Hotărârea nr. 287/2013

Hotărârea nr.287 din 30.09.2013 Hotarare privind aprobarea organizării Festivalului "Zilele Bacăului" în perioada 11 - 13 octombrie 2013, cu finantare de la bugetul local si din sponsorizari, organizatorii actiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte institutii, asociatii si organizatii locale.

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului" în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 7232/ 25.09.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7233/ 25.09.2013 ;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 7234/ 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 375/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 376/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 377/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile HCL nr, 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) lit. »a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă organizarea Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 11-13 octombrie 2013, cu finanțare de la bugetul local si din sponsorizări, organizatorii acțiunii fiind Consiliul Local Bacau, in parteneriat cu alte instituții, asociații si organizații locale.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 200.000 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 200.000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar.