Hotărârea nr. 270/2013

Hotărârea nr.270 din 27.08.2013 Hotarare privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi şi studenţi precum şi asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilităţi la transportul urban cu mijloace de transport în comun.

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului abonamentului pentru elevi și studenți, precum și asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul comun nr. 13264 și nr. 6379 din 23.08.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 6380 din 23.08.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 6381 din 23.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 289/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 290/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 291/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 292/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 8, alin. 3 , lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (n) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 26, alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

-Prevederile art. 84, alin. 1, art. 105, alin. 2, lit. (e) din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 353/23.11.2007 al Ministrului Internelor și a Reformei Administrative pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

-Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pot. 2, pct. 14 și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată.

HOTĂRĂ ȘTE

Art. 1, Se aprobă tariful abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevi și studenți, valabil pe un traseu, la valoarea de 40 lei/lună.

Art. 2. Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Bacău a resurselor financiare pentru susținerea a 50% din costurile abonamentului la transportul urban cu mijloace de transport în comun pe durata semestrelor școlare, elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău.

Art. 3. Studenții vor beneficia în timpul anului școlar de reducerea tarifului abonamentului cu 50% pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun acordat prin instituțiile de învățământ superior din bugetul Ministerului Educației Naționale.

9

Art. 4. Eliberarea legitimațiilor de călătorie se va face de către S.C. Transport Public S.A Bacău în colaborare cu fiecare unitate de învățământ. Costul imprimatelor va fi suportat integral din bugetul S.C. Transport Public S.A Bacău.

Art. 5. Decontarea facilităților acordate prin prezenta hotărâre se va realiza de către Primarul Municipiului Bacău, în calitate de ordonator principal de credite, pe baza situațiilor lunare transmise Direcției Economice de către unitățile de învățământ

9                                                                                                        9                                                                                                              9                                          9

obligatoriu și liceal acreditate/autorizate de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău și S.C. Transport Public S.A, după o procedură care va fi stabilită ulterior.

Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistentă Socială a municipiului Bacău și S.C. Transport Public S.A Bacău.