Hotărârea nr. 288/2013

Hotărârea nr.288 din 30.09.2013 Hotarare privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica "Mihail Jora"  Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional "Zilele Muzicii Contemporane", ce se va desfăşura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.

HOTĂRÂRE privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Contemporane**, ce se va desfășura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 557/ 02.09.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 36245/ 02.09.2013 înaintată de Filarmonica „Mihail Jora” Bacău;

-Referatul nr. 7189/ 25.09.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 7197/ 25.09.2013 ;

-Raportul compartimentelor de specialitate nr. 7198/ 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 378/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 379/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 380/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 4 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Filarmonica ,,Mihail Jora” Bacău la organizarea celei de a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfășura în perioada 27 - 30 septembrie 2013 la Bacău.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a activităților prevăzute Ia art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 5000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi co           irecției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Filarmonicii


« Mihail Jora » Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUEQPQJWCI

NR. 288 DIN 30.09.2013

N.O.P., 1.0/ R.TJEi.I/Db.I-A-2