Hotărârea nr. 273/2013

Hotărârea nr.273 din 27.08.2013 Hotarare privind înfiinţarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de SC CET SA, în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 78223/ 12.08.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Adresa înaintată de SC CET SA cu nr. 2652/ 26.07.2013 și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65466/ 26.07.2013;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 6278/ 21.08.2013;

-Raportul Compartimentului de specialitate nr. 6279/ 21.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 302/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 303/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 304/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 305/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 306/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 861, alin. (3), art. 871 și art. 872 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „b”și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE

ART. 1 - Se aprobă înființarea a două centre de încasare a contravalorii agentului termic furnizat de S.C. CET S.A., în cadrul unor P.T. - uri din municipiul Bacău, astfel:

  • - spațiu în suprafață utilă totală de 38,30 mp situat în incinta PT nr. 6 din str. Cremenea, delimitat conform planului de situație - anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - spațiu în suprafață utilă totală de 20,25 mp situat în incinta PT nr. 12 din str. Pictor Andreescu, delimitat conform planului de situație - anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se mandatează conducerea S.C. CET S.A. Bacău pentru îndeplinirea tuturor formalităților legate de înființarea acestor centre, iar cheltuielile ocazionate de amenajarea spațiilor cad în sarcina SC CET SA Bacău.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și S.C. CET S.A.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 273

DIN 27.08.2013

P.O.N, I.P./ M.N./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


RELEVEU PUNCT TERMIC

Scara 1: 100              anexa Nr |

LAHOTARAREANR.£ț(5 DIN 27.08.2013

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

727

PT 6, Bacău, Str. Cremenea

Cartea Funciara colectiva nr.

UĂT-------

Mun. Bacau

Cod unitate individuala (U)

20304

CF individualaCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICINr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

1

Centrală Termică

261

2

Camera operatori

26

3

Spălător

5

4

WC 1

2

5

WC 2

3

Suprafața utila =297

Total suprafața utila = 297

Executant

Data

SC. GEOPOINT EXPERT S.R.L. P.F.Autorizaiă LUCIAN DRAGOMIRESCU

mai 2007

Recepționat

Data


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


RELEVEU PUNCT TERMIC

Scara 1:100              anexa Nr. A

lahotarareanr.2^3din 27.08.2013

Nr. cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

171

PT12. Bacău. Str. Pictor I. Andreescu

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

mun. Barau

Cod unitate individuala (U)

20304

CF individualaPREȘEDINT NÂSTASE MARI


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

1

Centrala Termica

171

. Suprafața utila -171

Total suprafața utila ~ 171

Executant

w


S.C. GEOPO1NT EXPERT S.R.L

P.F.Autorizafă

L UCIAN DRAGOMIRESCU

mai 2007


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIRecepționa?


Data