Hotărârea nr. 278/2013

Hotărârea nr.278 din 06.09.2013 Hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 06.09.2013;

Având în vedere:

 • - Referatul nr. 13821 din 03.09.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13822 din 03.09.2013;

 • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 13823 din 23.08.2013;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 326/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 327/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 328/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 329/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 330/06.09.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • - Prevederile H.C.L. nr. 270 din 27.08.2013 privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți, precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun;

 • - Prevederile art. 84, alin. 1, art. 105, alin. 2, lit. (e) din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Ordinului nr. 3818/2013 privind structura anului școlar 2013-2014;

 • - Prevederile Ordinului nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2, pct. 14 și ale art. 45 alin.(2) lit,”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a municipiului Bacău, S.C. Transport Public S.A Bac^^Tpșp^ctoratului Școlar al Județului Bacău și tuturor unităților de învățământ obligatoriu și liceal aoredQ^autcW^rdo pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru aducerea la îndeplinire .        /♦

'     / l W fckĂl \o

I

PR

NĂSȚA®


!nță UCA

/


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVKI

/-—A      //

NR. 278       /

DIN 06.09.2013 <

N.O.P., A.I./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexă la

Hotărârea nr. din OC ^9.


REGULAMENT

de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

CAPITOLUL I - Dispoziții generale


Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:

ca Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

ea Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (n) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

ca Prevederile Ordinului nr. 3818/2013 privind structura anului școlar 2013-2014;

ca Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

ca Prevederile art. 84, alin. 1, art. 105, alin. 2, lit. (e) din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

ca Prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al Ministrului Internelor și a Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

ca Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

ca Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

ca Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 270/27.08.2013 privind stabilirea tarifiilui abonamentului pentru elevi și studenți, precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun.

CAPITOLUL II - Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău beneficiază, pe durata semestrelor școlare, de abonamente cu reducere 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun aparținând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.

CAPITOLUL III - Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 4. Elevii beneficiază de abonamente cu reducere 50% la transportul urban cu mijloace de transport în comun în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

CAPITOLUL IV - Caracteristicile abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun

 • 1. abonamentele vor fi distribuite la 3 luni, odată cu începerea anului școlar, respectiv o lună pentru ultima lună corespunzătoare acestuia și vor fi valabile pe un traseu, la alegerea elevului;

 • 2. perioada de valabilitate a abonamentelor distribuite va fi corespunzătoare cursurilor școlare din structura anului școlar respectiv;


 • 3. prețul abonamentului valabil 3 luni, respectiv o lună, este specificat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul Regulament și a fost stabilit în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 270/27.08.2013, respectiv 40 lei / lună, exclusiv perioadele vacanțelor școlare, din care 50% subvenționat din bugetul local al municipiului Bacău.

CAPITOLUL V - Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 5.

 • (1) Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va face o comandă către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău cu privire la necesarul de abonamente pentru o perioadă de 3 luni, în funcție de numărul potențialilor elevi care utilizează transportul urban cu mijloace de transport în comun.

 • (2) Comanda va fi făcută cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea perioadei de valabilitate a abonamentului și va fi transmisă către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.


 • (3) în cazul’ în care va fi necesară suplimentarea numărului de abonamente, acestea vor fi acordate de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău. Comanda suplimentară nu se va transmite mai târziu de a 30-â zi calendaristică corespunzătoare perioadei de valabilitate a abonamentului.

 • (4) Modelul de comandă este stabilit în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 6.

 • (1)  S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău eliberează abonamente persoanei împuternicite de către unitatea de învățământ a le ridica, în baza unui aviz de expediție.

 • (2) în termen de 10 zile de la începerea anului școlar, unitățile de învățământ au obligația de a comunica S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău persoanele responsabile cu distribuirea abonamentelor și datele acestora de contact.

 • (3) Eliberarea abonamentelor se va face la sediul S.C. GENERAL PROIECT S.A. din Bacău, strada Vasile Alecsandri, nr. 41 către toate unitățile de învățământ din municipiul Bacău.

2

%

Art. 7.

 • (1) Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea abonamentelor cu reducere 50% pentru proprii elevi care solicită această facilitate și vor încasa 50% in tariful unui abonament valabil 3 luni.

 • (2) Perioada de valabilitate, precum și tariful abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru anul școlar 2013-2014 sunt cuprinse în anexa nr. 2 din prezentul Regulament..

Art. 8. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite la art. 4 din prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău, responsabilitate ce va reveni unității de învățământ.

Art. 9, Eliberarea abonamentelor se va efectua în baza unor tabele nominale a căror model este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde obligatoriu următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, seria și numărul abonamentului eliberat. De asemenea, persoana responsabilă cu distribuirea abonamentelor cu reducere 50%, va consemna pe acestea traseul solicitat de elev.

Art. 10. Elevii vor avea posibilitatea de a achiziționa abonament cu reducere 50% trimestrial, până în a 30-a zi calendaristică corespunzătoare perioadei de valabilitate a abonamentului.

Art. 11. După finalizarea distribuirii abonamentelor, tabelele nominale certificate de conducerea instituției de învățământ pe fiecare pagină, sumele de bani încasate de la elevi, respectiv 50% din valoarea abonamentelor, precum și abonamentelor rămase nedistribuite vor fi predate reprezentantului S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, care se va deplasa la fiecare unitate de învățământ după un calendar ce se va stabili ulterior, dar nu mai târziu de a cincisprezecea zi calendaristică a celei de-a doua luni din perioada de valabilitate a abonamentului. Tabelele nominale vor fi transmise către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău atât în format letric, cât și electronic.

Art. 12. Predarea se va face în baza unui decont al cărui model este stabilit conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezentul Regulament, precum și a chitanței eliberate de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău pentru suma de bani încasată.

Art. 13. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău va întocmi lunar situația centralizatoare care va cuprinde unitatea de învățământ și numărul de abonamente distribuite conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezentul

Art. 14. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza situației centralizatoare prevăzute la art. 13, va emite factura fiscală și o va înainta Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău pentru decontare până la data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de la unitățile de învățământ, în format letric și electronic.

Art. 15, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău va solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor în perioada 24-30 a lunii.

CAPITOLUL VI - Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 17. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează din bugetul local al municipiului Bacău, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău către operatorul de transport public local, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.

CAPITOLUL VII - Responsabilități


Art. 18.

 • (1) Unitățile de învățământ răspund administrativ, patrimonial și penal de corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale, precum și de respectarea condițiilor de distribuire a abonamentelor subvenționate, condiții stabilite la art. 4 din prezentul Regulament.

 • (2) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de abonamente necesare, de distribuirea acestora către unitățile de învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor fiscale.

 • (3) Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău răspunde de solicitarea de fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău, precum și de plata sumelor de bani necesare achitării facturilor emise de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău.


ANEXE

Anexa nr. 1 la Regulament

Unitatea de invatamant________________

CĂTRE,

S.C.TRANSPORT PUBLIC SA BACAU

Va comunicam comanda noastra estimata la numărul de elevi care frecventează cursurile de invatamant in anul e școlar 2013-2014,in școala noastra.

NOTA DE COMANDA ABONAMENTE ELEVI

SUBVENȚIONATE 50% DE CONSILIUL LOCAL BACAU

DENUMIRE PRODUS

NR ABONAMENTE SOLICITATE

ABONAMENTE ELEVI clasele l-IV

ABONAMENTE ELEVI clasele V-Vlll

ABONAMENTE ELEVI clasele IX-XII

Persoana împuternicita sa ridice si sa gestioneze abonamentele in școala noastra este____________________________tel mobil______

Unitatea de invatamant

Reprezentant legal

PERIOADELE DE VALABILITATE SI TARIFELE ABONAMENTELOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013 - 2014

Clasele I - IV

TRIMESTRUL

PERIOADA DE VALABILITATE

CONTRIBUȚIE

50% ELEV

CONTRIBUȚIE 50% CONSILIUL LOCAL

TOTAL

Trimestrul I

16.09.2013-01.11.2013

11.11.2013-30.11.2013

44

44

88

Trimestrul II

01.12.2013-28.02.2014

42,5

42,5

85

Trimestrul III

01.03.2014-30.05.2014

52,5

52,5

105

1 luni

01.06.2014-20.06.2014

13

13

26

Clasele V -VIII

TRIMESTRUL

PERIOADA DE VALABILITATE

CONTRIBUȚIE

50% ELEV

CONTRIBUȚIE 50% CONSILIUL LOCAL

TOTAL

Trimestrul I

16.09.2013-30.11.2013

50

50

100

Trimestrul II

01.12.2013-28.02.2014

42,5

42,5

85

Trimestrul III

01.03.2014-30.05.2014

52,5

52,5

105

1 luni

01.06.2014-20.06.2014

13

13

26

pt cls VIII -1 luna

01.06.2014- 13.06.2014

8,5

8,5

17

Clasele IX-XII

TRIMESTRUL

PERIOADA DE VALABILITATE

CONTRIBUȚIE 50% ELEV

CONTRIBUȚIE 50% CONSILIUL LOCAL

TOTAL

Trimestrul I

16.09.2013-30.11.2013

50

50

100

Trimestrul II

01.12.2013-28.02.2014

42,5

42,5

85

Trimestrul III

01.03.2014-30.05.2014

52,5

52,5

105

1 luni

01.06.2014-20.06.2014

13

13

26

Clasa a Xll-a nu beneficiază in luna iunie

Instituția de învățământ


CERTIFICARE DIRECTOR,

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE BENEFICIAZĂ DE ABONAMENT CU REDUCERE 50%


Nr.

Crt.

Numele și prenumele

CNP

Clasa

Seria și numărul abonamentuluiIC


Instituția de învățământ

DECONT

PRIVIND ABONAMENTELE CU REDUCERE 50%

ACORDATE ÎN BAZA H.C.L. NR.......

ABONAMENTE

PRIMITE

VÂNDUTE

RETURNATE

CANTITATIV

VALORIC

încasate de transport public CU CHITANȚA

NR

AM PREDAT NUME PRENUME

AM PRIMIT NUME PRENUME

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A ABONAMENTELE CU REDUCERE 50% ACORDATE ÎN BAZAH.C.L. NR.......

Nr. Crt.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR DE ABONAMENTE DISTRUBUITE

DIRECTOR


CONTABIL-ȘEF

ÎNTOCMIT

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECTOR


ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL LORENAMAZILU


OFICIUL JURIDIC

CONTRASEMN E AZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI