Hotărârea nr. 279/2013

Hotărârea nr.279 din 06.09.2013 Hotarare privind modificarea şi completarea H.C.L. Bacău nr.175/29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial şi procedura de eliberare a Autorizaţiei de Funcţionare şi Profil de activitate, precum şi a Autorizaţiei de Amplasare şi Profil de Activitate, modificată şi completată.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea H.C.L. Bacău nr. 175 /29.06.2006 prin care a fost aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de

Activitate, modificata si completata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 06.09.2013;

Având în vedere:

Referatul nr.6129/09.08.2013 înaintat de Compartimentul Autorizare Activitate Economica si Transport din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

Referatul nr.6273, adresa de publicare nr.6273/2 si procesul verbal de afișare nr.6273/3 din 21.08.2013 reprezentând procedura privind transparenta decizionala in administrația publica;

Expunerea de motive înregistrată cu nr.6263/21.08.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau,

Raportul nr.6264/21.08.2013 al compartimentelor de specialitate;

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 335/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 336/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 337/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 338/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 339/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

Prevederile HCL Bacău nr. 175/29.06.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art.47 și art.117 lit. ,,a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

Prevederile art.6(l),(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica;

în baza dispozițiilor art.36(2) lit.”b” și art.45(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl, - Se aprobă modificarea si completarea HCL Bacau nr. 175/2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Urbanism Comercial și procedura de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate, modificata si completata, după cum urmeaza :

> la Anexa 1 - “Regulamentul de Urbanism Comercial” articolul 8 punctul „b” va avea următoarea formă: „spațiul în care urmează să se desfășoare activitatea să fie construit cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării construcțiilor, să fie legal deținut în folosință sau proprietate de persoana fizică/juridică, să fie înregistrat la Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele și taxele locale”.

  • >  la Anexa 1- “Regulament de Urbanism Comercial” articolul 13 punctul „a” va avea următoarea formă: „spațiul în care se desfășoară activitatea să fie deținut în mod legal, să fie edificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să fie înregistrat la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău și pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele și taxele locale”.

  • >  la Anexa 1 - “Regulament de Urbanism Comercial” se completează articolul 27 cu punctul „k” având următorul conținut: „neînregistrarea spațiului la Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău sau existența debitelor aferente dreptului de proprietate al acestuia”.

  • >  la Anexa 2 - “Procedura de Eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de Activitate și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate “ articolul 4 punctele „b” și „c” vor avea următoarea formă:

  • - b) terenul pe care urmează să se desfășoare activitatea să fie legal deținut în folosință sau proprietate de persoana fizică/juridică, să fie înregistrat la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău și pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele și taxele locale”

  • -  c) spațiul în care se desfășoară activitatea să fie deținut în mod legal, să fie edificat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să fie înregistrat la Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău și pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele și taxele locale”.

  • > la Anexa 2 - “Procedura de Eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de Activitate și a Autorizației de Amplasare și Profil de Activitate” articolul 5 se completează cu un aliniat care va avea următoarea formă:

„certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice/fizice privind impozitele și taxele locale emis de Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău din care să rezulte că spațiul și terenul aferent acestuia sunt înregistrate la Primăria Municipiului Bacău și pe rolul fiscal al acestuia să nu fie înregistrate debite privind impozitele și taxele locale ”.

Art.2, - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 175/29.06.2006, modificata si completata prin HCL nr. 196/2006, HCL nr.368/2006 si HCL nr.358/2010, HCL nr.425/2010 care nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. - Prezenta hotarare se va comunica Direcției Economice si Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei h<


Ejfflj ȘEDINȚĂ -RALUCA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI