Hotărârea nr. 271/2013

Hotărârea nr.271 din 27.08.2013 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii juridice in vederea desfasurarii in bune conditii a activitatii in cadrul S.C. CET S.A.Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii juridice in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii in cadrul S.C. CET S.A. Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 6280 din 21.08.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;

- Adresa nr.2947 din 23.08.2013 a S.C. CET S.A. Bacau înregistrata la Primăria Bacau sub nr. 35263 din 23.08.2013 insotita de Nota de tundamentare privind achiziționarea de servicii juridice si Hotararea nr.900/23.08.2013 a Consiliului de Adiministratie S.C. CET S.A. Bacau;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 6281 din 21.08.2013;

  • - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6282 din 21.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 293/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 294/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 295/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 296/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 297/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile art.l.(3) a O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;

  • - Prevederile art.47 si art.117 lit. Ma" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata.

In baza dispozițiilor art.36 (1) si (9) si art.45 alin.(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aproba încheierea de către S.C. CEI S.A. a unui a unui contract de prestări servicii juridice in valoare de maxim 150.000 lei , in vederea desfășurării in bune condiții a activitatii din cadrul S.C. CET S.A. Bacau.

Art.2.-Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în AGA S.C. CET S.A. pentru aprobarea cheltuielilor de la art. 1.

Art.3.-Hotararea se co Municipiului Bacau si S.


PREȘEDINTE pE NĂSTASE MArimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQPOVICI