Hotărârea nr. 285/2013

Hotărârea nr.285 din 30.09.2013 Hotarare privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia.

HOTĂRÂRE

privind acceptarea comunei Pârjol in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 30.09.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 29675/06.06.2013 depusa la Primăria Municipiului Bacau de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, prin care solicita acceptarea comunei Pârjol in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB in calitate de membru;

-Referatul nr. 7184 din 25.09.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 7185 din 25.09.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7186 din 25.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 365/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 366/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 367/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 368/27.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 369/30.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau-ADIB aprobat prin HCL nr. 133 din 09.04.2008;

-Prevederile art.6(3) a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, actualizata;

-Prevederile art 47 și art 117 lit (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. e, ale art. 36 alin. (7), lit. c și ale art 45 alin.(l) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aproba acceptarea comunei Paijol in calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art.2, Se modifica Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător.

Art3. Se modifica Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, in mod corespunzător.

Art.4, Se acorda mandat domnului Padureanu Leonard, reprezentantul Municipiului Bacau in AGA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, sa voteze in ședința AGA in favoarea aprobării actelor adiționale ta Actul Constitutiv si la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB.

Art.5. Prezenta hotarare va fî comunicata Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacau, persoanei nominalizate la art. 4 al prezentei hotarari, Consiliului Județean Bacau, si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.


PREȘED

NĂSTAS1


NR.

DIN 30.09.2013yAĂ

N.O.P., P.I.MJR.TJEk.1/0^-


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI