Hotărârea nr. 281/2013

Hotărârea nr.281 din 12.09.2013 Hotarare prin care se aprobă şi se însuşesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău «Notele scrise»  solicitate de instanţa de judecată în Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul  Tribunalului Braşov - Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi fiscal.

HOTĂRÂRE

prin care se aproba si se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise » solicitate de instanța de judecata in Dosarul nr.6175/110/2011 aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si fiscal

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 12.09.2013;

Având în vedere:

  • > Referatul nr.6850/11.09.2013 al Serviciului Juridic si Aplicarea legilor proprietății;

  • > Expunerea de motive nr.6846/11.09.2013, a Primarului Municipiului Bacău;

  • > Raportul nr.6847/11.09.2013, al compartimentelor de specialitate;

  • > Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 345/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 346/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 347/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 348/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 349/12.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • > Prevederile art. 67 (1) și (2) și ale art. 68 (3) din Codul de Procedură Civilă;

  • > Prevederile art. 21 (4), ale art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actalizata;

în baza dispozițiilor art.36 alin.(9) și art.45(l) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se aproba si se însușesc de către Consiliul Local al Municipiului Bacău « Notele scrise» solicitate de instanța de judecata in Dosarul nr.6175/110/2011, aflat pe rolul Tribunalului Brașov - Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si fiscal, conform Anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății si


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 281

DIN 12.09.2013

N.O.P., C.FW R.TJEx.l/Ds.I-A-2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HCL Nr£?/dIN 12.09.2013


Dosar nr; 6175/110/2011

Termen:18.09.2013

TRIBUNALUL BRAȘOV

Secția a Il-a Civila de Contencios Administrativ si fiscal

B-dul 15 Noiembrie, nr.45

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU si MUNICIPIUL BACAU prin Primarul Municipiului Bacău, Romeo Stavarache, împuternicit in baza dispozițiilor art62 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, sa reprezinte interesele municipiului Bacău injustiție in calitate de persoana juridica civila si chemați in garanție, prin prezenta, formulează:

NOTE SCRISE


Cu privire la documentația depusa in vederea obținerii P.U.D. pentru construire centru comercial , rezervor de apa subteran, post de transformare trafo, Împrejmuire teren si totem situate in Bacau , str. Narciselor 14 bis..


In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic și tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții, tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.(art.29,alin. 1)

Totodată certificatul de urbanism se eliberează la cererea oricărui solicitant, persoana fizica sau juridică, care poate fi interesat în cunoașterea datelor și a reglementărilor cărora ii este supus respectivul bun imobil. ,(art.29,alin.3)

In același timp certificatul de urbanism nu conferă dreptul de executare a lucrărilor de construire, amenajare sau plantare, iar in certificatul de urbanism se va menționa în mod obligatoriu scopul eliberării acestuia. .(art29,alin.4 si 5)

Deasemenea in art. 31 al aceleiași reglementari se stabilește ca certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind:

  • a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului și servituțile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren și/sau construcțiile aferente - în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentațiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicții definitive sau temporare de construire dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România și asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempțiune a statului potrivit legii, precum și altele prevăzute de lege. Informațiile privind dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare.

  • b) regimul economic al imobilului - folosința actuala, destinații admise sau neadmise, stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zona, reglementări fiscale specifice localității sau zonei;

  • c) regimul tehnic al imobilului - procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime și maxime ale parcelelor, echiparea cu utilități, edificabil admis pe parcela, circulații și accese pietonale și auto, parcaje necesare, alinierea terenului și a construcțiilor fata de străzile adiacente terenului, înălțimea minima și maxima admisă.

Primăria Municipiului Bacau in data de 12.06.2009 a eliberat CERTIFICATUL DE

URBANISM nr.830 ia solicitarea S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM.


In cuprinsul certificatului la capitolul d.4) studii de specialitate este solicitat PLAN URBANISTIC DE DETALIU.

PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU se întocmesc conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu» indicativ GM-009-2000 aprobat prin Ordinul Nr.37/N/08.06.2000 si LEGII nr. 350 din 6 iulie 2001(actualizată)privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Aceste documentații sunt avizate de organismele teritoriale interesate, consultate in comisiile de urbanism si aprobate in consiliile locale.

Prin Procesul Verbal al ședinței Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului (ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnica și consultanța) din data 16.06.2009 a stabilit ca documentația P.U.D. sa fie avizata de Biroului Politiei Rutiere Bacau - avand in vedere impactul noii investiții asupra circulației rutiere din localitate si de Agenția pentru Protecția Mediului Bacau - avand in vedere H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, beneficiar S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A., a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bacau din data de 30.07.2009.

(. £              La aceasta data documentația P.U.D. nu era completa, lipsind avizul Biroului Politiei

Rutiere Bacau si avizul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, REZERVOR APA SUBTERAN, POST TRAFO, ÎMPREJMUIRE TEREN SI TOTEM, beneficiar S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A., a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Bacau din data de 20.08.2009.

La aceasta data documentația P.U.D. nu era completa, lipsind avizul Agenției pentru Protecția Mediului Bacau.

Anexam prezentei toate înscrisurile despre care am făcut vorbire in notele scrise.

Consiliul Local Bacau prin

Primarul Municipiului Bacau Ing. Romeo Stavarache

Arhitect Sef Alexandru Vasile GelimanCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Arki'-kdf N&andw -7' Ge/i'^an