sisteme diferite de protecție, respectiv, parțial, cu membrana termosudabila cu protecție de ardezie sau cu carton asfaltat.

Totodată, pentru scurgerea apelor provenite din precipitații si eliminarea infiltrațiilor, locatarii au realizat, local, șarpante din lemn. Suprafața acestor șarpante totalizează circa 20% din suprafața totala a teraselor. Expertul nu deține date cu privire la situația juridica a acestor intervenții la clădire.

O serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan. Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 10% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit

Fațadele prezintă o serie de degradări locale legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

Trotuarul perimetral este realizat din dale de beton si asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru indepartarea de clădire a apelor provenite din precipitații. De asemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretinuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata inaltimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 5

//

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, neuniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, intretinute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel încât exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si închise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stuturi, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiate ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1, 2, 3-2007).

1.2. Valoarea de inventar

a blocului de locuințe din strada Razboieni,nr40 - nu exista date

 • 2. Concluziile expertizei tehnice si auditului energetic

2.1. Expertiza tehnica
 • a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

 • b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Razboieni nr.40 scara A - din punct de vedere al asigurării cerinței “A1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor”, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din inchiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie încadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea incepe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.2. Auditul energetic
 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroldo Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplărie din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); termoizolarea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

 • 56 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul de expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.


Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr. 18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior (S1)

83.82

110886.62

2.08

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente cu tamplarie performanta energetic (S4)

2.74

1760.47

4.31

c) termo-hidroizolarea terasei (S2>

46.93

16845.65

7.66

d) izolarea termica a planseului peste subsol (S3)

4.99

6209.73

2.21

TOTAL

138.48

135702.47

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

*1 euro = 4.53 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012.


A.3. Datele tehnice ale investiției

1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată inăltimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, J realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etansare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - imbunătătirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etansarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

 • - înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etansarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

înlocuirea tamplâriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafața tratata cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, înlocuirea tamplariei existente si închiderea de logîi/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iuiie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent al parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplariei, ulterior parapetul se inchide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor inchise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplariei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrele;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei :

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei, Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm, după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de înalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel, este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

 • 1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă in fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.

 • 1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei

Planseului de peste windfang

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseului de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit.

e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, întreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor;

unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din satelit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale; alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale speciale; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

 • 2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei:

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii.

 • 3.  Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

<       3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de

desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări: finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolora re cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

ț/ • reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

 • •  Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei,

4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției
 • 1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna decembrie anul 2012,

1 euro = 4.53 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 10 decembrie 2012)

Total (TVA inclus): 464.34 mii lei, din care:

constructii-montaj (C + M): 394.37 mii lei (insumarea cheltuielilor estimate in seri se la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției
 • 1. Indicatori valorici

  • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                  464.34 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                              394.37 mii lei

(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3,4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                         0.541 mii Iei/m2(a.u.)

(constructii-montaj/aria utila a blocului)

 • 2. Indicatori fizici

  • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție____________________________________________________6 luni

  • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_______________________________________3 ani

(ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________2.84 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic_____________________________________47699.20 kwh/an

 • 2.5. economia anuala de energie:______________________________________________134078.73 kwh/an

in tone echivalent petrol:_______________________________________________________10.98 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________19414.50kg CO2/an

 • 3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1.177

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare, TVA inclus :

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   220,974 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                      243,369 mii leiData : Octombrie 2012ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 2/770 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.         j D»*  4'    &&

în scopul:

1'1.1A REABILITARE TERMICA BLOC DE LOCUINȚE IN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL PE ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILORDE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU

Ca'urmare cererii adresate de _____________ • MUNICIPIUL BACAU;     ______________

cu dorii iciliul\sediul în județul            BACAU____________,localitatea_____________BACAU_____________

satul________________             ________. -                     sectorul = , cod poștal ,-----------:---------------

strada_________ CALEA MARASESTI ”          .nr._____Ș______,bL-----------

sc.                ei             ap. ■ -     ,tel/fax -                             ,e-mail

înregistrată la nr. __________2/770__________ din 29-08-2012

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________2__________________________, sectorul     , cod poștal: ______________:

strada_________________str. Razboieni_______ ._______,nr.     40 .bl__40

sc. - , et. - , ap. - , sau identificat prin:__________________PLAN DE SITUAȚIE

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.   ~_______.250___________/_______2008

faza PUG_____ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13,04.2012

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții jqjublicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ: ,

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Teren si construcție situate in intravilanul municipiului Bacau, proprietate particulara a locatarilor in indiviziune.

Imobilul se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: bloc de locuințe               ,

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona locuințe colective din zona centrala a municipiului -UTR1.

Terenul se afla in zona ‘A* de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

LUCRĂRI DE REABILITARE - TERMICA BLOC DE LOCUINȚE IN CADRUL PROGRAMULUI LOCAL Iî: ANUL 2010, PENTRU CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACAU

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație de desființare gi nu ccmferâ dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFIC ATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului AGENȚIA PT.PROTECTIA MEDIULUI CAM 11-BACAU, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU ’              jud. Bacau

la aplicarea Directivei Consiliului 83/337/CEE (Directiva ELA) privind evaluarea efectelor aromitor proiecte publice ți private asupra modiuhii, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE ți prin Directiva Consiliului ți Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri ți programe In legifera cu mediul ți modificarea, cupaivire ta participarea publicului ți acceanl Injustiție, a Directivei 85/337/CEE ți a Directivă 9&6VCE, prin certificatul dc urbanism m comunici solicitantului obligația dc a contacta autoritatea teritoriali de mediu pentru ca aceasta ai analizeze ți si decidă, dopa caz, mcadrarea/ncîncadrarca proiectului investiției publicc/private fa lista proiectelor supuse evaluirii impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei ConsiHuhii 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului dc mediu se deaflțoam după emiterea ccrtiScatnluț dc urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competent! pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului ți al formulării nani pvoct de vedere oficial cu privire la realizarea inveatițidt fa acord cu rezultatele consultării publice.

In accate condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului fa vederea evaluirii inițiale a investiției ți stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediatei în urma evaluării inițiale a investiției se va aniie actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația fa care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are7 obligația dea notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. _

:1 , ; r 1 s T

In situația fa care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solieiantal renunță la intenția de realizare a inveatițici, acesta are obliga țiade a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

întocmii: S1ON VIOLETA - CONSILIER

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului teren și/sau construcții sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz:

S D.T.A.C.               O D.T.OE.                 □ D.T.A.D.

d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

 • □ alimentare cu apă               ~

 • □ canalizare

 • □ alimentare cu energie electrică

 • □ alimentare cu energie termică

*,2) avize și acorduri privind:

 • □ securitatea la incendiu

^■1.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

- - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII


0 gaze naturale

0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport uțban


□protecție civilă.


Alte avize/acorduri


□ sănătatea populației


d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


Achitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la dala de

Imobilul se afla in:

 • - zona veche a municipiului.

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural.

■ - zona de siguranța a unităților militare

Funcțiunea dominanta a zonei este data de instituțiile publice si servicii, ea avand un caracter predominant administrativ si comercial.

Zona centrala este compusa din:

 • - locuințe colective existente; '

 • - locuințe individuale existente;

 • - instituții publice si’servicii existente si propuse;

 • - spatii verzi existente si propuse;

 • - cai de comunicații rutiere existente si propuse.

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt rețele tehnico-edilitare si construcțiile aferente. Utilizări admise

Sunt admise următoarele funcțiuni, reprezentative si cu atractivitate, considerate caracteristice pentru o zona centrala:

 • - funcțiuni administrative,

 • - funcțiuni financiar-bancare,

 • - funcțiuni comerciale cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni de cult,

 • - funcțiuni de cultura,

 • - funcțiuni de invatamant,

 • - funcțiuni de sanatate,

 • - funcțiuni de loisir public,

. - funcțiuni de turism cu caracter intraurban,

 • - funcțiuni aferente infrastructurii de transport public,

 • - locuințe colective,

 • - servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate),

 • - echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Se solicita reabilitare termica bloc de locuințe cu regim de inaltime S+P+4, in cadrul „Programului Local pe anul 2010, pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacau".

Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica. Aspectul exterior al blocului de locuințe nu va deprecia aspectul general al zonei.

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM

din

Întocmit. SION VIOLETA ■ CONSILIER

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1 : 500

mun. Bacau, str. Razboieni, nr. 40 , jud. Bacau ■'

(intravilan)BLOC NR. 6 Sc. B

S+P+2+M


garaje


BLOC NR. 6 Sc. A

S+P+2+M


165.68 165.


168.05


BLOC-

✓ Sc. A /

S+P+4

Nr. cad, 1078


f G5,33 j RZ4 165.33
Denumire: Obținerea certificatului de urbanism pentru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau-138 de blocuri.

Amplasament: BacairSir. Razboieni, Nr.40, jud. Bacau

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU


Scara

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Faza:

C.U.

D aia

09.2011

Planșa:

1

Format

A4


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scaru 1; SMOGData


QS.2CH1


PLAN DE ÎNCADRARE IN TONA

CONSfS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PALI

BLOC, STR. RĂZBOIENI NR. 40, JUDEȚ BACAU, MUNICIPIUL BACAU

In mii tel I mii auro ta cursul BNR din data de : 10 decembrie 2012 1 Euro c 4.5339 lei

TVA 24%

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1,1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

4.28

0.94

1.03

5.31

1.17

Total 1.2

4.28

0.94

1.03

5.31

1.17

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

16.69

3.68

4.01

20.70

4.56

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3,1

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare șl Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.9D

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

• proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si întocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.26

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tota! 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dirigințî de șantier

6.21

1.37

1.49

7.70

1.70

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

6.21

1,37

1.49

7.70

1.70

TOTAL CAPITOL 3

11.81

2.60

2.83

14.64

3.23

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții-instalații

4.1.1

Construcții-instalații

293.59

64.75

70.46

364.05

80.29

Total 4.1

293.59

64.75

70.46

364.05

80.29

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0.00

0.00

0.00

0.00,

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Total 4.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Total 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

293.59

64.75

70.46

364.05

60.29

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

7.76

1.71

1.86

9.62

2.12

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

1.55

0.34

0.37

1.92

0.42

Total 5.1

9.31

2.05

2.23

11.55

2.55

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

32.21

7.10

7.73

39.94

8.81

Total 5.3

32.21

7.10

7.73

39.94

8.81

TOTAL CAPITOL 5

41.52

9.16

9.97

51.49

11.36

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare si publicitate

6.21

1.37

1.49

7.70

1.70

6.4

Cheltuieli de audit financiar

4.65

1.03

1.12

5.77

1.27

TOTAL CAPITOL 6

10.86

2.40

2.61

13.47

2.97

TOTAL GENERAL

374.47

82.59

89.87

464.34

102.42

Din an C+M (1.2 + t.3+2+4.1+ 4.2+5.1.1)

318.04

70.15

76.33

394.37

86.98

Proiectant,

CONSIS PROIECT

Sef Proiect arh. Adrian Andrei■ ^iMAAftinECIILOR

LM ROMÂNA

!   —-

GRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. RAZBOIEN1 NR.40


Luni

Etapa

TIPUL DE LUCRARE

2

î

1

|

5

|

saptamana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Organizare de șantier

Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)

LUCRĂRI LA

Reparații pereți ca strat suport

TERMOIZOLARE PEREȚI

Aplicare strat temnoizolator la pereți

Refacere finisaje de fațadă

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade

Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

LUCRĂRI LA TÂMPLĂRIE

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficienta termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție

Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

LUCRĂRI LA TERASĂ

Aplicare strat termoizolator la terasă

Aplicare hidroizolații la terase și probe inundație inclusiv tinichigerie

Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa

LUCRĂRI LA SUBSOL

Izolarea termica a planseului peste subsol

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

. arh. Adrian Andrei

u

BORDEROU

PARTI DESENATE

1.

Plan încadrare in Zona

sc. 1/5000

A01

2.

Plan de Situație

sc. 1/500

A02

3.

Plan subsol situație propusa

sc. 1/100

A03

4.

Plan parter situație propusa

sc. 1/100

A04

5.

Plan etaj curent situație propusa

sc. 1/100

A05

6.

Plan etaj 4 situație propusa

sc. 1/100

A06

7.

Plan terasa situație propusa

sc. 1/100

A07

8.

Fațada principala situație propusa

sc. 1/100

A08

9.

Fațada posterioara situație propusa

sc. 1/100

A09

10.

Fațada laterala dreapta situație propusa

sc. 1/100

A10

11.

Fațada laterala stanga situație propusa

sc. 1/100

A11

12. Secțiune A-A situație propusa

sc. 1/100

A1

Este interzisă copierea multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București

PL AN DE ÎNCADRARE IN ZONA

ir        rtf rt P:

Ji • wfvvif

* rLj

CONSfS PROIECT/

\ s.r.l / /


■’.ț'cur


Ml

MS

K9

NUME/SEMNAWRA

PROIECTAT

NUME/SEMNATURA VERIFICAT

NUMBSEfcMATUftA SEF PROIECT

VERIFICATOR/

EXPERT

NUM&SEMNATURA

CERWTA

REFERAT/EXPERTIZA NRjOATA

PROIECTANT GENERAL;

<3^? CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUM&SEkMATVRA

CERINȚA

referatjexpertiza NRjOATA

BENEFICA    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitir'Reabilitaree termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri'

NUME

(SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboieni, nr. 40

proiectat

Am. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Am. Cosmic ION

PLANȘA

PLAN DE ÎNCADRARE

sef proiect

Am. Adrian ANDREI

DATA                 S

10/2012 1

CARA

5000

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

D.A.L.I.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A01

Este Interzisa captarea. nuiItlpUcareB si împrumutarea documentat» fere aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROIECT S.R.L București
Ml

M*

ta

NUM&SEMNATURA PROIECTAT

NUME/SEMNATURA VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUMCfflEMNATURA

CERINȚA

REFERATCXPERTIZA nrcata

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C,:J40/394Q/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NVME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERATIEXPERT1ZA NRJOATA

BENEFICIAR'.    primăria MUN'CIP[ULU!

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitn.'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri'

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboieni, nr. 40

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

/C / ■

VERIFICAT

Arii Coamin ION

PLANȘA

PLAN DE SITUAȚIE

SEF PROIECT

Arii Adrian ANDREI

DATA                SCARA

10/2012              1:500

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

DAU,

NUMĂR PROIECT

68963/02*06.2011

NUMĂR PLANȘA

A02

Este interzisa copierea, muffipfearon al împrumutarea documentației tara aprobarea acrtea a S.C.CONSIS PROIECT S.R.L. București|J 1 l Jl?,25          I

1

220

L LOM

2.20 J-            i

<45            :     L       220        L

LOO L

2.20         L 1.10 :

Fr

2.W

1 |1

2.1J        f

1 1

4--1—--■----------u—---I---

----1--Iji.l -r   > - ——

—=k-


i NOTA: Termozolalie planseu | pesle subsol-vata minerala ; semirigida caserata de 10 an


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II


Ml

M2

M3

NUM&SEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNATURA VEFWlCAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERATj^XPCRTUA NR/DATA

PROIECTANT GENERAL:

<3p CONSIS PROIECT

R.C.J40/3940/1995

VERIFICATOR

VEFWCATOW EXPERT

NlJME/SEWWURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERT1ZA NRWTA

n„,c„.,AD primăria municipiului

BENEFICIAR: BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboienr nr.40

proiectat

Adr. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arh. Cosmin !ON

4.

PLANȘA

PLAN SUBSOL PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh Adrian ANDREI

Iii.

DATA                 SCARA

10/2012               1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DALI,

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

AH?


EflLEIEENLD(EMBAL2Z. IGNIFUGAT DE 10 CM PROTEJATCU TENCUIALA MULTISTRAT


IZOLAREA SPALEOLOR SI GOLULUI TAMPLARIEI CU POUSTREN EXPANDAT IGNFUGATDE3CM r—1 PROTEJAT CU IAHt TENCUIALA MULTISTRATPLAN PARTER

Scara 1:100


ll                      4.71               i       l        2.07        l I O!

1 1 1.91       1 1.05 l      1.05      L 1.«

jj           3JM           |     .    1$

L * ! $    ' l * II 1 L

Il725         î                        î

//Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II


Ml

0

M2

M3

NUME7SEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNATURA VtmFICAT

MUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR, EXPERT

NUM E/5E MNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTlZA NR/DATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VEWFICATOR

VER<F>GATOfV EXPERT

NUM&SEMNATURA

CERINȚA

REFERATiEXPERTIZA NRJDATA

beneficiar    PR1MARIAMUNIC1PIULU1

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de in vesti tiii'Reabiii tarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

^SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboienî nr.40

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI ,

VERIFICAT

Arh. CosrnJn ION

PLANȘA

PLAN PARTER PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

sJara

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROECT

D.A.L.L

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

AD4i .m} A .

(■ 1-®

i 1

j-i

4 4

LLL25

-

1    2.00        t 1.00 t !

456,00                    I

1.20 L

f! î                i !

1

115

I                f 1.20 f I


Pffl ISTIRRt FXPANuAT tGNFUGATDE10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


TAMPLARIE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERALA CU GEAM TERMOJZOLANTLOWEPLAN ETAJ CURENT

Scara 1:100


POUSBREN EXPANDAT ÎGNfFUGATDE 10 CM PR0TE1ATCU TENCUIALA MULTISTRAT


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II


Ml

M2

M3

NUME/SEMNATURA PROIECTAT

num&$emnatuRa VERIFICAT

NUtt&SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

«EFERATADtPERTVA NR/UATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIHGATCW EXPERT

mjME^EIMAWRA

CERINȚA

REFEAAT/EXP£RTOA NFV&ATA

nFMFFirtaR-    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEFtCtAR.             BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de in vesti tii:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboieni nr.40

PROIECTAT

Arh, Adrian ANDREI

i * A *

verificat

Arh .Cosmin ION

PLANȘA

PLAN ETAJ CURENT PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

SCARA

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

D.A.L.l.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A05

Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației tara aprobarea scrisa a S.C.CONSIS PROIECT S R L. BucureștiTAMPLARIE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERALACUGEAM TERMOIZOLANT LOW-E

IZOLAREA SPALETILOR Si GOLULUI TAMPLARIE! CU POLiSTREN EXPANOAT IGNFUGAT DE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRATPOLISHREN EXPANOAT IGNIFUGAT DE 1D CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II

Ml

M2

M3

NUM&SGMNATURA PROIECTAT

num&semnatura VERIFICAT

HUME/SEMNATURA SEF PROECT

VERIFICATOR/ EXPERT

HUM&SEWATURA

CERINȚA

REFERATffXPERTlZA HtvrlATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERF (CÂTOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERMTA

REFERAT/EXPERTUA NRiOATA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BENEFICIAR: BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investi Iii i’Reabili tarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

s

EMNATURA

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboîeni nr.40

PROIECTAT

Arii* Adrian ANDREI

i

verificat

Arti . Cosmki JON

p

PLANȘA

PLAN ETAJ 4 PROPUNERE

SEF PROIECT

Arti. Adrian ANDREI

DATA                 SC5«

10/2012               1:1[

IA

)0

EXEMPLAR NR

FAZA PROIECT

DAU.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

ADR


STRAT PROTECȚIE EXTERIOARA DW

STRAT MDROCOLATE CALD- CAHTO

SAPA ARMATA 501 _____ I___

STRAT SUPORT SARA ARMATA ,

POUSRREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSITATE GROSME FOUE BARIERA CONTRA VAPORIOR


cumastk


PLAN TERASA

Scara 1:100


STRATDOCfDIFUBE, DECONPRE9UNE.COMPENSARE)

STRAT DE EGALIZARE UN BETON |JSOR BETON DE PANTA


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II

Ml

M2

M3

NUM&SEMNATURA

PROIECTAT

mumE/SEmnarira VERIFICAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXFERTIZA NR/DATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

HUME/SEMMATURA

CERINȚA

REFERAT/EKPERTLZA NR/DATA

....

BENEFICIAR:    PRERIA MUNiCIPIULU!

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii:"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din

Municipiul Bacau - 138 de blocuri"

NUME

ȘEM NATURA

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboieni nr.40

PROIECTAT

Arh. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arh. Cosmh ION

PLANȘA

PLAN TERASA PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA                 stAf&

10/2012              1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAU

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A07

Fale inlenisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației tara aprobarea scrisa a SC.CONSIS PROIECT S R L. București


TAMPLARE EFICIENTA DW WC PENIACAMERALACUGEAM TERMOIZOIANTLCW-E


IZOLAREA SPALET1OR SI GOLULUI TAMPIARIEICU POLET1REN EXPANDAT fGNFUGAT DE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


I +2.55


_ +0.90

^+0.30 _ Parter


FAȚADA LATERALA DREAPTA

Scara 1:100

.CONSIS proiect/


V..Z


. ..... 100.

3.60

W.W


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II


M1

M2

U3

NtJME/SEMNATURA PROIECTAT

NUME/SEMNATURA VERIFICAT

MJMSSEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERA T/EXPtRTtM NWOATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REF6RAT/EXPERHZA NFVDATA

BENEFICIAR-    PR'MARIA MUNICIPIULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de in vestirii :"Reabili tarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau- 136 de blocuri*

NUME

ȘEMNATURA

OeiECT

ARHITECTURA

Strada Razboieni nr.40

PROIECTAT

Arh, Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arh. Cosmin ION

PLANȘA

FAȚADA LATERALA DREAPTA PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

StÎARA

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT DAU.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

Ain


STRAT PROIECTE EXTERIOARA DW ARDEZIE STRAT HOROCOLATE CALD- CARTON BOUUHAT SAPA ARMATA 5CM

STRAT SUPORT SAPA ARMATA


SUPRAINALTARE ATIC    ;4~—“

CU BALUSTRADA METALICA PANA LA H>1M

POUSRREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSITATE GROSIME 12CM FOE BARIERA CONTRA VAPORIOR

STRAT DOCIDFUZE, DECOWRESHINE,COMPENSARE) STRAT DE EGALIZARE DIN BETON UȘOR BETON OE PANTA


SUPRAIHALTARE ATIC CU BALUSTRADA METALICA PANA LA H>1M.


POLETHEN EXPANDAT IGNIFUGAT DE1DCMPROIEJATCU TENCUIALA MULTISTRAT


EOUWEASPALEHOR SI GOLULUI TAMPIARB


CU POUSBREN EXPANDAT IGNIFUGAT OE 3CM +g je PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT       -~~

TAMHAREglOBffAOMfVC

PENTACAMERALACUGEAM

TERMOCOLANTLOW-E

SOCLU POUSTFEN EXTRUOAT IGNFUGAT DE 10CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


POLKnRFMRPAMMTIRHIRICAT

DE 10 CM PROTEJAT CU

.....TENCUIALA MULTISTRAT


SECȚIUNE A-A

Scara 1:100


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc: II


Ml

M2

M3

NUM&SEMNATURA PROIECTAT

NUME/SEMNATURA VERIFICAT

NUMEJSEMNATURA SEF PROIECT

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPERTIZA NWDATA

PROIECTANT GENERAL:

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERIFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME/$EhMATURA

CERINȚA

REFERAT/EXPCRTIZA NRUATA

beneficiar1    primăria municipiului

BAGAU

lucrare

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investiții :'Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau - 138 de blocuri'

NUME

SEMNĂTURĂ

OBIECT

ARHITECTURA

Strada Razboient nr.40

PROIECTAT

Am. Adrian ANDREI

VERIFICAT

Arti. Cosmin ION

PLANȘA

SECȚIUNE A-A PROPUNERE

SEF PROIECT

Am. Adrian ANDREI

DATA

10/2012

SCARA

1:100

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAU

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A12

Este interzisa copierea, multiplicarea si împrumutarea documentației tara aprobarea scrisa s S.C.CONSIS PROIECT S.R.L. București


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.RAZBOIENI, nr.40, scara A, Bacau” - faza PT


Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei ( cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str.RAZBOIENI, nr.40, scara A, Bacau

464,23

394,29


 • •  Regim de înălțime: S+P+4E

 • •  Autila totala (mp) :727,68 mp

 • •  An construire : 1972

 • •  Nr. apartamente : 10

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru încălzire : 65,54 kWh/mp/an

 • •   Durata de execuție : 6 luni

/           -                                                    X

PREȘEDINTE DEȘEblNȚĂ ’ BÎRZU1LIE /CONSIS PROIECT

DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTh

BLOC, STR. RAZBO1ENI NR. 40, JUDEȚ BACAU, MUNICIPIUL BACAU

In mii lei / mii euro la cursul BNR din data de : 07 Decembrie 2012 1 Euro ■   4.5349 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mll LEI

Mll EURO

MII LEI

Mll LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 1.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

1.2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

4.28

0.94

1.03

5.31

1.17

Total 1,2

4.28

0.94

1.03

5.31

1.17

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

12.41

274

2.98

15.39

3.39

Total 1.3

12.41

2.74

2.98

15.39

3.39

TOTAL CAPITOL 1

16.69

3.68

4.01

20.70

4.56

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Total 3.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizat!)

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.2

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

3.3

Proiectare ți Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1.00

0.22

0.24

1,24

0.27

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0.20

0.22

1.12

0.25

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0.10

0.02

0.02

0.12

0.03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de Intervenție

1.50

0.33

0.36

1.86

0.41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini sl întocmirea documentației pentru licitație

1.00

0.22

0.24

1.24

0.27

Total 3.3

4.60

1.01

1.10

5.70

1.26

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publici

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Consultanți

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenți tehnici

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriglnți de șantier

6.20

1.37

1.49

7.69

1.70

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 3.6

6.20

1.37

1.49

7.6S

1.70

TOTAL CAPITOL 3

11.80

2.60

2.83

14.63

3.23

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții-instalații

4.1.1

Construcții-instalații

293.52

64.73

70.45

363.97

80.26

Total 4.1

293.52

64.73

70.45

363.97

80.26

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.21

0.001

o.oo|

0.00|

0.001

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Total 4.31

o.ool

0.001

0.001

0.001

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

Total 4.41

0.00

o.oo|

0.001

0.001

0.00

4.5.

Dotări

Total 4.51

0.00

0.00

o.oo|

0.00,

0.00

4.6.

Active ne corp ora le

Total 4.6

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

293.52

64.73

70.45

363.97

80.26

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

7.76

1.71

1.86

9.62

2.12

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

1.55

0.34

0.37

1.92

0.42

Total 5.1

9.31

2.05

2.23

11.55

2.55

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total 5.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

32.20

7.10

7.73

39.93

8.80

Total 5.3

32.20

7.10

7.73

39.93

8.80

TOTAL CAPITOL 5

41.51

9.15

9.96

51.47

11.35

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.3

Informare sl publicitate

6.20

1.37

1.49

7.69

1.70

6.4

Cheltuieli de audit financiar

4.65

1.03

1.12

5.77

1.27

TOTAL CAPITOL 6

10.85

2.39

2.60

13.45

2.97

TOTAL GENERAL

374.38

82.55

89.85

464.23

102.37

DfacmC+M (t.2+1.3+2 + 4.t + 4,2 + 5.t.t)

317.97

70.12

76.31

394.29

86.95

Proiectant,

C. CONSIS PROIECT


Sef Proiect arh. Adrian AndreiCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Razboieni 40 , sc. A"


Nr. crt

Denumirea capitolelor fi subcapitolelor

CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL- tei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6-4+5

7

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru

proiectare și asistența tehnica

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.240

0.000

0.000

0.000

1.240

1.2

Proiectare și inginerie

5.704

0.000

0.000

0.000

5.704

1.3

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Asistență tehnică

6.200

1.488

7.688

7.688

TOTAL CAPITOL 1

6.944

6.200

1.488

7.688

14.632

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru

investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

98.970

230.400

55,296

285.696

384.666

2.1.1

Proiectul 1 (Razboieni

40)

98.970

230.400

55.296

285.696

384.666

TOTAL CAPITOL 2

98.970

230.400

55.296

285.696

384.666

3

Cap.3 - Cheltuieli privind

organizarea de șantier

3.1

Organizarea de șantier

9.312

2.235

11.547

11.547

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.760

1.862

9.622

9.622

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

1.552

0.372

1.924

1.924

3.2

Cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

0.000

9.312

2.235

11.547

11.547

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.1

Informare și publicitate

6.200

1.488

7.688

7.688

TOTAL CAPITOL 4

0

6

1

8

8

5

Cap. 5 - Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

45.694

0.000

0.000

45.694

TOTAL CAPITOL 5

45.694

0.000

0.000

0.000

45.694

i

» TOTAL GENERAL

f        151.608

'     252.112

1      60.507

‘      312.619

•     464.227


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE-lei cu TVA

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

464.227

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

151.608

b.

Valoarea eligibilă

312.619

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

276.655

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

125.048

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

151.608

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

187.571

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția As de proprietari la ch eligibile (30%)

93.786

b

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pentru locuințe (30%)

45.482

c

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pt spatii cu alta destinație (100%)

0.000

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

139.268


f o/

;'-s V


PREȘEl^INtp DE ȘEDINȚĂ BÎRZUIL1E.       7

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI^-CONTRACT

Nr.                  ......2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza instiintarii Primarului Municipiului Bacau nr. 79026 din data 28.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 1 din data 07.02.2013.

Prezentul contract se încheie intre următoarele parti:

1. Asociația de proprietari nr. 1, cu sediul in municipiul Bacau, str, Marasesti, nr. 10, telefon 0234523902, cont IBAN R027RNCB0026030895470001 deschis la BCR BACAU, cod fiscal 10785741, reprezentata prin dl. DRAGULIN ION, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip Bl, seria OS, nr. 083366 eliberat de Politia Bacau la data de 01.09.1989, domiciliat in Mun. Bacau, str. Aleea Parcului, nr. 10, bl. 10, sc. B, et. 1, ap. 4, județul Bacau, născut la data de 29.03.1939, in localitatea Constanta, fiul lui Constantin si al Teodorei, cod numeric personal 1390329040027 denumită în continuare Asociația


2. Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr. 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementinâ, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 40, Str. Razboieni, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2. (1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;


 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure Întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional Ia prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 -- Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de Ia asociația de proprietari a unui procent de 30 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

- cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

- contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . să pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990 ;

 • e) . sa imputemiceasca președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-2013

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnîco-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;


 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Ari. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.


CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica :

 • >  7 ani de la data înștiințării proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința ;

 • >   1 an de la data înștiințării proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul încetării contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) In plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul încetează de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/pre văzut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX

Clauze fînale

Art. 19. - (1) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 1 din data de 07.02.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvemeaza contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25, - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 12.02.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Unitateaadministrativ teritorială

MUNICIPIUL Bacau

Director Executiv

DIRECȚIA TEHNICA CRISTINA BUZDUGAN

/ t

Director Ekebutiv

.. din data


j 02.. 201%


DIRECTI ROXANA-GNr. 6^5’^. din data.Z.^..’...^?.^..'„.yc2/C?


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BÎRZU ILIE^^


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI