Hotărârea nr. 289/2013

Hotărârea nr.289 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău şi ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău

CONSILRJL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa Liceului Tehnologic ,Petru Rareș” Bacău, nr. 2664 din 17.09.2013, înregistrată la instituția noastră cu nr. 37611 din 17.09.2013;

-Referatul nr. 7190/ 25.09.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7203/ 25.09.2013;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 7204/ 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 381/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 382/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 383/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 384/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 385/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 96 alin. (6) din Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, actualizată;

-Prevederile art. 11 (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, actualizată;

-Prevederile art. 33(1) din Ordinul MEC nr. 4925/ 2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare, modificat;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 272/ 2012 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău și ai Primarului Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău, în sensul înlocuirii d-lui Scripăț Constantin cu dl. Popa Laurențiu, în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Petru


ART.2. - Celelalte pn^ ART3.-Hotărârea va^o

nr. 212! 2012 sunt și rămân în vigoare.

iciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.


PREȘ NĂSTAS&MAj

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI\

NR. 289 \coț'

DIN 30.09.2013

N.OP., I.DJ