Hotărârea nr. 27/2013

Hotărârea nr.27 din 14.02.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I. ), indicatorilor tehnico-economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus în cererea de finanţare, pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare termică a blocului de locuinţe, str. Milcov nr.59, scările A şi B, Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având in vedere :

•Prevederile art. 44 (l)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare ;

•Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 1, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe

•Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

•GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”

• Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie„Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

•Referatul nr. 1047/13.02.2013, al Direcției Tehnice;

•Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba documentația tehnico-economica faza D.A.L.I pentru obiectivul din municipiul Bacau „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A si B, Bacau” - conform Anexei nr. 1

Beneficiar: Municipiul Bacau

Finanțarea se asigura cu respectarea prevederilor OUG 18/2009 actualizata si Ghidului Solicitantului;

ART.2 - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, faza DALI, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare :

•VALOARE TOTALA de 920,44 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 788,23mii lei (inclusiv TVA),

 • • Regim de inaltime: S+P+3E

 • • Autila totala (mp): 1.773,24 mp

 • • An construire : 1980

•Nr. apartamente : 32

 • • Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 71,71kWh/mp/an

 • • Durata de execuție : 6 luni

ART.3 - Se aproba principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului prevăzut in devizul general calculat la faza PT, in VALOARE TOTALA de 903,26 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 773,38mii lei (inclusiv TVA), conform Anexelor nr,2, 2.1 parti integrante din prezenta hotarare (indicatorii tehnici raman nemodificati la faza PT);

ART.4 - Se aproba bugetul proiectului, respectiv costurile eligibile si neeligibile si contribuțiile corespunzătoare cotei de cofmantare ce revin Unitatii Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv Municipiului Bacau si Asociației de Proprietari, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare ;

ART. 5 - Se aproba contractul încheiat cu Asociația de proprietari, conform Anexei 4;

ART.6 - Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciul Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIEBÎRZUCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOV1CINR. 27

DIN 14.02.2013

N.O.P.,R.C./ R,T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Denumirea lucrării:

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI”

Amplasament:

STRADA MILCOV, NR 59, MUN BACAU, JUD BACAU

Faza de proiectare:

P.A.L.I.

Nr. proiect:

AH 1458-11 - 68963 / 02.06.2011

Proiectant:

S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. - BUCUREȘTI

Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA Nr. j

LA HOT ARAREA NR. 11 DIN 14.02.2013
otzr\vik>ii uc rnk/itzv i «ne rci» i nu voi tu IIVUL ut ii'ivro 11 i 11

„REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU - 138 DE BLOCURI” STRADA MILCOV, NR 59, SCĂRILE A SI B, JUD BACAU, MUN. BACAU

ARHITECTURĂ


S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. LUCRAREA:


AMPLASAMENT:

OBIECT: BENEFICIAR:

FAZA: PROIECT NR:


SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BACĂU -138 DE BLOCURI”

STRADA MILCOV, NR 59,

MUN. BACAU, JUD. BACAU ARHITECTURA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

D.A.L.I.

AH 1458-11-68963/02.06.2011


FOAIE DE SEMNĂTURI


Director General


Responsabil MlȘef Proiect


Verificat


Arh. Cosmin Dinu IONîntocmit


Arh. Adrian ANDREI
A.1. Date generale

 • 1. identificarea blocului de locuințe: strada Milcov, nr 59, scările A si B

 • 2. localitatea: BACAU

 • 3. titularul investiției: Primăria Municipiului Bacau

 • 4. beneficiarul lucrărilor de intervenție: Asociația de proprietari

 • 5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenție: S.C. CONSIS PROIECT S.R.L.

 • 6. date tehnice:

 • - anul construirii: 1980

 • - regim de înălțime: S + P + 3E

 • - număr apartamente: 32

 • - aria utila totala: 1.773,24 mp

 • - parter: locuințe

 • - sistem constructiv anvelopa: sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții. Grosimea pereților este de cca.20 cm pentru suprastructura si cca.25 cm pentru infrastructura. Toate planseele (de peste subsol, parter, etaj curent, terasa) sunt realizate din beton armat si au grosimea de cca.13 cm. închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwîch, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + proiecție BCA oca. 10 cm).

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenție

1. Situația existenta a blocului de locuințe:

 • 1.1. starea tehnica din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale:

(I) Rezistenta mecanica si stabilitate:

Pentru determinarea rezistentei mecanice si stabilitaiii imobilului s-a folosit Evaluarea calitativa E1 care sa stabilească măsură in care regulile de conformare generala a structurilor si a elementelor nestructurale sunt respectate in cazul structurii clădirii analizate.

In cazul evaluării calitative s-au analizat condițiile privind traseul încărcărilor, condițiile de asigurare a redundantei, condițiile in conformarea clădirii cu evidențierea acolo unde este cazul a discontinuităților si neregularitatilor.

In condițiile tarii noastre cu accente pe unele zone înclusiv pentru orașul Bacau, principalul factor de risc natural il constituie activitatea seismica. Zonele delimitate ele accelerații diferite se găsesc in SR11100/1-1993 (Macrozonarea seismica a teritoriului României).

In cei peste 31 de ani de la execuție clădirea a fost solicitata de o serie de seisme de intensitate medie cum ar fi acela din :

30.03.1986


30.05.1990


 • - intensitate 8 grade MKS

 • - magnitudine 7.0

 • - intensitate 8 grade MKS

■ magnitudine 6.7


Luând in considerare datele de mai sus, se poate aprecia ca riscul seismic este o realitate naturala ce amenința întreaga zona urbana a Bacăului. Este cunoscut faptul ca fiecare cutremur de mare intensitate degradează rigiditatea construcției si consuma din resursele acesteia.

Clădirea nu a suferit intervenții la structura după seismele din 1986 si 1990.

Clădirea nu prezintă degradări majore produse de acțiunile climatice, tehnologice, tasarîle diferențiate sau rezultate din lipsa de întreținere la interior a clădirii.

Clădirea a fost conformată, proiectata si dimensionata cu respectarea prevederilor cuprinse in « Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor de locuințe, social culturale, agrozootehnice si industriale» P13-78 care era in vigoare la data elaborării proiectului.

Clădirea a fost supusa acțiunii a doua cutremure de intensitate medie (1986, 1990).

Expertul ținând cont de conformarea structurii, de alcătuirea si dimensionarea elementelor structurale, pereți portanti si plansee de beton armat, apreciaza ca structura va avea o comportare buna pentru un cutremur similar celui din 1977.

In privința elementelor nestructurale, singurele care pot ridica probleme sunt pereții despărțitori încadrarea structurii expertizate in clase de risc seismic are la baza rezultatele investigațiilor efectuate cu metoda calitativa E1. In luarea deciziei de încadrare in clase de risc seismic, expertul a avut in vedere zona seismica in care este amplasata construcția, precum si alte criterii privind aicatuirea construcției, comportarea in exploatare si la acțiuni seismice cum sunt:

categoria sistemului structural « C » - sistem structural mixt, de tip celular, alcătuit din pereți structurali din beton armat /stâlpi si grinzi din beton armat, dispusi/dispuse pe cele doua direcții.

conformarea generala a construcției din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat - favorabila din punct de vedere al formei si dispunerii elementelor structurale; gradul de asigurare R apreciat in conformitate „Codului de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării construcțiilor vulnerabile seismic” indicativ P100-3/2008;

vechimea construcției - cca. 31 de ani;

numărul de cutremure seminficative prin care a trecut construcția - 2 (doua); degradările structurale înregistrate in urma cutremurelor - fara avarii structurale vizibile ;

starea elementelor nestructurale - numai zidurile despărțitoare de compartimentare din BCA pot ridica probleme ;

regimul de inaltime - S+P+3 E

Din punct de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice amplasamentului asupra construcției existente analizate in acest caz, construcția se incadreaza in clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

(0) Economie de energie si izolare termica

Situația existenta a blocului de locuințe din punctul de vedere al al asigurării cerințelor esențiale privind economia de energie si izolara termica este următoarea :

Blocul situat in strada Milcov nr.59 a fost proiectat de Institutul de Proiectare Județean Bacau in anul 1980. Proiect tip clădiri de locuit S-rP+3etaje. Blocul are destinație de locuințe.

Blocul se compune din doua tronsoane,cu forma regulata, avand dimensiunile in plan după cum urmeaza:

 • -  tronsonul 1, care cuprinde scara A : (14.20x23.75)m;

 • -  tronsonul 2, care cuprinde scara B : (14.20x23.75)m;

Clădirea are ca regim de inaltime subsol, parter si 3 nivele.

înălțimile sunt:

cca. 2.00 m;

2.57 m;

2.57 m.


 • -   subsol:

 • -   parter:

 • -  nivel curent

Subsolul are destinație tehnica. Accesul la subsol se face cu ajutorul unei scări metalice (tip vertical) prin intermediul unui chepeng. Subsolul este ventilat natural prin intermediul gurilor de ventilare.

Circulația pe verticala la fiecare tronson este asigurata de o scara cu o singura rampa.

Pardoselile din încăperi au fost prevăzute inițial din covor PVC, iar cele din bai, bucătării si holuri din mozaic.

Pereții interiori despărțitori, neportanti, sunt realizați din zidărie din BCA, cu grosimea de 7(10) cm.

Finisajele folosite la fațade sunt : tencuieli decorative cu praf de piatra si, parțial mozaic ceramic.

