Hotărârea nr. 282/2013

Hotărârea nr.282 din 12.09.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost acceptată donaţia facută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren şi construcţii aflate pe acesta, situate în str. Chimiei nr.1 din municipiul Bacău.

r-     ■■■      1 ^1 -III         «.Ml.....................     w

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările si completările ulterioare, prin care a fost acceptata donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren si construcții aflate pe acesta, situate in str. Chimiei nr.l din municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.09.2013;

Având in vedere:

•Adresa nr. 137023/ 06.08.2013, primita de la Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice - Direcția Generala AM POS Mediu si înregistrata la Primăria municipiului Bacau cu nr. 34567/08.08.2013;

•Referatul nr.6870 /11.09.2013 al Compartimetului managementul calitatii, protecția mediului, protecția muncii din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrata cu nr.6879/ 11.09.2013;

•Raportul compartimentelor de specialitate, înregistrat cu nr. 6878/11.09.2013;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 350/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 351/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 352/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 353/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 354/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; •HCL nr. 428/ 2011 - privind acceptarea donației făcută de către SC AMURCO SRL Bacau, a terenului in suprafața de 62185 m2 si a contructiilor aflate pe acesta, situate in str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacau, modificată si completata prin HCL nr. 16/ 31.01.2012, HCL nr. 68/16.03.2012 si HCL nr. 261/ 12.11.2012;

•Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, actualizata;

•Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

• Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b” si „c” si art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modificarea HCL nr. 428/29.12.2011 prin care a fost acceptata donația făcută de către SC AMURCO SRL, reprezentând teren si construcții aflate pe acesta, situate in str. Chimiei nr. 1 din municipiul Bacau, modificata si completata prin HCL nr. 16/ 31.01.2012, HCL nr. 68/16.03.2012 si HCL nr. 261/ 12.11.2012, in sensul abrogării art.4 alin (2).

ART. 2 - Toate celelalte prevederi ale HCL nr. 428/29.12.2011, cu modificările si completările ulterioare, care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

ART. 3 - Având in vedere prevederile art. 1 din prezenta hotarare, se impune încheierea unui act adițional la protocolul de colaborare nr. 4971/29.08.2012 si nr.36822/30.08.2012, încheiat intre MUNICIPIUL BACAU si SC AMURCO SRL referitor la proiectul „Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau”.

ART.4 - Hotararea va fi comunicata Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Unitarii de implementare a proiectului „Reabilitare sit poluat istoric Halda


icau” si SC AMURCO SRL.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPO