Hotărârea nr. 276/2013

Hotărârea nr.276 din 27.08.2013 Hotarare privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău şi darea acestora în administrarea şi exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuarii valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul diminuării valorii bunurilor de retur cuprinse in Anexa nr. 4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

  • - Referatul comun nr. 6241 din 20.08.2013 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare si al Serviciului Administare și inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

  • - Solicitarea nr. 6348 din 07.08.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 34720 din 08.08.2013 insotita de Memoriul Justificativ nr. 2743/06.08.2013, Hotararea Consiliului de Administrație nr.4/08.08.2013,

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 6242 din 20.08.2013;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6243 din 20.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 317/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 318/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 319/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 320/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 321/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA

  • - Prevederile art.(2) lit.”d” si art. 14 lit.'’b”, art.25(2) din Legea nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare(*republicata*);

  • - Prevederile Legii nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile proprietate publica *actualizata*;

In baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”c” si ale art.45, alin.(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l. Se aproba modificarea HCL nr. 430 din 29.12.2011 privind includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău SA, in sensul inlocuirii Anexei nr. 4 cu Anexa parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL 430/29.12.2011 sunt si raman in vigoare.

Art.3. Hotararea va fi comunicata Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SANR. 276

DIN 27.08.2013

N.O.P., I.P./ M.N./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HOTARAREA NR.£$?. DIN Z$,.Q<?....2013

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXA

SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE DIN SURSE ISPA SI BUGET DE STAT "STATIE EPURARE"

NR,

CRT

NR. DE INV.

DENUMIREA MIJLOCULUI FIX

Cod Clasificar e

Gest.

Data P.I.F.

Valoare de inventar

TVA 24%

Total Valoare

1

284667

Instalații tehnologice executate in statia de statie de epurare a apelor uzate Bacau compusa din: conducte,vane etc.

2,1.24.4.

0GF

40848

9046156,43

2171077,543

11217233,97

2

187739

Canal de intrare

1.8.7.

0GF

40848

537579,99

129019,1976

666599,1876

3

187740

Statie de gratare

1,8.15.

0GF

40848

1277546,74

306611,2176

1584157,958

4

187741

Deznisipator si separator de grăsimi

1,8.7.

0GF

40848

1602340,01

384561,6024

1986901,612

5

187742

Camera de distribuție DC 1 canal alimentare ape pluviale si bazine de retentie SW1 - SW4. Se reîntregește nr. de inv. 205047

1,8.11.

0GF

40848

'93841,6

22521,984

116363,584

6

187743

Statie pompare ape pluviale PS 1

1,8.11.

0GF

40848

153248,37

36779,6088

190027,9788

7

187744

Decantor primar PC 1

1.8.11,

0GF

40848

1744302,13

418632,5112

2162934,641

8

187745

Decantor primar PC2. Se reîntregește nr. de inv, 283515.

1.8.11.

0GF

40848

1704331,82

409039,6368

2113371,457

9

187746

Camera de distribuție noua

1.8.11.

0GF

40848

119424,11

28661,7864

148085,8964

10

187747

Statie de pompare PS 2

1.8,12.

0GF

40848

736190,32

176685,6768

912875,9968

11

187748

Camera distribuție DC 4

1.8,11,

0GF

40848

417356,1

100165,464

517521,564

12

187749

Bazin de aerare ATI cu camera de distribuție DC5

1.8.11.

0GF

40848

4423166,59

1061559,982

5484726,572

13

187750

Statie suflante pentru aerare

1.8.15.

0GF

40848

149034,2

35768,208

184802,408

14

187752

Camera distribuție DC 2

1.8.11.

0GF

40848

304776,8

73146,432

377923,232

15

187753

Decantor secundar SCI

1.8.11.

0GF

40848

387700,11

93048,0264

480748,1364

16

187754

Decantor secundar SC2. Se reîntregește nr, de inv. 225164.

1.8.11,

0GF

40848

365967,61

87832,2264

453799,8364

17

187755

Decantor secundar SC3

1.8.11.

0GF

40848

365967,61

87832,2264

453799,8364

18

187756

Decantor secundar SC4

1,8.11.

0GF

40848

365967,61

87832,2264

453799,8364

19

187757

Statie de pompare a nămolului primar PS 3

1.8,12.

0GF

40848

366326,53

87918,3672

454244,8972

20

187758

Statie de pompare a nămolului primar PS 5

1,8.12.

0GF

40848

366326,53

87918,3672

454244,8972

21

187759

împrejmuire cu gard metalic prevăzută cu porti, in lungime totala de 1048 m

1.6.3.2.

0GF

40848

131974,54

31673,8896

163648,4296

22

187760

Statie de ingrosare si deshidratare a nămolului

1.8.15.

0GF

40848

1532955,73

367909,3752

1900865,105

23

187761

Statie de pompare nămol fermentat cu rezervor de nămol

1.8.15.

0GF

40848

413418,02

99220,3248

512638,3448

24

187762

Bazin de fermentare a nămolului SD1. Se reîntregește nr. de inv. 205051.

1.8.12

0GF

40848

754249,88

181019,9712

935269,8512

25

187763

Bazin de fermentare a nămolului SD2. Se reîntregește nr. de inv. 206525.

1.8,12.

0GF

40848

754249,88

181019,9712

935269,8512

26

187764

Bazin de fermentare a nămolului SD3. Se reîntregește nr. de inv. 225167.

1.8,12.

0GF

40848

641223,86

153893,7264

795117,5864

27

187765

Bazin de fermentare a nămolului SD4. Se reîntregește nr, de inv. 225270

1.8,12.

0GF

40848

641223,86

153893,7264

795117,5864

28

187766

Gazometru

1.8,15,

0GF

40848

477886,87

114692,8488

592579,7188

29

187767

Drumuri si alei din beton in suprafața de 4300 mp

1.3.7.3.

0GF

40848

995232,41

238855,7784

1234088,188

30

187768

Clădire de serviciu - pavilion administrativ. Se reîntregește nr. de inv. 105010

1.6.4.

0GF

40848

96255,81

23101,3944

119357,2044

31

187769

Statie de transformare noua

1.8.15.

0GF

40848

522871,62

125489,1888

648360,8088

32

187770

Instalație electrica subterane medie tensiune

1.7.1.3.

OGF

40848

528980,21

126955,2504

655935,4604

33

187771

Instalație electrica de joasa tensiune subtewrana - tablou principal de distribuție

1.7.2.2.

0GF

40848

885018,56

212404,4544

1097423,014

34

187772

Instalație electrica de joasa tensiune -tablouri secundare de distribuție

1.7.2.2,

OGF

40848

981991,55

235677,972

1217669,522

35

187773

Instalație electrica de joasa tensiune -echipament de măsură

1.7.2.2.

OGF

40848

790596,89

189743,2536

980340,1436

36

187774

Instalație electrica de joasa tensiune -iluminat exterior

1.7.2.2.

OGF

40848

158694,26

38086,6224

196780,8824

37

284668

Sistem de telefonie

2.1.22.5.3.

OGF

40848

12248,97

2939,7528

15188,7228

38

187775

Container metalic pentru statie apa

tehnologica Containex 20

1.3.1.1.

OGF

40848

18803,7

4512,888

23316,588

39

187795

Centrala termica

1.8.15.

OGF

40848

31984,92

7676,3808

39661,3008

40

187796

Platforme nămol

1.3.7.3.

OGF

40848

44044,52

10570,6848

54615,2048

41

187797

împrejmuire gard beton in lungime de

402 m

1.6.3.2.

OGF

40848

3250,64

780,1536

4030,7936

42

284669

Transformator medie tensiune 20/0,4 KV-2000 KVA

2.1.16.3.1.

OGF

40848

170622,48

40949,3952

211571,8752

43

284670

Transformator medie tensiune 20/0,4 KV 2000 KVA

2.1.16.3.1.

OGF

40848

170622,48

40949,3952

211571,8752

44

284671

Echipament SCADA

2.2.8.

OGF

40848

619996,28

148799,1072

768795,3872

45

284672

Stavilar montat la canal by-pass tip WRS 1340X 2300

2.1.24.4.

OGF

40848

133039,44

31929,4656

164968,9056

46

284673

Stavilar montat fa bazin apa pluviala 1

2.1.24.4.

OGF

40848

70665,64

16959,7536

87625,3936

47

284674

Stavilar montat la bazin apa pluviala 2

2.1.24.4.

OGF

40848

70665,64

16959,7536

87625,3936

48

284675

Stavilar montat la bazin apa pluviala 3

2.1.24.4.

OGF

40848

70665,64

16959,7536

87625,3936

49

284676

Stavilar montat la bazin apa pluviala 4

2.1.24.4.

OGF

40848

70665,64

16959,7536

87625,3936

50

284677

Gratar mecanic rar la linia 1, 3300 x 1152 x 25

2.1.24.4.

OGF

40848

127950,3

30708,072

158658,372

51

284678

Gratar mecanic rar la linia 2, 3300 x 1152 x 25

2.1.24.4.

OGF

40848

127950,3

30708,072

158658,372

52

284679

Gratar mecanic des la linia l.SSF-HF 4000 x 1226x6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950,30

30.708,07

158.658,37

53

284680

Gratar mecanic des la linia 2,SSF-HF

4000x 1226 x6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

127.950,30

30.708,07

158.658,37

54

284681

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

3.032,86

727,89

3.760,75

55

284682

Ventilator axial la statia de gratare VARD 400/4 Ex

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

3.032,86

727,89

3.760,75

56

284683

Ventilator axial la statia de gratare JT SB-

HQW 200/2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

2.556,70

613,61

3.170,31

57

284684

Palan manual 2tf-24/98HH montat la statia de gratare

2.3.6.2.

OGF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

58

187776

Tablou electric MCC la statia de gratare

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

63.972,12

15.353,31

79.325,43

59

187777

Tablou electric PU la statia de gratare

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

60.939,26

14.625,42

75.564,68

60

284685

Stavilar intrare linia 1 gratare WRS

1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

61

284686

Stavilar ieșire linia 1 gratare WRS

1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

62

284687

Stavilar intrare linia 2 gratare WRS

1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

63

284688

Stavilar ieșire linia 2 gratare WRS

1450x1800

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

64

284689

Container de 7 me si vagonet la gratare

rare

2.3.1.3.

0GF

01,11.2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

65

284690

Container de 7 mc si vagonet la gratare dese

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18,197,16

4.367,32

22.564,48

66

284691

Container de 7 mc si vagonet la spălătorul de nisip

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

67

284692

Pod longitudinal unitatea de desnisipare si separator de grăsimi

2.1.24.4.2.

0GF

01.11.2011

294.957,78

70.789,87

365.747,65

68

284693

Suflanta aer nr. 1 la separator grăsimi GM15L

2.1,16.4.2.

0GF

01.11.2011

98.319,25

23.596,62

121.915,87

69

284694

Suflanta aer nr. 2 la separator grăsimi

GM15L

2.1.16.4.2.

0GF

01.11.2011

98.319,25

23.596,62

121.915,87

70

284695

Pompa nisip linia 1 ITT-FLYGT DS

3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.2.

0GF

01,11.2011

25.318,31

6.076,39

31.394,70

71

284696

Pompa nisip linia 2 ITT-FLYGTDS

3085.183-MT/S -F EBG

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

25.318,31

6.076,39

31.394,70

72

284697

Pompa alimentare separator nisip

FLYGT,la linia 1DS 3085.183-MT/S -F

EBG

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

25.318,31

6.076,39

31.394,70

73

284698

Pompa alimentare separator nisip

FLYGT,la linia 2 DS 3085.183-MT/S -F

EBG

2.17.1,1.2.

0GF

01.11.2011

25.321,35

6.077,12

31.398,47

74

284699

Pompa ITT- FLYGT apa supernatanta linia 2, DP 3057/181 MT

2.17.1,1.2.

OGF

01.11.2011

25.321,35

6.077,12

31.398,47

75

284700

Pompa ITT- FLYGT apa supernatanta linia 1,DP 3057/181 MT

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

25.321,35

6.077,12

31.398,47

76

284701

Separator si spălător nisip coanda ROSF 4/ 2 mm

2.1,24,4.

OGF

01.11.2011

197.863,80

47.487,31

245.351,11

77

284702

Stavilar intrare camera desnisipare 1

WRS 1450 x1800

2.1,24,4.

OGF

01.11.2011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

78

284703

Stavilar ieșire camera desnisipare 1 WRS 1450x1800

2.1,24.4,

OGF

01.11.2011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

79

284704

Stavilar intrare camera desnisipare 2 WRS 1450 X1800

2.1.24,4.

OGF

01.11.2011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

80

284705

Stavilar ieșire camera desnisipare 2 WRS 1450x1800

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

84.920,08

20.380,82

105.300,90

81

284706

Stavilar control debitr către statia gratare

VRS 1450x2100

2,1.24.4,

OGF

01.11.2011

2.001,69

480,41

2.482,10

82

284707

Gratar ape pluviale Huber ROK 1/0

2,1.24.4,

OGF

01.11.2011

2.001,69

480,41

2.482,10

83

284708

Snec deversor ape pluviale Huber

2,1.24.4,

OGF

01.11.2011

2.001,69

480,41

2.482,10

84

284709

Stavilar către bazin ape pluviale 1 din DC

1 WAB DN800

2.1.24.4,

OGF

01.11.2011

1.971,36

473,13

2,444,49

85

284710

Stavilar către bazin ape pluviale 2 din DC

1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01.11,2011

1.971,36

473,13

2.444,49

86

284711

Stavilar către bazin ape pluviale 3 din DC

1 WAB DN800

2.1.24.4.

OGF

01,11.2011

1.971,36

473,13

2.444,49

87

284712

Stavilar către bazin ape pluviale 4 din DC

1 WAB DN800

2,1.24.4.

OGF

01.11.2011

1.971,36

473,13

2.444,49

88

284713

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO

TR 36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01,11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

89

284714

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1,17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

90

284715

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

91

284716

Mixer bazin ape pluviale nr 1 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

92

284717

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1,17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

93

284718

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

94

284719

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR

36.145-4/12817

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

95

284720

Mixer bazin ape pluviale nr 2 - WILO TR

36.145-4/12817

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

96

284721

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

97

284722

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

98

284723

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

99

284724

Mixer bazin ape pluviale nr 3 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

100

284725

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR

36.145-4/12817

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

101

284726

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17,5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

102

284727

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

103

284728

Mixer bazin ape pluviale nr 4 - WILO TR

36.145-4/12S17

2.1.17.5,

OGF

01.11.2011

1.486,10

356,66

1.842,76

104

284729

Pod raclor radia! cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 1

2.1.24.4.2.

OGF

01.11.2011

398.047,73

95.531,46

493.579,19

105

284730

Pod raclor radial cu racleti L = 45 m, cu tablou electric, montat per decantor primar 2

2.1.24.4.2.

OGF

01.11.2011

398.047,73

95.531,46

493.579,19

106

284731

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PCI

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

107

284732

Stavilar WAG 1100x1100 montat in camera de distribuție noua către PC2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

108

284733

Stavilar by-pass WAG1350xl200 montat

in DC 6

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

15.164,30

3.639,43

18.803,73

109

284734

Stavilar WAG 1200x1300 montat in DC

6, intrare in PS 2

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

15.164,30

3.639,43

18.803,73

110

284735

Pompa tip Grundfos EF 305906EX250B,pentru golire la PSl-ape pluviale

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

30.874,52

7.409,88

38.284,40

111

284736

Pompa Wilo FA 2532D, nr.l, retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

138.950,49

33.348,12

172.298,61

112

284737

Pompa Wilo FA 2532D, nr,2, retur ape pluviale in PS1

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

138.950,49

33.348,12

172.298,61

113

284738

Ventilator tip Helios 05890RRK200EX, montat in camera pompe PS1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

8.128,07

1.950,74

10.078,81

114

284739

Ventilator tip Helios 00199HRFW200/2, montat in camera electrica PS1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

8.128,07

1.950,74

10.078,81

115

284740

Pompa nr.l ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.2,

OGF

01.11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233,60

116

284741

Pompa nr.2 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233,60

117

284742

Pompa nr.3 ITT - FLYGT CP3531.765, submersibila montata in PS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

136.478,71

32.754,89

169.233,60

118

187778

Tablou electric cu convertizor de

frecventa pentru pompa 1

1.7.2.1.

OGF

01.11.2011

159.225,16

38,214,04

197.439,20

119

187779

Tablou electric cu convertizor de

frecventa pentru pompa 2

1.7.2.1.

0GF

01.11.2011

159.225,16

38.214,04

197.439,20

120

187780

Tablou electric cu convertizor de frecventa pentru pompa 3

1.7.2.1.

0GF

01.11.2011

159.225,16

38.214,04

197.439,20

121

284743

Pompa Grundfos AP12.40.06A3 unilift pentru golire statie de pompare PS2

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

122

284744

Ventilator evacuare Helios 05/36

RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

0GF

01.11,2011

4.882,91

1.171,90

6.054,81

123

284745

Ventilator evacuare Helios 05/36

RDD450/6/6,montat in PS2

2.1.17.3.

0GF

01,11.2011

4.882,91

1.171,90

6.054,81

124

284746

Pompa ITT -FLYGT NP 3127.181HT,nr.l, montata in PS5 nămol primar

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

45.492,90

10.918,30

56.411,20

125

284747

Pompa ITT -FLYGT NP

3127.181HT,nr.2, montata in PS5 nămol primar

2.17.1.1.2.

0GF

01.11,2011

45.492,90

10.918,30

56.411,20

126

187781

Tablou de distribuție PCI+2; PS5; SDB

1.7.2.1.

0GF

01,11.2011

45.492,90

10.918,30

56.411,20

127

284748

Stavilar tip WAG DN1000, montat in

DC4 către ATI,A

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

12.131,45

2.911,55

15.043,00

128

284749

Stavilar tip WAG DN1000, montat in

DC4 către AT1,B

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

12.131,45

2.911,55

15.043,00

129

284750

Stavilar tip WAG DNI000, montat in

DC4 către AT1,C

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

12.131,45

2.911,55

15.043,00

130

284751

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.287,11

1.508,91

7.796,02

131

284752

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.287,11

1.508,91

7.796,02

132

284753

Batardou tip WDE 3100, montat in DC4 către AT2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

6.287,11

1.508,91

7.796,02

133

284754

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 1 , montata in ATI

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

134

284755

Pompa Wilo RZP80-2 pentru recirculare, linia 2 , montata in ATI

2.17.1.1.2.

0GF

01,11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

135

284756

Pompa Wilo RZP60-3 pentru recirculare, linia 3 , montata in ATI

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

202.679,98

48.643,20

251.323,18

136

284757

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 1 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

137

284758

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 1 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

138

284759

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 2 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11,2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

139

284760

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 2 din ATI

2.1.17,5.

0GF

01.11,2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

140

284761

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 1 in zona de denitrificare, linia 3 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

141

284762

Mixer tip Wilo-TR221.45, nr. 2 in zona de denitrificare, linia 3 din ATI

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

162.145,80

38.914,99

201.060,79

142

187782

Tablou electric de distribuție MCC statie de comprersoare pentru ATI

1.7.2.1.

0GF

01.11,2011

445.900,19

107.016,05

552.916,24

143

284763

Suflanta nr.l pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.2.

0GF

01.11.2011

258.627,15

62.070,52

320.697,67

144

284764

Suflanta nr.2 pentru aerare bazin ATI, tip

Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.2.

0GF

01.11.2011

258.627,15

62.070,52

320.697,67

145

284765

Suflanta nr.3 pentru aerare bazin ATI, tip Robuski ESC 155/5 C

2.1.16.4.2.

0GF

01.11.2011

258.627,15

62.070,52

320.697,67

146

284766

Ventilator nr.l, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3,

0GF

01.11.2011

2.101,77

504,42

2.606,19

H

147

284767

Ventilator nr.2, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

0GF

01,11.2011

2.101,77

504,42

2.606,19

148

284768

Ventilator nr.3, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17,3.

0GF

01.11.2011

2.098,74

503,70

2.602,44

149

284769

Ventilator nr.4, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK pentru evacuare aer din statia suflante

2.1.17.3.

0GF

01.11,2011

2.098,74

503,70

2.602,44

150

284770

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru camera electrica

2.1.17.3.

0GF

01,11.2011

2.101,77

504,42

2.606,19

151

284771

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 1 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2,1.17.3.

0GF

01.11.2011

9,914,42

2.379,46

12.293,88

152

284772

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 2 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

9.914,42

2.379,46

12.293,88

153

284773

Ventilator carcasa izolare fonica pentru suflanta 3 tip Robuschi CLU 510-27, tip Helios 06935HRFD710/4/4TK

2.1,17.3.

0GF

01,11.2011

9.914,42

2.379,46

12.293,88

154

187783

Tablou electric suflanta nr.l

1.7.2,1.

0GF

01.11.2011

74.188,64

17.805,27

91.993,91

155

187784

Tablou electric suflanta nr.2

1.7,2.1,

0GF

01.11.2011

72.788,64

17,469,27

90.257,91

156

187785

Tablou electric suflanta nr.3

1.7,2.1,

0GF

01.11.2011

72.788,64

17,469,27

90.257,91

157

284774

Stavilar nr. 1, WAG DN800 mm, montat

la DC 2

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

16.890,00

4,053,60

20.943,60

158

284775

Stavilar nr.2, WAG DN800 mm, montat la DC 2

2,1.24.4.

0GF

01.11.2011

16,890,00

4.053,60

20.943,60

159

284776

Stavilar nr.3 WAG DN800 mm, montat la DC 2

2,1.24.4.

0GF

01.11.2011

16.890,00

4.053,60

20.943,60

160

284777

Stavilar nr,4 WAG DN800 mm, montat la

DC 2

2.1.24.4.

0GF

01,11.2011

16,886,96

4.052,87

20.939,83

161

284778

Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.l

2.17,1.1.2.

0GF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

162

284779

Pompa spuma 1TTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.2

2,17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

31.845,03

7,642,81

39,487,84

163

284780

Pompa spuma ITTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.3

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

164

284781

Pompa spuma 1TTDP-MT8022.280.EBG

DN80 la decantor secundar nr.4

2,17.1.1.2.

0GF

01.11,2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

165

284782

Pompa nr.l apa in exces ITTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in cămin colectare spuma

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

166

284783

Pompa nr.2 apa in exces 1TTDP-MT8022.280.EBG DN80, montat in cămin colectare spuma

2.17,1.1.2.

0GF

01.11.2011

31.845,03

7.642,81

39.487,84

167

284784

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 1

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

288.121,72

69.149,21

357.270,93

168

284785

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 1

2.1.17.5,

0GF

01,11.2011

288.121,72

69.149,21

357,270,93

169

284786

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 3

2.1.17.5,

0GF

01,11.2011

288,121,72

69.149,21

357,270,93

170

284787

Pod raclor radial cu aspirație L = 22,5 m pentru decantor secundar 4

2,1,17.5.

0GF

01.11,2011

288.121,72

69,149,21

357.270,93

171

284788

Pompa nr.l nămol activ in exces FLYGT,

NP3127.125HT- PS3

2.17,1,1.2.

0GF

01.11.2011

53,075,05

12.738,01

65.813,06

172

284789

Pompa nr.2 nămol activ in exces FLYGT,

NP3127.125HT- PS3

2.17.1.1.2.

0GF

01,11.2011

53.075,00

12.738,00

65.813,00

173

284790

Pompa nr.l nămol recirculat FLYT

CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar - PS3

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

174

284791

Pompa nr.2 nămol recirculat FLYT CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

175

284792

Pompa nr.3 nămol recirculat FLYT

CP3531735 montata in statia de pompare nămol secundar- PS3

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

75.821,50

18.197,16

94.018,66

176

284793

Ventilator nr.l, Helios

01465HQD400/4/4TK montat in PS3

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

2.941,87

706,05

3.647,92

177

284794

Pompa nr.l apa de nămol Grundfos

SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

12.434,73

2.984,34

15.419,07

178

284795

Pompa nr.2 apa de nămol Grundfos

SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

12.434,73

2.984,34

15.419,07

179

284796

Pompa nr.3 apa de nămol Grundfos

SEV100.10030.A.Ex.4.50d, montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

12.434,73

2.984,34

15.419,07

180

284797

Pompa nr.l alimentare mentantancuri Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

181

284798

Pompa nr.2 alimentare mentantancuri

Netzch NM063 BT,montata in statia de deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

182

284799

Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

60.657,21

14.557,73

75.214,94

183

284800

Statie de dozare polimer POLYDOS412,pentru polimer solid, montata in statia de deshidratare

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

60.657,21

14.557,73

75.214,94

184

284801

Statie de dozare polimer,pentru polimer lichid, montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.1.

0GF

01.11.2011

15.164,30

3.639,43

18.803,73

185

284802

Compresor aer tip Boge,SBD700-500DB,montata in statia de deshidratare

2.1.16.4.1.

0GF

01.11.2011

36.394,32

8.734,64

45.128,96

186

284803

Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

187

284804

Container 10 mc cu vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.11,2011

18.197,16

4.367,32

22.564,48

188

284805

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.647,87

3.275,49

16.923,36

189

284806

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

0GF

01.11.2011

13.647,87

3.275,49

16.923,36

190

284807

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3.1.3.

OGF

01.11.2011

13.647,87

3.275,49

16.923,36

191

284808

Container 10 mc fara vagonet montat la statia de deshidratare

2.3,1,3.

OGF

01.11.2011

13.647,87

3.275,49

16.923,36

192

284809

Ventilator Helios 06690VARD400/4TK montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065,72

1.455,77

7.521,49

193

284810

Ventilator evacuare Helios 06693 vard 400/4Ex , montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065,72

1.455,77

7.521,49

194

284811

Ventilator JT-SB 00960HQW200/2 pentru urgenta , montat in statia de deshidratare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.065,72

1.455,77

7.521,49

li

195

284812

Pod rulant monogrinda, 2t - 10,702SIM

PMC630-29-0, s.29821/2009-Konecranes, in statia de deshidratare

2.3.6,2.

0GF

01.11.2011

227.464,51

54.591,48

282.055,99

196

284813

Snec pentru nămol deshidratat SSD320R, echipat cu motor radial SSE320R, montat la statia de deshidratare

2.1.24.4,

0GF

01.11.2011

10.615,01

2.547,60

13.162,61

197

284814

Presa cu filtru deshidratare nămol

Siemens BPF2000BRAVOCMF,in statia de deshidratare

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

659.686,51

158.324,76

818.011,27

198

284815

Ingrosator nămol activ in exces GTN1200, montat in statia de deshidratare

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

329.841,74

79.162,02

409.003,76

199

284816

Ingrosator nămol primar in exces

GTN1200, montat in statia de deshidratare

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

329.841,74

79.162,02

409.003,76

200

284817

Ventilator evacuare Helios 06958AVDRK 800/6/6, montat in camera cogenerare

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

7.582,15

1.819,72

9.401,87

201

284818

Ventilator alimentare aer Helios 00010AVDRK900/6/6 montat in camera cogenerator

2.1.17.3.

0GF

01.11.2011

7.582,15

1.819,72

9.401,87

202

284819

Grup cogenerare tip Lindenberg BHKW CHP 600GF, motor Guascor FGLD360-500CP;generator Leroi Șomer LSA 49.1 0,4kva, 4 poli, 660kva

2.1.16.2.4.

OGF

01.11.2011

1.232.235,90

295.736,62

1.527.972,52

203

284820

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol melantanc nr.l, montat in CSI

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

70.968,93

17.032,54

88.001,47

204

284821

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr.2, montat in CSI

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

70.968,93

17.032,54

88.001,47

205

284822

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr,3, montat in CS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

70.968,93

17.032,54

88.001,47

206

284823

Pompa Allweiler TECFLOW 5001/11 pentru recirculare nămol metantanc nr.4, montat in CS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

70.968,93

17.032,54

88.001,47

207

284824

Pompa Grundfos AP12.4006. A3,. Pentru golire CSI

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

10.615,01

2.547,60

13.162,61

208

284825

Pompa Grundfos AP12.4006.A3,. Pentru golire CS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

10.615,01

2.547,60

13.162,61

209

284826

Schimbător de căldură cu spirala Alfa Lava! ALSHE 1000, montat in CS2

2.1.6.1.1.

OGF

01.11.2011

65.206,49

15.649,56

80.856,05

210

284827

Schimbător de căldură cu spirala Alfa

Laval ALSHE 1000, montat in CS2

2.1.6.1.1.

OGF

01.11.2011

65.206,49

15.649,56

80.856,05

211

284828

Macelator Netzsch TM8512-04,montat in

CS2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

45.508,07

10.921,94

56.430,01

212

284829

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru

CS2, camera pompe

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.095,20

1.222,85

6.318,05

213

284830

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru

CS2, camera incalzire

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.095,20

1.222,85

6.318,05

214

284831

Ventilator Helios 00960HQW200/2 pentru

CS2, camera electrica

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

5.095,20

1.222,85

6.318,05

215

284832

Mixer WiloTR60-2-26, montat la rezervorul de depozitare nămol

2.1.17.5.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

216

284833

Pompa Allweiler nr.l, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11,282,24

217

284834

Pompa AJIweiler nr.2, Tec Flow 751/11, pentru alimentare presa deshidratare

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

9.098,58

2.183,66

11.282,24

218

284835

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

169.800,74

40.752,18

210,552,92

219

284836

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

169.800,74

40.752,18

210.552,92

220

284837

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17.5.

0GF

01.11.2011

169.800,74

40.752,18

210.552,92

221

284838

Mixer metantanc nr.l SFR07-10

2.1.17,5.

0GF

01.11.2011

169.800,74

40.752,18

210.552,92

222

284839

Clopot evacuare gaz pentru metantanc

nr.l Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1.2.

0GF

01.11.2011

70.750,56

16.980,13

87.730,69

223

284840

Clopot evacuare gaz pentru metantanc

nr.2 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1.2.

0GF

01.11.2011

70.750,56

16.980,13

87.730,69

224

284841

Clopot evacuare gaz pentru metantanc nr.3 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1.2.

0GF

01.11.2011

70.750,56

16,980,13

87,730,69

225

284842

Clopot evacuare gaz pentru metantanc

nr.4 Schultz CTV10-2072016LT

2.1.6.1.2.

0GF

01.11.2011

70.750,56

16.980,13

87.730,69

226

284843

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.ICTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599,24

13.583,82

70.183,06

227

284844

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.2CTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599,24

13.583,82

70.183,06

228

284845

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.3

CTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599,24

13.583,82

70.183,06

229

284846

Filtru by-pass gaz pentru mentanc nr.4CTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.599,24

13.583,82

70.183,06

230

284847

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.lCTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

231

284848

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.lCTV10-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

232

284849

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVl 0-2072016LT

2.1.24.4,

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

233

284850

Filtru evacuare gaz pentru mentantanc nr.ICTVl 0-2072016LT

2.1.24.4.

0GF

01.11.2011

56.602,27

13.584,54

70.186,81

234

284851

Gazometru material textil dubla membrana GS217, V = 980 mc, Tecon Textile Construction

2.1.6.1.2.

OGF

01.11.2011

600,506,30

144.121,51

744.627,81

235

284852

Suflanta gazometru tip

CH/5HDB400K/2,2/2

2.1.16.4.2.

0GF

01.11.2011

25.051,43

6.012,34

31.063,77

236

284853

Pompa jet apa GEA Wiegant G,K2

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

2,972,21

713,33

3.685,54

237

284854

Filtru gaz DI-TEC KKF-400/100

2.1.16.4.2.

OGF

01.11.2011

24.262,88

5.823,09

30.085,97

238

284855

Ventilator Helios 01150HQD355/4Ex, montat in camera suflanta biogaz

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

6.005,06

1.441,21

7.446,27

239

284856

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.2.

OGF

01.11.2011

97.051,53

23.292,37

120.343,90

240

284857

Suflanta biogaz Meidinger S-

GRN48/120/500/26

2.1.16.4.2.

OGF

01.11.2011

97,051,53

23.292,37

120.343,90

241

284858

Dispozitiv flacara de veghe FA11300, complet echipat cu sisteme de protecție,siguranța

2.1.6.1.2.

OGF

01.11.2011

476,947,58

114.467,42

591.415,00

242

284859

Ventilator 1 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK, montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16,213,67

3.891,28

20,104,95

243

284860

Ventilator 2 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 1

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16,213,67

3.891,28

20,104,95

244

284861

Ventilator 3 - TR1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213,67

3,891,28

20,104,95

245

284862

Ventilator 4-TR1 00229 HRFD 400/4

TK montat in camera transformator 2

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213,67

3,891,28

20.104,95

246

284863

Ventilator Helios 00960HQW200/2, montat in camera distribuție joasa tensiune din statia de transformare

2.1.17.3.

OGF

01.11.2011

16.213,67

3.891,28

20.104,95

247

284864

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

4.700,93

1.128,22

5.829,15

248

284865

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.2.

OGF

01.11.2011

4.700,93

1.128,22

5.829,15

249

284866

Pompa Wilo K84 montata in statie apa tehnologica

2.17.1.1.2.

0GF

01.11.2011

4,700,93

1.128,22

5.829,15

250

284867

Stavilar WAG 400*600 montat la statia de apa tehnologica

2.1.24.4.

OGF

01.11.2011

3.032,84

727,88

3.760,72

251

187786

Bazin de retentie ape pluviale SW 1 - se reîntregește nr. de inv. 205053

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.841,57

22.521,98

116.363,55

252

187787

Bazin de retentie ape pluviale SW 2 - se reîntregește nr, de inv. 206526

1.8.11

OGF

01.11,2011

93.841,57

22.521,98

1 16.363,55

253

187788

Bazin de retentie ape pluviale SW 3 - se reintregeste nr. de inv. 226161

1.8.11

OGF

01.11.2011

93.841,57

22.521,98

116.363,55

254

187789

Bazin de retentie ape pluviale SW 4 - se reintregeste nr. de inv. 283475

1.8.11

OGF

01,11.2011

93.841,57

22.521,98

116.363,55

255

187790

Camera de serviciu CS 2 intre SD3 si SD4

1.8,12,

OGF

01.11.2011

581.435,10

139.544,42

720.979,52

256

187791

Camera de serviciu CS 1 intre SD1 si SD2

1.8.12.

OGF

01,11.2011

169.731,48

40.735,56

210.467,04

257

284868

Palan manual 2tf-24/98HH montat la stati a de gratare

2.3.6.2.

OGF

01,11.2011

22.746,45

5.459,15

28.205,60

A

*

TOTAL

*

*

*

53.329.733,59

12.799.136,06

66.128.869,65