Acoperișul a fost proiectat sub forma de terasa, hidro si termo izolata. Accesul pe terasa se face prin intermediul unui chepeng. Pe terase sunt dispuse cate 4 guri de scurgere, interioare, a apelor pluviale, pentru fiecare tronson. Scurgerea apelor se face gravitațional prin intermediul pantelor realizate pentru fiecare scurgere.

Perimetral clădirii s-a prevăzut un trotuar realizat din dale de beton.

Imobilul are doua intrări, pentru fiecare scara in parte, amplasate pe fațada principala si, respectiv, pe cea posterioara. Ușile de acces in scări, au fost rezolvate din tabla metalica ambutisata. Dimensiunile golurilor de usa pentru accesul principal si secundar sunt de 200 x 280 cm, respectiv 90 x 280 cm.

Inițial ferestrele si usile-ferestre ale apartamentelor au fost din lemn de rasinoase , duble si cuplate, cu foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 75x120 cm, 110x120 cm, 60x60 cm, 140x210 cm etc. Inaltimea parapetilor este de cca. 90 cm.

Imobilul are atat balcoane, cat si logii. Parapetii balcoanelor si a logiilor sunt realizați din fasii prefabricate din beton armat cu grosimea de cca.8 cm, susținute de un grilaj metalic si au inaltimea de cca. 0.90 rn.

închiderile pe fațade sunt realizate din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de cca.30 cm, sau beton armat monolit (grosime cca.20 cm + protecție BCA cca.10 crn).

Finisajele

: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de cca. 2 cm grosime;

 • - zugrăveli obișnuite din lapte de var;

 • - pereții bucătăriilor si ai băilor au fost rezolvați cu vopsea de ulei si/sau placi de faianța;

 • - in bai si in bucătării a fost prevăzut mozaic de 1-2 cm grosime;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare, a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment;

 • - pe casa scării si windfang, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var, vopsea de ulei si/sau plăci de faianță;

 • - finisajele folosite la fațade sunt: tencuieli decorative cu praf de piatra.

Finisajele exterioare prezintă o stare de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile,constatadu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total. Există de asemenea zone afectate de condens din cauza infiltrațiilor de apă. Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor meteorologice (cleformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate din 1980 si pană in prezent de: murdărire, decolorare cauzată de

acțiunea razelor ultraviolete, pătare, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. care au afectat finisajele clădirii pe suprafețe extinse.

Elemente de izolare termică

Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, a planseului de peste subsol, la planseul din zona windfangului, la pereții de la parter situati intre casa scării si spatiile neîncălzite de la parter.

Există termoizolatie la nivelul planseului de la ultimul etaj.

Pereții de fațada sunt realizați din panouri mari prefabricate („fațade prefabricate”), cu structura de câmp tip sandwich, cu grosime de 30 cm, sau beton armat monolit (grosime 20 cm + protecție BCA 10 cm).

Pereții de rost sunt realizați din beton armat turnat monolit, respectiv din cărămidă GVP de 30 cm.

Starea actuală a clădirii

La o inspecție vizuala se poate observa ca blocul expertizat se gaseste intr-o stare de degradare a elementelor de finsaj “medie”, elementele pârând a fi afectate “de varsta” si avand o intretinere relativ modesta spre bine.

Pîanseele de la ultimul nivel prezintă infiltrații produse in zonele unde este degradata hidroizolatia teraselor. De-a lungul timpului hidroizolatia a fost refăcută local cu diferite materiale hidroizolante, respectiv membrane hidroizolante termosudabile cu / fara proiecție din ardezie , si/sau carton asfaltat.

Fațada prezintă o serie de degradări legate de finisaj ca zone de tencuiala desprinsa, căzută sau burdușită in zona de imbinare a panourilor prefabricate de fațada, sau in zona de câmp a panoului.

Cu ocazia lucrărilor de reabilitare termica se va verifica si sistemul de prindere al parapetilor si se vor remedia toate deficientele pe baza unor Comunicări date de proiectant.

O serie de locatari si-au înlocuit tamplaria exterioara, inițiala din lemn, si au efectuat in timp, închiderea balconului cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Trotuarul perimetral este realizat parțial din dale de beton sau asfalt. De-a lungul timpului s-a creat un rost intre clădire si trotuar. Totodată, acesta prezintă rupturi locale sau lipsește pe anumite lungimi. Cu ocazia lucrărilor de reabilitare este necesar sa se refaca trotuarul, respectandu-se in principal realizarea pantei necesare pentru îndepărtarea de clădire a apelor provenite din precipitații. Deasemenea este necesar sa se îndepărteze de clădire, acolo unde este cazul, vegetația crescută.

Soclul este degradat si necesita reparații.

Starea finisajelor este următoarea:

 • - zugrăvelile interioare din lapte de var sunt intr-o stare igienica diversa - se regăsesc atat lucrări noi de zugrăveli cat si lucrări mai vechi;

 • - exista o gama variata de rezolvări la pereții bucătăriilor si ai băilor - se regăsește vopsea neintretlnuta, dar si vopsitorii noi sau placari cu faianța pe toata înălțimea pereților; in restul situațiilor exista zugrăveli simple;

 • - in bai si in bucătării exista o gama diversa de rezolvări pentru pardoseli, neuniforme, formate atat din mozaicul inițial cat si din pardoseli nou realizate prin placari cu placi de gresie;

 • - pe holurile apartamentelor, in camerele de zi si in dormitoare exista o gama diversa de rezolvări, n©uniforme, formate atat din covor PVC inițial cit si din pardoseli noi realizate din parchet laminat stratificat;

 • - pe casa scării, pardoseala este din mozaic intr-o stare relativ buna, iar zugrăveala este buna;

 • - tencuiala aplicata la fata exterioara a zidurilor este parțial degradata.

/O

Ușile de acces in scara, sunt cele inițiale, întreținute relativ bine si dotate cu amortizor si interfon. O parte dintre ferestre inițiale cu tamplarie din lemn au fost înlocuite cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant si garnituri etanșe. Se constata ca, la unele dintre ferestrele din lemn, s-au efectuat lucrări de întreținere. La ferestrele din lemn, la care nu au fost executate lucrări de întreținere, se constata degradări ale cercevelelor, decalibrari astfel incat exista un grad ridicat al infiltrărilor la aer.

Totodată s-a constatat ca prin grija locatarilor aproximativ 8% din suprafața fațadelor a fost termoizolata. Datorita faptului ca izolarea termica s-a efectuat local finisajul fațadelor nu este continuu, acestea avand un aspect neuniform si neîngrijit.

Exista o gama diversa de rezolvări ale balcoane, exista balcoane deschise dar si inchise cu tamplarie din PVC sau metalica, divers colorata si cu diverse geometrii. Parapetii balcoanelor sunt parțial degradați.

Pe zone restrânse finisajul aplicat la intradosul plăcilor de balcon, este degradat. Scurgerea apelor meteorice de pe balcoane, se realizează prin stufuri, parapetii balcoanelor fiind afectați din aceasta cauza.

Rostul dintre tronsoane este de dimensiuni relativ mici (cca. 5 cm).

Elemente referitoare la protecția termica existenta

Pe exterior se constata degradări locale ale pereților, ca urmare al acțiunii apei provenita din precipitații. Se apreciaza ca aceste degradări sunt de tip superficial, la nivel de finisaj. In aceste condiții s-a considerat ca blocurile de b.c.a., prezintă un grad relativ mediu de degradare al caracteristicilor termoenergetice.

Nu s-au efectuat lucrări de intervenție la nivelul termoizolatiei inițiale a terasei. Grosimea stratului termoizolant este insuficienta, caracteristcile termoenergetice ale materialului termoizolant utilizat sunt insuficiente pentru asigurarea stării de confort interior.

Lucrările de reparații ale hidroizolatiei terasei au fost efectuate relativ recent si din aceste motive s-a considerat ca termoizolatia terasei, prezintă un grad mediu de degradare. In unele zone de tip colt, se constata degradări datorate condensului superficial (culori diferențiale ale finisajului, desprinderea tencuielii, spalarea constituentilor finisajelor, depuneri de săruri).

După analiza generală a clădirii expertizate, s-a completat fisa de analiză termică si energetică aferentă construcției si instalațiilor de încălzire, de preparare a apei calde de consum si de iluminat.

întocmirea raportului de expertiză termică si energetică a clădirii s-a efectuat in conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor (Indicativ Mc 001/1,2, 3 - 2007).

1.2. Valoarea de inventar

a blocului ele locuințe clin strada Milcov, nr 59 - nu exista date

 • 2. Conckiziile expertizei tehnice si audiUilui energetic

  • 2.1. Expertiza tehnica

a) Elaborator - expert tehnic:

Numele si prenumele - Prof.dr.ing.Mihai VOICULESCU

Certificat de atestare: seria C nr. 1523 domeniul construcții civile, cerința A1,A2

Este iniei zisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIEC I S.R.I.. București A

//

b) Concluzii:

Proiectantul precizează inca o data ca expertizarea a avut ca scop analizarea structurii de rezistenta a blocului din strada Milcov nr.59, scările A - B - din punct de vedere al asigurării cerinței “A 1-rezistenta mecanica si stabilitate” prin metoda calitativa, in vederea posibilității reabilitării termice a pereților exteriori, înlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termo si hidroizolatiei terasei.

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind “cerința de siguranța a vieții”, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru "cerința de limitare a degradărilor", pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Structura de rezistenta a balcoanelor suporta încărcările suplimentare provenite din închiderile balcoanelor.

Expertul nu exclude posibilitatea apariției unor degradări, in cazul unui seism cu intensitatea de proiectare actuala, dar clădirea poate sa fie incadrata in clasa de risc seismic RS III.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Lucrările de reabilitare termica, menționate anterior, vor putea începe după întocmirea documentației necesare, in conformitate cu cerințele specificate in Legea nr. 50/1991, publicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

2.2. Auditul energetic

 • a) Elaborator-auditor energetic:

Numele si prenumele: Moroido Hrisia Elena

Certificat de atestare: seria B nr. 00649, gradul I, specialitatea C/C + I

 • b) Concluzii:

S-au avut în vedere următoarele soluții (S), respectiv pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau a instalației de încălzire, de preparare a apei calde de consum și de iluminat:

 • 51 - Izolarea termică a peretelui exterior cu 10 cm polistiren expandat ignifugat (aplicat pe fața exterioară a pereților exteriori). Izolarea termică a soclului cu 10 cm polistiren extrudat, izolarea gol tamplarie cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm (a se vedea nota 2);

 • 52 - Izolarea termică a terasei cu 12 cm polistiren expandat de înaltă densitate, izolare intrados atic cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm;

 • 53 - Izolarea termică a planșeului peste subsolul neîncălzit cu 10 cm vată minerală semirigidă cașerată;

 • 54 - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuirea ferestrelor și ușilor cu tâmplari© din lemn sau metal cu ferestre având tâmplăria din PVC și cu geam termoizolant dublu low-e 4-16-4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 și cu un coeficient de transfer termic Ug=1,8 W/m2K (R min=0,55m2K/W).);

 • 55 - Modernizarea energetică a instalației interioare de încălzire și de apă caldă de consum (spălarea/înlocuirea corpurilor de încălzire, echiparea lor cu ventile de dezaerisire, înlocuirea conductelor de agent termic de încălzire si acm); te rmo izola rea conductelor de distribuție apă caldă si agent termic montate in spațiul neîncălzit.

S6 - Modernizarea instalației de iluminat (înlocuire corpuri de iluminat si surse de lumina cu echipamente performante, utilizare balasturi electronice, utilizare senzori de prezenta in spatiile comune).

Și

P1 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3+ S4

P2 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 +S4 + S5

P3 - Pachetul de soluții S1 + S2 + S3 + S4 + S5 +

Determinarea consumurilor de căldură pentru fiecare soluție de modernizare sau pachet de soluții se efectuează in conformitate cu Metodologia de calcul a performantei energetice

clădirilor Mc 001/2007 - Partea II, ținând seama de rezultatele prezentate in raportul

expertiză energetică si in notele de calcul termotehnic din lucrarea de fată.

In urma analizei energetice efectuate asupra imobilului expertizat, datele rezultate au fost centralizate, urmând ca alegerea unei variante de reabilitare sa se faca, pe baza indicatorilor prezentați.

Beneficiarul acestei expertize energetice va decide asupra variantei finale luând in considerație ca scopul principal al reabilitării termo-energetice a clădirii trebuie sa fie creșterea performantei energetice a construcției si instalațiilor aferente acesteia, in vederea încadrării imobilului intr-o clasa energetica cu eficienta ridicata.

Adoptarea soluției finale de reabilitare și modernizare energetică depinde de disponibilitățile financiare ale beneficiarului.

Costurile estimative pe capitole de lucrări preluate din Auditul Energetic, sunt prezentate in tabelul următor:

Lucrări de intervenție (prevăzute la art.4 lit.a) -d) din OUG nr.18/2009)

Costul estimat al lucrărilor de intervenție (mii lei)

Economie de energie

(kWh/an)

Durata de recuperare a investiției (ani)

a) izolarea termica a pereților exterior

157,066

76626,28

5,82

b) înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusive închiderile de balcoane/logii, cu tamplarie performanta energetic

13,985

1729,53

22,96

c) termo-hidroizolarea terasei

148,172

52858,88

7,96

d) izolarea termica a planseului peste subsol

18,363

21347,97

2,44

TOTAL

337,586

152562,66

39,18

* Prețurile indicate în tabel, nu conțin TVA;

’1 euro = 4.39 lei - cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012.

A.3. Datele tehnice ale investiției

 • 1. Descrierea lucrărilor de baza (lucrări de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

1.1. Izolarea termica a pereților exteriori:

îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat in grosime de 10 cm. Peste stratul de polistiren se aplică un strat de protecție de mortar de 3-5 cm grosime și apoi tencuiala decorativă, impermeabilă la apele meteorice și permeabilă la vaporii de apă. Termoizolația peretelui exterior se continuă pe toată înălțimea aticului.

La soclu se aplică un strat de polistiren extrudat ignifugat (rezistent mecanic) de 10 cm grosime, fixat atât mecanic cât și prin lipire și protejat la exterior cu un strat de tencuială armată impermeabilă; pe înălțime, stratul termoizolant va fi aplicat pe 100 cm.

Peste rosturi nu se aplică strat termoizolanț dar trebuie aplicată o închidere metalică care să asigure un grad sporit de etanșare. Se propune etanșarea cu chit siliconic si profil din aluminiu.

Este necesar ca pe conturul tamplăriei exterioare să se realizeze o căptusire termoizolantă in grosime de 3 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzandu-se si profile de intărire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din țesătura din fibre de sticlă. Deoarece spațiul este insuficient, in această zonă in prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor prevedea glafuri noi din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm.

La partea superioară a clădirii este necesară asigurarea continuității termosistemului si de aceea termoizolatia pereților exteriori trebuie ridicată pe toată înălțimea aticului terasei, eliminandu-se astfel puntea termică puternică, existentă in prezent in această zonă.

 • 1.2. înlocuirea ferestrelor si ușilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuințe cu tamplarie performanta energetic:

Tamplăria exterioară utilizată pană acum in mod curent si anume tamplăria din lemn cu cercevele cuplate sau tamplăria de lemn dublată prevăzută cu două foi de geam simplu, nu mai este corespunzătoare.O soluție pertinentă este tamplăria cu tocuri si cercevele din PVC ce prezintă următoarele caracteristici:

 • - au rezistentă bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • - au rezistentă mecanică redusă (cu atat mai mult la profilele fără „armături” din teavă

 • - au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (in general clipsare), ceea ce face ca deformatiile din producție si montaj să fie evitate;

 • - nu necesită întreținere in timp, plasticul fiind colorat in masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată in timpul procesului de fabricație a profilelor;

 • - au etanșeitate mare, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tamplăriei cu tocuri si cercevele din PVC sunt:

 • - posibilitatea de schimba regimul higrotermic al încăperilor datorita tamplăriei foarte etanșe;

 • - durata de viată verificată practic este de 30 ani;

 • - inbătrairea materialului si modificarea culorilor, mai ales la tamplăriile albe, in funcție de materialul plastic utilizat si de rezistenta la razele ultraviolete.

Totodată, la tamplăria exterioară, in scopul reducerii fluxului termic datorat infiltrațiilor, trebuie luate următoarele măsuri:

 • - efectuarea unor reparații pentru a obține o mai bună închidere a cercevelelor pe toc;

 • - prevederea unor garnituri de etanșare intre cercevele si intre cercevele si toc;

 • - îmbunătățirea etansării intre toc si zidărie s.a.

După schimbarea ferestrelor trebuie avut neapărat in vedere:

 • - etanșarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplăriei, dintre toc si glafurile golului din perete; completarea spatiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică si închiderea, la interior, a rosturilor cu tencuială;

 • - etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, mortare hidrofobe s.a.) precum si acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

 • - prevederea lăcrimareîor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;

’ înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți; se vor asigura: panta, existenta si forma lăcrimarului, etanșarea fată de toc (cuie cu cap lat la distante mici), etansarea fată de perete (marginea tablei ridicată si acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

 • - desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele;

 • - izolarea spaletilor si a golurilor de tamplărie cu polistiren expandat

Schimbarea tamplăriei conduce la mărirea rezistentei termice a ferestrelor si ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atat in ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curentilor reci de aer, cat si sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde in exces in încăperi si care trebuie încălzit. Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tamplăriei exterioare se propune a se realiza in următoarea variantă:

inlocuirea tamplăriei de lemn si tamplăriei metalice existente cu tamplărie cu tocuri si cercevele din PVC in sistem pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant .Ușile si ferestrele exterioare vor fi dotate cu fante de circulație naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate, pentru evitarea producerii condensului in jurul ferestrelor si al altor zone cu rezistenta termica scăzută, inlocuirea tamplăriei existente si închiderea de logii/balcoane cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant dublu 4+16+4 mm low-e.

(in conformitate LEGEA nr.158 din 11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, publicata in Monitorul Oficial nr.503 din 14 iulie 2011).

Pe toate fațadele se propune închiderea balcoanelor cu tamplarie eficienta din PVC pentacamerala cu geam termoizolant low-e, termosistemul fiind aplicat pe parapet (se izolează intradosul planseului de la primul balcon si se hidro-termoizoleaza planseul de peste ultimul balcon); se poate utiliza cadrul metalic existent ai parapetului sau se propune un cadru metalic suport pentru montarea tamplăriei, ulterior parapetul se închide cu plăci de OSB montate pe scheletul metalic existent sau propus; tamplaria din interiorul balcoanelor închise ramane neschimbata. Termoizolatia aplicata pe parapet va avea 10 cm grosime. Izolarea spaletilor si golului tamplăriei se va face cu placi de polistiren expandat ignifugat de 3 cm.

Toate racordările la ferestre si usi precum si elemente ce străpung sistemul vor fi izolate corespunzător împotriva apei de ploaie, prin intermediul benzii de etansare si profilelor de racord.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etansarea spațiului interior si reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO2 si a umidității interioare. Astfel, inainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanseitătile tamplăriei. Prin prevederea garniturilor de etansare, inprospătarea aerului trebuie realizată pe alte cai si anume:

 • - prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tamplăriei exterioare (cercevele, usi balcon);

 • - prin crearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete mobile, s. a.);

 • - prin asigurarea unei funcționări corecte a canalelor verticale de ventilație existente in băi, grupuri sanitare, suplimentare si cămări neventilate direct, precum si in unele bucătării;

 • - prin executarea eventual, cu ocazia modernizării, a unor canale verticale suplimentare deventilare in cadrul apartamentului, in funcție de spatiile disponibile.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecințe nefavorabile majore, cum ar fi:

 • - dezagremente in ceea ce privește condițiile de locuire (aer viciat, umiditate mare, s.a.)

 • -  riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale;

 • - creșterea cantității de vapori de apă care condensează in anotimpul rece in interiorul elementelor de construcție care fac parte din anvelopa.

In scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere - deschidere oscilo-basculante, revizuirea funcționării canalelor verticale de ventilare naturală sau prevederea unor dispozitive pentru acționarea automată si periodică a unor ventilatoare amplasate fie la priză fie pe acoperiș.

Ca urmare, se recomandă in această situație o tamplărie cu fante de ventilare sau practicarea unor guri de ventilare reglabile in pereții exteriori ai clădirii dimensionate corespunzător care să asigure un număr minim de schimburi de aer.

 • 1.3. Termo-hidroizolarea terasei:

Terasa necirculabila

Se recomanda aplicarea termosistemului de terasa peste termosistemul existent după înlăturarea stratului de protecție a hidroizolatiei. Aticul va fi suprainaltat cu o balustrada de protecție din cauza faptului ca inaltimea parapetului este mai mica de 100 cm după aplicarea termosistemului de terasa. Străpungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilații - raman pe pozițiile existente, urmând a fi înlocuite, respectiv inaltate.

Terasa blocului este necirculabila.

Stratul termoizolant suplimentar in cazul terasei se prevede peste ultimul planseu.

In soluția propusa se executa următoarele:

curățarea suprafeței;

executarea unei bariere contra vaporilor de calitate corespunzătoare pe fata superioară a planseului existent inclusiv pe partea verticala la intradosul aticului; montarea unui nou strat termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu grosimea de 12 cm pe orizontala si polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime, pe verticala;

realizarea stratului de protecție hidrofugă si a unui sort din tablă pe conturul terasei.

In scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel este foarte important a se uni izolația terasei cu cea a pereților exteriori. La partea superioară a aticului, pentru protecția stratului termoizolant este prevăzut un profil din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm, continuu.

Această soluție de modernizare a anvelopei clădirii se aplică împreună cu soluția de termoizolare a pereților exteriori. Racordarea termoizolatiei terasei se face atat cu termoizolatia verticală a aticului, cat si cu cea a pereților.

1.4. Izolarea termica a planseului peste subsol:

La planseul de peste subsol s-a optat pentru soluția de aplicare a unei termoizolatii suplimentare la tavanul subsolului pe toata suprafața imobilului.

După ce se face repararea si curățarea suprafeței suport, soluția propusă constă iri fixarea sub planșeu (la intrados), prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri) a unui strat termoizolant realizat din vata semirigida caserată de 10 cm grosime; stratul termoizolant se protejează cu un strat de glet adeziv, armat cu țesătură din fibră de sticlă.                                                                                            .      .

1.5. Modernizarea planseului de peste windfang/intrari retrase din planul fațadei Planseului de peste windfanq

Fiind vorba de un spațiu incalzit de regula indirect, este necesara o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I. Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face, prin .lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

Termoizolarea peretelui exterior a windfangului este o măsură principala de intervenție. Realizarea placării termoizolante se va face cu un sistem tehnologic agrementat in Romania (inclusiv materialele si produsele indicate de titularul agrementului). In mod evident, daca se va decide si termoizolarea zonelor opace ale pereților exteriori, se va face apel pentru toate lucrările de placare termica (pe orizontala sau/si pe verticala) la un singur sistem tehnologic.

Planseuluî de peste intrarea retrasa din planul fațadei

Fiind vorba de un spațiu neincalzit este necesarsa se realizeze o protecție termica a volumului locuibil adiacent de la etaj I, Este vorba in mod concret de o izolare termica a plăcilor de beton ale planseului de peste parter, la partea lor inferioara, cu placi de polistiren expandat ignifugat de 10cm grosime. Fixarea sub planșeu (la intrados) se va face prin lipire sau/și cu dispozitive metalice (bolțuri împușcate, dibluri tip CONEXPAND). Aplicarea plăcilor se va face prin lipire cu mortar adeziv iar finisarea cu un strat subțire de tencuiala adeziva.

2. Descrierea iucrariior conexe lucrărilor de baza (iucrari de intervenție prevăzute la ari. 4 lit. e) si f) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

2.1. Lucrări de demontare si remontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuințe

înainte de începerea lucrărilor de demontare a instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade, intreg personalul de execuție va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protecția muncii. Se recomanda împrejmuirea zonei de lucru cu panouri metalice si inscripții de avertizare, de interzicere a circulației sau a intrării persoanelor neautorizate in aria de lucru.

Este indicat ca demontarea si remontarea instalațiilor si echipamentelor sa se faca de către echipe specializate.

De principiu, instalațiile si echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:

unitati exterioare de aer condiționat fixate pe fațada sau parapetii balcoanelor; unitati exterioare de aer condiționat amplasate pe terase;

antene parabolice de recepție din sa* Uit;

antene de recepție RF;

alte echipamente de telecomunicații;

cabluri de alimentare cu energie pozate aerian sau in canale speciale;

alte cabluri de curenti slabi pozate aerian sau in canale special; trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale.

Remontarea instalațiilor si echipamentelor demontate la începerea lucrărilor de intervenție se va face de preferința exact pe poziția de unde au fost demontate dar fara sa afecteze/deterioreze lucrările nou executate. Se vor lua in considerare soluții de fixare adaptate noilor condiții de alcătuire structurala a fațadelor si teraselor.

2.2. Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

Lucrările de finisaj se execută in straturi succesive (grundul si tinciul/pelicula de finisare finală), cu grosime totală de 10 mm, si se armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderentă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor si contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) si permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Tencuiala subțire se realizează din paste pe bază de rășini siliconice obținute prin combinarea lianților din rășini siliconice cu o rășină sintetică acrilică in dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbție de apă prin capilaritate.

Finisarea se poate face cu vopsele in dispersie apoasă, in una din următoarele variante:

 • - vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbție mare la apă si rezistentă mică la agenti atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de rășini sintetice in dispersie si hidrofobizarea ulterioară a suprafețelor; pigmentii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat);

 • - vopsele pe bază de rășini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistentă mare la apă dar permeabilitate la vapori mai redusă;

 • - vopsele pe bază de rășini siliconice in dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, absorbție mică prin capilaritate, aderentă pe orice tip de suport, aspect mat.

Tencuiala decorativa se aplica peste stratul termo-hidroizolat si peste alte elemente fara termoizolatie din fațada, pentru un aspect mai plăcut al clădirii,

3. Descrierea lucrărilor suplimentare (lucrări de intervenție prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009):

3.2. Lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere in zonele de intervenție:

Partea opacă a fațadelor exterioare ale clădirii prezintă zone extinse cu semnificative degradări; finisajele exterioare sunt intr-o stare avansată de uzură mecanică la nivelul straturilor vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este căzută parțial sau total;

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lentă a betonului din structura de rezistentă) finisajele au fost afectate pană in prezent de murdărire, decolorare cauzată de acțiunea razelor ultraviolete, păta re, băsicare, măcinare, fisurare, crăpare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc.;

Se vor lua toate masurile necesare astfel incat placarea cu polistiren sa nu fie afectata in timp de desprinderi ulterioare ale finisajelor exterioare existente in momentul expertizarii tehnice si energetice a clădirii.

Lucrările de reparații se refera la următoarele categorii de intervenții:

 • •  desfacerea tencuielii degradate care prezintă potențial pericol de desprindere;

 • •  reparația pereților ca strat suport pentru termosistem;

 • •  reparații la fisurile in plăcile balcoanelor in conformitate cu normativul C 149-87 -Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat:

o pentru fisuri in placi < 1 mm se va curata suprafața si se va chitui cu pasta de ciment;

o pentru fisuri > 1 mm se injectează cu rasina epoxidica

o pentru protecția armaturilor aparente, se curata suprafața de tencuiala, se perie cu peria de sarma , se aplica matare cu mortar.

Este interzisă copierea, multiplicarea și împrumutarea documentației fără aprobarea scrisă a S.C. CONSIS PROIECT S.R.L. București 13

• Se refac toate tencuielile si finisajele la interior si exterior la golurile din fațada unde se demontează tamplaria veche si se montează noua tamplarie, acestea fiind zone de intervenție atat la exteriorul cat si la interiorul anvelopei.

A.4. Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție este prezentat in ANEXA 2.

A.5. Costurile estimative ale investiției

1. Valoarea totala a investiției

(in preturi - luna mai anul 2012,

1 euro - 4.39 lei,

(cursul Băncii Naționale a României la data de 01 mai 2012)

Total: 920,44 mii lei,

din care:

constructii-montaj (C + M): 788,23 mii lei

(insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

2. Detalierea valorii totale a investiției

Devizul general al investiției este prezentat in ANEXA 1

A.6. Principalii indicatori tehnico-economîci ai investiției

1. Indicatori valorici

 • 1.1. valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,                        920,44 mii lei

din care:

constructii-montaj (C + M)                                                   788,23 mii lei

(insumarea cheltuielilor estimate inscrise la subcap. 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general)

 • 1.2. investiția specifica                                                             0,444 mii Iei/m2(a.u.)

(constnjctii-montaj/aria utila a blocului)

2. Indicatori fizici

 • 2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție____________________________________________________6 luni

 • 2.2. durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție_________________________________________3 ani

(ani de Ja data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica________________________7,04 ani

 • 2.4. consumul anual de energie pentru incalzire

corespunzător blocului izolat termic______________________________________127.161,03 kwh/ an

 • 2.5. economia anuala de energie:________________________________________________136.075,23kwh/an

in tone echivalent petrol:___________________________________________________________11,14 tep

 • 2.6. reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO:________27.893,07 kg CO2/an

3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M : 1,167

-anul I (6 luni);

A.7. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea pe surse de finanțare:

 • 1. Fonduri structurale si de coeziune U.E.: 60% din cheltuielile eligibile                   406,060 mii lei

 • 2. Fonduri Buget local si Asociația de propietari: 40% din cheltuielile eligibile si respectiv 100% din

cheltuielile neeligibile                                                                         514,385 mii lei
Data : Aprilie 2012


OPISUL

documentelor anexate la documentația de avizare pentru

lucrări de intervenție

 • 1. Conținut cadru D.A.L.I.

 • 2. Certificatul de urbanism, in copie

 • 3. ANEXA 1 - Devizul general al investiției

 • 4. ANEXA 2 - Graficul de realizare a lucrărilor de intervenție

 • 5. Planșe - situația propusa - conform borderoului de piese desenate


1 Zona studiate

J


Nomenclatura : L - 35 - 54 - B - d - i - TV


Denumire: Obținerea certmcaiuiui de urbanism peniru reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Becau-138 de blocuri.

A/TîpÎBssrnsnt’ S3sc2U,Str.Mi!cov,Nr59ț jucf. Bacau

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU


Scara


1:5000

Data


09.2011


Format


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

155.61 1

13

“ llSi.58

155.45 /


1DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza DAU

BLOC 59, STR. MILCOV NR. 59, JUDEȚ BACAU, MUNICIPIUL BACAU

In mii lei I mii euro la cursul BNR din data de : 01 mai 2012 1 Euro =   4,3970 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

Mit LEI

Mit LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA I

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șt AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilitatl din amplasament, sistematizări pe verticala, drenaje, etc.

14,20

3,23

3,41

17,61

4,00

Total 1.2

14,20

3,23

3,41

17,61

4,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

10,46

2,38

2,51

12,97

2,95

Total 1.3

10,46

2,38

2,51

12,97

2,95

TOTAL CAPITOL 1

24,66

5,61

5,92

30,58

6,95

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studiu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,00

0,23

0,24

1,24

0,28

Total 3.2

1,00

0,23

0,24

1,24

0,28

3.3

Proiectare și inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1,00

0,23

0,24

1,24

0,28

3.3.2

- auditul energetic si elaborarea certificatului de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0.90

0,20

0,22

1,12

0,25

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0,10

0,02

0,02

0,12

0,03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0,10

0,02

0,02

0,12

0,03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1,50

0,34

0,36

1,86

0,42

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execuție, caiete de sarcini si intocmirea documentației pentru licitație

1,00

0,23

0,24

1,24

0,28

Total 3.3

4,60

1,05

1,10

5,70

1,30

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin diriginți de șantier

12,40

2,82

2,98

15,38

3,50

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.6

12,40

2,82

2,98

15,38

3,50

TOTAL CAPITOL 3

18,00

4,09

4,32

22,32

5,08

. t.:.

•.              ‘                                  : -A- ’--.        /^VAPyOLU

li-,                    ■         CHELTUIELIPENTRUINV

ESTrriADEBf

«A <     •

4.1

Construcții-instalații

4.1.1

Construcții-instalații

595,51

135,44

142,92

738,43

167,94

Total 4.1

595,51

135,44

142,92

738,43

167,94

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Total 4.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

Total 4.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

595,51

135,44

142,92

738,43

167,94

CAPFTOLUL5

■                                                  . .-i

ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

15.50

3.53

3,72

19,22

4,37

5.1.2

Cheltuieli conexe al OS

3,10

0.71

0,74

3,85

0,87

Total 5.1

18,60

4,23

4,46

23,07

5,25

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 5.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

63,82

14,51

15,32

79,14

18,00

Total 5.3

63,82

14,51

15,32

79,14

18,00

TOTAL CAPITOL 5

82,42

18,74

19,78

102,20

23,24

CAPITOLUL6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3

Informare si publicitate

12,40

2,82

2,98

15,38

3,50

6.4

Cheltuieli de audît financiar

9,30

2,12

2,23

11,53

2,62

TOTAL CAPITOL 6

21,70

4,94

5,21

26,91

6,12

TOTAL GENERAL

742,29

168,82

178,15

920,44

209,33

Din are C+M(t.2+1.3+2+4.1 +4.2+5.t.t)

635,67

144,57

152,56

788,23

179,27

Proiectant,

CONSIS PROIECT

întocmit arh. Cosmîn Ion


Sef Proiect arh. Adrian AndreiGRAFICUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE BLOC, STR. NIILCOV NR. 59


Etapa


TIPUL DE LUCRARE


Organizare de șantier


Desfaceri și demontări (tencuieli degradate, placaje, instalații montate pe fațade)


LUCRĂRI LA TERMOIZOLARE PEREȚI


Reparații pereți ca strat suport

Aplicare strat termoizolator ia pereți

Refacere finisaje de fațadă


Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe fațade


LUCRĂRI LA

tâmplărie


Demontare tâmplărie existentă care se înlocuiește

Montare tâmplărie nouă eficientă termic inclusiv aerisitoare și glafuri

Revizuire tâmplărie eficientă termic montată de proprietari care se păstrează, inclusiv aerisitoare și glafuri

Refaceri finisaje interioare in zonele de intervenție


LUCRĂRI LA TERASĂ


Desfacere tinichigerie, guri de scurgere, instalații (antene), revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Revizuire, reparații, pregătire terasă ca strat suport inclusiv atice

Aplicare strat termoizolator la terasă


Aplicare hidroizolatii ia terase si probe inundație inclusiv tinichigerie


Remontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe terasa


LUCRĂRI LA SUBSOL


izolarea termica a planseului peste subsol


Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelorîntocmit,

arh. Cosmin Ion


Sef Proiect,

arh. Adrian Andrei


TERASA

IZOLAREA SPALEULOR SI GOLULUI TAWLARfiCU P0L1ST1REN EXPANDAT IGNFUGATDE3CHPR0TEIATCU

TENCUIALA MULTISTRAT +8.P^_


ETAJ 3


POUSTREN EXPANDAT K3NIFUGATDE10CMPROTEIAT +6,041 ,

CU TENCUIALA MULTISTRAT


ETAJ2


BALCON MCHIS OJ TAMPLARIE EFICIBtTAOM PVC PENTACAMERALA CUGEAMÎERMOGOLANTLCW-E


ETAJ 1HXj

RX

FK1


RX 1

RXJ

FIXTAMPLAraEEFIC£NIAOINPVC

PVC.


T'


PARȚER.............|!

-1.101

FAȚADA PRINCIPALA SCARAA scara 1:100

6.35 |Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II

SUPRAINALTAREATICCU

BALUSTRADA METALICA PANA LA H mtnlLI

JJ10.98 r J+ÎQ28' "(P.V.C.;

D

r~

ppj

r


pe.)

r

r1^

E

C.)


i*3.47

Uz


TERASA


BALCON MCHS CU TAMPLARE SWffAtwil’vCKtrtACĂMBRÂLĂ CU GEAM TERMOIZOLANTLOW-E


ETAJ 3


PCUSTREN EXPANDAT SGNFUGAT DE 10CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


ETAJ 2


EȚAJ1


SOCLU POUSDREN EXIRUDATIGMFUGATDE 5CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


TAMFtARIE EHCENTA OH PVC PHTTACAhERALACU

-----—onsamtsnwî

.........PARTER


JjO.OO


M1

M2

M3

NUMEJ3EMNATURA PROIECTAT

NUMB8EM4ATURA vewrcat

NUM&SEM4ATURA SEF PROIECT

VEEUFICAT&V EXPERT

«UMfâSEMNATURA

CtfdNTA

RfiFERATfcXPERTIZA NWDATA

proiectant general

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERJHCATW

VERFJCATOW EXPERT

NUM&9EMNATURA

CERWTA

REFERAT/EXPSttlZA NftCATA

«sec»»    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

DbNcrlClAK.'                    _

BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitit’Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri”

NUME

SEMNĂTURĂ

__OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr. 59, scările A si B

PROIECTAT

Arii, Ddl» CRlSTESqi^.

VERIFICAT

Arh. Coemln ION

^PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA A PROPUNERE

SEF PROIECT

Arh. Dalia CRISTES^J

DATA

04/2012

SCARA /     1

1:100*

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAL.I.

NUMĂR PROECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A13


TERASA

IZOLAREA SPALET1OR SI GOLULUI TAMPtARElCU pqjȘTIRffl EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT _+


EȚAJ3..........47J,

BAXXMINCMSajTAMFiARIE EROENTADW PVCPBtTACAMERALA CU GEAM TERMOEOLANT LOW-E


ETAJ 2POUSTREN EXPANDAT IGNIFUGATOE10 CM PROTEJAT +3,471 CU TENCUIALA MULTISTRAT ^L=


ETAJ 1


SOCLU POUSTREN EXTRUDAT IGNIFUGAT D65CM PROTEJAT CU +0.90 TENCUIALA MULTISTRAT tO-OO^


PARTER


’ Exfata proprietari


+10.98


J+6.04

! .J^4.


.terasa


TAMPLARIE EFICIENTA DIN PVC F&tacamErâlâCU GEAMTERMOEOUWLCWE


ETAJ 3


POLCTREN EXPANDAT IGNIFUGAT OE10CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


ETAJ 2


BALCON ÎNCHIS CUTAWIARE . - „ ERCEHTA ON PVCPENTACAM01ALA y4' cugeamthmkolantlow-e


ETAJ 1


TAMHARE EROENTA DIN PVC PENTACAMERALACU

............PARTER


FAȚADA PRINCIPALA SCARAB scara 1:100


U-----------------L35 J--------------L|--1----------JL2Q--------j        ---...-U--------------

___________________________țj.


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


M1

M2

M3

NUMEjSEMNATURA PROIECTAT

NUM&SEMNKOJRA VERIF CAT

NUME/SEMNATURA SEF PROIECT

VEWRCATW EXPERT

NUMG/8EMNATURA

CERWTA

ftEFERATfXPERTtEA NR/DATA

PROIECTANT GENERAL:

CONS1S PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VtmACATOR

VSUFCATOW EXPERT

NUMS8EWATURA

CERMTA

REFERATEXPERTE* NWDATA

««in».   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

BENEFICIAR            BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitli:’Reabilltarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri"

!       NUME

SEMNĂTURĂ

--OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr. 59, scările A si B

PROIECTAT

Art>. Delta CRISTESClP-

Xn i "

VERIFICAT

Arh. Cowntn ION

PLANȘA

FAȚADA PRINCIPALA SCARA B PROPUNERE

SEF PROIECT

Arti. Dalia CRISTESgU

Zîj // Z 1

DATA

04/2012

scara/ Y

1:1p0

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAL.I.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PLANȘA

A14


TERASA.


SUPRAINALTAREAT1CCU BALUSTRADA METALICA PANA LAH
TAAfflAflEfflCENTAaNPVC PENTACAMERALACU CBWTERMoeOLANTLOWE


i--------------s

(P.

C.)


ETAJ 3


POUSTKEN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10CM PROTEJAT CU TENCUIALA MUTETRAT


AX

FK


ETAJ 2


ETAJ1


(p.jcj


(p.k)


C.)SOCLU POLSTIRENEXTRUOAT IGNFUGAT DE 5CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTETRAT PARTER.............:


FAȚADA POSTERÎOARA SCARAA scara 1;100


II                           6,25

]■ 1                     . I                    11.20

1

* 1 1

23,80Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II+10.98TERASA.


IZOLAREA SPALETLOR S GOLULUI


TAMPLARECU POLSTFEN EXPAMJATIGNIFUGAT DE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


...........EȚAJ3

TAiffLARE EFICIENTA DN WC PENTACAMERALACUGEAMTERMOIZOLANTLOINi

. jffl-4-...........ETAJ 2

POUST1REN EXPANDAT

__________IGNIFUGATOE10CM PROTEJAT

CU TENCUIALA MULTISTRAT..........ETAJ1L            3.45    .............. ZT! ].                  3.83 H

____________— 11             | M5              ■

ik (£ S Si

M1

M2

M3

NUME/SE MNATURA PROIECTAT

NUMB8EMNATURA VERFICAT

NUM&3EWKA7VRA

8EFPROCCT

VEfURCATOfV EXPERT

NUME/SEMNATURA

CERMTA

REFERAT/EXPERTRA HfVQATA

PROIECTANT GENERAU

<

’ CONSIS PROIECT

VERFICATOR

—T

R.C..-J40/3940/1995

VERIRCATOW EXPERT

MJM£®£MHATURA

CERMTA

REFERATIEXPERTIZA NtMMTA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU

LUCRARE

Servicii de proiectare pentru obiectivui de lnvestitii:*Reabilttarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNATLțțA

—OBIECT

ARHITECTURA

PROIECTAT

Artk Dalia CRI3TESGCk

Strada Milcov nr, 59, scările A ei B

VERIFICAT

Aftț, Counln ION

FAȚADA POSTERIOARA SCARA A

SEF PROIECT

Arti. DeBa CRlSTESțJF

PROPUNERE

DATA

I        SCARA /

EXEMPLAR P«

FAZA PROIECT

NUMĂR PROIECT

NUMĂR PLANȘA

04/2012

|        1:1(y

D.A.LJ.

68963/02.06.2011

A15


FAȚADA POSTERIOARA

SCARAB

scara 1:100


jij

3.73

2.60

W

!.                   3.70

u

&2£ .

J. |                                            |                  11.20

r.. ______

5|

a                          ii


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


135.+10,98


ir51-28 terasa

COtAREAyAiiTTtORSI GOLULUITAMPLAfUSCU POUSTREN EXPANDAT iGNffUGAT DE 3 CU PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


.....


EȚAJ.3


POUSRREN EXPANDAT

____________IGHFUGAT DE 10 CM PROTEJAT

I+6 04 O*TCMCUWW MU-TSTRAT

ETAJ1


ETAJ 2


I 1+0.90 SOCLU POUSTRBiEXÎRUDAT l.-Jz:      IGNFUGAT DE 5CII PROTEJAT CU


.  -TOCUWAWJLBSJRAT

........PARTER,M1

M2

M3

NUMEiSEfuWA'nJRA

PHO4ECTAT

NUME/8E1KATURA

VERIFICAT

NUM&SEM’iATURA 8EFPROECT

VEMFKXTOtf EXPERT

NUMErSEMHAWRA

CERWTA

REFERATCXPERTTZA NfVDAT*

PROIECTANT GENERAU

CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995

VERFICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT

HUMES&MATURA

CERATA

RBTRAlXXP&TnZA NWOW

beneficiar:    PRIMĂRIA MUNICIPfULUI

BACAU

LUCRARE

Servicii da proiectare pentru obiectivul de investitil:*Reabilttarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*

NUME

SEMNĂTURĂ,

---OBIECT

ARHITECTURA

Strada Milcov nr. 59, scările A si B

PROIECTAT

Art>. Dea» CRISTESCU <

VERIFICAT

Arh. Coamtn ION

FAȚADA POSTERIOARA SCARA B PROPUNERE

SEF PROIECT

Arti, Delb CRlSTEScfr—

- PLANȘA

DATA

04/2012

SCARA Z

tiqp

EXEMPLAR NR.

FAZA PROIECT

DAL.I.

NUMĂR PROIECT

68963/02.06.2011

NUMĂR PIANSA

A16

+1Q.98£


POUSTiREH EXPANDAT IGMRJGAT DElQCMfWTELATCU TENCUIALA MULITSTRAT


ETAJ 3


ETAI2.....


TWiPLARE EFIOBflA t»i PVC IWACAMBIALACUGEAM TERJJOEOLANTLOW-E


ETAJ1


PARTER


SUBSOL..


SECȚIUNE B-B SCARAB scara 1:100


SUPRAINALTARE ATIC CU BALUSTRADA METALICA ' PANALAHnUnlM


HiDROCOUTE MEMBRANE TERMOSUDABILE DUBLUSTRAT CU STRAT DEPROTECTBEOWARDE3E

SAPA ARMATA 6 cm

STRAT SUPORT SAPA ARMATA

POlISTRa ECDWAT IGNIFUGAT DE ÎNALTA DENSFATE DE 12 CM BAROA DE VAPORI + STRAT DE ORJZÎE

BETON DE PAMFA1

1^0

390

195

.   1.50 L

L

ia L

]12Z3

1 u


I +10,98

terasa


IZOLAREA SPALET1L0R SI GOLULUI TAMPLAHEi CU POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


ETAJ3


POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM PROTEJAT CU TENCUIALA MIRTISTRAT


ETAJ 2


TAMPLARE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERALA CU GEAM TERMOIZOLANT LOVAE


ETAJ 1


TAMPLARIE EFICIENTA DIN PVC PENTACAMERALA CU GEMI TERMOEOLANTLOWi


PARTER

FOaSWiEXTRUOAT IGNIFUGAT DE 5CM PROTEJAT CU TENCUIALA MULTISTRAT


. SUBSOL


Clasa de importanta a construcției: 3 Categoria de importanta: C

Grad de rezistenta la foc II


BENEFICIAR:


PROIECTAT


VERIFICAT


SEF PROtECT


NUME/SEMNATURA VERIFICAT


NUME/SEM4ATURA

SEFPROECT


VERIFICATOR/ EXPERT
REFERATfXPERTCZA WWWA


CONSIS PROIECT

R.C.:J40/3940/1995


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU


VEMFlCATOtt


VERIFICATOR/ EXPERT


lucrare


DATA


04/2012

R£FERATEXPERTCA NR/DATj*


Servicii de proiectare pentru obiectivul de Investiții Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Bacau -138 de blocuri*


ARHITECTURA

Strada Mllcov nr. 59, scările A ai B


SECȚIUNE B-B SCARA B PROPUNERE


FAZA PROIECT


DALI.


66963/02,062011românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.2

la HOTARAREA

nr..............din..Z4.,./?&.2013.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivul de investiții: Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A si B, Bacau” - faza PT

Nr. crt.

Denumire obiectiv

Valoare totala mii lei (cu TVA)

Valoare C+M Mii lei (cu TVA)

1.

Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Milcov, nr. 59, scările A si B, Bacau”

903,26

773,38

 • •  Regim de inaltime: S+P+3E

 • •   Autila totala (mp): 1.773,24 mp

 • •   An construire : 1980

 • •  Nr. apartamente : 32

 • •  Consumul specific estimat de energie pentru incalzire : 71,71kWh/mp/an

 • •   Durata de execuție : 6 Iun

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZU1IIECONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ANEXA 2J românia                            LA HOTARAREA NR. 2? DIN 14.02.2013

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU          DEVIZ GENERAL

pentru lucrările de reabilitare termica, faza PTh,

BLOC 59, STR. MILCOVNR. 59, JUDEȚ BACAU, MUNICIPIUL BACAU

in mii lei I mii euro fa cursul BNR din data de : 07 Decembrie 2012 1 Euro «   4,5349 lei

TVA 24%

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII LEI

MII EURO

MII LEI

Mii LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

PARTEA 1

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

Teren pentru O.S.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Expropriere definitiva

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Documentația pentru expropriere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

1,2,1,

Pregătirea terenului prin demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utUitati din amplasament, sistematizări pe verdeața, drenaje, etc.

10,77

10,77

2,38

2,59

13,36

2,95

Total 1.2

10,77

10,77

2,38

2,59

13,36

2,95

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Aducerea terenului la starea inițiala, după demontarea schelelor

10,46

10,46

2,31

2,51

12,97

2,86

Total 1.3

10,46

10,46

2,31

2,51

12,97

2,86

TOTAL CAPITOL 1

21,23

21,23

4,68

5,10

26,33

5,81

; ; CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI       . <

2.1

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‘      v '      CHELTUIELIPENTRUPROlECTAREȘIASlSȚENȚĂ TEHNICA

3.1

Studii teren:

3.1.1

Studii TOPO+GEO+Studîu HIDROLOGIC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,00

1,00

0,22

0.24

1,24

0,27

Total 3.2

1,00

1,00

0,22

0,24

1x24

0,27

3.3

Proiectare și Inginerie

3.3.1

- expertiza tehnica

1,00

1.00

0,22

0.24

1,24

0,2?

3.3.2

- audltul energetic si elaborarea certfficatwhji de performanta energetica aferent situației existente a blocului de locuințe

0,90

0,90

0,20

0,22

1,12

0,25

3.3.3

- certificat de performanta energetica la terminarea lucrărilor

0,10

0,10

0,02

0,02

0,12

0,03

3.3.4

- întocmirea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism si avizelor

0,10

0,10

0,02

0.02

0,12

0,03

3.3.5

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

1,50

1,50

0,33

0,36

1.86

0,41

3.3.6

- proiect tehnic, documentație tehnica pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție, detalii de execute, caiete de sarcini si in tocmire a documentației pentru licitație

1.00

1,00

0.22

0,24

1,24

0,27

Total 3.3

4,60

4,60

1,01

1,10

5,70

1,26

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanță

Consultanta in domeniul managementului proiectului

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistență tehnică

3.6.1

Spravegherea execuției lucrărilor prin dkiginp de șantier

12,17

.   12,17

2,68

2,92

15,09

3,33

3.6.2

Asistență tehnică din partea proiectantului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 3.6

12,17

12,17

2,68

2,92

15,09

3,33

TOTAL CAPITOL 3

17,77

17,77

3,92

4,26

22,03

4,86

4.1

C onstru cțfl-in stalațB

4.1.1

Construcții-instalații

587,25

587,25

129,50

140,94

728,19

160,57

Total 4.1

587,25

587,25

129,50

140,94

728,19

160,57

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Total 4.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

Total 4.3

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

Total 4.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

Total 4.5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

Total 4.6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

587,25

587,25

129,50

140,94

728,19

160,57

:-l                 :.Js     r-..                                             CAPIT0LUL 5

■; c■; .                  :•ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

15,21

15,21

3,35

3,65

18,86

4,16

5.1.2

Cheltuieli conexe af OS

3,04

3,04

0,67

0,73

3,77

0,83

Total 5.1

18,25

18,25

4,02

4,38

22,63

4,99

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Taxe inspecție, control, cantate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 5.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

62,63

62,63

13,81

15,03

77,66

17,13

Total 5.3

62,83

62,63

13,81

15,03

77,66

17,13

TOTAL CAPITOL 5

80,88

80,88

17,84

19,41

100,29

22,12

CAP!TOLUL6(

■ -r'?---'^^/^v^^^ J^^HELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE.ȘI PREDARE LA BENEFICIAR, ETC

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice șt teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3

Informare si publicitate

12,17

12,17

2,68

2,92

15,09

3,33

6.4

Cheltuieli de audit financiar

9,13

9,13

2,01

2,19

11,32

2,50

TOTAL CAPITOL 6

21,30

21,30

4,70

5,11

26,41

5,82

Z: ■-..■■TOTAlG£NERAL..- ■       ••

728,43

'/   728,43

160,43

174,82

903,26

1,199,1 a

623,69

623,69

137,53

t4<«?

773,38

?   170,54

Proiectant,

<5^* CONSIS PROIECT

întocmit arh. Cosmîn IonPREȘEDINTEt(E ȘEDINȚĂ '


Sef Proiect arh. Adrian Andrei

fo^îw.'ARHlTSCTi^

P&ROMÂHIA

2"" 6798    "

li    Adrian f

r 1                 ------ ■

^Arhitect cu (Mi 'ie

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

■./ /
românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NC 5

LA HOTARAREA NR. 27 DIN 14.02.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Milcov 59, sc. A, B


Nr.7

.ijifeȘ

penum/reatapito/efofșȚ

BUH

NCEUGIBl^^

V rft

TOftU/e^

1

2

3

4 |             5

6*4+5

7

:: 1

Capii - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

1.1

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,240

0.000

0.000

0.000

1.240

1.2

Proiectare și inginerie

5.704

0.000

0.000

0.000

5.704

1.3

Consultanță

0.000

0.000

0.000

0.000

1.4

Asistență tehnică

12.170

2.921

15.091

15.091

-    15.091

\ :-v--22^035■

2 Cap.2 - Cheltuieli pentru investiția de bază

2.1

Construcții și instalații

162.609

477.346

114.563

591.909

754.518

2.1.1

Prefectul 1 (Milcov 59)

162.609

477.346

114.563

591.909

754.518

'îv.’■ '■';••

?•’ *:■                l ’ i#'V-'H*                '-?+■■

114^63

591

754.518

3 Cap.3 ■ Cheltuieti privind organizarea de;

antier

3.1

Organizarea de șantier

18.252

4.381

22.633

22.633

3.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

15.210

3.650

18.860

18.860

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

3.042

0.730

3.773

3.773

3.2

Cote legale

0.000

0.000

0.000

0.000

ifc^-wirbL3^-:-::\ ’T

o.boo

''':^y--:..:i8.252

'       4.381

22.633

22.633

4 . Cap. 4 - Cheltuieli pentru informare ți publicitate

4.1

informare și publicitate

12.170

2.921

15.091

15.091

.AJSZ'/a- /- - c.^r'A:

îs

5 Cap.5- Alte cheltuieli neeligibile

5.1

Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse și neprevăzute

88.982

0.000

0,000

88.982

ȚofJU W/ȚOLS^; - i

88.982

<   Q;000

0.000

; < 0.000

88.982


J.TpȚĂL^GENțlUL _ _ _ _ _!. _ _ .3iZ93?î...13i-ZisJ. . .          .. 903JSZ !


NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE <                    .

valoare-lei cuTVA •

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

903.259

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

258.536

b.

Valoarea eligibilă

644.724

II

Contribuția proprie a solicitantului (UAT), din care:

516.425

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

257.889

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

258.536

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

386.834

Din care, contribuția ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)

a

Contribuția As de proprietari la ch eligibile (20%)

128.945

b

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pentru locuințe (20%)

51.707

c

Contribuția As de proprietari la ch neeligibile pt spatii cu alta destinație (100%)

0.000

TOTAL contribuție AP (lei cu TVA)

180.652


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEX ANEXA Nr.

LA HOTARAREA NR. 2?DIN 14.02.2013

- CONTRACT

Nr.        .......2013

Prezentul contract se încheie in conformitate cu prevederile Codului civil, in baza înștiințării Primarului Municipiului Bacau nr, 79033 din data 30.01.2013 si a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr. 15 din data 13.02.2013.

