Hotărârea nr. 286/2013

Hotărârea nr.286 din 30.09.2013 Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, nr. 540 din 25.09.2013, înregistrată la instituția noastră cu nr. 38267 din 25.09.2013;

-Referatul nr. 7212/ 25.09.2013, al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7225/ 25.09.2013;

-Raportul compartimentului de resort nr. 7226/ 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 370/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 371/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 372/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 373/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 374/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2012 privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a celor 36 de persoane desemnate a reprezenta municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău;

- Prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2), art. 13, alin. (1), art. 47 si art. 117 lit. ,X* din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “e”, ale alin. (7), lit. “c” și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 203/ 2013 prin care au fost desemnate cele 36 de persoane ce reprezintă municipiul Bacău în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, în sensul înlocuirii d-lui Pîslaru Marius cu dl. Duța George - Bogdan, Inspector de specialitate la Serviciul Cabinet Primar, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 203/ 2013 sunt și rămân în vigoare.


ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.NR.

DIN

N.O.P„ I.D./R.TVEx.l/I>s.l-A-