Hotărârea nr. 269/2013

Hotărârea nr.269 din 27.08.2013 Hotarare privind acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de  08.08.2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare" și plata unui premiu în valoare de 500 lei Ia un număr de 54 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 08.08.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 6046/ 13.08.2013 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare;

-Adresa nr. 226755/ 14.08.2013 înaintată de către Serviciul Public de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 6289/ 21.08.2013;

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 6290/ 21.08.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 286/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , 287/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 288/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 258 din Lega nr. 287 /2009 prin care a fost aprobat Codul Civil, republicată și actualizată;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/ 2006;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a" din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂ Ș T E:

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 54 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 08.08.2013, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției Econorry fectua plata familiilor prevăzute la art. 1.


Art. 3. - Hotărârea va țbWurficată\Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU


ANEXA

LA HOTĂRÂREA NR. Z83 DIN 2¥.Q?.20/3

LISTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 08.08.2013

Nr. crt

Numele și prenumele soț + soție

1.

PĂNICAN ȘTEFAN și VIORICA

2.

CRISTIAN GHEORGHE și ELENA

3.

SANDU GHEORGHE și ANICA

4.

SION PAULICĂ și GEORGETA

5.

STAN GAVRIL și LILIA

6.

MUSCARU IOAN și MARIA

7.

TOMA MARIN și ANETA

8.

NIȚĂ NECULAI și CLEMANSA

9.

UNGURU PETREA și ELENA

10.

ROBU G1ORGICĂ și ANICA

11.

DUMBRAVĂ MIHAI și EMILIA

12.

APOSTU VERONICA și IOAN

13.

ILINSCHI DANIEL și ELENA

14.

IONESCU STELIAN și RADA

15.

PĂDURE-TODIRIȚĂ PETRU și ANGELA

16.

HUȘANU VASILE și MARIA

17.

TURCU VASILE și ELENA

18.

BICÂ MARIN și ELISABETA

19.

LEHĂDUȘ ELENA și ALISTIR

20.

TĂRCUȚĂ ALEXANDRU și ELENA

21.

BĂRBBERUIORGU și MARIA

22.

ANDRONIC MIRCEA-EMILIAN și LUCIA

23.

DARIE NICOLAE și NECULINA

24.

BELDIMAN GHE.RADU și IOANA

25.

PETRESCU DUMITRU și MARIA

26.

ANTONIAC DUMITRU și MARIA

27.

TOFAN IOAN și ELENA

28.

NICULAU DUMITRU și TINCA

29.

SOLOMON ANDREI și GEORGETA

30.

POMÂRLEANU DUMITRU și ELENA

31.

FEROIU MIRCEA și ELISABETA

32.

LUNCANU VASILE și VIORICA

33.

VLASIE VASILE și VERSAVIA

34.

MIREANU CONSTANTIN și ORTANSA

35.

CREȚU NECULAI și LUCREȚIA

36.

ACĂLINEICOSTACHE și VALERIA

37.

ACHELĂRIȚEIGHEORGHE și ELENA

38.

SION IOAN și ELISABETA

39.

OPINCĂ IOAN și ANETA

40.

GHIOC IOAN și ANA

41.

TOIA IOAN și ELISABETA

42.

ȚAMPĂU CONSTANTIN și

MARIA

43.

BERILĂ MIRCEA și JĂNIȚA

44.

GĂLUȘCĂ IOAN și LILIANA

45.

DROB DANIL și IUSTINA

46.

STOIAN ZAHARIA și ELENA

47.

BURGHELEA GHEORGHE și MAR1ȚA

48.

CALAPACI MIHAI și IUL1ANA

49.

ANTĂLUCĂ GHIORGHE și MARJA

50.

BUDEANU OCTAV și ILEANA

51.

MIHALVELIMAN COSTICĂ și RODICA

52.

MIHALC1A MARIN și MARIA

53.

NIȚĂ PETRACHE și JENIȚA

54.

CALAPOD VICTOR și CORNELIA