Hotărârea nr. 268/2013

Hotărârea nr.268 din 27.08.2013 Hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău şi Universitatea "Vasile Alecsandri" în vederea derulării proiectului european "Centrul European de Informare Europe Direct Bacău", pentru perioada contractuală 2013 - 2017.

privind încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013 - 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 27.08.2013;

Având in vedere:

  • - Referatul nr. 5523/ 25.07.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

  • - Adresa nr. 7094/ 10.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 27863/ 16.05.2013 înaintată de Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 6294/ 21.08.2013 ;

  • - Raportul compartimentelor de specialitate nr. 6295/ 21.08.2013;

  • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 283/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1 , nr. 284/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 285/26.08.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

  • - Prevederile Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

  • - Prevederile I ICL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani;

  • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 1, 4 și 5 și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. l.Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între municipiului Bacău și Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea derulării proiectului european „Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, pentru perioada contractuală 2013  2017.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 10.000 euro reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării activităților din proiectul centrului de informare EUROPE DIRECT, pentru anul 2013.

ART. 3. Alocarea celor 10.000 euro, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Hotărârea va „Vasile Alecsandri” Bacă


NR. 268

DIN 27.08.2013

P.O.N, I.D. M.N./Ex.l/Ds.I-A-2


icată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Universității


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI