Hotărârea nr. 274/2013

Hotărârea nr.274 din 27.08.2013 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiţii care fac parte din obiectivul de investiţii "Extinderea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău", nepuse în funcţiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare prin casare, în condiţiile legii, acestea  nefiind valorificate prin vânzare la licitaţiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefiind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27,08.2013;

Având in vedere:

  • - Referatul comun nr. 6249 din 20.08.2013 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și al Serviciului Administare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

  • - Adresa nr.2751/06.08.2013 a S.C. CRAB S.A. insotita de pv de casare, Înregistrate la Primăria Municipiului Bacau sub nr.34719/09.08.2013;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 6250 din 20.08.2013;

  • - Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 6251 din 20.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 307/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 308/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 309/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 310/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 311/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

- Prevederile art.10 alin. (2) a Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*) privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

  • - Prevederile Ordonanței nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

  • - Hotararea Consiliului Local Bacău nr. 257/28.09.2006 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a obiectelor de investiții care fac parte din obiectivul de investiții „Extinderea Stației de Epurare a Apelor Uzate din Municipiul Bacău”, nepuse în funcțiune până la 28.02.2006, aflate în administrarea R.A.G.C. Bacău, propuse pentru scoatere din funcțiune, valorificare prin casare, în condițiile legii, acestea nefiind valorificate prin vânzare la licitațiile publice organizate, din lipsă de cumpărători.

  • - Hotararea Consiliului Local Bacău nr. 403/26.11.2008 privind modificarea si completarea HCL nr. 39/10.03.2006 si HCL 257/28.09.2006 in sensul înlocuirii unor membri din comisiile de casare a unor bunuri

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor art.36 alin. (2) lit. “c” si art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata

HOTĂRĂ ȘTE

Art.l. Se completează HCL nr.257/28.09.2006 cu modificările si completările ulterioare prin introducerea Art. 8. care va avea următorul conținut:

Art. 8. Se mandateaza conducerea S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților in vederea finalizării prevederilor HCL nr. 257/2006.

Art.2. Se modifica HCL nr.257/28.09.2006 cu modificările si completările ulterioare, in sensul ca art.6 va avea următorul conținut:”

Art.6.1. : S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A. va asigura prin mijloace de publicitate, toate procedurile prevăzute de lege, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor HCL nr. 257/28.09.2006;

Art. 6.2. : După scoaterea din funcțiune, demolare, casare si valorificare, in urma documentelor intocmite de către S.C. CRAB, Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari si Direcția Economica, vor proceda la actualizarea datelor din inventarul domeniului public al municipiului Bacau, respectiv din evidenta contabila, cantitativ si valorica ”.

Art. 3. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se abroga art.4 din HCL 257/28.09.2006.

Art.4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 257/28.09.2006 sunt si raman in vigoare.

Art.S.Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații Proprietari si S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU-RQ/OVICI