Prezentul contract se incheie intre următoarele parti:

 • 1. Asociația de proprietari nr. 84 Luceafărul, cu sediul in municipiul Bacau, str. Milcov, nr. 53, sc. A, telefon 0334404522, cod fiscal 10569934, reprezentata prin dl. BARCAN VASILE, in calitate de președinte, posesor al actului de identitate tip CI, seria XC, nr. 820198 eliberat de SPCLEP Bacau la data de 04.11.2011, domiciliat in Mun. Bacau, str. Milcov, nr. 55, bl. 55, sc. A, ap. 2, județul Bacau, născut la data de 16.10.1947, in comuna Colonesti, cod numeric personal 1471016040015 denumită în continuare Asociația

 • 2.   Unitatea administrativ teritorială MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau , str. Marasesti, nr, 6, județul Bacau telefon: 0234581849, reprezentat de dl. ROMEO STAVARACHE, având funcția de Primar al Municipiului Bacau si dna. Vinerica Clementina, avand funcția de Director Executiv, Direcția Economica, denumită în continuare Unitatea administrativ- teritorială

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

An. 1. Asociația încredințează Unității administrativ- teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor si acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuințe nr. 59, scările A si B, Str. Milcov, Mun. Bacau, in condițiile si cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR).

CAPITOLUL II

Durata contractului

Art. 2.(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.

(2) Contractul își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ- teritorială de la Asociația de proprietari a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLUL III

Obligațiile pârtilor contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

 • a) , să depună, în nume propriu, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării nerambursabile pentru creșterea

performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Domeniul

de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, cu respectarea contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . sa asigure intocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție si sa supună aprobării, conform legii,

indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . sa transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare

pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) si să încheie un act adițional la prezentul contract cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție si sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor doua părți; ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației

 • h) .   sa emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire si, ulterior, ordinul de începere a

lucrărilor;

 • i) . să suporte toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) .   să contracteze, după semnarea contractului de finanțare aferent Domeniului de intervenție 1.2 - Sprijinirea

investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție, să intocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la

prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor doua părți privind cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • l) . să asigure co-fmanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului finanțat în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, domeniul major de intervenție 1.2. „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”, în procent de 40%. cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, conform prezentului contract;

 • m) . să finanțeze toate costurile neeligibile ale proiectului, respectiv: cheltuieli neeligibile datorită destinației spațiului în

proprietate si cheltuieli neeligibile in raport cu ordinul de cheltuieli aferent DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a cheltuielilor neeligibile ce ii revin acesteia din urmă, conform prevederilor Ghidului solicitantului si ale Capitolului IV din prezentul contract;

 • n) . să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a

maxim 60% din cheltuielile eligibile din instrumente structurale și de la bugetul de stat, respectiv cu recuperarea ulterioară de la asociația de proprietari a unui procent de 20 %, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului ce revine acesteia, inclusiv a cheltuielilor neeligibile prevăzute la litera m), conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • o) , să pună la dispoziția asociației de proprietari, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice

document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • p) . sa organizeze recepția la terminarea lucrărilor si recepția finala după expirarea garanției de buna execuție;

 • q) . după caz, daca pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifica, cu respectarea legislației

din domeniul achizițiilor publice, să intocmească și să transmită Asociației spre aprobare si semnare actul adițional la prezentul contract cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor doua părți la cheltuielile eligibile ale proiectului;

 • r) . sa predea Asociației cartea tehnica a construcției, atunci când aceasta exista, completata conform legislației in

vigoare;

 • s) . să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect;

 • t) . sa înștiințeze Asociația asupra existentei oricărei situații de natura sa ii prejudicieze interesele, precum si asupra

acțiunilor întreprinse.

Art. 4.-1). Obligațiile Asociației de proprietari, sunt următoarele:

 • a) , ulterior supunerii spre aprobare, sa isi insuseasca, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract, indicatorii

tehnico-economici, valorile si durata de execuție aferente proiectului, stabilite in documentația tehnica;

 • b) . în cazul în care denunță unilateral contractul, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele

corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului, ce revin Asociației de proprietari, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare',

 • c) . să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV, Mecanismul de recuperare, Unității administrativ

teritoriale sumele reprezentând contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile ale proiectului, care va cuprinde:

 • - cheltuielile neeligibile reprezentând costul de reabilitare termica a spatiilor comerciale si a apartamentelor cu alta destinație decât locuința (care vor fi suportate in totalitate de proprietarii acestora), respectiv

 • - contribuția la alte cheltuieli neeligibile ale proiectului, după caz, in același procent cu cel reprezentând contribuția Asociației la cheltuielile eligibile ale proiectului

 • d) . sâ pună la dispoziția Unității administrativ- teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice

alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950-1990 ;

 • e) . sa împuternicească președintele asociației de proprietari sa semneze actele adiționale la prezentul contract;

 • f) . sa desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor si pentru recepția finala ;

 • g) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic in

condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finala.

 • h) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale, Municipiul Bacau / Agenției de Dezvoltare

Regională ADR N-E./ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările nerambursabile din fondurile structurale, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2007-201'3

 • 2). Obligațiile președintelui asociației de proprietari, ca reprezentant imputernicit de aceasta, sunt:

 • a) , sa informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul asociației, a tuturor documentelor

primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a unui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa;

 • b) . sa convoace adunarea generala a proprietarilor în maxim 6 zile lucrătoare după primirea de la Unitatea administrativ -

teritorială a indicatorilor tehnico-economici, a valorilor si a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum si pentru stabilirea cotelor de participare in sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . sa supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările aparute in procesul de pregătire, contractare și

implementare a proiectului, privind:

 • 1.  indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică a proiectului;

 • 2.  cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile si neeligibile ce revine

 • 3.  cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului;

 • d) . sa solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente cu alta destinație decât locuința, respectiv de spatii

comerciale, privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termica a acestora, in condițiile in care aceste cheltuieli sunt suportate in totalitate de proprietari;

 • e) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract către Unitatea administrativ teritoriala, in

maximum 30 de zile lucratoare de la primire.

Art. 5. - Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire.

Art. 6. In cazul in care adunarea generala a asociației de proprietari nu aproba executarea lucrărilor de intervenție fundamentate in documentația tehnică, hotararea motivata a adunării generale a proprietarilor va fi transmisa Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. b) din prezentul contract.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile sî neeligibile

Art 7. 1) Sumele plătite de către Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT) pentru finanțarea cotei de contribuție proprii a Asociațiilor de Proprietari, sa se recupereaze prin taxa de reabilitare termică, potrivit OUG 18/2009 actualizata;

 • 2) Unitatea Administrativ Teritoriala fundamentează taxa de reabilitare termica pentru fiecare proprietar in termen de maxim 90 de zile de la recepția la terminarea lucrărilor, in raport de sumele plătite de UAT si cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale

 • 3) durata de recuperare a taxei de reabilitare termica :

 • >   7 ani de la data instiintarii proprietarului, pentru apartamentele cu destinație de locuința ;

 • >   1 an de la data instiintarii proprietarului, pentru spatiile comerciale/apartamentele cu alta destinație decât cea de locuința;

 • 4) taxa pentru reabilitare termică este urmărită și executată de către Unitatea Administrativ Teritoriala în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5) In cazul aplicării art. 8 din capitolul V, UAT isi va recupera costurile efectuate pana la momentul incetarii contractului din culpa Asociației de Proprietari.

CAPITOLUL V

încetarea contractului

Art.8. 1) Prezentul contract încetează prin executarea, de către ambele părți, a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului contract și legislației aplicabile.

 • 2) în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul inceteaza de plin drept, fara somație si fara îndeplinirea altor formalități, in cazul in care:

 • a) in urma raportului de expertiza tehnica se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocului de locuinte/a tronsonului de bloc;

 • b) asociația hotărăște ca nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunoștința a documentației tehnice si a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

 • 3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul reziliat de drept, fara a fi necesara punerea in întârziere, și de a pretinde daune interese in cazul in care cealaltă parte, din culpa sa exclusiva, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract, sau le îndeplinește necorespunzator.

CAPITOLUL VI

Forța majora

Art. 9. In sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actioneaza și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. li.- îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

Art. 12. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră. în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - In accepțiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinita daca va fi depusa, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazuta/prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

Art. 16. - In cazul in care notificarea se face prin posta, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menționata de oficiul postai primitor pe aceasta confirmare.

Art. 17. - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in ziua in care a fost expediata, daca aceasta a fost zi lucratoare si daca transmiterea s-a făcut pana la ora 12, sau in prima zi lucratoare, daca ziua expedierii faxului era nelucratoare.

CAPITOLUL VIII

Litigii

Art. 18. - In cazul in care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din Romania.

CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (I) In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucratoare, daca nu se specifica in mod diferit. Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat intre părțile contractante. Art. 21. - Fac parte integranta din prezentul contract următoarele anexe:

anexa nr. 1 - Hotararea adunării generale a proprietarilor nr. 15 din data de 13.02.2013, privind aprobarea participării in proiectul ce va fi pregătit si depus de UAT Municipiul Bacau, in cadrul Domeniul de intervenție (DMI) 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) (in original);

anexa nr. 2 - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe;

anexa nr. 3 - Declarațiile proprietarilor pe propria răspundere privind veniturile alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract, împreuna cu anexele care fac parte integranta din acesta, reprezintă voința pârtilor.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba romana.

Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Art. 25. - Prezentul contract a fost încheiat astazi, 14.02.2013, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, ambele avand aceeași valoare juridica.

Asociația de proprietari


Unitatea administrativ teritorială

NR. 84 Luceafărul

MUNICIPIUL Bacau

Președinte,

BARCAN VASILE

J C \ ' X

/^/ -X'

-'Al

...r.

VA


CLEMENTINA VINERICA Director ExecutivNr.


din data /

i d

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ BÎRZUILIE A <


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI— >