Hotărârea nr. 283/2013

Hotărârea nr.283 din 12.09.2013 Hotarare privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013 în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.09.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr. 5006 din 11.09.2013 al Poliției Locale a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 6874 din 11.09.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6875 din 11.09.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 355/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 356/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 357/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 358/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 359/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 1 alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată :

HOTĂRĂȘTE :

ART. L Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii juridice pentru anul 2013, în valoare de 20000 lei, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ART.2. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău și Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății.

PREȘEDINTE DB NĂSTASEMARIA
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI