Hotărârea nr. 277/2013

Hotărârea nr.277 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 60 mp, situată  pe str. Prieteniei, asupra suprafeţei de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea şi a dreptului de uz pe durata funcţionării capacităţii energetice, asupra suprafeţei de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea și a dreptului de uz pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Adresele înaintante de EON Moldova Distribuție și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 35347/21.08.2013 și nr. 35378/21.08.2013;

-Referatul nr. 78245/ 26.08.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 6429/ 26.08.2013;

-Raportul compartimentelor de specialitate nr. 6430/ 26.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 322/27.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 323/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 324/27.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 325/27.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și ale art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Prieteniei, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 49 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata funcționării capacității energetice, asupra suprafeței de 1 mp, situată pe str. Nicu Enea, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.

7                                                                    r


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 277

DIN 27.08.2013

P.O.N, I.D./ M.N./Ex.l/Ds.I-A-2

ANEXA Nr. X

LA HOTARAREA NR.^ DIN 27.08.2013


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


566400


566350Proprietate particulara (curte)


LESUyewȘHE


Str.Venus (asfalt)


Proprietate particulara (curte)


Proprietate particulara (curte)39

Proprietate particular^ (curte)


______________I

I

Proprietate particulara (curte)


Proprietate particulara (curte)


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


566300


LEGENDA


NCP 69512


Rusu Daniel si Mihaela (curte)


Proprietate particulara 77 (curte)iNS I «lA < i! cLECTRlCD DE MEDIE TE N SI UN t j PROIECTATE (LES) care se“ supun HUL'VACW

.suprafața oe teren ocupata pentru montare LES proiectata - 6Q m x 1 m = 60 mp.


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


PREȘED1 NĂST
REFERAT/EXPERTIZA NRJDATA


INSTALAȚII ELECTRICE JOASA TENSIUNE

1 PROIECTATE (LES, FB, FDCP) supuse

"contractului de superficie (suprafața de teren ocupata pentru amplasarea LES 1 kV pr.: 58 mxO 8 m= 45.5 mp, 2xFB pr.=0.64

j „iLETa DE PROPRiETATc ■


S.C. ELTESA GRUPS.R.L,

BACAU

Str. Tineretului nr.44, J04/126/2003, CU1/R15193937


Beneficiar: SC. E.ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE S-A-


Proiect nr, 4/2013


>)


PROIECTAT

Ing. L.Lazareanu

„ Z/. '"7^

DESENAT

Ing. L.Laza rearni

rZ

SEF PROIECT

Ing. Lucian Straub

APROBAT

Ing. Lucian StraubTitlu planșa: Pian de situațieromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LAMftn». ANEXA Nr. 2 LA hotararea nr.^.din


27.08.2013


LEGENDA;

LES1 kV existenta

LES1 kV proiectata (L=165 m) Coloane abonați proiectata coloana 1 kV demontau -bU2 *cA FB existenta

FB demontau (1 buc) FB proiectata bU2B (1 buc) *A", *B* manșon j.t (2 buc) FDCP cu măsura proiectat (3 buc)
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI C NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


S.C. TRANSPORT 8ISTMA SA SERVICE AUTO


demontata


PUNCTE PE CONTUR

Nr. Pct.

X

. .I«l .

Y . . . frn]

distante

1

565377.752

647155.833

2

565379.723

647154.477

d1-2=2.39m

3

565381.579

647157.055

d2-3=3.18m

4

565394.809

647147.681

d3-4=16.21m

5

565393.312

647145.604

d4-5=2.56m

6

565414.725

647130.173

d5-6=26.39m

7

565422.845

647142.191

d6-7=14.50m

Q

565408.994

647152.227

d7-8=17.11m

9

565408.407

647151.417

d8-9=1.00m

10

565421.475

647141.949

d9-10=16.14m

11

565414.473

647131.587

010-11=12.51m

12

565394.708

647145.831

d11-12=24.36m

13

565395.484

647146.885

d12-13=1.31

14

565398.709

647144.652

d13~14=3.92m

15

565400.704

647147.533

d14~15=3.50m

16

565396.295

647150.288

d15-16=5.20m

17

565395.192

647148.635

d16-17=1.99m

13

565381.347

647158 445

dl7-18=16.97

19

565379.487

647155.860

d18-19=3.19m

20

565377.004

647157.568

d19-20=3.01m

21

565369.947

647147.309

d20-21=12.45m

22

565371.265

647146.403

-d21-.Z2r.lfi<frL

SUPRAFAȚA STUDIATA = 116 MP


i“ACEST PLAN nu poat ■FI UTILIZAT !N VEDEREA^ OBȚINE Aii AUTORIZAI! E ‘i i DE CONSTRUIRE’’_______


Legenda:

Sistem da coordonate XJ- 'STEREO 70* Sistem de referința aitimetric Z - Marea Neagra


Elaborator S.C. SERVICII ENERGETICE „MOLDOVĂ” â.Ă. ;A.I.S.E. MOLDOVA-VEST-CompartimentProiectare


/___

^/SEF PROIECT AȚ/*-------08.. 2013


S.C. TRANSPORT&STRITASA