Hotărârea nr. 275/2013

Hotărârea nr.275 din 27.08.2013 Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun - mijloc fix, dat in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din functiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in conditiile legii.

HOTĂRÂRE

pnvina trecerea ain aomeniui public m domeniul privat al municipiului Bacau a unui bun -mijloc fix, dat in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, in scopul scoaterii din funcțiune prin casare/demolare si valorificarea acestuia in condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul comun nr. 5920 din 08.08.2013 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și al Serviciului Administare și inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Solicitarea nr. 6347 din 07.08.2013 a S.C. Compania Regionala de Apa Bacau SA, înregistrata la Pnmaria Municipiului Bacau sub nr. 34 /18 din U8.U8.2013 msotita de Memoriul Justificativ nr. 2752/06.08.2013, Hotararea Consiliului de Administrație nr.4/08.08.2013, Memoriul Tehnic Justificativ privind demolarea Bazinului de Aerare AT2 nr. 0956/06.08.2013;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 5921 din 08.08.2013; -Kaportul compartimentelor de resort dm cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 5922 din 08.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 312/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 313/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 314/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 315/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 șinr. 316/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.12, alin.(l), lit.”e” si art. 14 lit."b" din Legea nr.241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare(*republicata*) ;

-Prevederile art.lU(2) ale Legn nr. 213 din 17.11.1998 privind bunurile proprietate publica *actualizata*;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit."a" ale Legii nr. 215 din 23.04.2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

In baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.”c” si ale art.45, alin.(3) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacau a bunului- mijloc fix Bazin de aerare AT 2 identificat prin nr. de inventar 225180 si valoare de inventar 1.009.340,69 lei, dat in concesiune către S.C. Compania Regionala de Apa Bacău S.A .

Art.2. Se aproba scoaterea din funcțiune si valorificarea lui prin vanzare la licitație sau după caz, casarea lui, in condițiile legii.

Art.3. Se aproba scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacau a bunului - mijloc tix Bazin de aerare A1 2, identificat prin nr. de inventar 225180 si valoare de inventar 1.009.340,69 lei.

Art.4. (1) Se mandateaza SC Compania Regională de Apa Bacau S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de scoaterea din funcțiune,valorificarea sau casarea bunului mijloc fix Bazin de aerare AT 2, identificat prin nr. de inventar 225180 si valoare de inventar 1.009.340,69 lei.

(2) Conducerea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. si Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, anterior finalizării acestor proceduri, va face demersuri pentru scoaterea din lista bunurilor date in concesiune către S.C. CRAB S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a bunului menționat la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.5. Sumele încasate din valorificarea bunului casat/demolat vor fi făcute venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare a bunului casat.

Art.6. După scoaterea din tunctiune, demolare, casare si valorificare, in urma documentelor întocmite de către S.C. CRAB S.A., Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari si Direcția Economica, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public al municipiului Bacau, respectiv din evidenta contabila, cantitativ si valorica.

Art.7. Hotararea va fi comunicata Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si Îndrumare Asociații de Proprietari, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.


PREȘEDI EȘEbwpA


NĂSTASE îXRIA^RAlW/

7 i                                         ’


NR. 275

DIN 27.08.2013

N.O.P., I.P./ M.N./Ex.l/Ds.I-A-2